31. december 1919. “Nyaarsaften fejres paa Juleskibet”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

31. December: Nyaarsaften fejres paa Juleskibet. Klokken 12 lyder Dampfløjten, og der gaar Raketter til Vejrs. Vi synger »Kongernes Konge«. Alle Kirkeklokker ringer.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.”… Læs videre

31. december 1919. Diplomatisk beskyttelse til de stemmeberettigede, der opholder sig uden for Slesvig

Møde i F. K.s øverste Raad
I sit Værk Plebiscites since the world war (Washington, 1933), vol. I, S. 73 meddeler Sarah Wambaugh, at Øverste Raad i sit Møde 31. Dec. 1919 besluttede, at

Personer, som hører til Afstemnings-Omraaderne, men opholder sig andetsteds, skal staa under diplomatisk Beskyttelse af den blandt de all. og ass. Hovedmagter, hvis Repræsentant er Formand i den paagældende Folkeafstemnings-Kommission.Læs videre

Anmeldelse: Jens og Marie – En genforeningsroman

Anmeldelse: ”Jens og Marie – en genforeningsroman”

En roman af Linda Lassen, Forlaget Hovedland, 2019 (519 sider).

“Det er ikke en historisk fagbog” er et af de første citater, vi møder i forordet til Linda Lassens nyligt udkomne bog ”Jens og Marie”. Med et varieret sprog skriver Linda Lassen om københavnsk fødte Marie Fibiger, der brænder så meget for, at Sønderjylland igen skal blive dansk, at hun rejser derned for at finde ud af, hvordan hun bedst kan gøre gavn.… Læs videre

30. december 1919. “… videre var man altså ikke nået i 1919.”

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bragte i juni-juli en række afsnit. Dette afsnit afrunder erindringerne fra året 1919.

Under disse Tilstande fejrede Sønderjyderne for anden Gang Jul i Overgangstiden. To korte Pressemeddelelser skildrer formentlig bedre end noget andet Stemningen ved Aarets Slutning:

I ”Berlingske Tidende” for 10.Læs videre

29. december 1919. “Der er gjort meget for de syge og saarede”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

29. December: Den altyske Presse raser, og man har fra tysk Side søgt at mobilisere Hr. Zahle mod Juleskibet. Hver Dag fra første Juledag har 600 Børn, enkelte Dage to Hold, været til Fest i Borgerforeningen og jublet ved »Ægir«-Filmen.Læs videre

Var Versailles-traktaten for hård ved Tyskland?

Youtubekanalen The Great War Channel fortsætter i et nyt og længere format, der handler om efterkrigstiden.

Vært er: Jesse Alexander.

Denne gang handler det om Versailles-traktaten: Var den for hård ved Tyskland? Og skadede den verdensøkonomien mere end den gavnede den? Eller var det i virkeligheden de indenlandske krigslån, der ødelagde Tysklands økonomi? Og hvordan så Frankrigs og Storbritanniens økonomier ud?… Læs videre

Jul og nytår kan betyde færre daglige indlæg

De frivillige på Den store Krig 1914-1918 holder juleferie.

Det betyder, at der i forbindelse med juledagene kan være dage, hvor der ikke udgives et dagligt indlæg.

Disse dage opfordres læserne til at kikke på nogle af de mange allerede eksisterende sider.  Det kunne f.eks. være:

  • Personsiderne. Der er pt. oprettet over 9.000 personsider og der offentliggøres jævnligt flere.
Læs videre

24. december 1919. Forslag om at indskrænke antallet af stemmeberettigede afvises

Møde i F. K.s øverste Raad
Den tyske Delegations Note af 16. Okt. 1919 var af øverste Raad videresendt til Juristernes Komité, som 24. Dec. udtalte:

I Henh. til Fredstraktatens Art. 109 tilkommer Stemmeretten i Slesvig de Personer, som er fødte paa Territoriet, har Bopæl dér eller er udvist derfra. Derfor kan man ikke afslaa Personer, som opfylder den ene eller den
anden af disse Forudsætninger, Retten til at afgive Stemme.Læs videre

23. december 1919. Juleskibet hilses med sang og flag

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

23. December: Juleskibet kommer i Sol og Vinter og hilses Velkommen med Lommetørklæder og Flag og Sang. Oberstinde Ramsing har gennemført Ekspeditionen trods Myndighedernes Vrangvilje; kun nogle faa af Deltagerne har kunnet faa Udenlandspas; af Hensyn til Arbejderne tør man ikke bruge Tvang.Læs videre

22. december 1919. Stævnelse af alle fagforeningers bestyrelser

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

22. December: I Gaar havde Hr. Adler stævnet alle Fagforeningers Bestyrelser sammen i Flensborgs Fagforeningshus. Af en offentliggjort Meddelelse ses, at de er gaaede med i et (af Dr.Læs videre

Bog på vej: “Knuder i usynlige bånd”

Flensborg Avis bragte den 11. december 2019 en omtale af en ny bog: “Knuder i usynlige bånd” ved Lars R. Therkelsen, der præsenteres den 5. februar 2020 i Aabenraa.

