31. januar 1920. Der bliver mangel på danske skolelærere og præster i Sønderjylland

Skoleforeningens Formand, Gaardejer H. Jefsen Christensen i Høgsbro, meddeler, at kongerigske Lærere allerede har fundet Ansættelse flere Steder i Nordslesvig. Det drejer sig dog kun om en midlertidig Ordning. Der er ogsaa Distrikter, hvor næsten al Skolegang er ophørt.

Formanden for Danmarks Lærerforening, Viceskoledirektør H. A. Svane har udtalt, at Situationen kan blive kritisk til Sommer, naar de sønderjydske Embeder skal besættes.… Læs videre

31. januar 1920. “Kommissionen har i Gaar forbudt Embedsmænd, især Præster og Lærere, at deltage i Agitationen”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

31. Januar: Drøfter de sidste Begivenheder, Røster, de stemmeberettigede sydfra, 3. Zones Rømning med Heftye.

— Dr. Todsen forlod i Dag Flensborg. Et Tilløb til en Tilkendegivelse blev ikke til noget.Læs videre

30. januar 1920. Ernst Christiansen: “Anbefaler en længere Frist, da Mødefrihed stadig savnes”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

30. Januar: Klokken 11 mødes i Officerskasinoet Kontrolkommissionerne og de tekniske Raadgivere fra 2. Zone med Sydow og Heftye for at fastsætte Afstemningsdagen. Den internationale Kommission foreslaar 2.Læs videre

30. januar 1920. Inflation: Ti mark koster nu én krone

Der er stadig rationering i Sønderjylland og købekraften er reduceret.

Selv om Forholdet mellem Krone og Mark nu noteres som 10 til 1, er Lønningerne ikke stegne tilsvarende.

De højest lønnede faglærte Arbejdere maa regne med en Ugeløn paa 180 Mark. Mange faar mindre. Dette Forhold fremkalder jævnlig Uroligheder.

De Fødevarer, man kan faa udleveret paa Kort, er baade utilstrækkelige, daarlige og forholdsvis dyre.Læs videre

29. januar 1920. De nye plebiscitfrimærker er stærkt efterspurgte

 

Der er indgaaet en endnu ubekræftet Meddelelse om, at to kendte Landmænd fra Omegnen af Haderslev er bleven løsladte fra tyske Fængsler, hvor de længe har hensiddet som sigtede for i sin Tid efter at være gaaede over Grænsen at have stillet sig i de Allieredes Efterretningstjeneste.

Paa Posthuset i Haderslev har man travlt med Udleveringen af de nye og meget efterspurgte Plebiscit-Frimærker.… Læs videre

29. januar 1920. “Politiet havde overalt i denne tid en vanskelig opgave…”

Kaptajn Daniel Bruun, der havde tjeneste som politidirektør ved den internationale kommission under afstemningen i Slesvig i 1920, beskrev begivenhederne i sine erindringer i ”Fra de sidste tredive Aar.”

I tiden inden afstemningen i zone 1 såvel som i tidsrummet mellem denne og afstemningen i zone 2 blev der fra både dansk og ikke mindst tysk side udfoldet voldsom agitation, som af og til medførte uroligheder, stundom af alvorlig art.… Læs videre

28. januar 1920. Afstemningsdagen drøftes

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

28. Januar: I et udvidet Udvalgsmøde, som overværedes af Kloppenborg, drøftes Listearbejdet og selve Afstemningsdagen; vi enes om at foreslaa, at hele Fristen benyttes, saa Afstemningen tidligst bliver 10.Læs videre

27. januar 1920. “Danske Børn har maattet forlade Skolen, fordi de blev pryglede af de tyske”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

27. Januar: Engelske Tropper kommer til Mørvig; min Kone siger nogle Velkomstord. Med Advokat Andersen til Bruce, paataler Skoledisciplenes Optøjer i Flensborg, som Lærerne ikke er uskyldige i, og Forstyrrelserne af vore Møder i Landdistrikterne.Læs videre

27. januar 1920. ” Et musikkorps spillede nationalmelodier, og jeg forestillede nogle veteraner fra 1864 for kommissionen”

Kaptajn Daniel Bruun, der havde tjeneste som politidirektør ved den internationale kommission under afstemningen i Slesvig i 1920, beskrev begivenhederne i sine erindringer i ”Fra de sidste tredive Aar.”

Den 27. januar kørte jeg til Vandrup for at tage imod kommissionens medlemmer på jernbanestationen. Toget standsede her et par timer, for at for at kommissisærerne med damer kunne spise frokost.… Læs videre

DKsyds programserie Adskilt – Genforenet – Efterladt – Afsnit 2

DKSYD har produceret en serie om Sønderjyllands historie i anledning af 100-året for Genforeningen. Dette afsnit 2 handler om baggrunden for krigen i 1864 og krigens forløb og afslutning.

