Sygeplejersker 1914-1918 efterlyses

Der er efterhånden oprettet over 8000 personlige sider for soldater, der deltog i 1. verdenskrig, men hvem plejede de sårede og syge?

Der har været en del kvinder med i 1914-1918 som sygeplejerske eller andet plejepersonale. Dem vil vi naturligvis gerne modtage oplysninger om, da de sjældent omtales.

Den mest kendte sønderjyske sygeplejerske / sygeplejer er måske Johanne Marie Ohrt (1882-1915), der som den eneste kvinde er opført på en mindetavle.… Læs videre

Foredrag i Greve den 27. juni 2019: Sønderjyder i Første Verdenskrig

I anledning af 100-året for den endelige afslutning på 1. Verdenskrig – Tysklands underskrivelse af fredsaftalen i Versailles slottet den 28. juni 1919 – markeres freden i Versailles med to foredrag – dette foredrag er det andet i rækken. 

Museumsinspektør René Rasmussen fortæller om Sønderjylland og 1. Verdenskrig.

Krigen spiller en særlig rolle i sønderjysk historie.

Læs videre

22. maj 1919. Revolutionære tider: Dansk fællessang i skolen i Fjelstrup og grænsehandel ved Kongeåen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Revolutionær skolepolitik

Degn Jepsen i Fjelstrup maa ikke holde skole. Degn Jepsen i Fjelstrup, der i sin tid var gaaet over grænsen, men nu har holdt skole, siden han vendte tilbage i april, søges øjensynligt af myndighederne fjernet fra skoletjenesten.Læs videre

Tema: Tunge maskingeværer i Første Verdenskrig

Hvilke våben var de sønderjyske soldater i den tyske hær udrustet med eller oppe imod?

I disse to udsendelser gennemgår værterne kendte maskingeværer fra Første Verdenskrig.

Vært på “Forgotten Weapons” er: Ian McCollum

Maskingeværerne er:

MG08 (tysk)

Vickers (britisk)

Hotchkiss 1914 (fransk)

 

I denne BBC-udsendelse prøveskyder Dan Snow to typer af tunge maskingeværer: Den tyske MG08 og den britiske Vickers – og det lette maskingevær: Den britiske Lewis Gun.… Læs videre

Følg tilblivelsen af Museum Sønderjyllands nye fællesmagasin

Vi vil gerne opfordre alle vore følgere til at gå på Facebook og “synes godt om” Facebooksiden Nyt MSJ magasin.

Museum Sønderjylland er i gang med at bygge et nyt fællesmagasin, hvor alle vores genstande kan opbevares i et optimalt miljø.

Magasinet forventes at stå færdigt i 2021, men allerede nu er et flytte-team i gang med at nedpakke genstandene, som står i magasinerne rundt omkring på vores forskellige enheder.… Læs videre

20. og 23. Maj. 1919. »Hör nu efter ja nu kommer Lyset snart igjen. Han drager hjem til Eder ja igjen.«

Familien Gørrigsen på Broagerland fik i april 1917 besked om, at sønnen Lorenz var faldet på Vestfronten. Hans søster Maria reagerede på det ved at se syner og høre stemmer, som hun anså for åbenbaringer fra Gud om, at Lorenz endnu var i live.

Den 20 Mai
Der blev et stor Billed ulagt for mig. Og der saa jeg tydeligt min Broder med en Spade i Haanden, hvor han gik op af et stort Bjærg.Læs videre

19. maj 1919. Sønderjyllands arv og gæld: Hvem skal betale – og for hvad?

Under 19. Maj 1919 tilstillede den danske Gesandt i Paris Fredskonferencens Præsident følgende Skrivelse:

Ved Brev, dat. 6. Marts d. A., havde jeg den Ære som Repræsentant for den danske Delegation, der har været modtaget af den belgisk-danske Kommission, at oversende til Deres Excellence et summarisk Udkast til en finansiel Ordning mellem den danske og den tyske Regering som Følge af Tilbagegivelsen af det danske Slesvig.Læs videre

17. maj 1919. Alt for mange tyskere i 2. og 3. zone: Den danske Regering gør Indsigelse mod Tredje Afstemnings-Zone

17. Maj 1919 tilstillede den danske gesandt i Paris, H. A. Bernhoft, Fredskonferencens Præsident — og samtidig de fem Stormagters Delegationer samt Medlemmerne af Fredskommissionens danske Kommission — følgende Skrivelse:

Den høje Fredskonference har besluttet at udstrække Afstemningsom-raadet i Slesvig til en Linje Kappel—Slesvig—Tønning, og den har saaledes føjet et tredje Afsnit til de to Afsnit, som var foreslaaet af Danmark og det danske Slesvigs Repræsentanter.Læs videre

17. maj 1919. “En pinlig overraskelse!” Hvordan havnede den 3. zone i traktatudkastet?

Den danske gesandt i Paris Bernhoft sende den 10. maj 1919 en depeche til Udenrigsministeren. Den blev modtaget i København den 17. maj 1919.

