31. maj 1919 – Ribe Stiftstidende: ud med tyskernes penge!

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Efter hvad Danskeren erfarer, agter en herværende bank i de nærmeste dage at henvende sig til de ikke saa berlinere og sydtyskere, som i den senere tid har anbragt deres penge i banken og som for en stor del selv flytter herop for derved at drage formuen ubeskaaret over i det nye Danmark.Læs videre

31. maj 1919. Mellemslesvigsk Udvalg overtager “Flensburger Norddeutsche Zeitung”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

31. Maj: “Flensburger Norddeutsche Zeitung” skifter Ejer paa Mellemslesvigsk Udvalgs Foranledning. Foreløbig sker der ingen Forandring i Ledelsen. —

P. Lassen i Strukstrup, der skulde have været sat ud af en Sparekassebestyrelse, blev i Aftes genvalgt med 38 mod 9 Stemmer.Læs videre

30. maj 1919. Dansk skrivelse til fredskonferencen vedr. den finansielle ordning af Slesvig

Den danske Gesandt i Paris tilstillede 30. Maj 1919 Fredskonf.s Præsident følgende Skrivelse:

Under 27. ds. har Deres Excellence haft den Godhed at lade mig vide, at det Memorandum om den finansielle Ordning mellem Danmark og Tysk­land som Følge af Tilbagegivelsen af det danske Slesvig, som jeg havde tilladt mig at overrække Dem, er blevet oversendt til Præsi­denten for Erstatnings-Kommissionen.Læs videre

30. maj 1919. Diskussion og afstemning om Danevirke-resolution i Vælgerforeningens tilsynsråd

I Flensborg- og Danevirkegruppen i Den nordslesvigske Vælgerforenings bestyrelse og tilsynsråd var der utilfredshed med, at Vælgerforeningen blev taget til indtægt for at støtte den danske regerings forsøg på at fjerne den 3. afstemningszone fra fredstraktaten. Den var kommet ind på privat initiativ og imod den danske fredsdelegations ønske. Men der var på dansk side opstået diskussion om, hvorvidt det var opportunt at bede om at få den fjernet igen.… Læs videre

30. maj 1919. Debat om 3. zone: Opgør og afkøling i Vælgerforeningen

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

30. Maj: Et socialdemokratisk Partimøde vedtog 27. Maj mod et stort Mindretal at udelukke Sørensen. Denne paaviser i et Svar, at P. Michelsens Forbund med Altyskeme har tvunget ham til hans Skridt.Læs videre

29. maj 1919. Tysk modforslag: Der skal stemmes kommunevis og kun, hvor mere end halvdelen taler dansk

Den 29. Maj 1919 tilstillede den tyske Delegation, med en Følgeskrivelse, Fredskonfonferencens Præsident “Bemærkninger til Fredsbetingelserne”, dat. 28. s. M. Heri forekommer i anden Dels andet Afsnit, “Territoriale Spørgsmaal”, som Punkt 8: Slesvig. Det paagældende Afsnit lyder saaledes:

Skønt den tyske Regering havde erklæret sin Beredvillighed til ad Freds­forhandlingernes Omvej at drøfte de danske Ønsker om at opnaa en ny, med Nationalitets-Principet overensstemmende Grænse, kan den tyske Regering ikke undlade at gøre opmærksom paa, at det slesvigske Spørgsmaal ikke udtrykkelig nævnes i Præsident Wilson’s Punkter.… Læs videre

Kløften mellem Central- og Vesteuropa: Ny bog trækker tråde tilbage til Første Verdenskrig

En ny spændende og meget aktuel bog er netop udkommet: Vibe Termansens: “Kampen om Centraleuropa”, der trækker linjer fra tiden lige omkring Første Verdenskrigs afslutning til vores dages konflikter og begivenheder inden for EU.

Forlaget skriver:

De to centraleuropæiske stater Polen og Ungarn er de senere år kommet på kollissionskurs med EU’s kerneværdier. Men kampen om, hvad Centraleuropa er og skal være, er slet ikke ny.Læs videre

Toftlund under Første Verdenskrig

Toftlund Lokalhistoriske Forening og Arkivs store og grundige bog om sognets historie under Første Verdenskrig blev for nogen tid siden anmeldt i det nyeste nummer af Sønderjysk Månedsskrift.

