31. maj 1920. Grænsen notificeres officiøst

Den danske gesandt i London indberettede 27. Maj 1920, at det britiske Udenrigsministerium paa hans Henvendelse om Udsættelse af de britiske Troppers Evakuering af 2. slesvigske Zone havde svaret, at Evakueringen ikke kunde udskydes ud over det øjeblik, da den nye Grænselinie blev notificeret vedkommende Regeringer.

Samtidig erkendte Konferencen, at det var i høj Grad ønskeligt, at Notificeringen ikke fandt Sted, forinden Udkastet til Overdragelses-Traktaten var blevet meddelt den danske og tyske Regering.… Læs videre

31. maj 1920. P. Chr. Stemann: Personalet rejste pludseligt til Niebøl til den nyoprettede tyske kreds

Poul Christian von Stemann (1891-1966) kom til Tønder som amtsassessor i overgangsfasen og den første tid under dansk styre. Han udgav senere sine erindringer.

Den 31. maj rejste pludseligt forskellige af personalet til Niebøl til den nyoprettede tyske kreds for den del af Tønder kreds, der kom til at ligge syd for grænsen. Nogle af personalet gik rundt og opfordrede de andre til straks at tage afsted.Læs videre

Laurids Skaus brevveksling – Bogtilbud: 3 bind for kun 75,- kr.

Den sønderjyske bonde Laurids Skau var én af hovedpersonerne i første afsnit af DR’s store serie Grænseland.

Hvis du vil virkelig tæt på, hvem Laurids Skau var, så kan du læse hans brevveksling med politiske venner i Sønderjylland og København i tre tykke bind.

Brevene indeholder et mylder af spændende detaljer fra 1840’ernes, 1850’ernes og 1860’ernes nationale og politiske kamp i Sønderjylland, og der blev sandelig ikke lagt fingre imellem, når samtidige politiske venner og fjender skulle karakteriseres!… Læs videre

Bogtilbud: Skurke og helte i Sønderjyllands historie

Alle gode historier har deres skurke og helte, det gælder også Sønderjyllands historie – og nu er 20 af dem samlet i en bog, ”Skurke og helte i Sønderjyllands historie”, der er udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland.

Bogen koster kun 98,- kr for medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland (178,- kr for ikke-medlemmer)

En række historiske personer, der af samtiden eller eftertiden har fået prædikater som skurke eller helte, er taget op til kærlig, men også kritisk behandling.

Læs videre

28. maj 1920. P. Chr. Stemann: Forventer genforeningen i juli måned

Poul Christian von Stemann (1891-1966) kom til Tønder som amtsassessor i overgangsfasen og den første tid under dansk styre. Han udgav senere sine erindringer.

Den 28. maj. „Halvdelen af landrådskontorerne er nu flyttet til Niebøl. Det er gået ganske smertefrit.

Der er nu meddelelse om, at afgørelsen i Paris er falden. Kun en lille del af Aventoft kommer til Danmark.Læs videre

27. maj 1920. Planen om internationalisering af 2. zone er uigennemførlig

Den 27. maj afrejste Prof. Vinding Kruse og Red. Ernst Christiansen til London, medens den øvrige Delegation først afrejste 28. s. M. »for at foretage et sidste Forsøg paa Internationalisering og i alle Tilfælde sikre Englands Støtte til Fastholdelse af de opnaaede Traktatfordele«

Gesandten, Bernhoft,  i Paris tilstillede 28. Maj Udenrigsministeriet følgende Depeche:

Den mellemslesvigske Delegation, som ankom hertil 14.Læs videre

26. maj 1920. Udkast til Den tresidede traktat vedr. overdragelsen af de slesvigske landområder

Traktat mellem de allierede og associerede Hovedmagter, Tyskland og Danmark, vedrørende Overdragelsen til Danmark af slesvigske Landomraader

»DEN TRESIDEDE TRAKTAT«

Det Britiske Rige, Frankrig, Italien og Japan, Signatarer sammen med Amerikas Forenede Stater, allierede og associerede Hovedmagter, Tyskland og Danmark:

I Henhold til, at det ved Art. 109 i Versailles-Fredstraktaten af 28. Juni 1919 er bestemt, at Grænsen mellem Tyskland og Danmark skal fastsættes i Overensstemmelse med Befolkningens Ønsker, —

I Henhold til, at nævnte Traktat har forudset og organiseret en Folkeafstemning iblandt de interesserede Befolkninger og bestemt, at en Grænselinje vil være at drage af de allierede og associerede Hovedmagter efter en Linje, hvilende paa Folkeafstemningens Resultater og foreslaaet af den internationale Plebiscitkommission og under Hensyntagen til de paagældende Egnes særlige geografiske og økonomiske Forhold, —

I Henhold til, at Tyskland gennem Art.… Læs videre

24. maj 1920. Voldelige sammenstød mellem civilister og danske soldater i Tønder!

