30. september 1914 – De faldne

Senest ændret den 7. marts 2019 11:52

Bock, Johann Wilhelm Magnus (IR86/1) – Tracy le Val, Frankrig.
Christensen, Christian Hansen (FAR20) – Rethel, Frankrig.
Esmann, Jørgen Jacob Christensen (FAR9) – Chauny, Frankrig.
Hansen, Mathias (RIR86/1) – Tracy le Val, Frankrig.
Jørgensen, Hans (UR12) – Wizajny, Rusland.
Nissen, Sönke Ludwig (RIR86/1) – Tracy le Val, Frankrig.
Petersen, Boh Hansen (RIR86/1) – Tracy le Val, Frankrig.… Læs videre

30. September: Nyt fra Hejmdal: Om understøttelsen til de indkaldtes familier og udpluk fra feltbreve fra nordslesvigere

Senest ændret den 6. januar 2015 9:09

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Kredsdagsmøde. En Assistentslæge paa Sygehuset. Hjælp til de Indkaldtes Familier – Grusgraven i Uge.

Aabenraa, Tirsdag.
I Eftermiddag afholdtes et Kredsdagsmøde paa Kredshuset. Landraad Siemon aabnede Mødet. Første Punkt paa Dagsordenen var Forelæggelse af

det reviderede Aarsregnskab for 1913.

Landraaden udtalte, at det stillede sig noget gunstigere end ventet, idet der var et Overskud i Forhold til Budgettet paa over 15,500 Mk.Læs videre

30. september 1914. “Vi havde gravet huler ind i skyttegravsvæggen.”

Senest ændret den 6. januar 2015 9:06

86’eren Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager fortæller

Den 30. Sept. 1914. Det var koldt og fugtigt Vejr. Vi havde gravet Huler ind i Skyttegravsvæggen, hvor vi laa lunt for Regn og Blæst. Ved Aftenstid fik vi Ordre til at bytte Stilling med 2. Kompagni. De havde kun en lille Grøft at ligge i , og nu maatte vi grave hele Natten.Læs videre

30. september 1914. Landwehr-Division Goltz blotter 8. armé

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under Landwehr-Division Goltz, som var en del af den 8. arme på Østfronten. Det var denne enhed, min oldefar, Otto Theodor Wagner, senere på efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Vedvarende russiske angreb tvang Landwehr Division Goltz til tilbagetrækning mod Lyck.Læs videre

29. September 1914. “Jeg har her i Kompagniet mange, som taler Dansk og flere gode Kammerater. Vi deler alt med hinanden.”

Senest ændret den 21. august 2022 23:16

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Krigsefterretninger fra Nordslesvigere. Udpluk af Feltbreve m.m.

Paa Feltvagt.

Ved Mons i Belgien, hvor der var Kamp mellem os og Englænderne, laa vi i anden Linje, men i meget heftig Shrapnellild. Der blev Chr. Petersen saaret. Vi er nu næsten ødelagt af anstrengende Marchture. Vi gennemstrejfer Landet paa Kryds og tværs, hver Dag marcherer vi ca.40Læs videre

29. september 1914. Levnedsmiddelsituationen – del 2. “Hungersnød udelukket!”

Senest ændret den 6. januar 2015 9:01

Hejmdal

Er der Fare for Mangel paa Levnedsmidler? (del 2) (Nordsl. Landbrugs- og Mejeri-Tidende)

Et andet Spørgsmaal er saa igen, om den indenrigske dyriske Produktion kan holdes paa sin nuværende Højde, hvis Krigstilstanden varer længe ved? Dette Spørgsmaal kan næppe besvares bekræftende. Den stærke Udvikling af Husdyrbruget, som et gaaet for sig de sidste Aartier, har nemlig ikke kunnet fuldbyrdes uden at tage indførte Foderstoffer i Brug.Læs videre

29. september 1914. Hans Petersen på lyttepost tæt ved den franske stilling

Senest ændret den 6. januar 2015 9:00

86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl fortæller:

Den 29. Sept. 1914. Jeg var paa Lyttepost tæt ovre ved den franske Stilling. Naar man saadan skal snige sig ind paa Fjenden, gaar man ikke og slæber paa Benene, nej, da kan man pænt løfte dem.

Der blev afgivet et Par Geværsalver over til os, jeg kastede mig hurtigt ned paa Maven og troede i første Øjeblik,at de vilde angribe os.Læs videre

28. september 1914. Nyt fra sårede og fangne sønderjyder. “Lige så godt som et kys!”

Senest ændret den 6. januar 2015 8:59

Hejmdal

Krigsefterretninger fra Nordslesvigere. Udpluk af Feltbreve m.m.