Medvirkende bl.a. Carsten Porskrog Rasmussen, Museum Sønderjylland, og Rasmus Glenthøj, Syddansk Universitet.

DKSYD skriver:

“Efter den første slesvigske krig bestod helstaten med hertugdømmerne Slesvig, Holsten, Lauenborg og Kongeriget Danmark.Læs videre

26. januar 1920. “Vi vil hjem til Danmark!”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

26. Januar: En af de betænkelige Tillidsmænd skriver til mig: »De urolige Nætter er forbi — første Stormløb lykkedes overvældende — det første Sejrsslag. Jeg vil aldrig glemme Toget i Gaar gennem Byen, denne imponerende Opstilling paa Søndertorv — Deres: Vi vil hjem til Danmark!Læs videre

25. januar 1920. Ernst Christiansen: “Gribende at høre »Der er et yndigt Land« fra Tusinder”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

25. Januar: Blank Sol. Fru M. Jessen til Modtagelse af franske Tropper i Mørvig.

— Vort Friluftsmøde i Eftermiddags paa den nye Latinskoles Legeplads blev mægtig Forsamling.Læs videre

24. januar 1920. “… jeg påbød dem at behandle danske og tyske flensborgere ganske på samme måde.”

Kaptajn Daniel Bruun, der havde tjeneste som politidirektør ved den internationale kommission under afstemningen i Slesvig i 1920, beskrev begivenhederne i sine erindringer i ”Fra de sidste tredive Aar.”

Den 24. januar nedlagde overborgmester Todsen sit embede. Samme dag afmarcherede tyske tropper fra Flensborg under store ovationer. Byen var overalt flagsmykket og der blev holdt begejstrede taler på Søndertorv, men uorden var der ingen af.… Læs videre

24. januar 1920. Damerne uddeler flag fra Christiansborg.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

24. Januar: Fru Bankdirektør Thomsen, min Kone og flere Damer uddeler Flagene fra Kristiansborg til dem, der i sin Tid har bedt om et Flag. Tyskerne holder Afskeds-Friluftsmøde paa Søndertorv.Læs videre

23. januar 1920. Kirkeudvalgsmøde i Borgerforeningen

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

23. Januar: Pressehjemmet i Raadhusgade forevises færdigt, udmærket indrettet af Direktør Jespersen og Skibsmægler Vilh. Jensen.

— Kirkeudvalgsmøde i Borgerforeningen. — Damgaard ønsker Centralhotellet i Nibøl købt til Kontor.Læs videre

Carla Colsman: “Flagene sys”.

Blandt Sønderborg Slots mange historiemalerier er dette helt specielt. Det kan for tiden ses i den store udstilling om Kunstnergaven til Sønderjylland på Brundlund Slot i Aabenraa.

Man kan læse mere om dette maleri – og mange andre – i bogen “Historien på væggen. Historiemalerier på Søndeborg Slot” (2017). Den er på 224 sider og særdeles velillustreret med mange flotte gengivelser af museets mange malerier.… Læs videre

22. januar 1920. Ernst Christiansen: “Skolebørnene kommanderes til tysk Afskedsdemonstration”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

22. Januar: Skolebørnene kommanderes til tysk Afskedsdemonstration den 24de for Dr. Todsen og Kigsværnet. — Mellemslesvigsk Udvalg og Underudvalgene drøfter alle foreliggende Spørgsmaal. Imødegaar Betænkelighederne ved Frilufts – Tilkendegivelsen, fremhæver Indtrykket indadtil — afstiver de ængstelige, opmuntrer os alle — og udadtil paa Nordslevig, paa.Læs videre

22. januar 1920. Et lokomotiv med 22 alpejægere ruller gennem Sundeved

Snedkermester Jørgen Petersen, Avnbøl, havde sluttet sig til Flensborg-gruppen. Han I sine erindringer fortæller han om sine oplevelser under afstemningskampen.

Den 22. januar rullede et langt ekstratog forspændt med to lokomotiver gennem Sundeved med 22. franske Alpejæger bataljon med maskingeværer, bagage, træn og alt tilbehør.

Vi vinkede til dem med et dannebrogsflag som besvaredes fra det lange tog.Læs videre

21. januar 1920. De franske alpejægere ankommer til Sønderborg: “Der var et par tyske flag på halv stang.”

Kaptajn Daniel Bruun, der havde tjeneste som politidirektør ved den internationale kommission under afstemningen i Slesvig i 1920, beskrev begivenhederne i sine erindringer i ”Fra de sidste tredive Aar.”