Tondernsche Zeitung skriver den 25. maj 1920 (oversættelse)

Desværre er pinsedagene ikke forløbet, uden at der den sidste tid i Tønder har været registreret sammenstød mellem civilister og danske soldater. Men mens disse sammenstød tidligere dog var
forløbet forholdsvis roligt, skete der et overfald på en dansk infanteri-underofficer om natten mellem 1. og 2 pinsedag [søndag nat den 23.… Læs videre

23. maj 1920. “Hadet til franskmændene skælvede i hans stemme, når han talte”

Mogens Kai Nørregaard var en af tolv civilklædte soldater fra Fåborg, som drog mod Sønderborg d. 30. april 1920. Han havde til opgave at sørge for alt var parat til de danske troppers ankomst d. 5. maj 1920. Dagbogsoptegnelserne er samtidige og strækker sig fra hans ankomst d. 30. april til og med d. 9. juli 1920, hvor Christian d.… Læs videre

22. maj 1920. Krigen har mærket sønderjyderne: “Alle vegne så man ansigter, hvor den gustne hud lå stramt spændt over kindben og tindinger, med hårde træk om munden og et underligt, langtsøgende blik.”

Mogens Kai Nørregaard var en af tolv civilklædte soldater fra Fåborg, som drog mod Sønderborg d. 30. april 1920. Han havde til opgave at sørge for alt var parat til de danske troppers ankomst d. 5. maj 1920. Dagbogsoptegnelserne er samtidige og strækker sig fra hans ankomst d. 30. april til og med d. 9. juli 1920, hvor Christian d.… Læs videre

DSK-årbøger til salg i antikvariat i Tønder

For nogen tid siden satte en privatmand to sæt DSK-årbøger til salg, og de var væk i løbet af få timer.

Under et besøg i antkivariatet Bøger uden Grænser i Tønder i dag så jeg et sæt til salg, som jeg hermed gør opmærksom på for dem, der gik forgæves sidst.

Prisen kan aftales med antikvariatet – men de er ikke utilbøjelige til at give rabat, hvis man køber flere bøger.… Læs videre

20. maj 1920. P. Chr. Stemanns første møde med dansk postbud: “Kronemønten begyndte idag”

Poul Christian von Stemann (1891-1966) kom til Tønder som amtsassessor i overgangsfasen og den første tid under dansk styre. Han udgav senere sine erindringer.

Den 20. maj. „Mødte i Tønder det første danske postbud i rød uniform. Det var helt underligt. Postvæsenet fra Danmark begynder idag. Senere så jeg også et landpostbud. Kronemønten begyndte idag.”Læs videre

18. maj 1920. Pengesedler, porto og frimærker i 1. zone

Senest ændret den 19. maj 2020 12:00

Danmark rykkede gradvist ind i 1. afstemningszone

CIS
Pengesedler i 1. Zone
Anordning No. 120 af 18. Maj 1920:

Det forbydes herved Kommuner og Kommunalforbund at udstede nye Pengerepræsentativer af enhver Art.

Overtrædelser straffes med Bøder af indtil det dobbelte Beløb af de
udstedte Pengerepræsentativers Paalydende.

Denne Anordning træder straks i Kraft.… Læs videre

16. maj 1920. Der danses og dannes par mellem sønderjyske piger og danske soldater

Mogens Kai Nørregaard var en af tolv civilklædte soldater fra Fåborg, som drog mod Sønderborg d. 30. april 1920. Han havde til opgave at sørge for alt var parat til de danske troppers ankomst d. 5. maj 1920. Dagbogsoptegnelserne er samtidige og strækker sig fra hans ankomst d. 30. april til og med d. 9. juli 1920, hvor Christian d.… Læs videre

16. maj 1920. “Dér talte Nis Nissen til os om krigen. Og mange begyndte at forstå ting, som før kun var anelser.”

Mogens Kai Nørregaard var en af tolv civilklædte soldater fra Fåborg, som drog mod Sønderborg d. 30. april 1920. Han havde til opgave at sørge for alt var parat til de danske troppers ankomst d. 5. maj 1920. Dagbogsoptegnelserne er samtidige og strækker sig fra hans ankomst d. 30. april til og med d. 9. juli 1920, hvor Christian d.… Læs videre

14. maj 1920. Lånekasse for De sønderjyske Landsdele

Laanekasse for de sønderjydske Landsdele
Anordning No. 112 af 14. Maj 1920:
1. Der oprettes en Laanekasse for de sønderjydske Landsdele i første
Afstemningszone.
2. Til Raadighed for denne Kasse stilles et Beløb af 10 Mill. Kr., som
udbetales efterhaanden af den danske Statskasse efter Kassens Behov.
3. Stk. 1. Kassen forvaltes af en Bestyrelse, hvis Formand og Medlemmer
udnævnes af Administrator.… Læs videre

14. maj 1920. Valutareguleringsråd i 1. zone

CIS
Valutaregulerings-Raad i 1. Zone
Anordning No. 111 af 14. Maj 1920:

1. For at forberede Oprettelsen af Udligningskassen til Brug for den efter Genforeningen med Danmark stedfindende Valutaregulering i de sønderjydske Landsdele nedsættes et Raad med Sæde i Haderslev.
2. Det paalægges Kredsdagene i 1. Zone inden 10 Dage efter denne Anordnings Udstedelse hver især at udvælge 2 Personer — den ene repræsenterende Landbrug og den anden repræsenterende Byerhverv — , altsaa ialt 8 Personer, til at indtræde som Medlemmer i det i § 1 nævnte Raad.… Læs videre

