17. april 1919. Må danske levnedsmiddelpakker ikke uddeles syd for Clausen-linjen?

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

17. April: Min Kone har i denne Uge Sammen med Fru Sofie Callesen og en hel Del andre Damer arbejdet med Udpakning af Jernbanevogne med Tøjgaver nordfra, og Ordning af Tøjdepotet.Læs videre

17. april 1919. “Spredt omkring i en hel Verdensdel ligger de og sover den lange Søvn, mens hele Sønderjylland begræder deres Tab.”

Hans Petersen fra Skodsbølmark var blevet taget til fange under kampene ved Moulin-sous-Touvent i juni 1915. Han havde siden da siddet i fransk fangelejr, men den 31. marts 1919 ankom han med skibet St. Thomas til København og efter festligheder og rekreation tog han hjem til Sønderjylland.

Saa fortalte Mor om Bror Peter, der havde ligget som Marinesoldat i Kiel, hvordan han sammen med de andre Kammerater uden videre havde forladt Krigsskibet og var gaaet hjem, da Revolutionen brød ud.Læs videre

16. april 1919. “Der stod Far og Mor og vinkede og smilede til mig gennem Taarer.” Hans Petersen hjemme igen.

Hans Petersen fra Skodsbølmark var blevet taget til fange under kampene ved Moulin-sous-Touvent i juni 1915. Han havde siden da siddet i fransk fangelejr, men den 31. marts 1919 ankom han med skibet St. Thomas til København og efter festligheder og rekreation tog han hjem til Sønderjylland.

Efter otte Dages Forløb var jeg atter i god Kondition, og skønt man gerne vilde beholde mig længere, mente jeg dog, at jeg burde være sammen med mine kære i Paasken, der var nær forestaaende.Læs videre

16. april 1919. Definition af Mellemslesvig i forhold til afstemningen

Dansk Memorandum til Fredskonferencen
Uden at det er muligt at angive den nøjagtige Datum, men formentlig 15. eller 16. April 1919 afleverede den danske Gesandt i Paris i sin Egenskab af Regeringens Delegerede ved Fredskonf. et trykt Memorandum til denne (Mémoire sur la Question du Slesvig Danois, présenté à la Conference de la Paix des Hautes Puissances alliées et associées, par ordre du Gouvernemenl royal danois).… Læs videre

16. april 1919. H.P. Hanssen vred over kritik af aktionsudvalget

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

Vælgerforeningsmøde. I Hovedsagen fredeligt, kun mærkeligt ved Hanssens ugrundede Vrede over Kritikken mod Aktionsudvalget. — Hübsch har nedlagt sin Post som Formand for “Foreningen for Handel og- Industri”.Læs videre

16. april 1919. Smugleriet ved grænsen griber om sig

Vælgerforeningen om Krigsfangerne
Paa Bestyrelses og Tilsynsrådets Møde 16. April 1919 i Aabenraa »blev der enstemmigt udtalt Ønsket om at henstille til den danske Regering at drage Omsorg for, at Afsendelsen af de nordslesvigske [Krigs]fanger foregik først, saa hurtigt som muligt, for at de kunde komme tidligt nok til at deltage i Afstemningen, og at Fangerne fra vor sydlige Landsdel maatte hjemsendes efter en rimelig Tidsfrist 14 Dage derefter eller saa snart som muligt«.Læs videre

15. april 1919. Hvorfor anvende forskellige systemer i de tre afstemningszoner?

Fredskommissionens  øverste Raad godkender Indstillingen fra Komm. for danske Anliggende
I det øverste Raads møde 15. April forelaa til behandling Indstillingerne fra Kommissionen for danske Anliggende og fra Udenrigsministrenes Raad. I Mødet var Lloyd George ikke tilstede; han repræsenteredes ved denne Lejlighed af A. J. Balfour. Følgende Forhandling fandt Sted:

A. J. Balfour: Jeg forelægger Dem de Slutninger, Kommissionen er bleven enig om med Danmarks Repræsentanter.Læs videre

15. april 1919. H.C. Brodersen når hjem til sin familie. “Hen paa Natten naaede vi da endelig til det Sted, hvor Svigerfader kommanderede „ Prrrrr ” , og hvor vi var hjemme.”

