17. december 1918. Mellemslesvigsk Udvalgs resolution

Den nordslesvigske Vælgerforenings møde i Aabenraa den 17. november blev “Nordslesvig” defineret som området nord for linjen Flensborg-Tønder. Men det blev samtidig fastslået, at de tilstødende distrikter i Mellemslesvig også ville kunne stemme, hvis der herfra blev ytret ønske om det.

Straks den 18. november blev Mellemslesvigsk Udvalg dannet i Flensborg, og man gik i gang med en omfattende indsamling af underskrifter.… Læs videre

17. december 1918. Ernst Christiansen er oprørt over Vælgerforeningens afstemningsgrænse

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis kom hjem fra krigen de 10. december 1918. Han var oprørt over Vælgerforeningens beslutning om afstemningsgrænsen nord om Flensborg og satte sig derfor straks efter hjemkomsten i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke.

Hver Dag siden min Hjemkomst fra Krigen om Aftenen den 10de arbejdet med at læse Aviser fra halvanden Maaned, studere Breve, høre mundtlige Beretninger, skrive de første Indlæg.Læs videre

17. december 1918. Asmus Jensen kan ikke nænne at skyde sin hest

Asmus Jensen blev indkaldt som soldat i 1911. Han var netop færdig med værnepligten, da krigen kom. I efteråret 1918 befandt han sig i Rumænien. Hans enhed forlod Bukarest den 10. november 1918 og nåede endelig til Ungarn den 11. december.

Den syttende December skulde vi endelig med et Tog. Om Aftenen kom der et; men det har for faa Vogne, saa Hestene kan ikke komme med.Læs videre

17. december 1918. H.C. Brodersen kæmper med forholdene som krigsfange. “…Var jeg blevet paa den anden Side, havde jeg forlængst været hjemme.

H.C. Brodersen fra Nordborg har vi fulgt siden mobiliseringen 1. august 1914. Han blev indkaldt til sit regiment, Füsilierregiment ”Königin” Nr. 86, fra efteråret 1915 til foråret 1916 var han i Leib-Kompagni 118, og efter en periode på lazaret kom han til Regiment 186, 2. kompagni.

V i  har  hver  Dag  ventet  paa  at  høre  Nyt  fra  Lejren  om  at komme  hjem,  men  intet  hører  vi. Læs videre

16. december 1918 – Hejmdal: Regningen

Avisen Hejmdal udkom i Aabenraa. Det blev regnet for at være rigsdagsmand H.P. Hanssens talerør.

Regningen


Det er nu blevet klart, at der af de Allierede, foruden enorme Summer til Genrejsningen af Nordfrankrig, Belgien, Polen og Serbien vil blive krævet en almindelig Krigsskadeserstatning af Tyskland. Det er endvidere blevet klart, at det, der vil blive forlang, er svimlende Summer.
Læs videre

16. december 1918. Lunding stikker af – og fanges af de røde med en ladt pistol i bagagen!

Hans M. Lunding fra Jels gjorde krigstjeneste ved 2. Garde-Ulanen-Regiment. I Efteråret 1918 var han efter et lazaretophold på regimentets reservedepot på kasernen i Moabit i Berlin.

Henimod jul, da jeg atter gjorde tjeneste inde på regimentets kaserne, fandt jeg omsider en lejlighed til flugt.

Jeg blev desertør, men med god samvittighed. Selv troskabseden til den tyske kejser kunne jeg roligt betragte mig som løst fra, efter at kejseren var flygtet til Holland.Læs videre

15. december 1918. Den spanske syge – ikke engang lusene ville bide på ham!

Peter Poulsen var 43 år, da han blev indkaldt i november 1916. Hans unge kammerater gav ham kælenavnet “Kompagni-bedstefar”. I  februar 1917 gik det til Vestfronten, hvor han blev tildelt IR357. I juni 1918 deltog han i den sidste store tyske offensiv.

