Tag-arkiv: LIR84

21. december 1916. Julekort fra Otto Theodor Wagner

Hver sønderjysk krigsdeltager har (eller vil få) sin egen side her på Den store Krig 1914-1918.

Vi har fulgt Otto Theodor Wagner (1884-1965) siden efteråret 1914.Han gjorde krigstjeneste ved Landwehr-Infanterie-Regiment 84 (LIR84), der er ét af de regimenter, hvor flest sønderjyder gjorde krigstjeneste.

Hans breve og postkort er kortfattede, men der er mange, de er smukke og de viser meget fint et stort udvalg af tyske postkort.

Det er Otto Theodor Wagners oldebarn, Allan Otto Wagner, der jævnligt forsyner siden med nyt fra Østfronten.

24. juli 1916. Brev fra Frits Clausen

Frits Clausen fra Aabenraa (senere Bovrup) blev tidligt in 1915 taget som krigsfange af russerne på Østfronten. Han skrev flittigt til bl.a. gymnastikdirektør N.H. Rasmussen, der fra Danmark organiserede hjælp til de sønderjyske krigsfanger.

Pavlovo Posad d. 24.VII.1916.

Kære Herr Rasmussen!

Nu har vi havt 2 store Glædesdage lige kort efter hinanden. Den første bragte os de første af de ventede Landsmænd og den anden Deres kære Brev med Fotografierne og Servietterne fra 6. Juli.

De nyankomne er: Jens Hansen fra Storde ved Bredebro Landv. Rgt 84. og Ottensen Dall fra Birkelev ved Skærbæk. Res. Inf. Rgt 223.

Det var jo ikke mange, men om saa bedre er Sindelaget paa dem.

De bragte os Navnene paa flere andre, der er i Persia (rimeligvis paa Arbejde). Da de ikke var paa Listen, men dansksindet, har jeg strax indberettet Navnene til Moskau. Vi venter paa Resten hver Dag. Jeg
skal nok meddele Navnene, Hjemsted og Rgt. Nummer saa snart de er kommen.

Jeg forstaar ikke at der ingen kommer fra Fronten der maa da være kommen nogle i Fangenskab nu i den senere Tid.

Frits Clausen
Frits Clausen

De skriver om at være forsigtig. Ja, det er vi ogsaa nu. For uforsigtige
Ytringer i Breve til Slesvig kan De nu være rolig. Kommandanten
her censurerer nemlig alle Breve og Kort inden de gaar ud af Lejren
og hans Tolk for den danske Correspondances Vedkommende er jeg.

Jeg giver alle Kort og Breve til Slesvig, der indeholder det allermindste om vor Særskillelse tilbage. Den Vej kommer der ingenting, men der kan jo endnu fortælles noget fra Danmark. De fleste af os her skriver jo til en Slægtning ved Grænsen, der saa skriver Indholdet af Brevene hjem til Familien. Den Vej kan vi jo ikke stoppe. Jeg har imidlertid advaret Kammeraterne og nu efter at De har skrevet det samme skal alle nok være yderst forsigtige.

Vi trøster os jo med at der ikke bliver ret meget tilbage af Tyskland, for skal vi derigennem vil vi vist ikke alle kunne undgaa  Ubehageligheder. De maa erindre, at der i denne Lejr kommet mange Fanger, der skal paa Arbejde, deriblandt ogsaa Tyskere. Vi kan endda nok komme ud med dem i de Par Dage, de er her, men værre er det med de andre Nationer som Serber og Tjekker, naar de hører nogle højrøstede prøjsiske Talemaader en Gang imellem.

Serberne har endog flere Gange ladt de tyskvenlige deres Uvilje mærke ret følsomt. Det vilde derfor være os en stor Glæde om vi efter Krigen ikke behøvede at skulde gennem Tyskland, men kunde stige i land paa Toldboden som danske Undersaatter. Ja, hvor vilde denne Gensynsdag da blive til en Helligdag for os, der ikke taler om meget andet nu end alle de Fremtidshaab Freden vil opfylde.

De skriver om Skolehold i de andre Lejre. Jeg havde her faaet et Kursus i russisk i Gang. Det var en nyvunden Ven og Kammerat af mig, en tjekkisk Ingenieur, der var saa venlig at vilde lære os det. Han taler det perfect. Men beklageligvis gik det efter kort Tids Forløb igen i Staa og Skylden laa hos Danskerne. Der er i det Hele for meget af den gamle Jydenatur i de fleste her.

