18. september 1914. Brev fra Jeppe Østergaard på Østfronten.

Szeldkehmen, 18.9.1914.

Vi er for tiden i kvarter i en lille dejlig, fredelig landsby, men her er ikke stort at få. Russerne har ikke været her, men befolkningen har levet som flygtninge i et par uger. Her er derfor ikke meget at få til købs, men en flaske vin fik jeg opdrevet i morges, som jeg delte med to kammerater.Læs videre

18. September 1914. Nyt fra Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Russiske Grusomheder. Berlin, Fredag.

“Berliner Tageblatt”s Krigskorrespondent Lindenberg skriver fra den østlige Krigsskueplads:

“Jeg kommer lige fra en fælles Drøftelse med Generalstabschefen. Han stadfæstede Grusomheder, som spotter enhver Civilisation.

Fuld af Beundring fortalte han om vore Troppers Heltegerninger, om deres Marchydelser, og deres Villighed til at bære alle Savn. Hver Aften havde de i de sidste Dage maattet tilkæmpe sig deres Kvarterer med Bajonetten.Læs videre

18. september 1914. Livsfarlig malkning.

86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl ved Broager fortæller:

Stadig haard Granatild.

Nis Clausen og Andr. Andresen fik hos Kompagniføreren Lov at malke en Ko, som gik omkring ved Skyttegraven. Da de havde 3 Kogekar fulde, sneg de sig forsigtigt tilbage til Skyttegraven; men næppe var de ved Nedgangen, saa styrtede Nis om, ramt af en Kugle, som var gaaet gennem Hjælmen og havde saaret ham lige over Panden.Læs videre

18. september 1914 – De faldne

John Niclasson (1884-1914) Ulkebøl.
John Niclasson (1884-1914) Ulkebøl.

Christensen, Peter – Frankrig.
Eichhorn, Johannes – Belgien.
Jürgensen, Jakob (IR86/5) – Autreches, Vassens, Frankrig.
Jørgensen, Martin (RIR86/8) – Carlepont, Frankrig.
Kotlowski, Leo (RIR86/7) – Carlepont, Frankrig.
Laumann, Claus (RIR86/7) – Carlepont, Frankrig.
Niclasson, Jon Ewald Albin (RIR86/7) – Carlepont, Frankrig.
Schaller, Ernst Emil Ludwig (RIR86) – L´Aigle, Frankrig.
Skov, Hans Jørgen (RJB9/1) – Bois de la Motagne, Frankrig.… Læs videre

17. september 1914. Høsten – og den første desertør?

Dagens nyt fra Hejmdal

Høstberetninger. Vodder Sogn. Vodder, i Septbr. 1914.

Rugen er i Sognet er ualmindelig god, Byg og Havre middel. Hvede dyrkes ikke meget her, men maa kaldes god. Roer og Kartofler tegner til at give under Middel, vistnok paa Grund af den lange Tørke nu paa Eftersommeren.

Men vi kan være godt tilfreds med den lange Tørke, for den har jo lettet Høsten meget.Læs videre

17. september 1914. De sønderjyske blade under skarp censur.

Ribe Stiftstidende gik for at være det mest velinformerede blad nord for Kongeåen:

Sønderjylland og Krigen

Som af os bebudet er der nu på flere steder – måske endog de fleste – langs grænsen sket lettelser i den af Tyskland siden krigstilstandens indtræden påbudte grænsespærring, og forbindelsen mellem grænseegnenes forgår nu de fleste steder uden alt for store bryderier, selvom der naturligvis må iagttages visse formaliteter.Læs videre

17. september 1914 – De faldne

Hans Hansen (1914), Oksbøl.
Hans Hansen (1914), Oksbøl.

Brors, Rudolf  (IR84/2) – Cuts, Frankrig.
Dietrich, Christoph (RIR86/8) – Grand Maupas, Frankrig.
Duus, Johann (FR86) – Cuts, Frankrig.
Focken, Heinrich Christian August  (RIR86/5) – L´Aigle, Frankrig.
Hansen, Christian – Frankrig.
Hansen, Hans (FR86) – Cuts, Frankrig.
Hansen, Hans Steffen (RIR86/5) – L´Aigle, Frankrig.
Hansen, Martin Friedrich (RIR86/3) – Noyon, Frankrig.
Hattesen, Christian (RIR86/5) – L´Aigle, Frankrig.… Læs videre

16. September 1914. Nyt fra Hejmdal

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Høstberetninger. Haderslev Næs. Flovt, den 13. September.

Under mindre lyse Udsigter begyndte dette Aars Høst. Indkaldelserne til Hæren tyndede slemt ud i den vanlige Arbejdskraft. I mange Hjem manglede Lederen af Bedriften.

Høsten er nu tilendebragt og overalt kommen godt i Hus. Det gode Vejr og den gode Vilje hos alle, Smaa og Store, til at tage fat, har været gode Forbundsfæller i denne kritiske Tid.Læs videre

16. september 1914. “Vi havde regn og uhyggelig granatild hele dagen.”

86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl ved Broager fortæller:

Den 16. Sept. 1914. Før Daggry dækkede vi Skyttegraven med Stænger og Brædder, som vi hentede nede i Byen Autriches, og bagefter kastede vi Halm og Jord paa.