Vi meddelte forleden, at to unge Mænd fra Aabenraa Thorkild Rosenvold og Hans Ries var blevne saarede, og at den sidste tillige var falden i fransk Fangenskab. Der foreligger nu nærmere Efterretninger om dem i følgende Brev fra en Kammerat:

– Jeg har ikke kunne skrive før, thi vi ligger her i en Skyttegrav.Læs videre

28. September 1914. Levnedsmiddelsituationen.

Senest ændret den 6. januar 2015 8:57

Hejmdal

Forbudet mod Slagtning af Kvæg.

Forbundsraadet har som tidligere nævnt under 11. September udstedt en Forordning mod for tidlig Slagtning af Kvæg.

Det er foreløbig i 3 Maaneder fra denne Forordnings Ikrafttræden (der skete en Uge efter Udstedelsen) forbudt at slagte Kalve under 75 kg. levende Vægt, endvidere Kvier, Kviekalve og Køer, der ikke er 7 Aar gamle.Læs videre

28. september 1914 – De faldne

Senest ændret den 7. marts 2019 11:02

Bjerring, Emil Jes Carl (HR16) – Rusland.
Christensen, Søren Peter (IR31/4) – Chauny, Frankrig.
Clausen, Jørgen Peter (IR86/1) – Noyen, Frankrig.
Grøn, Jørgen Bertelsen (IR157/10) – Nauroy, Frankrig.
Hansen, Peter J. – Verdun, Frankrig.
Oskar, Neumann Wilhelm (FAR20) – Brimont, Frankrig.
Sellmer, Heinrich Christian (FR86/7) – Guebriant Saint Briene, Frankrig.… Læs videre

28. september 1914. Brev og tobak hjemmefra!

Senest ændret den 6. januar 2015 8:56

86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl fortæller:

Den 28. Sept. 1914. Vi havde stærk Artilleriild hele Dagen. — Det kneb at holde Humøret oppe for de stærke Rygere, da de ingen Tobak kunde faa, hvormed de kunde adsprede deres Tanker. De havde rigtignok opfundet en hel Del Erstatninger; men de manglede den rigtige Aroma, sagde de.Læs videre

28. september 1914. LIR84: Artilleriangrebet på Ossowjez

Senest ændret den 6. februar 2016 23:03

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under Landwehr-Division Goltz, som var en del af den 8. arme på Østfronten. Det var denne enhed, min oldefar, Otto Theodor Wagner, senere på efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Den 26.Læs videre

27. September 1914. Feltpost fra fronten: “Jeg ynker de stakkels Infanterister, hvor de ser ud!”

Senest ændret den 6. februar 2016 22:34

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Ugeoversigt.

Det vældige Slag i Frankrig fortærer stadig flere Mennesker paa begge Sider, uden at Enden er til at se. Paa Grund af, at Tyskland maa værge sig til 2 Sider, er de tyske Tropper i Frankrig ikke talrigere end de franske, og i Tapperhed og Krigsteknik er de to Folk hinanden jævnbyrdige.Læs videre

27. september 1914. “Franskmændene kom stormende imod os!”

Senest ændret den 6. februar 2016 17:37

86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl fortæller

Den 27. Sept. 1914. Det var min Fødselsdag. Det første, jeg saa den Morgen, var, at Franskmændene kom stormende frem imod os. Men vi skød saa hurtigt, vi kunde, og saa vendte de om igen. De var nok kommen i Tanker om noget bedre.Læs videre

26. September 1914. Hejmdal: Faldne og sårede. En frontberetning.

Senest ændret den 6. februar 2016 17:34

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Fjelstrup, Lørdag.

Saarede i Krigen. Lærer Thomsen er kommen hjem som saaret fra den vestlige Krigsskueplads. Thomsen er bleven saaret i en Fægtning omtrent 45 Kilometer Nord for Paris. En Søn af Landmand Klaus Hansen er ogsaa bleven saaret. Han ligger i et Lasaret i Düsseldorf.Læs videre

26. september 1914 – De faldne

Senest ændret den 27. februar 2019 19:23

Albrechtsen, Claus (GRzF3/12) – Frankrig.
Braune, Marius Robert (IR49/4) – Montdidier, Frankrig.
Buchheister, Ludwig Richard (PB21/2) – Chivy, Frankrig.
Henningsen, Henning Friedrich (GRzF4/6) – St. Leonhard, Tyskland.
Hube, Paul Ernst (PB27/3) – Chaulnes, Frankrig.
Jacobsen, Thomas Freese (RIR86/3) – Noyon, Frankrig.
Overbeck, Jørgen Nielsen (RIR86/3) – Tracy-le-Val, Frankrig.
Skov, Christian (GRzF3/10) – St.… Læs videre

25. September 1914. Svineproduktion i krigstid – smågrisene druknes som killinger.

Senest ændret den 5. februar 2016 17:08

Hejmdal

Den 25. September kan man i Aabenraa avisen Hejmdal læse en artikel, hvori det opfordres at slagte så mange svin som muligt.

