30. juni 1919. Smugleri: “Et Bundfald af Mennesker fandt her en let og behagelig Maade at tjene Udkommet paa.”

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bringer i dag og de følgende dage udtog af hans erindringer. Dette er syvende del.

Det varede dog ikke lange, for Uregelmæssighederne atter begyndte. Hvis den ene Tillidsmand nægtede at udstede en Seddel, gik Ansøgeren videre til den næste.Læs videre

30. juni 1919. De første underskriftsindsamlinger fra Sydslesvig

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

30. Juni: Møde paa, Mellemslesvigsk Udvalgs Kontor vedrørende Petitionen. Vald. Sørensen faar Bemyndigelse til at sende 60 Arbejdere ud. Fra anden Side samles ligeledes. Jeg ser de første Petitioner med 300 Underskrifter.Læs videre

29. juni 1919. Vild kamp om passersedler til grænsen!

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bringer i dag og de følgende dage udtog af hans erindringer. Dette er sjette del.

Sælsomme Mennesker, drev i disse Aar deres Haandværk her ved Grænsen. Nogle grebes i den Grad af det eventyrlige, at de blev varigt mærket af det.Læs videre

28. juni 1919. Ernst Christiansen: “Faar i Dag et Truselsbrev, at jeg vil forsvinde ligesom en anden Indbygger, hvis Lig er fundet i Havnen.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

28. Juni: Raadmand Karding udarbejder Flyveblade om danske Skatteforhold i det tyske Udvalgs Tjeneste, efter at have bedt om en rød Passerseddel til en Rekreationsrejse i Danmark.Læs videre

28. juni 1919. Afstemningstraktaten

Traktat, Undertegnet i Versailles
28. Juni 1919

 

Nedenfor gengives i dansk Oversættelse Bestemmelserne vedrørende Slesvig i den Traktat, som 28. Juni 1919 i Versailles blev undertegnet af de Befuldmægtigede for paa den ene Side Tyskland og paa den anden Side de allierede og associerede Magter, nemlig: Amerikas Forenede Stater, det Britiske Rige, Frankrig, Italien og Japan (i Traktaten betegnede som: de allierede og associerede Hovedmagter) samt Belgien, Bolivia, Brasilien, Cuba, Equador, Grækenland, Guatemala, Haiti, Hedjaz, Honduras, Kina, Liberia, Nicaragua, Panama, Peru, Pol en, Portugal, Rumænien, den Serbisk-Kroatisk-Slovenske Stat (senere kaldet Jugoslavien), Siam, Tsjekoslovakiet og Uruguay.… Læs videre

28. juni 1919. Politisk debat om 3. zone og den nye ministerudnævnelse

Rigsdagspartiernes politiske Forhandlings-Udvalg
Paa Mødet 28. Juni 1919 forelagde Formanden, J. C. Christensen, følgende Dagsorden:

Det konservative Folkepartis Medlemmer i det politiske Forhandlingsudvalg stiller Forslag om, at Udvalget;

1, retter en Opfordring til Ministeriet om at virke for, at de oprindelige Evakueringsbestemmelser for 3. Zone kan blive bragt til Udførelse;

2, udbeder sig Oplysning om, med hvilken Hjemmel den danske Gesandt i Paris har udtalt, at Danmark vilde nægte at modtage 3.Læs videre

27. juni 1919. Blandet modtagelse af H.P. Hanssens udnævnelse til minister

Resolutioner fra Partiernes Rigsdagsgrupper
Partiet Venstres og Det Konservative Folkepartis Rigsdagsgrupper offentliggjorde 27. Juni 1919 i Dagspressen følgende Res., vedtagne 26. s. M.:

Venstre:

I Anledning af, at den nye Ministerudnævnelse har fundet
Sted, uden at Ministeriet har fundet det fornødent at forhandle derom med Rigsdagsp. pol. Forh. Udv., har Partiet Venstre enstemmigt vedtaget følgende Udtalelse til Offentligheden:

Venstre har af Hensyn til den heldige Udvikling af den sønderjydske Sag stadig ønsket, at alle Skridt vedrørende den kommende Genforening mellem det danske Sønderjylland og Danmark forud skulde behandles i Partiernes Fællesudvalg, hvilket ogsaa har været Forudsætning fra alle Sider. Læs videre

27. juni 1919. “Fy for fanden!” Tysk advarsel mod at begå højforræderi!

Det tyske Udvalg om Agitationen for 3. Zone
Udvalget offentliggjorde 27. Juni 1919 følgende Opraab (Grænsev., I, 493):

Advarsel mod Højforræderi!

I Flensborg blev der igaar i en med Dannebrog smykket Sal afholdt et Møde, som skulde forberede Udskillelsen af 3. Zone fra Tyskland og dens Udlevering til Danmark. Det vedtoges at gøre et Forsøg paa endnu at opnaa en Afstaaelse af Slesvig til Danmark og i det Øjemed at samle saa mange Underskrifter som muligt i 3.Læs videre

Fyraftensforedrag om Versailles-freden på fredag i Tønder

Versailles Freden 1919

Kom og hør den spændende historie om hvordan Første Verdenskrig blev sluttet med fred

Det vil Ingolf Haase fortælle om til et fyraftensforedrag fredag d. 28. juni 2019 kl. 16.30 på Lokalhistorisk Arkiv for Gl.-Tønder Kommune, på Tønder Bibliotek, Richtsensgade 10 i Tønder.

