30. april 1919. Møde i vælgerforeningen: Økonomiske betænkninger og anbefalinger i forhold til Genforeningen

Vælgerforeningen om Valutaspørgsmaalet
Paa Best. og Tilsynsr. Møde i Aabenraa 29.— 30. April 1919 vedtoges eenstemmigt følgende Res., dat. 30. s. M:

Idet Vælgerf. Best. og Tilsynsr. fremlægger det økonomiske Udvalgs Betænkning til Overvejelse, henstiller vi, med Henblik paa Valutaspørgsmaalet, til den danske Regering og Rigsdag ved sine Forhandlinger om Ordningen af de finansielle Forhold i de generhvervede Landsdele at tage det videstgaaende Hensyn til, at Overgangen føles saa lempelig som muligt af Statens nye Borgere.Læs videre

30. april 1919. Fredskommissionen klar med udkast til stemmeregler

F. K. Redaktions-Komité og de slesvigske Stemmerets-Regler
Fredskonf.s Redaktions-Komité, sammensat af de fem allierede og associerede Hovedmagters juridiske Sagkyndige, havde følgende Medlemmer: Amerikas Forenede Stater: James Brown Scott, Det Britiske Rige: Cecil Hurst, Frankrig: Henri Fromageot, Italien: Tosli og Japan: Nagaoka. Komitéens Opgave var »at give de trufne Afgørelser den juridiske Form og at støbe dem sammen til et Hele«.… Læs videre

30. april 1919. Ernst Christiansen: Trættende møde i Vælgerforeningen

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

29.—30. April: Vælgerforeningsmøde, trættende Forhandling om Udvalgsbetænkninger.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)… Læs videre

29. april 1919. Det sønderjydske udvalg nedsættes

Rigsdagspartiernes sønderjydske Udvalg
Udvalget konstitueredes 29. April 1919. Til Medlemmer af Udvalget havde Partierne valgt følgende: Venstre: Klaus Berntsen, J. C. Christensen, Dalsgaard, N. Neergaard, Rasmus Hansen-Staunsbjerg. Det socialdemokratiske Parti: Sigvald Olsen, Borgbjerg, Marott, Bramsnæs og Steincke. Det konservative Folkeparti: Alex. Foss, Schovelin, J. Oskar Andersen, Raffnsøe og Harboe. Det radikale Venstre: Jens Andersen, Niels Petersen, Gunnar Fog-Petersen, P.… Læs videre

29. april 1919 – Ribe Stiftstidende: De smaa sønderjyders ankomst

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

200 børn til København i lørdags.

Henved 10-tiden i lørdags ankom Korsørtoget paa Københavns station, medførende bl.a. 200 af de 6000 sønderjydske børn der nu skal op til Danmark for at søge at genvinde deres af undernæring svækkede helbred. Rejsen var gaaet udmærket.Læs videre

28. april 1919. Det havde været en kortsynet politik at søge afstemningen udvidet til egnene syd for Clausen-linjen

Moltke til Udenrigsministeren
Depeche, dat. 28. 1919:

Som Følge af de mig ved Deres Skrivelse af 12 . ds. givne Instruktioner, havde jeg iforgaars en Samtale med Grev Brockdorff-Rantzau. Herunder holdt jeg mig strengt til den vedføjede i Henhold til Deres fornævnte Depeche affattede Aide-Memoire, og det er mig en Tilfredsstillelse at kunne meddele Dem, at de deri fremsatte Bemærkninger i det hele og store virkede saa gunstig paa Grev Rantzau, at han bad mig om at takke Dem meget for de venskabelige Udtalelser.Læs videre

Anbefales: Bjarne S. Bendtsen: Mellem fronterne. Første Verdenskrigs aftryk i dansk litteratur og kultur 1914-1939

Historikeren Bjarne S. Bendtsen har i dette storværk sat sig for at redegøre for og analysere  krigens aftryk i dansk litteratur og kultur i tidsrummet 1914-1939 – og resultatet er særdeles vellykket!