Saa jeg havde tænkt paa at faa nogle Foredrag i Gang om vort egen Folks Historie. Vi har jo nogle Bøger, man nok kunde bruge som Haandbøger. Jeg fandt dog ingen stor Interesse og vilde derfor vente med at begynde paa det, til Vejret ikke tillod os at være saa meget ude. Det er saa uhyre beklageligt at man ikke kan faa saadan noget i Gang, tilmed da vi havde det i Sibirien med Tydskerne. Men det kommer nok. Jeg skal nu, opmuntret af Deres Brev begynde paa ny og nu skal det prøves. Hav derfor Taalmodighed til næste Brev, saa kommer der en Meddelelse derom.

Bøger tror jeg ikke vi mangler. Det skulde være en dansk  Literaturhistorie og maaske ogsaa en Grammatik. Hvis det ikke er for meget vilde jeg gerne bede om en dansk-tydsk Ordbog til en polsk Student, der flittig lærer dansk. Der existerer vist ingen  dansk-polsk Ordbog, ellers havde det jo være at der kunde findes en ung dansk Philologus der vilde forære ham en saadan.

Det er en uhyre intelligent Mand, der har studeret sit Folks Sprog og Historie og ved at fortælle derom med en Kærlighed og Varme, man kan misunde ham. Jeg beflitter mig at henlede hans Opmærksomhed paa vort lille Fædreland og er næsten ved at tro at mine Ord har vakt en varm Interesse hos ham. Det vilde glæde mig, om der skulde findes en ung Student derhjemme, der vilde sende ham Bogen. Maaske den kunde sendes ham direkte.

Hans Navn er Biel. Addressen ellers som vor. Han er en Ven af os alle, ligesom Tjekkerne og det er en Glæde at høre disse fremmede
Folkslag prise Danskerne her. Det tror jeg nok at kunde sige uden at
overdrive, at vi har gjort vort Folk Ære her i det Fremmede.

Ja, nu havde jeg nærved glemt at fortælle Dem om, hvor dejligt det
ser ud i vor Haveanlæg. Tænk alle Valmuer staar nu med de dejligste
Blomster.

Det er rigtig de gode varme Farver af vort gamle Flag. Jeg
havde forleden en stor Bouquet med til nogle polske Damer i et stort
Hospital her i Nærheden, hvor der nu for Tiden ligger en af os i Malaria. (Han er rask og kommer hjem i Morgen) og deres Beundring
kendte ingen Grænser. Jeg sagde til Dem: “Ja, tænk saa, at denne
Blomst af mange Landmænd derhjemme kaldes for Ukrudt. Hvordan
tror De ikke, at det maa være i et Land, hvor man har sligt Ukrudt.”

Jeg er jo nemlig bleven Feltskær nu i Lejren og kommer derfor
udenfor Murene en Gang imellem i Ærinde til Apothek eller Hospital.

Jeg er rigtignok ikke færdig med alt, hvad jeg vilde skrive, men paa
Grund af Censuren vil jeg dog slutte med en hjertelig Hilsen fra os
alle 26 til vort gamle Land, vore Velyndere, men ganske særlig dog til
Dem vor kæreste Herr Rasmussen.

Deres Frits Clausen

Fra John T. Lauridsen: I denne Tid maa man ogsaa kunde taale at se Blod. Frits Clausen i russisk krigsfangenskab 1915-1918. Fund og Forskning, 2007.

5. december 1914. Hemming Skov på Østfronten: “De rolige dage var snart forbi”

Senest ændret den 14. marts 2016 21:07

Af Allan Otto Wagner.

Hemming Skov fra Københoved gjorde krigstjeneste på Østfronten i regiment 176

De rolige Dage var snart forbi. Den 5. Dec. var vort Komp. i Kvarter; paa een Gang hed det: Vi skal besætte Løbegraven. Man stivner næsten, og enhver spørger sig selv: Hvad skal dette betyde — Stormangreb? Nej, de rolige Dage ved Lodz bragte altid vor Division Held; vi skulde kun lave et Skinangreb for at støtte de rigtige Angribere, som var vor Nabo-Division til højre for os.

Vore Kanoner begyndte deres Virksomhed i stor Stil, Minekastere udspyede deres 107 Punds Piller, vore Geværer begyndte at knitre, og Maskingeværerne deres hurtige og langvarige Tik-Tik-Tik. Over den russiske Skyttegrav stod der en Røgsky af tyske Granater.