[Freds-]Betingelserne blev os snart forelagt. Vi skulde straks sættes i March og til en bestemt Tid være ude af Frankrig ovre paa den anden Side af Rhinen.… Læs videre

15. december 1918. “Humøret er godt. Der synges om Dagen og danses om Aftenen. Det gaar jo hjemefter!”

Claus Eskildsen var seminarielærer i Tønder. Han gjorde krigstjeneste som underofficer på skrivestuen ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 266. Eskildsen var tæt på midt i december. Området der skulle overdrages til de allieret var endelig rømmet, og så var der ikke langt hjem. Slesvigerne måtte dog vente lidt længere.

Den 9. December naar vi »Brohovedets« Grænse og er derved først kommet ud af det Omraade, som i Følge Vaabenstilstandsbetingelserne skal tages i Pant af de allierede.Læs videre

14. december 1918. “… i fremmed land og langt fra hjemmet”. Paul Hedegaard på vej hjem

Paul Hedegaard gjorde krigstjeneste ved en MG-deling ved IR86.

Nu begyndte det at fryse om natten, og der var rim på træer og buske, når vi om morgenen døjede med at få de stive lemmer i gang.

Da vi kom til Luxembourg, formente værten os adgang til sin fodersti og halmen; han havde haft »liggende gæster« nu hver nat i tre uger.Læs videre

14. december 1918. Ingen mad i køkkenet

Peter Madsen fra Ullerup gjorde krigstjeneste i Infanterie-Regiment Nr. 162. Han har ligget på lazaret siden marts, men blev udskrevet til garnisonen i oktober. Nu venter han bare på hjemsendelsen.

Den 14.december 1918.
Vor gamle erstatningsbataljon er blevet opløst,og vi er blevet overflyttet til andre kompagnier. Vi har lidt vagttjeneste og keder os en del.

Da vi kom tilbage fra tjenesten, havde køkkenet udsolgt, og da vi ikke
var tilfredse med det, stormede vi op på skrivestuen, men de kunne heller ikke hjælpe os.Læs videre

Ny bog om H.P. Hanssen – De danske sønderjyders førstemand

I forbindelse med det forestående 100-års jubilæum for Genforeningen i 1920 udgiver Sprogforeningen og Historisk Samfund for Sønderjylland en ny bog om de danske sønderjyders førstemand  H.P. Hanssen.

Bogen handler om H.P. Hanssens historiske betydning og lederskab indtil udbruddet af Første Verdenskrig i 1914 og er skrevet af Hans Schultz Hansen, dr.phil. og forskningsleder i Rigsarkivet i Aabenraa.… Læs videre

Digt: “Velkommen hjem!”

I det lille hæfte “Julehilsen til Soldaterne fra nordslesvigske Hjem” årgang 1918 bringes nedenstående digt, signeret “ms”.

Velkommen hjem!

Velkommen hjem!
Velkommen hjem fra de blodige Sletter
velkommen hjem fra de mulmmørke Nætter
velkommen hjem fra den ensomme Vagt
velkommen hjem til vor Kærligheds Pagt
velkommen hjem nu til Livet

Velkommen hjem!
velkommen hjem fra de rivende Ørne
hjem fra de flængende Pigge og Tjørne
velkommen hjem fra den grusomme Magt
hvor Viljen i knugende Lænker blev lagt
Aanden blev trampet i Støvet

Velkommen hjem!Læs videre

11. december 1918. Asmus Jensen på march fra Rumænien

Asmus Jensen blev indkaldt som soldat i 1911. Han var netop færdig med værnepligten, da krigen kom. I efteråret 1918 befandt han sig i Rumænien. Hans enhed forlod Bukarest den 10. november 1918 og har nu været på march i en måned.

Omsider naar vi Røde Torm Pas, og her samler vi alt gammelt Tøj, gamle Støvler og lignende i en stor Bunke og brænder det.Læs videre

10. december 1918. “Hvem er det, mor? Er det en far?” Ernst Christiansen endelig hjemme!

Ernst Christiansen var 39 år, da han blev indkaldt som armeringssoldat i 1916. I det civile var han chefredaktør på Flensborg Avis.

