19. januar 1920. “Vi lægger trygt vor Skæbne i Kommissionens Hænder.” Vælgerforeningens velkomst til CIS

Paa Bestyrelses-. og Tilsynsrådets Møde i Den nordslesvigske Vælgerforening den 19. Jan. 1920 i Aabenraa vedtoges følgende, af Red. Nic. Svendsen, Haderslev, affattede Velkomst-Hilsen til C. I. S.:

I det Øjeblik, da den høje internationale Kommission betræder Sønderjyllands Jord, føler Vælgerforeningen, som repræsenterer hele den dansksindede Befolkning, Trang til at byde den ny Regering Velkommen.

Et langt Aaremaal med trange Kaar ligger bag os.Læs videre

19. januar 1920. De sidste 70 tyske soldater forlader Haderslev!

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bragte i juni-juli en række afsnit og rundede også året 1919 af med et afsnit. Her i januar-februar bringes en række erindringsglimt fra afstemningstiden.

Den 19. Januar forlod de sidste syvti (70) tyske Soldater, som havde ført en stilfærdig Tilvarelse paa Haderslev Kaserne, Byen, saa godt som ubemærket, og den følgende Dag klædtes Haderslev fra Morgenstunden i rødt og hvidt.Læs videre

17. januar 1920. Der tales dansk i byrådssalen i Haderslev!

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bragte i juni-juli en række afsnit og rundede også året 1919 af med et afsnit. Her i januar-februar bringes en række erindringsglimt fra afstemningstiden.

Den 17. Januar afholdtes det historiske Møde i Haderslev Byraad, hvor Forfatteren af denne Skildring havde den Ære som Ordfører for den danske Gruppe paa Dansk at proklamere, at fra nu af vilde vi bruge vort Modersmaal i offentlig Forhandling.Læs videre

17. januar 1920. CIS-Bekendtgørelse om fjernelse af embedsmænd

Bekendtgørelse No. 21 af 17. Jan. 1920:

I Henhold til Art. 109 i den 28. Juni 1919 i Versailles undertegnede
og 10. Jan. 1920 ratificerede Fredstraktat mellem de allierede og associerede Magter paa den ene Side og Tyskland paa den anden Side samt i Henhold til en ved Ratificationen særskilt truffen Aftale skal de tyske Tropper og Myndigheder (deri indbefattet Overpræsidenterne, Regeringspræsidenterne, Landraaderne, Amtsforstanderne og Overborgmestrene) rømme  Afstemningsomraadet senest 28.Læs videre

17. januar 1920. “Tyske Plakater opklæbes uantastede alle Vegne”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

17. Januar: I Aftes tysk Møde fire Steder i Flensborg, de »sidste tyske Tilkendegivelser før Besættelsen«, Friluftsmøde paa Søndertorv og Demonstrationer foran »Flensburger Hof«. Dr. Todsen gør i Dag en Undskyldning hos Bruce.… Læs videre

Ny samling digitaliserede bøger og artikler ang. genforeningen

Slægtsforskernes Bibliotek har i anledning af 100 året for Genforeningen af Sønderjylland samlet en række digitaliserede bøger og artikler omhandlende begivenhederne.

Slægtsforskernes Bibliotek har pt. digitaliseret og udvalgt 28 bøger og artikler til temaet om Genforeningen i 1920. Værkerne kan ses samlet under et link på bibliotekets hjemmeside: bibliotek.dis-danmark.dk.

Ved klik på linket “Genforeningen 1920” (i øverste venstre hjørne) fremkommer en oversigt over værkerne.… Læs videre

15. januar 1920. “…Rømningsfristen er forlænget i 8 Dage”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

15. Januar: I Morges kom der en Ordre fra Garnisonskommandanten til paa første Side af Bladet at optage en Forordning om Indførelse af prøjsisk Militærdiktatur.

J.Læs videre

14. januar 1920. Store betænkeligheder ved dansk militær besættelse af 1. zone umiddelbart efter afstemningen

Rigsdagspartiernes sønderjydske Udvalg. Forhandlinger.

I Mødet 14. Jan. 1920 fremdroges igen Spørgsmaalet om dansk Overtagelse af Administrationen i Sønderjylland:

Gunnar Fog-Petersen: Saavidt jeg erindrer, blev der i sin Tid ved Forhandling mellem Medlemmer af Regeringen og Udvalget opnaaet Enighed om det ønskelige i at benytte den Ret, der ifølge Fredstraktatens Bestemmelse er givet til at overtage Administrationen i 1.Læs videre

14. januar 1920. “Plakatkrigen er begyndt.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

14. Januar: I Dag løb »L a Marseillaise« ind paa Fjorden. Generalsekretær Bruce kom paa en engelsk Torpedojager. Ned paa »Flensburger Hof« for at byde ham Velkommen.Læs videre

13. januar 1920. “Vi skiltes i fordragelighed”. Daniel Bruun ankommer til Flensborg for at overtage politimyndigheden.