Den 21. januar holdt de franske alpejægere ligeledes deres indtog i Sønderborg. Også her var jeg til stede ved deres modtagelse og marcherede i spidsen med chefen, kommandant de Sayer, over pontonbroen og gennem de flagsmykkede by til kasernen.Læs videre

21. januar 1920. “Skriver i en Artikel, at vi ikke mere agter at finde os i noget Overgreb”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

21. Januar: Taler paa »Flensburger Hof« med Kaptajn Daniel Bruun, der er ret mistrøstig, derefter med Bruce. Refererer min Tale fra 18de. Man hævder, at Kommissionen er bunden af Fredstraktaten og ikke kan gøre meget.Læs videre

20. januar 1920. Befolkningen indfører dansk skolesprog i utide

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bragte i juni-juli en række afsnit og rundede også året 1919 af med et afsnit. Her i januar-februar bringes en række erindringsglimt fra afstemningstiden.

Ved saa godt som hvert Hus og hver Gaard i det nordlige Slesvig rejstes en Flagstang.Læs videre

20. januar 1920. “Tysk Møde paa Kobbermøllefabrikken i Arbejdstiden.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

20. Januar: De franske Soldater rykker ind i Haderslev. — Paa Kobbermøllen foranstaltede Direktionen i Gaar tysk Møde paa Fabrikken i Arbejdstiden, men de danske Arbejdere fik Afslag paa en Bøn om at maatte tilkalde en dansk Taler til Mødet eller Lov til at holde et særligt dansk Møde.Læs videre

20. januar 1920. De franske alpejægere ankommer til Haderslev: “Overalt vajede Dannebrog.”

Kaptajn Daniel Bruun, der havde tjeneste som politidirektør ved den internationale kommission under afstemningen i Slesvig i 1920, beskrev begivenhederne i sine erindringer i ”Fra de sidste tredive Aar.”

Den internationale kommission trådte i funktion, efterhånden som hele Nordslesvig blev rømmet af det tyske militær.

Den 20. januar holdt de franske alpejægere deres indtog i Haderslev under den danske befolknings jubel.Læs videre

19. januar 1920. “Vi lægger trygt vor Skæbne i Kommissionens Hænder.” Vælgerforeningens velkomst til CIS

Paa Bestyrelses-. og Tilsynsrådets Møde i Den nordslesvigske Vælgerforening den 19. Jan. 1920 i Aabenraa vedtoges følgende, af Red. Nic. Svendsen, Haderslev, affattede Velkomst-Hilsen til C. I. S.:

I det Øjeblik, da den høje internationale Kommission betræder Sønderjyllands Jord, føler Vælgerforeningen, som repræsenterer hele den dansksindede Befolkning, Trang til at byde den ny Regering Velkommen.

Et langt Aaremaal med trange Kaar ligger bag os.Læs videre

19. januar 1920. De sidste 70 tyske soldater forlader Haderslev!

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bragte i juni-juli en række afsnit og rundede også året 1919 af med et afsnit. Her i januar-februar bringes en række erindringsglimt fra afstemningstiden.

Den 19. Januar forlod de sidste syvti (70) tyske Soldater, som havde ført en stilfærdig Tilvarelse paa Haderslev Kaserne, Byen, saa godt som ubemærket, og den følgende Dag klædtes Haderslev fra Morgenstunden i rødt og hvidt.Læs videre

17. januar 1920. Der tales dansk i byrådssalen i Haderslev!

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bragte i juni-juli en række afsnit og rundede også året 1919 af med et afsnit. Her i januar-februar bringes en række erindringsglimt fra afstemningstiden.

Den 17. Januar afholdtes det historiske Møde i Haderslev Byraad, hvor Forfatteren af denne Skildring havde den Ære som Ordfører for den danske Gruppe paa Dansk at proklamere, at fra nu af vilde vi bruge vort Modersmaal i offentlig Forhandling.Læs videre

17. januar 1920. CIS-Bekendtgørelse om fjernelse af embedsmænd

Bekendtgørelse No. 21 af 17. Jan. 1920:

I Henhold til Art. 109 i den 28. Juni 1919 i Versailles undertegnede
og 10. Jan. 1920 ratificerede Fredstraktat mellem de allierede og associerede Magter paa den ene Side og Tyskland paa den anden Side samt i Henhold til en ved Ratificationen særskilt truffen Aftale skal de tyske Tropper og Myndigheder (deri indbefattet Overpræsidenterne, Regeringspræsidenterne, Landraaderne, Amtsforstanderne og Overborgmestrene) rømme  Afstemningsomraadet senest 28.Læs videre

17. januar 1920. “Tyske Plakater opklæbes uantastede alle Vegne”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

17. Januar: I Aftes tysk Møde fire Steder i Flensborg, de »sidste tyske Tilkendegivelser før Besættelsen«, Friluftsmøde paa Søndertorv og Demonstrationer foran »Flensburger Hof«. Dr. Todsen gør i Dag en Undskyldning hos Bruce.… Læs videre