H.C. Brodersen fra Nordborg har vi fulgt siden mobiliseringen 1. august 1914. Han blev indkaldt til sit regiment, Füsilierregiment ”Königin” Nr. 86, fra efteråret 1915 til foråret 1916 var han i Leib-Kompagni 118, og efter en periode på lazaret kom han til Regiment 186, 2. kompagni.

I  et  Hestekøretøj  gik  det  i  Nattens  Mulm  og  Mørke  ad kendte  Veje  fra  Tinglev  mod  Hjemmet. Læs videre

15. april 1919. Så er der øl til alle – og et kys til konen! Sønderjyske krigsfanger på besøg på Albani-Bryggerierne

Fyens Stiftstidende skriver tirsdag den 15. april 1919 følgende:

Sønderjydernes tredje dag i Odense

I formiddag havde Albani Bryggeriet indbudt de sønderjyske gæster og modtagelsen var både hjertelig og smuk.

Klokken halvti i formiddags samledes byens sønderjyske gæster, måske en smule trætte efter den sene aften i aftes på Albani Bryggeri, hvis direktion rundhåndet havde indbudt samtlige ”odenseanske” Sønderjyder.Læs videre

14. april 1919. Store festligheder i Odense for de sønderjyske krigsfanger

Fyens Stiftstidende skriver tirsdag den 15. april 1919 følgende om gårsdagens aftenfest:

Fra sønderjydernes besøg i Odense

”Sønderjysk Forening” og ”Dannebroge” var i aftes værter for vore sønderjyske gæster, og aftenen formedes sig som en smuk, national fest, præget af sammenhold og begejstring.

Mange gode ønsker og mange løfterige taler. Også adskillige sønderjyder tager ordet.

Der var sjældent smukt og smagfuldt dekoreret i aftes i forsamlingshuset store sal til ”Sønderjysk Forenings” og ”Foreningen Dannebroges” fest for vore sønderjyske gæster, idet det mægtige rum var rigt prydet med flag, med flagdekorationer, med vimpler, ned fra loft til balkon, og med store flagprydede våbenskjolde, bærende dels det danske rigsvåben, dels den odenseanske lilje.Læs videre

13. april 1919. Sønderjyske krigsfanger ankommer til Odense

Hans P. Hansen, Tønder, kom hjem fra krigsfangelejren Aurillac i april 1919.

Palmesøndag lagde skibet til kaj i Odense. Sejlturen ind gennem Odense fjord var en uforglemmelig tur.

Ved ankomsten til Odense stod byen pyntet i festskrud. Der var overalt rejst flagalleer. Flag vajede overalt, der blev skudt salut for os. Folk hilste og vinkede, og på kajen spillede et militærorkester.Læs videre

13. april 1919. H.C. Brodersen ankommer i Odense. “Aldrig i vor vildeste Fantasi havde vi kunnet tænke os en Modtagelse, som der blev os til Del.”

H.C. Brodersen fra Nordborg har vi fulgt siden mobiliseringen 1. august 1914. Han blev indkaldt til sit regiment, Füsilierregiment ”Königin” Nr. 86, fra efteråret 1915 til foråret 1916 var han i Leib-Kompagni 118, og efter en periode på lazaret kom han til Regiment 186, 2. kompagni.

I  Gaar  Morges  ankom  vi  til  Odense.  Aldrig  i  vor  vildeste Fantasi  havde  vi  kunnet  tænke  os  en  Modtagelse,  som  der blev  os  til  Del. Læs videre

13. april 1919. Sønderjydernes ankomst til Odense “et triumftog”

Fyens Venstreblad skrev den 14. april 1919 følgende:

Sønderjydernes Ankomst til Odense blev et  Triumftog

Titusinder af Fynboer modtog dem og hilste dem velkommen tilbage til Danmark

Sønderjydernes Ankomst til Odense i Gaar formede sig som en Fest, der aldrig vil glemmes af dem, der oplevede den.

Ikke blot Modtagelsen ved Havnen og Vandringen gennem Byen, men hele Indfarten fra Klintebjerg til den menneskefyldte Englandskaj blev en Hyldest og Hilsen fra det fynske Folk saa storstilet, at den sikkert aldrig gaar Sønderjyderne af Minde.Læs videre

12. april 1919. Scavenius: “Der er paa tysk Side mere Grund til at anerkende Danmarks Holdning, særlig naar den sammenlignes med en Række andre Nationers”

Udenrigsministeren til Moltke
Depeche, dat. 12. April 1919:

Deres Beretning af 7. ds. giver mig Anledning til følgende Bemærkninger:
Med Hensyn til Deres Spørgsmaal i Beretningens Slutning ser jeg mig ganske i Stand til at erklære mig enig med Dem i Deres Erklæring til Grev Brockdorff-Rantzau om, at Resultatet af Rigsdagsdelegationens Rejse til Paris kan anses for en Bekræftelse af den danske Regerings og Rigsdags maadeholdne Bestræbelser i hele denne Sag.Læs videre

12. april 1919. Odense venter: “Sønderjyderne kommer på søndag, rimeligvis ved middagstid.”