Vi havde Regn og uhyggelig Granatild hele Dagen. Om Aftenen fik vi hver et Brød og et Stykke Flæsk.

09-01_Skyttegrav_ved_Moulin
86’ere i en skyttegrav 1914
Læs videre

16. september 1914 – De faldne

Andersen, Frede – Elincourt, Frankrig.
Autzen, Carl Wilhelm – Elincourt, Frankrig.
Bjerning, Peter Hansen – Vassens, Frankrig.
Brauer, Arthur (RIR86/8) – L´Aigle, Frankrig.
Bruhn, Jacob Carl – L´Aigle, Frankrig.
Feddersen, Berend (RIR76/1).
Friis, Søren Kristian –  L´Ecouvillon, Frankrig.
Hansen, Carl Peter Magnus – L´Aigle, Frankrig.
Hansen, Christian – Elincourt, Frankrig.
Jacobsen, Hans Jensen – L´Aigle, Frankrig.… Læs videre

15. September 1914. Nyt fra Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Englændernes Tab i krigen. Berlin, 14. September.

Engelske Blade indrømmer, at England allerede har tabt 18,000 Mand i Krigen. Den engelske Fabriksejer Ritzons Paastand, at Tysklands Tab skulde være 3-400,000 Mand, er fuldstændig usand. Ligeledes Paastanden om, at Kejseren skal have forbudt at offentliggøre Tabslisterne. Den officielle “Reichanzeiger” offentliggør dagligt Tabslisten. Tabet er ikke tilnærmelsesvis saa stort, som de engelske Kilder paastaar.Læs videre

14. september 1914. Hans Petersen indbydes til at spise sin egen kødkonserves …

86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl ved Broager fortæller:

Den 14. Sept. 1914. Førend det blev lyst om Morgenen, havde vi hentet nogle Kartofler og et Par Gulerødder nede i Byen og kogt dem i vore Kogekar.

Hele Dagen laa vi i Granatild. En Granat slog ned i en Kolonne Heste og dræbte 3 af dem.

Ved Mørkets Frembrud hørte Ilden op.Læs videre

14. september 1914. 176’eren Hemming Skov overnatter i Rusland.

Hemming Skov fra Københoved, Inf.-Reg 176, I. battl. fortæller:

Vi gik altså over den russiske grænse, men gik tilbage igen. Dette gentog sig i øvrigt flere gange i løbet af kort tid, og jeg tænkte hver gang: Frem og tilbage er lige langt.

Men her, den 14. september 1914, passerede vi grænsen i retning vest-øst for anden gang.Læs videre

14. september 1914 – De faldne

Hansen, Gustav Fries (IR84/12) – Vailly-Colombe, Frankrig.
Jürgensen, Andreas – Audignicourt, Frankrig.
Lausen, Hans Asmus – Autréches, Frankrig.
Nicolaisen, Thomas Nicolai – Vailly, Frankrig.
Nissen, Carl – Namur, Belgien.
Nissum, Hans Christian – Mont-de-Marsan, Frankrig.
Paulsen, Friedrich (RIR84/4)
Paulsen, Hans Christian (GR89) – Freme de Colombe, Soissons, Frankrig.
Plaas, Carl Arnold (JB10) – Carny, Frankrig

Detalje af mindetavle, Skærbæk Kirke, med brødrene Thomas og Chresten Nicolaisen øverst og deres svoger Lauritz Brockdorff længere nede
Detalje af mindetavle, Skærbæk Kirke, med brødrene Thomas og Chresten Nicolaisen øverst og deres svoger Lauritz Brockdorff længere nede
Læs videre

13. september 1914. “Han raabte til os om at tage ham med tilbage, men det var den visse Død at vove et Forsøg.”

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86‘eren H.C. Brodersen fortæller:

Paa den nordlige Side af Aisnefloden, den 13. September 1914.

Jeg havde troet, at det i Modsætning til Fremmarch, kunde gaa tilbage uden at komme i Klammeri med Fjenden. Men, Gud bedre! Knap nok var vi i Middags som sidste Trop fulgt efter Armékorpset, før der kom Melding om, at Franskmændene havde besat Højderne ned til Aisnefloden, saaledes at vi havde Floden paa venstre Side og Fjenden til højre for os.Læs videre

13. september 1914. Regiment 86’s II bataljon alene mod den franske hær!

Af Regiment 86’s historie:

Så blev det morgen den 13.9. En stærk storm tørrede så nogenlunde tøjet. Den nye stilling blev forstærket, og det var nødvendigt, for straks begyndte det franske artilleri at tage den under beskydning. Denne gang blev vort artilleri ikke svar skyldig og kvalte alle fjendens forsøg på at trænge videre frem i opløbet.Læs videre

12. september 1914. “Der var vist ikke længere nogen, der ikke fandt krigen ubehagelig!”

Af Regiment 86’s historie:

Den 12. 9. hørte regimentet under Detachement Obernitz og havde således sammen med feltartilleri-regiment 45 til opgave at sikre 9. armékorps’ overgang over Aisne.

III bataljon gik i stilling foran Croutoy for at sikre regimentets afmarch.

Da melder kavaleriet om fremrykning af stærke fjendtlige infanterikolonner fra sydlig retning. Men samtidig med meldingen klasker allerede de første projektiler ind i landsbyen.Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918