Første Verdenskrig var også en total krig i litteratur, kultur og samfundsdebat i Danmark, både før krigsudbruddet, mens krigen rasede 1914-1918 og i de følgende tyve år.… Læs videre

26. april 1919. Nu kan der igen komme levnedsmiddelpakker til Flensborg

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

26. April har [socialdemokraten] P. Michelsen talt paa altysk Møde i Flensborg Sammen med Ordføreren for de tyske Højrepartier. —

Hjemvendte Fanger fra Medelby og Ladelund Sogne offentliggør en Tak til Danmark.Læs videre

26. april 1919 – Flensborg Avis: Flensborgske Børn til Kongeriget.

Den 26. april 1919 bragte Flensborg Avis en beretning om et møde, afholdt to dage forinden angående de flensborgske feriebørn.

I Torsdags holdt de Komiteer i Flensborg, der forbereder Flensborgske underernærede Børns Landophold i Kongeriget, et Møde, paa hvilket det oplystes, at hverken de kommunale eller statslige Myndigheder nu vilde lægge yderligere Hindringer i Vejen for Tankens Udførelse, især da Forsøget paa at anbringe et større Antal Børn i Holsten og Sydslesvig er strandet.Læs videre

25. april 1919. Fra dagbogen: 3. zone dukker op i fredsbetingelserne

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

Det flensborgske Arbejderraad har 25. April med 33 mod 14 Stemmer vedtaget at sende en Studiekommission paa 20 Medlemmer til Danmark. 

Adskillige flensborgske Ejendomme købes paa Spekulatiom af Købere nordfra, uden at den danske Ledelse i Flensborg har givet nogen Tilskyndelse hertil.Læs videre

24. april 1919. Børneferierejserne til Danmark forberedes på Flensborg Avis’ kontor

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

Den samlede Børnerejsekomité holder igen Møde paa “FI. Av.’s” Kontor. Socialdemokrateme paatager sig at træffe Aftale med Myndighederne og Lægerne, Grosserer N. Uldalls Komité alt det øvrige.Læs videre

24. april 1919. Hvem skal betale for hvad i de kommende afståede områder?

Fredskommissionens øverste Raad træffer Afgørelse om Fredstraktatens finansielle Bestemmelser.

I det øverste Raads Møde 26. April forelaa den finansielle Kommissions enstemmige Indstillinger og dens Flertals- og Mindretals-Forslag vedr. Fredstraktatens finansielle Bestemmelser til Afgørelse.

Raadet godkendte de ovenf. gengivne Bestemmelser vedr. Statsgælden (med en Tilføjelse, som imidlertid er det slesvigske Anliggende uvedkommende), til hvilke i en særskilt Artikel var knyttet følgende Bestemmelser:

Hvad angaar alle de overdragne Landomraader, med Undtagelse af Alsace-Lorraine, skal den Del af det tyske Kejserriges eller de tyske Enkeltstaters Gæld, som efter Erstatnings-Kommissionens Mening repræsenterer Udgifter, afholdt af det tyske Kejserrige eller de tyske Staters Regeringer til Erhvervelse af de i Artikel [256] omtalte Statsaktiver, undtages fra den Andelsberegning, der skal foretages i Henhold til Artikel [254].Læs videre

24. april 1919. Dannevirkebevægelsen leverer adresse med 64.000 underskrifter

Udenrigsministeren til Bernhoft og Carstenskiold
Telegram, dat. 24. April 1919:

Dannevirkemændene har indleveret en Adresse med 64.000 Underskrifter til Regering og Rigsdag.

Adgang til at underskrive har alle Personer over 18 Aar haft. Det ringe Resultat af de store Anstrengelser ses bedst ved at sammenligne nævnte Antal med det i Øjeblikket værende Vælgerantal, det vil sige Personer over 28 Aar, der andrager 1 .300.000.Læs videre

Hvor kæmpede min forfader i krigen 1914-1918?