Da dette Overfald havde varet et Par Timer, blev der atter Ro. Om Eftermiddagen blev der igen lavet et Angreb af samme Slags. Flyvere kredsede over os, og Kanonerne begyndte atter at udspy deres dødbringende Indhold. Russerne svarede naturligvis paa disse Angreb. Om Aftenen løste vi af i Skyttegraven, og denne Nat gik Russerne i al Stilhed og Hemmelighed tilbage og overlod os Lodz.

17. november 1914. Østfronten: LIR84 ”Kampene om Lötzen fæstningen”

Senest ændret den 22. februar 2016 17:01

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under 34. Landwehr Brigade og Landwehr-Division Jakobi (tidligere Goltz og Einem), som var en del af den 8. Arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner i efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

De Masuriske søer med Lötzen fæstningsanlægget var hjørnestenen i forsvaret af Østpreussen.

Siden afgivelsen af XXV. Reservekorps til 9. Arme var forsvaret af fæstningen Lötzen overladt til 33. Landwehr Brigade (33.L. på kortet) under Generalløjtnant v. Einem. De afværgede fra midten af november angreb fra en langt overlegen fjende.

Nord for søerne til Darkehmen stod Landwehr Division Jacobi med 34. (34.L. på kortet) og 6 Landwehr Brigade for forsvaret af sydfløjen af Angerapp stillingen og mod dem trængte det II. Kaukasiske Korps sig forsigtig frem.

Presset fra fjenden tvang Oberbefehlshaber til at forstærke forsvaret af Lötzen fæstningen med det 41. Kavaleri Brigade (41. på kortet) til Angerburg, men han måtte gribe til troper fra Nord fløjen. Den 15. var allerede det 70. Landwehr Brigade (70.L. på kortet) trukket tilbage til Lötzen og den 16.-17. november måtte 3. Reserve Division aflaste Jacobi Divisionen. Også I. Armekorps blev trukket sydpå.

1914-11-17 LIR84 - Die Kämpfe in Ostpreussen - Lötzen 17. nov. 1914
Die Kämpfe in Ostpreussen – Lötzen 17. nov. 1914

Af kortet kan man se 34. Landwehr Brigade (34.L) stå lige øst for Angerburg. Det var her at min oldefar Otto Theodor Wagner lå i stillingskrig i landsbyerne Wenzken og Buddern. Landsbyerne fremgår ikke af kortet, men landsbyen Gr. Strengeln ses sydligst af 34. L’s front og af den havde han dette postkort.

1914-11-17 LIR84 Aus den Kämpfen um Angerburg - Das gans zerstörte Dorf Gross-Strengeln

 

16. november 1914. Østfront. LIR nr. 84: ”Tilbagetrækning selvom man havde givet russerne et kraftigt slag.”

Senest ændret den 22. februar 2016 16:55

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under 34. Landwehr Brigade og Landwehr-Division Jakobi (tidligere Goltz og Einem), som var en del af den 8. Arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner i efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Natten til den 13. november marcherede I. Armekorps (I. på kortet) og 70. Landwehr Brigade (70. L. på kortet) fremad øst på til angreb mod XX. Russiske korps (XX. på kortet) og 3. Reserve Division (3.R. på kortet), under deres nye Kommandør General leutnant Rolewe, marcherede i løbet af dagen ad vejen Darkehmen-Goldap mod II. Kaukasische korps (II.k. på kortet). I. Armekorps tog bl.a. 1000 fanger på dagen.

Den 14. og 15. november fortsatte General v. Below angrebene, men uden de store fremskridt. Men efter pres på nord fløjen valgte han at indstille angrebene. Man måtte nøjes med at have givet russerne et kraftigt slag, og have taget omkring 5000 soldater til fange og erobret 17 maskingeværer. Derfor var det skuffende, at de igen måtte trække sig tilbage.