14. maj 1920. Dansk mønt indføres i 1. zone fra 20. maj

CIS
Dansk Mønt i 1. Zone
Anordning No. 110 af 14. Maj 1920:

1. I de af Danmark besatte sønderjydske Landsdele bliver fra 20. d. M. at regne den danske Møntlovgivning gældende, saaledes at dansk Mønt bliver lovligt Betalingsmiddel Mand og Mand imellem, hvis der ikke ved en Forpligtelses Indgaaelse i tysk Mønt er taget udtrykkeligt Forbehold om, at den skal kunne kræves fyldestgjort i tysk Mønt.… Læs videre

14. maj 1920. “… dermed er enhver Udsigt til den sydlige Grænse bortfaldet.”

Den danske gesandt i Paris, Bernhoft, sendte den 14. maj 1920 følgende telegram til det danske udenrigsministerium

I [Ambassadør-J Raadets Møde i Dag foreslog Formanden at høre Claudel angaaende hans Linie, hvilket afsloges; dermed er enhver Udsigt til den sydlige Grænse bortfaldet. Med Claudels og Marlings Bistand gennemgik man derpaa Udkastet til Overdragelses-Traktaten.
Ifølge Meddelelse fra Claudel vil ingen blive hørt, hverken dansk eller tysk.Læs videre

14. maj 1920. Forslag til Traktat om Internationalisering af Flensborg og Mellemslesvig

Den mellemslesvigske Delegation medførte ved sin Ankomst til Paris 14. Maj 1920 følgende af Prof. Vinding Kruse forfattede Aktstykker. Traktaten gengives her, mens begrundelsen er gengivet i forrige opslag.

Forslag til Traktat om Internationalisering af Flensborg og Mellemslesvig
§ 1. Af Flensborg og Mellemslesvig indenfor de i § 2 fastsatte Grænser oprettes en fri og strengt neutral Stat under Navn af »Den Mellemslesvigske Fristat«.… Læs videre

14. maj 1920. ” … fuldstændig og sikker Hjemmel i selve Fredstraktatens Aand og Bogstav til at indlemme Flensborg og andre lignende Kommuner i 2. Zone … i den danske Stat.”

Den mellemslesvigske Delegations Internationaliserings-Plan

Den mellemslesvigske Delegation medførte ved sin Ankomst til Paris 14. Maj 1920 følgende af Prof. Vinding Kruse forfattede Aktstykker. Begrundelsen gengives her, mens selve planen gengives i næste opslag.

Henvendelse til CIS og til de allierede Magters øverste Raad
Medens den i Flensborg og Mellemslesvig virkelig hjemmehørende, indfødte tyske Befolkning under den i Fredstraktatens Art.… Læs videre

12. maj 1920. Neergaard: “Ved en Internationalisering forstaar jeg en Ordning, hvorved 2. Zone … for et vist Antal Aar bliver stillet under Styrelse af Folkenes Forbund”

Rigsdagspartiernes sønderjydske Udvalg.

Forhandlinger

Udvalgets Møde 12. Maj 1920 lededes af Landstingsmand Herman Trier, der meddelte, at Klaus Bemtsen, J. C. Christensen, Rasmus Hansen-Staunsbjerg, N. Neergaard og Gunnar Fog-Petersen var udtraadt af Udvalget. I Stedet var Folketingsmændene Jensen-Sønderup, Kirk, Søgaard, Vanggard og Niels Petersen indtraadt.

Statsminister Neergaard omtalte, at der allerede inden det nuværende Ministeriums Tiltræden var truffet Beslutning om Kronemøntens Indførelse i 1.… Læs videre

Efterlysning: Hvordan kom Magdeburg Dragonregiment nr. 6 hjem fra krigen på Balkan i 1918?

Min bedstefar, bagermester Peter Marius Petersen (10.07.1877-29.07.1952) fra Bevtoft, blev uddannet som dragon ved Magdeburg Dragonregiment nr. 6 i Niederhafen fra 1897-1900, hvorefter han kom til at stå i Reserven.

Han blev således indkaldt til krigstjeneste den 4. august 1914. Hans regiment, Magdeburg Dragonregimentet nr. 6, blev straks sendt til Vestfronten i Frankrig via Belgien. I 1915 blev regimentet overført til kampene på Østfronten, hvor det stod helt nede ved Sortehavet, da der den 3.… Læs videre

10. maj 1920. ”Gå væk! Jeg kan ikke bremse!” Sådan skaffes mad og drikke til Sønderjysk Kommando i Tønder

Edvard Abel Weigel var sergent og skriver ved Sønderjysk Kommandos II. Bataljon, der i maj 1920 skulle til Tønder og forberede Danmarks overtagelse af 1. zone.

Nu kom der gang i alt, fra Kolding kom Søm, Glas og Kit og Vindueshasper, Mandskab havde vi nok af så alt blev ordnet i Løbet af et par dage.… Læs videre