I en lille tætpakket Ventesal tre Timers Ventetid. En Mand lusker rundt, der viser sig at være en af Arbejderraadet udsendt Opdager.

Vi faar os et Slag Kort, og efter Kl. 12 kan man igen faa lidt Forplejning for den nye Dag, Brød og Pølse.Læs videre

“Kejserens sidste luftskib”. Ny bog om Zeppelineren L70

Den flittige forfatter Knud Jakobsen, der er knyttet til Sea War Museum Jutland i Thyborøn, har skrevet endnu en lille bog om zeppelinere. Den første – om flyverangrebet på basen i Tønder – er tidligere omtalt her på denne side.

Den lille, rigt illustrerede bog på blot 62 sider tager udgangspunkt i det sidste, store Zeppelinangreb på Storbritannien i august 1918.… Læs videre

9. december 1918 – Hejmdal: Stilhed efter Stormen

Avisen Hejmdal udkom i Aabenraa. Det blev regnet for at være rigsdagsmand H.P. Hanssens talerør.

Festdage


“Ingen Døgnets Flaner, rendt fra Bog og Naal.”

Der er Forsyn i, at Forholdenes Udvikling indtil Genforeningsdagen kun foregaar langsomt. Thi ligesom den pludselige Sorg kan lamme og forvirre, saaldes kan det ogsaa være Tilfældet med Glæden. Nu faar vi Tid til at fatte det rent vidunderlige.Læs videre

8. december 1918. Ernst Christiansen vil hjem nu: “Nu kan det være nok!”

Ernst Christiansen var 39 år, da han blev indkaldt som armeringssoldat i 1916. I det civile var han chefredaktør på Flensborg Avis.

NU KAN DET VÆRE NOK!

8. December.

Igen Kartofler til Morgenmad. Søgte i Aftes forgæves Kompagniføreren, der var gaaet i Seng. Meddeler ham i Dag, at jeg nedlægger min Post i Soldaterraadet og agter at absentere mig.Læs videre

7. december 1918. Ernst Christiansen: “Efter 33 Kilometers Marche naar vi i Mørkningen, paa ny dødtrætte, til Berg-Neustadt”

Ernst Christiansen var 39 år, da han blev indkaldt som armeringssoldat i 1916. I det civile var han chefredaktør på Flensborg Avis.

Stillet Kl. 7½. Marcheret hinkende til Much og videre 6-7 Kilometer til Drabenderhöhe, hvor Gruppen først samles. Saa ad Veje, der bøjer i ret Vinkel, igennem skyslørede, skovklædte Bjergegne til Weissenkirchen.

Vi er nu paa den brede Landevej, der igennem smukke Byer langs
Landevejen gaar til Berg-Neustadt ikke langt fra Grænsen mellem Rhinprøjsen og Vestfalen.Læs videre

6. december 1918. Tilbagetoget: “Foden værker, saa det er en Pine at faa Fodtøjet af og paa.”

Ernst Christiansen var 39 år, da han blev indkaldt som armeringssoldat i 1916. I det civile var han chefredaktør på Flensborg Avis.

I Formiddags marcherede vi ad Vejen gennem Dalen til Nieder Eschbach og derfra samlet i Gruppen til højre igennem Bjerglandskab til Overath, efter at vi var klatrede over en Bjergryg.

Videre lige ud ad en Bivej, der til sidst bliver daarlig.Læs videre

5. december 1918. Tilbagetoget: “Besværlig Marche ad meget sølede Veje i Taage.”

Ernst Christiansen var 39 år, da han blev indkaldt som armeringssoldat i 1916. I det civile var han chefredaktør på Flensborg Avis.

SMAA PLAGER.

5. December.

Op halvseks, men først hen paa Formiddagen Ordre til Afmarche 10½. Ser endnu engang Undertøjet grundigt efter i en Kammerats Kvarter.

Vore Kvarterværter opvarter med stegte Kartofler og Kaffe før Afmarchen, og de to mindste Børn følger os paa Vej.Læs videre