1914-11-16 LIR84 Gesamtfront gegen Russland am 16. nov.1914
Gesamtfront gegen Russland am 16. nov.1914

 

11. november 1914. Østfronten: LIR84 – ”Tilbagetrækning af tropperne til Angerapp”

Senest ændret den 22. februar 2016 16:33

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under 34. Landwehr Brigade og Landwehr-Division Jakobi (tidligere Goltz og Einem), som var en del af den 8. Arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner i efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Om natten den 9. november blev de nordlige trupper trukket tilbage. 3. Reserve Division (3.R. på kortet) fik sammen med Jacobi Divisionen (Ja. på kortet) tildelt Angerapp stillingen ind til Darkehmen. Med tilbagetrækningen af syd-fløjen blev det også nødvendigt at trække den nordlige front tilbage. Dette skete fra natten til den 11. og indtil den 12. november om aftenen. 3. Reserve Division overtog Division Jacobi’s stilling ved Darkehmen og Jacobi lå syd for langs Angerapp. Den 11. november 1914 bestod Landwehr Division Jacobi af 6. og 34 Brigade.

1914-11-11 LIR84 Die Kämpfe in Ostpreussen medio nov. 1914
Die Kämpfe in Ostpreussen medio nov. 1914

 

 

8. november 1914. Østfronten: ”8. Arme må trække sig tilbage og General v. Francois afsættes som arméleder.”

Senest ændret den 22. februar 2016 14:28

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under Landwehr-Division Jakobi (tidligere Goltz og Einem), som var en del af den 8. Arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner i efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

På den sydlige front måtte man, efter afgivelse af XXV. Reservekorps og 36. Reserve Division, samt flytningen af I. Armekorps, vige tilbage overfor det overmægtige russiske pres. Tropper fra Lötzen – 41. Kavaleri Brigade og 33. Landwehr Brigade (33. L. på kortet) – var til om aftenen den 8. november trukket 12 km tilbage øst for Lützen. Nord for ved Kruglanken var 3. Reserve Division (3.R. på kortet). Mellem dem og Jacobi gruppen (Ja. på kortet) ved Goldap var der åbnet sig et hul.

Generaløjtnant Morgen (3. Reserve Division) havde tidligere anbefalet v. Francois at trække armeen tilbage. Og da han erfarede, at v. Francois havde trukket I. Armekorps nordpå, havde han mistet troen Francois hærledelse. Da han var kommet til Kruglanken meldte han til Oberbefehlhaber Ost, at han ikke forstod Overkommando Francois handlinger, som han mente ville føre til en katastrofe. Han bad om transport af hans division fra offensiven.

Om dette havde nogen indvirkning på Generaloberst v. Hindenburgs beslutning vides ikke. Men efter en personlig fjernsamtale med Oberbefehlshaber Ludendorff, blev v. Francois om aftenen den 7. november afskediget fra sin post som leder af Armeen. Som afslutning meddelte han den 8. november den øverste hærledelse ”efter de seneste dages store sejre, tilfangetagelse af russiske soldater samt slået fjenden tilbage”. Han videregav Arme ledelsen til General v. Below.

Da General Otto v. Below overtog ledelsen af 8. Arme havde han 6½ Infanteri divisioner, hvor af ½ var Landwehr og 1 kavaleri division mod Ruslands 19 Infanteri og Reserve divisioner og 4½ kavaleri divisioner. Han planlage dog forsat angreb.

1914-11-08 LIR84 Die Kämpfe in Ostpreussen primo nov. 1914 II

1914-11-05 LIR84 Die Kämpfe in Ostpreussen 7. und 8. nov. 1914

7. november 1914. Østfronten: ”Et overraskelsesangreb indledes om morgenstunden.”

Senest ændret den 22. februar 2016 14:25

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under Landwehr-Division Jakobi (tidligere Goltz og Einem), som var en del af den 8. Armé på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner i efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Fra morgenstunden den 7. november blev et overraskelsesangreb indledt mod den fremrykkende russiske hær, som blev overrasket, og da dagen var omme havde hele fronten rykket sig 5 km fremad. Selv om v. Below skulle afgive 1. Reserve division (1.R. på kortet) kampdygtig, skulle der også på denne del af fronten fortsættes med angreb den 8. november. Trods afgivelsen af divisionen opnåede man en sejr.

Russerne var syd for jernbanen kastet tilbage over grænsen. Man havde ikke erobret kanoner, men alene den 7. november havde man taget 4000 til fange og erobret 10 maskingeværer. Tyske tab hos I. Armekorps (1.), som var kommet mest i kamp, var 900 døde og sårede.

1914-11-05 LIR84 Die Kämpfe in Ostpreussen 7. und 8. nov. 1914

 

2. november 1914. ”XXV. Reservekorps havde svigtet”

Senest ændret den 22. februar 2016 12:19

Af Allan Otto Wagner

Den 2. november blev Generaloberst v. Hindenburg udnævnt som Øverste befalingsmand Ost og dermed var 8. Arme underlagt 9. Armes kommando.