Jeg har den Ære at fremsende hermed det officielle “Résumé du traité avec l’Allemagne”, hvis Afsnit vedrørende Slesvig telegraferedes 7. d. M., samt et i det franske Udenrigsministerium modtaget Uddrag af Traktatens Bestemmelser vedrørende Slesvig.Læs videre

16. maj 1919. Ernst Christiansen: Preusserne lover Flensborg guld og grønne skove

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

16. Maj: Den prøjsiske Trafikminister og Regeringspræsidenten fra Slesvig har i Gaar været her og lovet Guld og grønne Skove. —

Cornelius Petersen og P. Lassen i Flensborg.Læs videre

15. maj 1919. Dansk memorandum om oldsager, arkivalier, kunstværker m.m.

Med Datum: Paris, 15. Maj 1919, men i Virkeligheden afleveret paa et senere Tids­punkt, tilstillede den danske Delegerede Fredskonferencen et (af H. V. Clausen forfattet) Memo­randum : “Mémoire relatif a la restitution par l’Allemagne (la Prusse) d’objets artistiques ou ayant une valeur scientifique, littéraire et historique par suite de la rétrocession du Slesvig danois”.

Det indledes saaledes:

Uafhængigt af den finansielle Ordning mellem Danmark og Tyskland, som skal træffes, naar den danske Del af Slesvig bliver tilbagegivet Dan­mark, melder sig et andet Spørgsmaal vedrørende Genstande, der har vi­denskabelig, kunstnerisk eller litterær Værdi, og til hvilke der desuden knytter sig nationale Følelser.Læs videre

14. maj 1919. De sønderjyske Piger. Hvorledes det berømte billede blev til.

Hejmdal 14. maj 1919.
Hvorledes det berømte billede blev til.

En af Skaarup statsseminariums veteraner, fhv. musik- og sanglærer H. Tofte, fyldte i tirsdags 80 år. Tofte var gift med en kusine, den daværende frøken Valborg Tofte, den ene af de to sønderjyske piger, hvis billede hænger i de tusind hjem. Overfor ”Fyns Ventreblad”s medarbejdere fortæller Hr.… Læs videre

14. maj 1919. Udenrigsministrene for de fem sejrende magter vedtager at sende militær til Slesvig

I sit Møde 14. Maj vedtog Fem-Mands Raadet (Udenrigsministrene) — i hvilket den Dag Henry White var Robert Lansing’s Stedfortræder — at oversende Vedtagelsen af 3. Maj i Admiralernes Raad til det øverste militære Raad i Versailles, og Fem-Mands Raadet traf yderligere følgende Beslutning:

Det vedtages, at Overkommando’en over den Ekspedition, der skal vare­tage Ordenens Opretholdelse i Slesvig, skal overdrages den britiske Rege­ring, som vil forhandle med de militære Øvrigheder om Ekspeditions­Korpsets Styrke og tage de nødvendige Forholdsregler til Foretagendets heldige Gennemførelse.Læs videre

14. maj 1919. H.P. Hanssen erklærer kamp mod 3. zone

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

14. Maj: I de forløbne Dage Samtaler med Rigsdagsmænd, Bladmænd, Diplomater, de sønderjyske Foreningers Ledere om vort Oplysningsarbejde, Bladplaner. Lige fra Ankomsten Mavesmerter.

I Dag H.P.Læs videre

13. maj 1919. Tysk note angående Slesvig til fredskonferencen i Paris

13. Maj tilstillede den tyske Delegation Fredskonf.s Præsident en Note i Anledning af Traktat-Forslaget af 7. s. M. ; det hedder heri om Slesvig:

Den tyske Delegation er ikke blind for, at Folkenes Selvbestemmelsesret kan paakaldes til Støtte for en Række Bestemmelser i Traktat-Forslaget vedrørende de territoriale Ændringer, idet nogle Befolkninger, der hidtil har staaet under tysk Herredømme, som f.Læs videre

Kampen om Centraleuropa – Ny spændende bog udkommet!

En ny spændende og meget aktuel bog er netop udkommet i dag: Vibe Termansens: “Kampen om Centraleuropa”, der trækker linjer fra tiden lige omkring Første Verdenskrigs afslutning til vores dages konflikter og begivenheder inden for EU.

Forlaget skriver:

De to centraleuropæiske stater Polen og Ungarn er de senere år kommet på kollissionskurs med EU’s kerneværdier. Men kampen om, hvad Centraleuropa er og skal være, er slet ikke ny.Læs videre

12. maj 1919. Telegram fra udenrigsministeriet til gesandten i Paris

Umiddelbart efter Rigsdagens fortrolige Fællesmøde 12. Maj instrueredes de danske Gesandter i Overensstemmelse med de førte Forhandlinger. Til Gesandterne i Berlin, London, Paris og Washington samt de udenlandske Telegrambureauer telegraferedes saavel Flertallets som Mindretallets Resolutioner og Afstemningens Resultater med en Under­retning om Indholdet af N. Neergaards Tale, der samtidig i sin Helhed telegrafisk og en clair tilstilledes Gesandterne i London, Paris og Washington.… Læs videre