Vi vil fra Den store Krigs side meget gerne opfordre andre lokalhistoriske foreninger i Sønderjylland til at følge Toftlunds eksempel og udgive en bog om sognets historie under Første Verdenskrig.… Læs videre

26. maj 1919. Danevirke splitter: Vælgerforeningens tilsynsråd forlanges indkaldt

Nedennævnte 10 Medlemmer af Den nordslesvigske Vælgerforenings Tilsynsråd tilstillede 26. Maj 1919 H. P. Hanssen som Vælgerforeningens Formand følgende Skrivelse:

Da den nordslesvigske Vælgerforening tages til Indtægt for Modstanden imod de Allieredes Afgørelse [dvs. kravet om afstemning i 3. zone] i vort Grænsespørgsmaal, anser de underteg­nede Medlemmer af Vælgerforeningens Tilsynsraad det for nødvendigt, at Sagen behandles i et Bestyrelses- og Tilsynsraadsmøde.Læs videre

26. maj 1919. Ernst Christiansen forlanger møde i Vælgerforeningen

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

26. Maj: Da trods Krigserklæringen Vælgerforeningen ikke indkaldes, har vi indvarslet vor Gruppe til Møde i Dag i Flensborg. Det vedtages at kræve et Vælgerforeningsmøde sammenkaldt telegrafisk.Læs videre

Sønderjysk desertør på Grønland

Sidste år udkom denne fine, lille bog, der fortjener langt større udbredelse, end den har fået. Det er en spændende historie – og bogen indeholder fantastiske 100 år gamle fotografier fra Grønland.

Den handler om Jens Jepsen fra Bylderup, der gik over grænsen i 1915 – og endte i en kryolitmine i Grønland!

Gunnar Solvang, tidligere museumsinspektør i Køge, er forfatter til en ny bogudgivelse fra Historisk Samfund for Sønderjylland.… Læs videre

25. maj – Flensborg Avis: Anders Lebeck blandt Angelboerne

Redaktør Ander Lebecks beretninger om sin rejse på Angel for undersøge danske sindelag gik ikke upåagtet hen, og førte blandt andet til nedenstående læserbrev i Flensborg Avis.

Naar man læser A. L.’s Beretninger fra hans Tur til Angel, maa man forbavses over denne Herres Naivitet.

Tror han virkelig, han kan komme derned, forestille sig for Folk som Journalist fra et dansk Blad og saa spørge dem helt officielt om deres Mening med Hensyn til en eventuel Tilslutning til Danmark.Læs videre

24. maj 1919 – Ribe Stiftstidende: sønderjyske krigsfanger paa tyske lazaretter

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

I Danskeren gør købmand Jens Jørgensen, Haderslev, opmærksom paa, at der endnu ligger en mængde for størstedelen haardt saarede sønderjyder omkring paa tyske lazaretter.

En hel dem af dem ligger i Flensborg, og forholdene er saadanne,  at baade forplejning og pasning lader meget tilbage at ønske.Læs videre

Sygeplejersker 1914-1918 efterlyses

Der er efterhånden oprettet over 8000 personlige sider for soldater, der deltog i 1. verdenskrig, men hvem plejede de sårede og syge?

Der har været en del kvinder med i 1914-1918 som sygeplejerske eller andet plejepersonale. Dem vil vi naturligvis gerne modtage oplysninger om, da de sjældent omtales.

Den mest kendte sønderjyske sygeplejerske / sygeplejer er måske Johanne Marie Ohrt (1882-1915), der som den eneste kvinde er opført på en mindetavle.… Læs videre

Foredrag i Greve den 27. juni 2019: Sønderjyder i Første Verdenskrig

I anledning af 100-året for den endelige afslutning på 1. Verdenskrig – Tysklands underskrivelse af fredsaftalen i Versailles slottet den 28. juni 1919 – markeres freden i Versailles med to foredrag – dette foredrag er det andet i rækken. 

Museumsinspektør René Rasmussen fortæller om Sønderjylland og 1. Verdenskrig.

Krigen spiller en særlig rolle i sønderjysk historie.

Læs videre

22. maj 1919. Revolutionære tider: Dansk fællessang i skolen i Fjelstrup og grænsehandel ved Kongeåen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Revolutionær skolepolitik

Degn Jepsen i Fjelstrup maa ikke holde skole. Degn Jepsen i Fjelstrup, der i sin tid var gaaet over grænsen, men nu har holdt skole, siden han vendte tilbage i april, søges øjensynligt af myndighederne fjernet fra skoletjenesten.Læs videre

Tema: Tunge maskingeværer i Første Verdenskrig

Hvilke våben var de sønderjyske soldater i den tyske hær udrustet med eller oppe imod?