Armen havde hele oktober afværget den russiske overmagt med 10½ Infanteri divisioner og en Kavaleri division mod det dobbelte fra russiske side. Og da General v. Francois i starten af november skulle afgive 3 divisioner til Thorn havde han ikke andet valg end at flytte hæren tilbage til den forberedte forsvarsstilling ved Lötzen-Angerapp .

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under Landwehr-Division Jakobi (tidligere Goltz og Einem), som var en del af den 8. Arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner i efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Den 2. november tog General v. Francois til Marggrabowa for at mødes med Generalerne v. Scheffer, Rosch og Morgen og planlægge det videre forløb.

I krigsdagbogen for Generalkommandoen for 1. Armekorps hedder det, ”at angrebet måtte afbrydes, da XXV. Reservekorps havde ”svigtet”, at Korps Morgen ikke mere kunne komme fremad og at 1. Armekorps manglede ammunition og erstatning for infanterimandskab. Den venstre fløj ved Romintenschen Heide var truet af omringning, og 23. Bataljon Reserve og Landwehr (Landwehr-Division Jakobi) havde ikke lykkedes at forhindre dette”.

XXV. Reserve Korps havde på 14 dage mistet 11.500 mand – 1/3 – 4.500 mand var syge, af de resterende 7.000 var 2.500 savnede.

Den fremtidige stilling skulle være linjen Lyck – Marggrabowa – Stallupönen. Den 100 km lange Arme front fra Lyck til Wirballen var dog rimeligt lukket, men uden nye reserver kunne den dog ikke holdes.

Den 2. november om eftermiddagen kom der telegram fra det nu kaldte ”Oberbefehlshaber Ost” – ”Hvornår begynder transporten af de 3 divisioner?” Og om aftenen meddelte Francois til Oberbefehlshaber Ost, at transporten af 3 divisioner ville begynde 6. november, men uden dem var det ikke muligt at beskytte den Østpreussiske grænse, og man ville begynde tilbagetrækningen til bag Angerapp.

1914-11-02 LIR84 Die Kämpfe in Ostpreussen primo nov. 1914

Kortet viser med de ikke-fede typer situationen for 8. Arme om aftenen den 2. november. De blå pile viser troppebevægelserne indtil den 7. november.

General v. Jacobi’s gruppe (Ja. på kortet) -3/4 36. Reserve Division fra 1. Reservekorps, 6., 70., og 34. landwehr Brigade (herunder LIR84) og 1. Armekorps Kavalerier – stod, efter de havde afværget et russisk gennembrud syd for Wischtyter søen, nord for Pscherosl med front mod Romintensche Heide.

Nedenfor: Kort over frontforløbet på Østfronten.

1914-11-02 LIR84 Gesamtfront gegen Russland am 3. nov.1914

 

 

1. november 1914. Kampe ved Lyck og Suwalki

Senest ændret den 22. februar 2016 11:03

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under Landwehr-Division Jakobi (tidligere Goltz og Einem), som var en del af den 8. Arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner i efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Landwehr-Division Jakobi (Ja på kortet) var den 28. oktober blevet beordret at marchere bag fronten af 1. Armeekorps mod nord over Pscherosl og angribe Szittkeymen.

Landwehr-Division kom kun til Pscherosl og Filipowo, og Kommandør Generalleutnant Brecht for 1. Kavallerie-Division var overladt til sig selv. Armee oberkommandoen havde ifølge russiske radiokommunikation overhørt, at syd for Wischtyter Søen skulle det russiske 29. Infanteri-Division sættes ind i et angreb mod Pscherosl.

Den 1. november skulle General v. Jacobi fra syd gå til modangreb. Hans Landwehr-Division var blevet forstærket med 70. Reserve-Brigade, 36. Reserve-Division og 1. Armeekorps Kavaleri. Russernes fortagende udeblev dog og de nåede syd kanten af Heden. Den 2. november skulle Landwehr-Divisionen angribe, men om natten angreb fjenden fra sydøst kanten af heden og erobrede kanoner.

At fordrive denne modstander blev Jacobi gruppens næste opgave, men det var spørgsmålet, om det var opnåeligt og hele Armeens situation krævede nye beslutninger.