For mange står våbenhvilen d. 11. november 1918 som enden på Første Verdenskrig.… Læs videre

26. juni 1919. Sønderjyske krigsfanger “i koncentrationslejre i Brasilien”

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Det viser sig at sønderjyderne, som er taget til fange under krigen, findes spredte over et godt stykke af verden. Nu har Den sønderjydske fond erfaret, at der foruden de tidligere nævnte spredte kolonier af sønderjydske krigsfanger ogsaa befinder sig en del i koncentrationslejre i Brasilien.Læs videre

26. juni 1919. Sydslesvigske tilhængere af Dannevirkelinjen retter en sidste appel mod Frankrig

Fredskomitéens øverste Raad opretter »den eksekutive Komité«
Øverste Raad traf 26. Juni 1919 følgende Beslutning:

Det besluttes at udnævne en Komité til at overvaage Udførelsen af Bestemmelserne i Traktaten med Tyskland. Komitéen skal sammensættes af en Repræsentant fra hver af Stormagterne.

Komitéen fik følgende Sammensætning: Amerikas Forenede Stater: John Foster Dulles; det Britiske Rige: Sir Eyre Crowe (med Aker s Douglas som Suppleant); Frankrig: André Tardieu (med Jules Laroche og Louis Aubert som Suppleanter) ; Italien: Vittorio Scialoja
(med Ricci Busatti som Suppleant); Japan: Otchiai.… Læs videre

26. juni 1919. Stort dansk møde på Borgerforeningen i Flensborg

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

26. Juni: Klokken 11 hen i Borgerforeningens store Sal. Paa Scenens Bagvæg hænger et stort Danebrog fra, sidste Fest.

Først Gruppemøder P. Grau og A. Grau er mod Petitionen fra Nordslesvig, før 3.Læs videre

26. juni 1919 – Om Børnene fra Slesvig By

Den 28. juni 1919 bragte Flensborg Avis et brev om feriebørnene fra Slesvig By.

(Brev til „Flensborg Avis”)

Slesvig, 26. Juni 1919.
Fra Laaland er der kommet mange glade Efterretninger fra Børnene,  og Forældrene er mest fornøjede: Folk gik til „Schleswigsche Nachrichten” og vilde have nogle af Børnenes Breve offentliggjort; men Bladet vilde ikke optage noget, fordi det maaske ikke passede med dets tidligere Udtalelser.Læs videre

25. juni 1919. Nicolai Svendsens møde med en sønderjysk spion

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bringer i dag og de følgende dage udtog af hans erindringer. Dette er femte del.

Da jeg paa Hjemrejsen fra København gik frem og tilbage paa Kolding Banegaard, mødte jeg en Mand, som jeg tidligere havde kendt godt, men som pludselig var forsvunden fra Haderslevegnen engang i 1916, da der var Fare for, at han kunde blive indkaldt.Læs videre

24. juni 1919. H. P. Hanssen udnævnes til minister

H. P. Hanssen i Ministeriet Zahle
Statstidende, 27. Juni 1919.

Paa Statsministeriets derom nedlagte allerunderdanigste Forestilling har det under 24. d. M. behaget Hans Majestæt Kongen allernaadigst at udnævne fhv. Redaktør Hans Peter Hanssen (Nørremølle), boende København, til Minister uden Portefeuille.

Samtidig med Udnævnelsens Bekendtgørelse offentliggjorde Hejmdal (Aabenraa) 25. Juni 1919 følgende Brevveksling mellem Statsminister C.… Læs videre

23. juni 1919. Ernst Christiansen: “Den tyske Presse Jubler i Kor med den danske Regeringspresse.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

23. Juni: I Aften Besøg af Hans Lorenzen fra Ballum, der foreslaar en Petition fra 1. og 2. Zone til Fordel for tredje.

Udsender samme Aften Indbydelse til vore Folk i Vælgerforeningen til 26de.Læs videre

23. juni 1919. “Såfremt 3. Zone ikke rømmes, vil det uundgåeligt udøve sin virkning i 2. Zone, hvor stemmefriheden vil blive påvirket til skade for den danske befolkning”

Grev Holstein til Fredskonferencen om Rømningen
Grev Bent Holstein tilstillede 23. Juni 1919 Fredskonf.s Præsident følgende Skrivelse:

Som befuldmægtiget for Mellemslesvigsk Udvalg, hvis Sæde er Flensborg, og som eneste Repræsentant i Paris for Mellem- og Sydslesvigs Indbyggere, der, overensstemmende med de Rettigheder, Konferencen har anerkendt og indskrevet i de 7. Maj til Tyskerne overleverede Fredsbetingelser, kræver at faa Adgang til ligesom de øvrige Slesvigere at afgøre deres fremtidige Skæbne ved en Folkeafstemning, tillader jeg mig, idet jeg appellerer til Deres høje Autoritet og Deres Retfærdighedsaand, at henlede Konferencens Opmærksomhed paa følgende Forhold:

I de allierede og associerede Magters Svar til den tyske Delegations Bemærkninger om Fredsvilkaarene udtales i Afsnit XII (Slesvig)…

Grev Holstein anfører her Indholdet af den under No 181 anførte Svarskrivelse og fortsætter:

Det fremgaar udtrykkelig af denne Tekst, at selv om Konf.Læs videre

22. juni 1919. Skal de solgte statsejendomme i Nordslesvig bruges som tyske støttepunkter efter afståelsen?