“Fyns Venstreblad” skrev den 12. april 1919 følgende:

Det sønderjyske besøg

Sønderjyderne kommer på søndag, rimeligvis ved middagstid

I går eftermiddags kom der hertil melding om, at motorskibet “St. Thomas” med de sønderjyske krigsfanger om bord var ankret op ved Hanstholm.

Ved middagstid i dag vil det antagelig runde Skagen og søndag morgen ligger det sandsynligvis for anker ved Fynshoved.Læs videre

11. april 1919. Den art fred Tyskland ikke kan undertegne

Moltke til Udenrigsministeren

I Depeche, dat. 11. April 1919, meddelte den danske Gesandt i Berlin de af Ministerpræs. Ph. Scheidemann og Grev Brockdorff-Rantzau 10. April 1919 i Nationalfors. holdte Taler, saaledes som de gengaves i Deutsche Allgem. Zeit. 10. og 11. s. M.:

Grev Brockdorff-Rantzau, der fik Ordet i Anledning af Behandlingen af Udenrigsministeriets Budget, følte sig foranlediget til at understrege, hvilken Art Fred Tyskland ikke kunde undertegne, nemlig enhver Fred,
som paa et væsentligt Punkt fjernede sig fra det Grundlag, paa hvilket Tyskland havde sluttet Vaabenstilstand.Læs videre

11. april 1919. H.C. Brodersen rejser på “St. Thomas” til Odense. “Vi var ikke Søfolk og havde maattet ofre til Havguderne…”

H.C. Brodersen fra Nordborg har vi fulgt siden mobiliseringen 1. august 1914. Han blev indkaldt til sit regiment, Füsilierregiment ”Königin” Nr. 86, fra efteråret 1915 til foråret 1916 var han i Leib-Kompagni 118, og efter en periode på lazaret kom han til Regiment 186, 2. kompagni. Han blev taget til fange i oktober 1918.

„St.Læs videre

10. april 1919. Odense forbereder sig på sønderjydernes ankomst

Avisen “Fyns Socialdemokrat” skrev i begyndelsen af april 1919 følgende:

Sønderjydernes besøg i Odense

Østasiatisk Kompagnis damper “St. Thomas” er nu på vej fra Frankrig til Odense med det hold sønderjyske krigsfanger, som i tre dage skal være vor bys gæster, og det menes, at damperen vil kunne være her søndag eller mandag.

Når damperen meldes i sigte, vil kanaludvalget og Sønderjysk Fonds formand, borgmester Bloch, gå om bord i “Fremad” og sejle sønderjyderne i møde og ude på de blanke vover byde dem velkommen. Læs videre

10. april 1919. Tingene spidser til i det slesvigske spørgsmål

Rigsdagspartierne politiske Forhandlings-Udvalg
I Udvalgets Møde 10. April 1919 overtog Landstingsmand Herman Trier Stillingen som ledende Formand.

Statsministeren forelagde Forslag til Nedsættelse af et Rigsdagsudvalg, som skulde afløse det administrative Udvalg, der havde Kammerherre Krieger som Formand, og som skulde have til Opgave at gennemarbejde de af Regeringen forelagte Lovforslag kunde gaa let gennem Rigsdagens uden for stærk offentlig Drøftelse.Læs videre

10. april 1919. Flensborg: Vældig tilstrømning for at melde sine børn til ferierejse til Danmark

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

Handelskamrets Sendefærd har 8de ds. faaet en Tillidserklæring i Foreningen for Handel og Industri. — Dr. Sauermann, som har fulgt den i København og telegraferet til Kamret, vil have Indrejsetilladelse til en ny Rejse hos mig.Læs videre

9. april 1919. Ernst Christiansen: Trist møde i Vælgerforeningen: De vil ikke have Flensborg med!