12. maj 1919. Kan der opnås enighed? Rigsdagens fortrolige fællesmøde genoptager sit afbrudte møde

Rigsdagens fortrolige fællesmødet blev genoptaget Kl. 19.
Forhandlingslederen, Pedersen-Nyskov, aabnede Mødet og gav straks Ordet til Folketings­mand Neergaard, der udtalte:

Jeg skal ikke bidrage til en Genoptagelse af Forhandlingerne fra i For­middags, men kun sige, at vi har ført en Forhandling indenfor det poli­tiske Udvalg, der ogsaa har nedsat et Underudvalg, be­staaende af to Medlemmer fra hvert Parti.… Læs videre

12. maj 1919. Venstre, Radikale Venstre og Socialdemokratiet vedtager resolution

Rigsdagspartiernes politiske Forhandlings-Udvalg fortsatte sit afbrudte møde den 12. Maj 1919 Kl. 16.

Den ledende Formand, Piper [konservativ], meddelte, at der forelaa et Forslag om Nedsættelse af et Underudvalg, bestaaende af 2 Medlemmer af hvert Parti med den Opgave at redigere en Resolution til Forelæggelse for et fortro­ligt Rigsdagsmøde.
Til Medlemmer af dette Underudvalg valgtes derefter: Piper, Foss, Borgbjerg, Sigvald Olsen, P.… Læs videre

12. maj 1919. Brev fra den danske gesandt i Paris til Udenrigsministeriet

Med Flyvepost afsendte Gesandten 9. Maj 1919 en haandskreven Notits uden Under­skrift; modtaget af Udenrigsmin. 12. s. M.:

Desværre har det franske Krigsministerium glemt at meddele Ltnt. Krauses  Afrejse, ellers havde der fulgt en Beretning med. Men den er kun til­dels skrevet.

Vi agter at søge Udenrigsministrene for at gøre Indvendinger mod den sydlige Afstemningsgrænse.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.… Læs videre

12. maj 1919. Stærk diskussion i rigsdagen: “ikke flere fremmede Elementer i Danmark end absolut nødvendigt”

At der pludselig dukkede en 3. afstemningszone i Slesvig op i det første udkast til en fredstraktat, gav anledning til stærke indre danske diskussioner om, hvordan man bedst kunne reagere på det.

Rigsdagens Medlemmer af begge Ting samledes 12. Maj 1919 til fortroligt Fællesmøde:

Statsministeren [Zahle] aabnede Mødet og udtalte, at det lukkede Møde var sam­menkaldt for at gøre Forsøg paa, om en fælles Optræden kunde tilvejebringes over for det Spørgsmaal, der var rejst ved, at Fredskonferencen i Versailles havde opstillet i Fredsbetingelserne en 3.Læs videre

12. maj 1919 – Ribe Stiftstidende: den slesvigske handelstand og reichsmarken

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Handelsforeningerne i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder har ifølge “Danskeren” udsendt en fælles udtalelse til Det Slesvigske Udvalg i København som udtryk for den nordslesvigske købmandsstands ønsker og krav.

Udtalelserne gaar ud fra forlydendet om, at Reichsmarken ved genforeningen tænktes omregnet med en større disagio.Læs videre

11. maj 1919. Tysk resolution: “Vi lover her paa Knivbjærgets Top trofast at fastholde vore Fædres dyre Arv”

To slesvig-holstenske resolutioner blev vedtaget på et møde på Knivsberg den 11. Maj 1919 og stiledes til henholdsv. den tyske og den danske regering. De lød således:

10.000 slesvig-holstenske Mænd og Kvinder fra hele Slesvig-Holsten glæder sig over deres Folkelighed og er enige med Hundredetusinder i Hertugdømmerne i det brændende Ønske om, at tysk Land maa forblive tysk.Læs videre

11. maj 1919 – Kladderadatsch: “Up ewig ungedeelt!”

Det tyske satirerblad “Kladderadatsch”, der solgtes i hele Tyskland,  beskæftigede sig også fra tid til anden med situationen i Sønderjylland/Nordslesvig. I maj bragte bladet et digt, der som omkvæd brugte slagordet “Up ewig ungedeelt”, en popularisering af en passus i det såkaldte Ribebrev fra 1460, der af de tysksindede blev brugt som argument for at Sønderjylland/Nordslesvig var tysk.… Læs videre

11. maj 1919. Ernst Christiansen på vej til København

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

11. Maj: I Avtomobil over Jels Troldkær til Vamdrup. Første Gang efter Krigens Udbrud siddet i en velholdt dansk Kupé og i Fredericia ved et dansk Kaffebord med Fløde og Sukker.Læs videre

10. maj 1919 – Ribe Stiftstidende: tumult ved udstedelsen af passérsedler

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Naar der udstedes passérsedler i Haderslev

En bevæget  dag. – Ud gennem vinduerne

For paany at skaffe sønderjyderne adgang til at rejse til Danmark har man fredag atter paabegyndt udstedelsen af passérsedler i Haderslev. . For at skaffe plads havde man taget højskolehjemmet i brug og dér havde der to timer før aabningen samlet sig flere hundrede mennesker.Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918