Kaptajn Daniel Bruun, der havde tjeneste som politidirektør ved den internationale kommission under afstemningen i Slesvig i 1920, beskrev begivenhederne i sine erindringer i ”Fra de sidste tredive Aar.”

Længe havde vi ventet på at komme af sted til Sønderjylland for at begynde vort arbejde. Året gik på held uden at der var kommet nogen afgørelse, men endelig lysnede det.Læs videre

12. januar 1920. “Hvilken Vending i dette omstridte Lands Historie … “Alle landråder udskiftet med danske sønderjyder!

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bragte i juni-juli en række afsnit og rundede også året 1919 af med et afsnit. Her i januar-februar bringes en række erindringsglimt fra afstemningstiden.

Afstemningen fastsattes til den 10. Februar. Hundreder af Valgmøder blev lagt til Rette, og Talere af alle Samfundslag meldte sig i Massevis.Læs videre

DKsyds programserie Adskilt – Genforenet – Efterladt – Afsnit 1

DKSYD har produceret en serie om Sønderjyllands historie i anledning af 100-året for Genforeningen.

DKSYD skriver:

“PREMIERE – så er vi klar med afsnit 1 af DKsyds programserie i anledning af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark under titlen Adskilt – Genforenet – Efterladt.

Vi går gennem første afsnit i dybden med Slesvig-Holstens historie for at forstå, hvordan begge hertugdømmer fik dansk regent, som med tiden fik svært ved at holde sammen på helstaten med hertugdømmerne Slesvig-Holsten.Læs videre

12. januar 1920. Ernst Christiansen: “Vi maa ud i Offentligheden…”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

12. Januar: Møde med Mellemslesvigsk Udvalg. Forelægger Tanken om en Gadedemonstration som Modvægt mod alle de tyske. Vi maa ud i Offentligheden engang. Et rødhvidt Tegn bestilles i København.Læs videre

Dybbøl-Posten: Freden er traadt i Kraft!

Ekstrablad til “Dybbøl-Posten”.
Telegrammer til “Dybbøl-Posten).
Sønderborg, Søndag den 11. januar 1920.

Freden er traadt i Kraft!

Berlin, Lørdag Aften. I Eftermiddags Klokken 4 har Ministerialdirektør von Simson og Friherre von Lersner i det franske Udenrigsministerium under Overværelse af det øverste Raad underskrevet Protokollen af 1. November. Derefter overrakte Clemenceau den skriftlige Stadfæstelse om Nedsættelsen af Skadeserstatningen for Ødelæggelserne i Scarpa Flow.… Læs videre

11. januar 1920. Dannebrog vajer allerede mange steder i Sønderjylland

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bragte i juni-juli en række afsnit og rundede også året 1919 af med et afsnit. Her følger det første af en række erindringsglimt fra afstemningstiden.

Næste Morgen spredtes Løbesedler over By og Land med Budskabet om, at den længselsfuldt ventede Time endelig var slaaet.Læs videre

10. januar 1920. Bekendtgørelser fra Den internationale Slesvig-Kommission (CIS)

Nedenfor gengives de i alt 17 Bekendtgørelser og Anordninger, C. I. S. udstedte ved Overtagelsen af den højeste Myndighed i det slesvigske Afstemnings-Omraade.

Proklamation til Beboerne i Slesvigs 1. o g 2 . Folkeafstemnings-Zone

No. 1 af 10. Januar 1920:
I Medfør af Art. 109 i den 28. Juni 1919 i Versailles undertegnede og
10. Jan.Læs videre

10. januar 1920. “I Aften kom endelig Meddelelsen om, at Fredstraktaten er ratificeret.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

10. Januar: I Aften kom endelig Meddelelsen om, at Fredstraktaten er ratificeret. Danske Borgere ringer til hinanden.

– – Et halvt Hundrede saarede fra Lazaretterne offentliggør en varm Tak til Løjtnant O.Læs videre

10. januar 1920. Versaillestraktaten ratificeres! Endelig kan afstemningerne komme i gang!

Første Protokol (proces-verbal), 10. Januar 1920, over Deponeringen i Paris af følgende Magters Ratification af Traktat, undertegnet i Versailles 28. Juni 1919:

Tyskland, det Britiske Rige, Frankrig, Italien og Japan samt Belgien,
Bolivia, Brasilien, Guatemala, Peru, Polen, Siam, Tjeko-Slovakiet og
Uruguay.

Hermed var de i Art. 440 nævnte Betingelser for Traktatens
Ikrafttræden sket Fyldest, og de forudsete Frister vilde altsaa være at beregne fra 10.Læs videre

10. januar 1920. “Man længtes i alle Kredse efter, at de utaalelige Tilstande skulde faa Ende.”

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bragte i juni-juli en række afsnit og rundede også året 1919 af med et afsnit. Her følger det første af en række erindringsglimt fra afstemningstiden.