Regeringspræsidenten gør opmærksom paa, at der i Øjeblikket er en Overflod paa Svin i Tyskland. Priserne er derfor sunket ned til det mindst mulige. Sandsynligvis vil der ogsaa i en nær Fremtid blive sendt en stor mængde Svin paa Markedet, da den russiske Foderbyg, der bruges til Svinene, snart vil slippe op.Læs videre

25. September 1914. Nyt fra faldne, sårede og tilfangetagne sønderjyder.

Senest ændret den 5. februar 2016 17:07

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

De olympiske Lege, som skulde have været afholdt i Berlin 1916, vil selvfølgelig blive udsat som Følge af de ved Krigen indtraadte Forhold. I Norge begynder man at tænke paa at faa den afholdt der, maaske med et Par Aars Udsættelse.

Krigsefterretninger fra Nordslesvigere.Læs videre

25. september 1914 – De faldne

Senest ændret den 27. februar 2019 18:55

Boysen, Jacob Christian (RIR86/6) – Tracy le Val, Frankrig.
Hansen, Peter (RIR86/2) – Tracy le Val, Frankrig.
Iversen, Iver Christian (RIR86/2) – Noyon, Frankrig.
Jaspers, Harm Ulrichs (RIR86/6) – Tracy le Val, Frankrig.
Moos, Frederik Kristian (IR84/5) – Ferme d’ Heamered, Aizy, Frankrig.
Pickart, Friedrich Wilhelm Rudolph (RIR86/2) – Carlepont, Frankrig.… Læs videre

24. September 1914. Nyt fra Hejmdal: Uldtøj til Soldaterne og Renter til Enker og Faderløse

Senest ændret den 5. februar 2016 17:03

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Udpluk af Feltbreve fra Nordslesvigere.

Fra Sognene Syd for Aabenraa Fjord.

Slægtninge har faaet Brev fra Niels Chr. Hansen, Felsted Mark, som er med i Nordfrankrig. Han fortæller, at han har talt med: Nis Clausen, Svejrup, Hans Alnor, Ullerup Mark, Peter Hansen, Slyngsten, Hans Petersen, Bovrup, Peter Matzen, Stubbæk, og Thomas Petersen, Stubbæk.Læs videre

24. september 1914. “Ufredede og navnløse ligger de i fremmed Jord.”

Senest ændret den 4. december 2020 9:28

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86‘eren Hans Brodersen begraver venner og fjender

Den 24. Sept. 1914. Jeg blev af Kompagniføreren sendt ud i Skyttegraven igen. Davidson gav mig et halvt Brød, et Stykke Flæsk og et Kogekar fuldt af Sukker med.

Om Aftenen begravede vi mange faldne Franskmænd og en Del af vore egne Kammerater.Læs videre

23. september 1914. Landwehr-Division Goltz forbereder angrebet på Ossowjez

Senest ændret den 5. februar 2016 15:54

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under Landwehr-Division Goltz, som var en del af den 8. arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner senere på efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Landwehr-Division Goltz (Go.Læs videre

23. September 1914: Nyt fra Hejmdal: Hvor Posten var bleven af!

Senest ændret den 5. februar 2016 15:51

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Tobak og Chokolade til Soldaterne. Det store Hovedkvarter, 22. Septbr. (W.B.)

Efter at det hidtil kun har været muligt i beskeden Maalestok at tilføre Tropperne i Felten Cigarer, Tobak, Piber og Chokolade, skal for Fremtiden større Sendinger af Gaver gives fri, og hver skal daglig afgaa et Tog til hver Armé fra Indsamlingsstederne.Læs videre

22. september 1914. Lazarettet: “Hvilken jammer og elendighed!”

Senest ændret den 5. februar 2016 15:44

86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl fortæller:

Den 22. Sept. 1914. Jeg havde Feber og Smerter i hele Kroppen og følte mig alvorligt syg. Ved Henvendelse til Kompagniføreren fik jeg efter nogle Indvendinger Lov til at søge Lægen. Han opholdt sig i en Stenhule ved Autriches, og der søgte jeg hen.Læs videre