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

Vælgerforeningsmøde i Aabenraa. Paataler [redaktør af Dannevirke/Modersmaalet Anders] Lebecks Artikel om Hübsch. Først paatvinger man os det Vilkaar, at vi kun kan komme med til Danmark, naar vi skaffer et stort Stemmetal, og naar saa fremtrædende Mænd slutter sig til os, lægges de for Had i et.dansk Blad.Læs videre

9. april 1919. H.C. Brodersen ankommer i Dunkerque, “Jeg kan ikke løsrive mine Tanker fra et sørgeligt Syn og Oplevelse, som vi havde under Vejs hertil.”

H.C. Brodersen fra Nordborg har vi fulgt siden mobiliseringen 1. august 1914. Han blev indkaldt til sit regiment, Füsilierregiment ”Königin” Nr. 86, fra efteråret 1915 til foråret 1916 var han i Leib-Kompagni 118, og efter en periode på lazaret kom han til Regiment 186, 2. kompagni.

Det  var  en  forfrossen  og  tænderklaprende  Skare,  der  i Morges  af  en  venligt  smilende  Dame  blev  hilst:  „God  Morgen,  Sønderjyder. Læs videre

8. april 1919. På rekreation hos “Gudfar” i Birkerød

Hans Petersen fra Skodsbølmark var blevet taget til fange under kampene ved Moulin-sous-Touvent i juni 1915. Han havde siden da siddet i fransk fangelejr, men den 31. marts 1919 ankom han med skibet St. Thomas til København.

HOS »GUDFAR«.

Men efter disse otte Dages Ophold i en for mig ganske ny Verden under stadig Paavirkning af nye Indtryk var jeg nu fuldstændig kørt fast — Skak mat.Læs videre

7. april 1919. Den tyske udenrigsminister er urolig: Pønser danskerne alligevel på en grænse ved Danevirke?

Den danske gesandst i Berlin, grev Moltke, skrev i en depeche den 7. april 1919 følgende til udenrigsministeriet.

Moltke til Udenrigsministeren
Depeche, dat. 7. April 1919:

Under en Samtale, jeg i Lørdags havde med [den tyske] Udenrigsminister Grev Brockdorff-Rantzau, mærkede jeg hos denne en ret stærk Nervøsitet i Anledning af, at alle Bestemmelser vedrørende den kommende Afstemning i Nordslesvig bliver tagne, uden at Tyskland bliver konsulteret.Læs videre

7. april 1919. Landråd Böhme skriver til H.P. Hanssen

Landraad Böhme til H. P. Hanssen
Brev dat. Tønder 7. April 1919:

Paa Skrivelsen af 1. April i Aar svarer jeg ærbødigst, at efter den mellem os trufne Overenskomst af 30. Jan. i Aar begge Parter havde paataget sig den Forpligtelse at fremlægge Sagen for en Organisation og i Tilfælde af Tilslutning at indhente Godkendelse for Deres Vedkommende fra den danske og for mit fra den preussiske Regering.Læs videre

Nye bøger fra Skodborg Hjemstavnsforening & Arkiv

Skodborg Hjemstavnsforening & Arkiv har netop udgivet en serie på ikke færre end fem bøger om sognets historie før, under og efter Første Verdenskrig.

Det er Keld Mortensens to bøger:

Skodborg Sogns faldne i Den store Krig 1914-1918” og

Skodborg under den store Krig. Nogle glimt af krigens indvirkninger på hverdagen”.

Læse mere om bøger og forfatter her

Og desuden Jørgen Larsens tre bøger:

”Andere Methoden”

”Kom hjem og stem” og

”Genforeningen fejres i Skodborg”

Læse mere om bøger og forfatter her

Alle 5 bøger kan købes ved henvendelse til Skodborg Hjemstavnsforening og Arkiv

Bøgernes pris er 150 kr.

Læs videre

Foredrag i Aabenraa den 25. april: Vore faldnes minde

Lars N. Henningsen fortæller om: “Vore faldnes minde – Om en glemt strid om mindesmærkerne over de faldne i Første Verdenskrig.”

Hvert sogn fik sit mindesmærke, men i nogle sogne blev der strid, for synet på de faldne var forskelligt. Danske sønderjyder så de faldne som ofre for en sag, der ikke var deres. De tysksindede så soldaterne som helte faldet for det tyske fædreland, og i 1930’erne var der hvert år såkaldte ”Heldengedenktage” ved mindesmærkerne.… Læs videre