Uddrag af omtalen:
Ny bog om splittelsen i Sønderjylland

Dansk- og tysksindede har i Sønderjylland boet side om side i et sammensurium af spændinger, konflikter, had og kærlighed, hvor de to befolkningsgrupper på skift undertrykte og ydmygede hinanden.Læs videre

17. december 1919. Hvad med skibene i de sønderjyske havne?

Rigsdagspartiernes sønderjydske Udvalg
I Udvalgets Møde 17. Dec. stillede Landstingsmand Alexander Foss følgende Forespørgsel til Udenrigsmin.:

Er Udenrigsministeren i Stand til at give Oplysning om de i sønderjydske Havne indenfor Afstemningsomraadet hjemmehørende Skibes Skæbne ved Afstaaelsen?

Udenrigsministeren svarede herpaa med en Gennemgang af de Forhandlinger, Gesandten i Paris paa Udenrigsmin.s Opfordring havde haft med Fredskonf. Denne havde medio Juli henvist Spørgsmaalet til Erstatnings-Kommissionen.… Læs videre

17. december 1919. Ernst Christiansen: “»Flensburger Nachrichten« opfordrer til Vold imod mig”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

17. December: De tyske Blade forsvarer Bøllerne i Skovlund og opfordrer til Gentagelser. »Flensburger Nachrichten« opfordrer til Vold imod mig. Truselsbreve. — Præsten i Hjoldelund har den 7de i sin Prædiken forbandet »de Hunde, der stemmer for Danmark«, og foran Alteret opfordret Menigheden til at sværge Prøjserflaget Troskab.Læs videre

13. december 1919. Valg i Vælgerforeningen – og en hel stribe resolutioner

Resolutioner fra Vælgerforeningens nyvalgte Bestyrelse og Tilsynsraad
Nyvalgene til Best. og Tilsynsr. 30. Nov. 1919 foregik som Listevalg i Amtskredse. I Flensborg Amt opstilledes kun een Liste med 8 Flensborgmænd, der saaledes var valgt uden Afstemning. I de 4 andre Amter fik den nordslesvigske Gruppe eller Aabenraagruppen (med 13.846 St.) 26 Mand valgt, Flensborggruppen (med 11.041… Læs videre

13. december 1919. Den Nordslesvigske gruppe

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

13. December: Til det nyvalgte Tilsynsraads første Møde i Aabenraa. Aabenraa-Gruppen kalder sig Den nordslesvigske Gruppe.

Efter en meget lang Forhandling faar Hanssen en Tillidserklæring ved Arbejderpartiets Hjælp.Læs videre

12. december 1919. Lidelser man ikke gør sig nogen forestilling om.

Hejmdal 12. december 1919:  Sønderjyderne fra Østen.

De sønderjyske krigsfanger, der var om bord på “Mitau”, skriver et hovedstadsblad:

“Der var to slags sønderjyder, de, der er samlet i Sibirien. De 24 kommer fra fra Japans fangelejre, hvor de har haft det mindre godt. Gårdejer Rasmussen, som de havde valgt til deres fører, har således været i en lejr i Nærheden af Tokio.… Læs videre

11. december 1919. “Vor Bestyrelse i Tønder Amts sydlige Del slutter sig til Besættelseskravet”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

l l. December: Vor Bestyrelse i Tønder Amts sydlige Del slutter sig til Besættelseskravet. — I Aftes hos Grosserer Uldall første Gang talt med Folketingsmand Marott, der fuldt ud forstaar og biliger vor Holdning.Læs videre

9. december 1919. “Præster og Skolelærere ophidser i Kirke og Skole”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

9. December: Talerne fra Skovlund-Mødet aflægger Beretning. Mellemslesvigsk Udvalgs Bestyrelse samles og vedtager en Udtalelse, som paataler det skete og en Række andre Overgreb — Præster og Skolelærere ophidser i Kirke og Skole, Embedsmænd trues med Afskedigelse eller Tvangsforflyttelse — og beder de allierede straks lade Kommissionen overtage Styret og som Modvægt rømme 3.Læs videre