Man længtes i alle Kredse efter, at de utaalelige Tilstande skulde faa Ende.Læs videre

9. januar 1920. Har Tyskland endnu ikke godkendt den allierede besættelse af afstemningszonerne?

Fredskonferencens Generalsekretær meddelte i Øverste Raads Møde 9. Jan. 1920 følgende Oplysninger:

Frankrigs Minister i København har under 5. Jan. telegraferet, at den tyske Regerings Repræsentant endnu ikke skriftlig har ladet den internationale Kommission vide, om han var bemyndiget til at godkende den ham af Kommissionen foreslaaede Ordning vedrørende det slesvigske Afstemnings-Omraades Besættelse.

Jeg har i Gaar (8.Læs videre

9. januar 1920. “Fredstraktatens første Affattelse er Sydslesvigs § 5.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

9. Januar: Paataler, at »Unser Land« endnu ikke er bestilt i de vestslesvigske Sogne. — Detlef Thomsen, Vindert, har i Anledning af de tyske Blades hadske Felttog imod ham taget Bladet fra Munden i »Husumer Nachrichten« for 6te ds.Læs videre

8. januar 1920: Levnedsmidler, Danebrogsflag til skolerne og mindesten

Uddrag af Flensborg Avis, torsdag den 8. januar 1920:

Vor Hjemstavn.

Forsyningen med Levnedsmidler.

Den internationale Kommission og det slesvigske Ministerium paabegyndte i Tirsdags Forhandlinger om en Ordning af Levnedsmiddelforsyningen i Sønderjylland efter Kommissionens Overtagelse af Forvaltningen.

Paa Grundlag af det indhentede Oplysningsmateriale ventes det bestemt, at Slesvig i det store og hele vil kunne klare sig uden Tilskud fra Kongeriget, og Opgaven indskrænker sig derfor til de slesvigske Byers Forsyning med sønderjyske Landbrugsprodukter.… Læs videre

7. januar 1920. “Flensborgske Arbejdere er enedes om at rette en Henvendelse til Kammerater i Kongeriget”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

7. Januar: Fru Charlotte Haslund, »Berlingske Tidendes« udsendte Medarbejder i Flensborg, fik den 5te ds. Tilhold om at være ude af Landet inden næste Morgen Klokken 6.Læs videre

“Up ewig ungedeelt …” Et vigtigt slesvig-holstensk slagord med historiske rødder

August Thomsen (1813-1886) malede i 1860’erne dette historiemaleri, der viser valget af den danske kong Christian den 1. til hertug af Slesvig og greve af Holsten i Ribe i 1460. Han lovede at styre de to lande for sig og bibeholde stormændenes privilegier.

En sætning fra Ribebrevet blev et vigtigt historisk argument for slesvig-holstenerne i 1800-tallets nationalitetskamp, nemlig sætningen, at de to hertugdømmer skulle blive “ewig tosamende ungedeelt.”

Overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fortæller historien om maleriet.… Læs videre

Foredrag: “Fred og håb – Sønderjylland mellem våbenstilstand og genforening” den 11. januar 2020

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland inviterer lørdag den 11. januar 2020 til foredrag i Sønderborg fra kl. 10.00 om:

Fred og håb – Sønderjylland mellem våbenstilstand og genforening” ved fhv. arkivleder ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, dr.phil. Lars N. Henningsen, der i foredraget vil fortælle om dagligdagen i Sønderjylland efter fire års rædsler og kaste lys over den krogede vej frem mod genforeningen i 1920.… Læs videre

Kongens tale ved Nytårstaffel 1920

Flensborg Avis, søndag den 4. januar 1920, side 3:

Dagsnyt.

Kong Christian reiste sig ved Nytaarstaflet paa Amalienborg og udtalte følgende:

De Forhaabninger, vi stillede til det svundne Aar, synes 1920 at skulle indfri.
Maatte Verdensfredens Ikrafttræden lægge Spiren til Fordragelighed mellem Nationerne og bringe Lægedom for de Saar, Krigen har slaaet, og maatte vi i Taknemmelighed mod Gud og Mennesker gøre os værdige til at genforenes med vore Brødre mod Syd, som trofast i de mange Aar har bevaret Kærligheden til Danmark, og hvem Slægtledet før os har ofret sine bedste Kræfter,

Gid vi, naar den Dag kommer, herhjemme kan forenes i Samdrægtighed.… Læs videre

Vanskeligheder ved forhandlinger om fredens ikrafttræden

Flensborg Avis, søndag den 4. januar 1920, side 4:

Nyeste Efterretninger

Fredens Ikrafttræden.

En tysk Efterretning om de nye Vanskeligheder. Berlin, Lørdag.
Ifølge de sidste Meddelelser, som foreligger fra officielle Steder, kan der ikke regnes med, at Forhandlingerne i Paris tilendebringes den 6. Januar. Det er hovedsaglig Overgangsbestemmelserne i de Omraader, som skal rømmes af Tyskerne før Folkeafstemningen, der volder Vanskeligheder, især Bestemmelserne af retslig Natur.  … Læs videre