Ét af de hyppigste spørgsmål, vi får, er dette: Hvor kæmpede min slægtning i Første Verdenskrig? På hvilke frontafsnit var han?

Det kan være svært at svare på, hvis man ikke har hans soldaterbog eller lignende. Men hvis man kender sin slægtnings regiment, så er der hjælp at hente i regimentshistorierne. Man skal dog være opmærksom på, at det ikke var usædvanligt, at en soldat kæmpede i flere forskellige regimenter i løbet af krigen.… Læs videre

23. april 1919. Oluf Wolf fra Hoptrup anholdt for spionage!

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Opsigtsvækkende arrestation!

Oluf Wolf og P. Bræraa

Gaardejer Oluf Wolf fra Hoptrup er i formiddags bleven anholdt i sit hjem af en gendarm og en kriminalbetjent og ført til amtsretten i Haderslev, hvor han blev underkastet et foreløbigt  forhør og taget i forvaring.Læs videre

22. april 1919. “Vi anser Slesvig-Holsten for en uløselig del af den stortyske republik”

Slesvig-holstenske Repræsentanter om Afstemningen
De 16 slesv.-holst. Repræsentanter i den preussiske og tyske Nationalforsamling vedtog 22. April 1919 i Neumünster følgende Erklæring:

Vi ser i Slesvig-Holsten en uløselig Bestanddel af den stor-tyske Republik.

Vi anerkender Wilsons 14 Punkter og understøtter Rigsregeringen i Kampen for deres Gennemførelse. Vi afviser enhver Voldspolitik, der krænker de Wilson’ske Grundsætninger. Skulde Fredstraktaten paatvinge os en Afstemning i vort eget Land, saa forlanger vi af enhver Forandring af Statsgrænsen, at

1 .Læs videre

22. april 1919. Smugleri på Aarøsund-Assens-ruten!

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

strømmen af rejsende fra Sønderjylland til Danmark

er taget til i vældig maalestok over Aarøsund-Assens. Der var i tirsdags henved 800 rejsende i Aarøsund, der vilde med “Turisten” til Assens, og trængslen var saa stor og vild for at komme med, at den tyske brovagt for at holde orden og advare de mest paatrængende maatte skyde skræmmeskud i luften, hvilket dog ikke nyttede meget.Læs videre

22. april 1919. Flensborgfolk og Danevirkemænd

Danevirke-Adressen

Allerede 18. Jan. 1918 havde en Kreds af sønderjydsk interesserede Personligheder dannet en Sammenslutning, som tog Navnet »Sønderjydsk Kreds 1918« med Fabrikant Jørgen Petersen som Formand. »Kredsen« foranstaltede et stort Antal Møder i Kbhvn. og Provinsen i Løbet af Efteraaret 1918 og de første Maaneder af 1919. »Kredsen«s Medlemmer delte sig imidlertid o. Midten af Jan.… Læs videre

Bogen om krigen på Vestfronten: Danskere på Vestfronten 1914-1918

Claus Bundgård Christensens bog “Danskere på Vestfronten 1914-1918” er blevet en moderne klassiker om sønderjyderne på Første Verdenskrigs mest frygtede slagmark.
Bogen er genudgivet og kan købes i boghandelen eller direkte hos forlaget.

 

Forlaget skriver:

Danskere på Vestfronten er historien om Første Verdenskrig fortalt gennem nogle af de ca. 26.000 danskere, der deltog i krigen på tysk side.… Læs videre

Bogen om krigen på Østfronten: Fra Verdenskrig til Borgerkrig 1914-1924

Tre af landets absolut førende historikere inden for krigshistorie og navnlig de to Verdenskriges historie, er udkommet med en ny bog om Østfronten: “Fra Verdenskrig til Borgerkrig. Østfronten 1914-1924 set med danske øjne.”