Den 31. oktober om aftenen var der kommet befaling fra Generaloberst v. Hindenburg om, at man skulle forberede afgang af 3 divisioner til 9. Arme. 1. november meddelte General v. Francois, at det ikke var muligt, da de havde startet modangreb ved Pscherosl.

1914-10-18 LIR84 Der Weltkrieg 1914-18 bn V - Kämpfe bei Lyck - Sulwalki 5. bis 29.10.1914 - Skizze 13

28. oktober 1914. Kampe ved Lyck og Suwalki

Senest ændret den 22. februar 2016 10:11

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under Landwehr-Division Jakobi (tidligere Goltz og Einem), som var en del af den 8. arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner i efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Frem til den 28. okt. sætter kampene sig fast. I slutningen af oktober er situationen alvorlig.

  1. Reserve Division (36. R på kortet) var blevet rykket sydpå fra 1. Reservekorps ved Wirballen ned til I. Armeekorps (I.)syd for Romintenschen Heide. Den venstre fløj måtte forlænges og støde til 1. Kavaleri Division (1. på kortet).

For at hjælpe besluttede General v. Francois at tage Landwehr-Division Jakobi (Ja på kortet), som lå syd for Bakalarschewo, ud og lade dem marchere bag fronten af 1. Armeekorps mod nord over Pscherosl og angribe Szittkeymen.

1914-10-18 LIR84 Der Weltkrieg 1914-18 bn V - Kämpfe bei Lyck - Sulwalki 5. bis 29.10.1914 - Skizze 13

18. oktober 1914. LIR nr. 84: Kampe ved Lyck og Suwalki

Senest ændret den 21. februar 2016 13:21

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under Landwehr-Division Jakobi (tidligere benævnt Goltz og Einem), som var en del af den 8. arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner i efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Den 9. oktober havde 8. Arme fået tilført det nyoprettede XXV Reservekorps med 49. og 50 Reserve Regiment som hjælp til at holde stillingen i Østpreussen. General v. Francois bestemte sig for at indsætte korpset på sydfløjen. Korpset (XXV. R på kortet) skulle indlede et angreb via Lyck, Korps Morgen (Mo.) angribe over Ratschki og det forstærkede 1. Armekorps (I.) skulle angribe Suwalki.

Den 17. okt. skulle XXV Reservekorps angribe fra Lyck mod Grajewo, Korps Morgen (3. Reserve-Div. (3.R.) og Division Einem (Ei.) – nyoprettet af 33. Ldw.Brigade og Festungstruppen fra Graubenz) fra Marggrabowa mod Ratschki. Den 18. indtog XXV R. Grajewo og fjenden var trukket tilbage til Ossowijez. Anderledes var det for Korps Morgen som mødte mere modstand og modangreb.

1914-10-18 LIR84 Der Weltkrieg 1914-18 bn V - Kämpfe bei Lyck - Sulwalki 5. bis 29.10.1914 - Skizze 13

Landwehr Division Jakobi (Ja. på kortet) lå lige vest for Suwalki. 34. Landwehrs Brigade (34.L. på kortet) med 84. Landwehrs Regiment lå nord for Ratschki.

1914-10-18 LIR84 Der Krieg im Osten - Hoher Besuch in der Kolonie

På Feldpostkortet ses General der Inf. V. Jakobi, som den høje herre til højre på kortet samt General der Artillerie v. Scholz, som står til venstre derfor med motorbriller på kasketten.

Feldpostkortet er fra sommeren 1915 fra skovlejeren Zalesie nord for Lomza. På dette tidspunkt var divisionen omdøbt til 1. Landwehrs Division.

Det var min oldefar Otto Theodor Wagner, som sendte feldpostkortet med den håndskrevne hilsen ”Grüß die l(ieben) Kinder” – ”Hils de kære børn”.

4. oktober 1914. Landwehr-Division Goltz skifter navn

Senest ændret den 13. februar 2016 20:52

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under Landwehr-Division Einem (tidligere Goltz), som var en del af den 8. arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner senere på efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Den 3. oktober skiftede også Landwehr-Divisionen øverst befalende og kom til at hedde Landwehr-Division Einem. Måske som følge af de seneste dages tilbagetog og blottelse af armeen.

Landwehr-Divisionen bestod af 33. Landwehr-Brigade med Landwehr Infanteri Regiment 75. og 76. samt 34. Landwehr-Brigade med Landwehr Infanteri Regiment 31. og 84., som var min oldefars regiment.