I disse to udsendelser gennemgår værterne kendte maskingeværer fra Første Verdenskrig.

Vært på “Forgotten Weapons” er: Ian McCollum

Maskingeværerne er:

MG08 (tysk)

Vickers (britisk)

Hotchkiss 1914 (fransk)

 

I denne BBC-udsendelse prøveskyder Dan Snow to typer af tunge maskingeværer: Den tyske MG08 og den britiske Vickers – og det lette maskingevær: Den britiske Lewis Gun.… Læs videre

Følg tilblivelsen af Museum Sønderjyllands nye fællesmagasin

Vi vil gerne opfordre alle vore følgere til at gå på Facebook og “synes godt om” Facebooksiden Nyt MSJ magasin.

Museum Sønderjylland er i gang med at bygge et nyt fællesmagasin, hvor alle vores genstande kan opbevares i et optimalt miljø.

Magasinet forventes at stå færdigt i 2021, men allerede nu er et flytte-team i gang med at nedpakke genstandene, som står i magasinerne rundt omkring på vores forskellige enheder.… Læs videre

20. og 23. Maj. 1919. »Hör nu efter ja nu kommer Lyset snart igjen. Han drager hjem til Eder ja igjen.«

Familien Gørrigsen på Broagerland fik i april 1917 besked om, at sønnen Lorenz var faldet på Vestfronten. Hans søster Maria reagerede på det ved at se syner og høre stemmer, som hun anså for åbenbaringer fra Gud om, at Lorenz endnu var i live.

Den 20 Mai
Der blev et stor Billed ulagt for mig. Og der saa jeg tydeligt min Broder med en Spade i Haanden, hvor han gik op af et stort Bjærg.Læs videre

19. maj 1919. Sønderjyllands arv og gæld: Hvem skal betale – og for hvad?

Under 19. Maj 1919 tilstillede den danske Gesandt i Paris Fredskonferencens Præsident følgende Skrivelse:

Ved Brev, dat. 6. Marts d. A., havde jeg den Ære som Repræsentant for den danske Delegation, der har været modtaget af den belgisk-danske Kommission, at oversende til Deres Excellence et summarisk Udkast til en finansiel Ordning mellem den danske og den tyske Regering som Følge af Tilbagegivelsen af det danske Slesvig.Læs videre

17. maj 1919. Alt for mange tyskere i 2. og 3. zone: Den danske Regering gør Indsigelse mod Tredje Afstemnings-Zone

17. Maj 1919 tilstillede den danske gesandt i Paris, H. A. Bernhoft, Fredskonferencens Præsident — og samtidig de fem Stormagters Delegationer samt Medlemmerne af Fredskommissionens danske Kommission — følgende Skrivelse:

Den høje Fredskonference har besluttet at udstrække Afstemningsom-raadet i Slesvig til en Linje Kappel—Slesvig—Tønning, og den har saaledes føjet et tredje Afsnit til de to Afsnit, som var foreslaaet af Danmark og det danske Slesvigs Repræsentanter.Læs videre

17. maj 1919. Nu er det endelig blevet nemmere at krydse grænsen!

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

For dem der har jord paa begge sider af grænseskellet. Man vil mindes hvor besværligt det i de forgangne somre har været for grænseboerne, der havde jord paa den anden side af grænsen, at faa lov til at benytte deres jord derovre.Læs videre

17. maj 1919. “En pinlig overraskelse!” Hvordan havnede den 3. zone i traktatudkastet?

Den danske gesandt i Paris Bernhoft sende den 10. maj 1919 en depeche til Udenrigsministeren. Den blev modtaget i København den 17. maj 1919.

Jeg har den Ære at fremsende hermed det officielle “Résumé du traité avec l’Allemagne”, hvis Afsnit vedrørende Slesvig telegraferedes 7. d. M., samt et i det franske Udenrigsministerium modtaget Uddrag af Traktatens Bestemmelser vedrørende Slesvig.Læs videre

16. maj 1919. Ernst Christiansen: Preusserne lover Flensborg guld og grønne skove

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

16. Maj: Den prøjsiske Trafikminister og Regeringspræsidenten fra Slesvig har i Gaar været her og lovet Guld og grønne Skove. —

Cornelius Petersen og P. Lassen i Flensborg.Læs videre