Den danske gesandt i Paris Bernhoft til Fredskommissionen om Salg af preussiske Statsejendomme

Den danske Gesandt gjorde opmærksom paa, at den tyske Regering siden Oktober Maaned 1918 meget vel havde vidst, at en Del af det slesvigske Territorium vilde gaa tabt for det ved Freden med de sejrrige all. og assoc. Magter, og at den tyske Regering derfor ikke frit kunde raade over de Statsejendomme, der findes paa det
nævnte Landomraade.… Læs videre

21. juni 1919 – Feriebørn til Nakskov

Den 21. juni 1919 sejlede den danske forfatter og digter Valdemar Rørdam med damperen Ægir, som bragte feriebørn fra Flensborg og Slesvig By til Nakskov og Korsør. I artiklen “Sønderjylland – Nordslesvig?”, hvis første del blev bragt i Nationaltidende den 27. juni 1919, kom han ind på feriebørnenes rejse og skrev blandt andet om deres tilstand:

Hvad var det nu for Børn?Læs videre

21. juni 1919 – Sænkningen af den tyske flåde

I slutningen af november 1918 var størstedelen af den tyske flåde blevet interneret ved den britiske flådebase Scapa Flow på Orkneyøerne. Den var stadig bemandet af den tyske marine, men kun med det aller nødvendigste mandskab. En planlagt underskrivelse af den endelige fredstraktat i Versaille lørdag den 21. juni 1919 fik den  øverstkommanderende over de tyske skibe i Scapa Flow til sidst på formiddagen at give ordre til at sænke dem.… Læs videre

21. juni 1919. Er Tyskland i gang med at sælge al statslig ejendom i Nordslesvig til spotpris?

Rigsdagspartiernes politiske Forhandlings-Udvalg
Mødet 21. Juni 1919 aabnedes af Formanden, J. C. Christensen, som forelagde følgende Dagsorden:

J. C. CHRISTENSEN: Man udbeder sig en Oversigt over de Forhandlinger, der gennem vor Gesandt i Paris er ført angaaende 3. Zone, herunder en
Meddelelse om, hvilke Instruktioner Gesandten m. H. t. denne Sag har
modtaget fra Regeringen?

Det konservative Folkepartis Medlemmer stiller Forslag om, at det politiske Udvalg retter følgende Forespørgsel til Statsministeren:

»Har Ministeriet erfaret, at den tyske Regering eller tyske Myndigheder
bortsælger Statsejendomme i Nordslesvig til tyske Privatpersoner
eller Institutioner?
Læs videre

20. juni 1919. Overgangstiden: Danmark er et eventyrland!

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bringer i dag og de følgende dage udtog af hans erindringer. Dette er fjerde del.

Haderslev Byraad, hvor der indtil da ikke fandtes een eneste dansk Mand, sad vi nu 16 danske Borgerrepræsentanter blandt 30.Læs videre

20. juni 1919. Ernst Christiansen: En ulykke for 3 zone!

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

19. Juni: I Ribe mødes vi en række Slesvigere med Franz v.  Jessen. Han veed ikke noget om en Slettelse af 3. Zone, men hævder, at vi har holdt os alt for meget i Forsvaret over for den danske Regering.Læs videre

19. juni 1919. Glimt fra overgangstiden: Over mergelbroen til Askov

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bringer i dag og de følgende dage udtog af hans erindringer. Dette er tredje del.

I mange Forhold blev Kronemønten allerede indført i Efteraaret 1919. Skulde en Gaard sælges, Gælden omsættes, et Laan optages eller et Tyende fæstes, skete det i Kroner.Læs videre

18. juni 1919. Overgangstiden: Folk stjæler som ravne!

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bringer i dag og de følgende dage udtog af hans erindringer. Dette er anden del.

Haderslev Købstad omkring 1919-20 frembød i alle Henseender et Billede paa Forsømmelse i det rent ydre. I flere Aar var Husene, Døre og Vinduer ikke blevet malet eller istandsat.Læs videre

18. juni 1919 – Ribe Stiftstidende: landraad Schønberg i Sønderborg forsvunden!

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

I Dybbølposten læses bl. a.:

Paa besværingerne til regeringen i Slesvig over, at landraad Schønberg nægtede at indkalde den nyvalgte kredsdag, er der nu kommen besked om straks at indkalde kredsdagen.

Saa vidt er alt jo godt. Der er kun den hage ved sagen, at man efter forlydende, ikke kan finde landraad Schønberg.Læs videre