På kortet ses 8. arme’s front langs rigsgrænsen den 4. oktober 1914. Landwehr-Divisionen (L. på kortet) stod nord for Lyck, mens 33. Landwehr Brigade (33. L.) stod lige vest for.

1914-10-04 LIR84 Lage in Ostpreussen am 4.10.1914 - Skizze 12 v2

28. september 1914. LIR84: Artilleriangrebet på Ossowjez

Senest ændret den 6. februar 2016 23:03

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under Landwehr-Division Goltz, som var en del af den 8. arme på Østfronten. Det var denne enhed, min oldefar, Otto Theodor Wagner, senere på efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Den 26. september startede beskydningen af fæstningen Ossowjez og den 27. september fortsatte fremrykningen af tropper. Et russisk angreb på venstre flanke mod Grajwo – Augustow vejen blev afvist, men viste tegn på svaghed i geledderne. Op til den 29. september kom 70. Ldw. Brigade som forstærkning. Men situationen var ændret og man afbrød beskydningen af Ossowjez.

Russisk forstærkning fra Lomsha nærmede sig Ldw.Div. Goltz’ højre flanke og General v. Schubert befalede derfor tilbagetræning af belejringsartilleriet. Den 29. om morgenen rykkede flere russiske kolonner op fra Narew mod Schtschutschin. General v. Goltz måtte så dække den højre flanke sydvestlig for Grajewo.

På kortet er troppeplaceringerne og krigshandlingerne fra den 26-29. september skrevet med IKKE markeret skrifttype. Landwehr-Division Goltz (Go.) stod nordvest for byen Ossowejz.

1914-09-27 LIR84 Vorstoss gegen den Njemen und Kämpfe bei Augustow-Sulwalki 27.9 und 2.10.1914 - Karte 18
Angrebet ved Njemen

 

23. september 1914. Landwehr-Division Goltz forbereder angrebet på Ossowjez

Senest ændret den 5. februar 2016 15:54

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under Landwehr-Division Goltz, som var en del af den 8. arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner senere på efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Landwehr-Division Goltz (Go. på kortet) havde fået til opgave at forberede et artilleriangreb på byen Ossowjez. Artilleribeskydningen var planlagt til den 26. september, hvor størstedelen af artilleriet skulle komme med tog fra Königsberg.

Men da 3. Reserve Div., som stod ved Augustow, ikke kunne komme længere frem og 1. Armekorps heller ikke kunne åbne vejen, skulle Ldw.Div. Goltz overføres til 1. Kavaleri-Brigade til beskyttelse af den højre flanke ved Suwalki.

Den 23. september afværgede Ldw.Div. Goltz et angreb fra det russiske kavaleri ved Schtschutschin, så derfor overtog 1. Kavaleri-Brigade sikringen af den højre flanke. Den 24. september overfløj luftskibet ”Z IV” fæstningen Ossowjez og fastslog, at den var fuldstændig omgivet af vand og sump.

1914-09-19 Lage in Ostpreussen am 19.9.1914 - Skizze 11

19. september 1914. ”Landwehr-Division Goltz på russisk jord”.

Senest ændret den 5. februar 2016 12:24

Af Allan Otto Wagner

LIR84 – LANDWEHR INFANTERIE REGIMENT NR. 84 –”Landwehr-Division Goltz på russisk jord”.

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under Landwehr-Division Goltz, som var en del af den 8. arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner senere på efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

8. Armées enheder var fordelt fra nord til syd langs grænsen til Rusland. Nordligst lå Ldw.Div. Königsberg ved byen Schirwindl, 1. Reservekorps med 1. og 36 Reserve Division lå ved byen Wirballen, 1. Armekorps var rykket ind på russisk jord nordøst for Romint. Heide, 1. Kavaleri Division var ligeledes på russisk jord ved Suwalki, mens 3. Reserve Div. stod ved Augustow vest for Augustower skovene.

Ldw.Div. Goltz (Go. på kortet) stod sydligst og overskred grænsen fra Lyck mod Ossowjez den 17-19. september. Man viste, at Ossowjez fæstningen for nylig var blevet fornyet, og at den lå ved floden Bobr og havde en del sumpe og søer som beskyttelse foran sig. Ldw.Div. Goltz ved Generalleutant Freiherr von der Goltz’s opgave var, at forberede et forstående artilleribeskydning fæstningen og efterfølgende at indtage den.