Det er de tre historikere Claus Bundgård Christensen, Martin Bo Nørregård og Niels Bo Poulsen, der vil være kendt for flere anmelderroste bøger om både 1.… Læs videre

Bogen om Toftlund Sogn i Første Verdenskrig kan stadig fås

Toftlund Lokalhistoriske Forening og Arkivs store og grundige bog om sognets historie under Første Verdenskrig blev for nogen tid siden anmeldt i det nyeste nummer af Sønderjysk Månedsskrift.

Vi vil fra Den store Krigs side meget gerne opfordre andre lokalhistoriske foreninger i Sønderjylland til at følge Toftlunds eksempel og udgive en bog om sognets historie under Første Verdenskrig.… Læs videre

17. april 1919. Må danske levnedsmiddelpakker ikke uddeles syd for Clausen-linjen?

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

17. April: Min Kone har i denne Uge Sammen med Fru Sofie Callesen og en hel Del andre Damer arbejdet med Udpakning af Jernbanevogne med Tøjgaver nordfra, og Ordning af Tøjdepotet.Læs videre

17. april 1919. “Spredt omkring i en hel Verdensdel ligger de og sover den lange Søvn, mens hele Sønderjylland begræder deres Tab.”

Hans Petersen fra Skodsbølmark var blevet taget til fange under kampene ved Moulin-sous-Touvent i juni 1915. Han havde siden da siddet i fransk fangelejr, men den 31. marts 1919 ankom han med skibet St. Thomas til København og efter festligheder og rekreation tog han hjem til Sønderjylland.

Saa fortalte Mor om Bror Peter, der havde ligget som Marinesoldat i Kiel, hvordan han sammen med de andre Kammerater uden videre havde forladt Krigsskibet og var gaaet hjem, da Revolutionen brød ud.Læs videre

16. april 1919. “Der stod Far og Mor og vinkede og smilede til mig gennem Taarer.” Hans Petersen hjemme igen.

Hans Petersen fra Skodsbølmark var blevet taget til fange under kampene ved Moulin-sous-Touvent i juni 1915. Han havde siden da siddet i fransk fangelejr, men den 31. marts 1919 ankom han med skibet St. Thomas til København og efter festligheder og rekreation tog han hjem til Sønderjylland.

Efter otte Dages Forløb var jeg atter i god Kondition, og skønt man gerne vilde beholde mig længere, mente jeg dog, at jeg burde være sammen med mine kære i Paasken, der var nær forestaaende.Læs videre

16. april 1919. Definition af Mellemslesvig i forhold til afstemningen

Dansk Memorandum til Fredskonferencen
Uden at det er muligt at angive den nøjagtige Datum, men formentlig 15. eller 16. April 1919 afleverede den danske Gesandt i Paris i sin Egenskab af Regeringens Delegerede ved Fredskonf. et trykt Memorandum til denne (Mémoire sur la Question du Slesvig Danois, présenté à la Conference de la Paix des Hautes Puissances alliées et associées, par ordre du Gouvernemenl royal danois).… Læs videre

16. april 1919. H.P. Hanssen vred over kritik af aktionsudvalget

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

Vælgerforeningsmøde. I Hovedsagen fredeligt, kun mærkeligt ved Hanssens ugrundede Vrede over Kritikken mod Aktionsudvalget. — Hübsch har nedlagt sin Post som Formand for “Foreningen for Handel og- Industri”.Læs videre

16. april 1919. Smugleriet ved grænsen griber om sig

Vælgerforeningen om Krigsfangerne
Paa Bestyrelses og Tilsynsrådets Møde 16. April 1919 i Aabenraa »blev der enstemmigt udtalt Ønsket om at henstille til den danske Regering at drage Omsorg for, at Afsendelsen af de nordslesvigske [Krigs]fanger foregik først, saa hurtigt som muligt, for at de kunde komme tidligt nok til at deltage i Afstemningen, og at Fangerne fra vor sydlige Landsdel maatte hjemsendes efter en rimelig Tidsfrist 14 Dage derefter eller saa snart som muligt«.Læs videre