1914-09-19 Lage in Ostpreussen am 19.9.1914 - Skizze 11

 

12. september 1914. Landwehr Infanterie Regiment 84: “Østpreussen befriet!”

Senest ændret den 5. februar 2016 9:43

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under Landwehr-Division Goltz, som var en del af den 8. arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner senere på efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Efter at slaget ved de Masuriske søer var vundet, fulgte et forfølgelsesslag i dagene fra den 10. til den 16. september, indtil den tyske 8. arme havde presset russerne over grænsen og videre ind i Rusland. Russerne trak sig helt tilbage til den anden side af floden Njemen.

Ved sydgrænsen af Østpreussen fandt der også kampe sted. Friske tropper fra det III. Sibiriske korps (III. sib på kortet) indledte et angreb mod Lyck fra øst, som Ldw. Div. Goltz’s (Goltz på kortet)tropper den 12. september måtte holde stand mod. Den 13. opgav russerne angrebet og trak sig tilbage over grænsen.

Det var de sidste russer på tysk jord.

Selv om sejren ikke blev af samme størrelse som slaget ved Tannenberg, tog tyskerne dog 45.000 russiske soldater til fange, mens tyskernes tab var på omkring 9.000 mand. Men vigtigst ”Østpreussen var befriet”.

1914-09-10 LIR84 Schlacht an den Masurischen Seen. Lage am 9. September 1914 abends - Karte 14

 

10. september 1914. Landwehr Infanterie Regiment 84 ved de Masuriske søer.

Senest ændret den 4. februar 2016 9:54

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under Landwehr-Division Goltz, som var en del af den 8. arme på ØstfronOten. Det var denne enhed min oldefar, Otto Theodor Wagner, senere på efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Den 9. september rykkede divisionen tilbage til Bialla, men skulle være klar til at rykke mod nord, som bagtrop for omkredsningskorpsene mod nord.

1914-09-10 LIR84 Schlacht an den Masurischen Seen. Lage am 9. September 1914 abends - Karte 14

Den 10. september om morgenen meddelte Ldw. Div. Goltz (Goltz på kortet) Overkommandoen, at de havde fået anmodning fra 3. Reservedivision (3.R. på kortet) om øjeblikkelig hjælp ved Andreaswalde, og at divisionen fra morgenstunden var brudt op for at ile 3. R til undsætning trods den store afstand og den truende fjende fra Schtschutschin.

Overkommandoen omdirigerede derudover 1. Kavaleri Division sydpå til 3.R. undsætning. 1½ time efter denne befaling modtog Overkommandoen melding fra 3.R. om, at de i hårde kamp havde slået en overlegen fjende, som nu var på hastig tilbagerykning.

Senere på formiddagen kom der yderligere meldinger ind fra hele fronten, at russerne havde forladt deres stillinger og var på tilbagetog. Slaget var vundet, men man havde ikke tilintetgjort den russiske arme, som man havde håbet.

1914-09-10 LIR84 Opa s43 Biala Bahnhof
Biala Bahnhof – byen som LANDWEHR INFANTERIE REGIMENT NR. 84 rykkede tilbage til den 9. september 1914 Til venstre på bygningen af banegården står der på det øverste skilt ”Kranken – Transport – Abteilung <-Bugarmee” – ”Sygetransport afdeling – Bugarmee”, og på skiltet nedenunder ”Kranken Sammelstelle jenseits des Straße” – ”Sygeopsamlingssted på den modsatte side af vejen”. Et eksempel på hvorledes tyskerne organiserede transporten af sårede soldater fra en banegård.

6. september 1914. Landwehr Infanterie Regiment nr. 84 ved de masuriske søer

Senest ændret den 2. februar 2016 10:26

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under Landwehr-Division Goltz, som var en del af den 8. arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner senere på efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Situationen udviklede sig nord for de Masuriske søer og den 5. september fik bl.a Ldw.-Div. Goltz ordre om, at marchere og tage tog til Rudczanny og følge armeens sydlige fløj til Johannesburg. Ldw. Div. Goltz skulle sikre armeens fremmarch mod en fremrykkende fjende sydfra ved Grajewo og Schtschutschin.

1914-09-06 LIR84 Schlacht an den Masurischen Seen
Slaget ved de Masuriske Søer. Stillingen om aftenen den 6. september.