11. december 1919. “Vor Bestyrelse i Tønder Amts sydlige Del slutter sig til Besættelseskravet”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

l l. December: Vor Bestyrelse i Tønder Amts sydlige Del slutter sig til Besættelseskravet. — I Aftes hos Grosserer Uldall første Gang talt med Folketingsmand Marott, der fuldt ud forstaar og biliger vor Holdning.Læs videre

9. december 1919. “Præster og Skolelærere ophidser i Kirke og Skole”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

9. December: Talerne fra Skovlund-Mødet aflægger Beretning. Mellemslesvigsk Udvalgs Bestyrelse samles og vedtager en Udtalelse, som paataler det skete og en Række andre Overgreb — Præster og Skolelærere ophidser i Kirke og Skole, Embedsmænd trues med Afskedigelse eller Tvangsforflyttelse — og beder de allierede straks lade Kommissionen overtage Styret og som Modvægt rømme 3.Læs videre

8. december 1919. Ernst Christiansen: “Henad Midnat Meddelelse om Overfaldet paa Mødet…”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

8. December: Influenza. Samtaler med Damgaard, Carsten Nissen, Møde i Agitationsudvalget hos Grosserer Uldall, der leder Ordningen af Møderne lige saa fyldestgørende, som han i sin Tid har ordnet de 5000 Børns Afrejse.Læs videre

Rigsarkivet: Genforeningen 1920 – Tidslinje

Rigsarkivet har udarbejdet et nyt undervisningsmateriale i form af en tidslinje med fokus på historiske kilder og kildekritik i forbindelse med genforeningen 1920.

Materialet er egentlig udarbejdet til historielærere og skoleelever, men derfor kan andre jo godt kigge med.

Rigsarkivet skriver:

Genforeningen 1920 – Tidslinje

Online materiale til historieundervisningen i udskolingen. Se historiske kilder, der fortæller om Genforeningen i 1920.

Læs videre

5. december 1919. Tillidsmandsmøde.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

5. December: Vor Gruppe holder Støde i Borgerforeningen. Flensborg – Gruppen konstitueres med samme Bestyrelse som De 23.

— I Aften Tillidsmandsmøde sammesteds, stuvende fuldt. Beretter om Valg og København.Læs videre

Ny bog om det britiske angreb på Luftskibsbasen i Tønder 19. juli 1918

Zeppelin-museet i Tønder har for nylig udgivet den britisk-canadiske historiker Ian Burns’ bog “19th july 1918. HMS Furious and The Tondern Raid.”

Bogen er identisk med samme forfatters artikel “Some raid that, by cripes!” i tidsskriftet Journal of Cross and Cockade International, der udkom tidligere i år.

Det er tanken, at bogen senere skal udgives på både dansk og tysk.… Læs videre

3. december 1919. Møde i Fredskommissionens øverste råd

Paa Grundlag af Indberetning fra Sir Charles Marling havde den britiske Delegation 1. Dec. 1919 meddelt Fredskonf., at Efterretningerne om de tyske Demobiliserings-Foranstaltninger nu kunde suppleres med følgende: Den tidligere Kommandant for de tyske Tropper i Flensborg, Oberst Frumme, havde modtaget en nominel Udnævnelse under Arbejds-Ministeriet og oprettet Kontor i en af Byens Kaserner med et Personale paa 200 Underofficerer og menige Tropper.… Læs videre

3. december 1919. Ernst Christiansen: Zahles hensigt skjules ikke.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

3. December: Hører Statsminister Zahle i Landstinget svare paa, Forespørgslen. Langt værre at høre ham — Hensigten skjules slet ikke — end at læse hans Ord.Læs videre

3. december 1919. Forespørgsel til Statsministeren om den kommende grænsedragning

Forespørgsel til Statsministeren i Landstinget
Af Alexander Foss (Konservativ) og Dr. O. Kragh (Venstre) var stillet følgende Forespørgsel til Statsminister Zahle:

Hvorledes vil Statsministeren forene sine Udtalelser i Folketinget 18. Nov. d. A. med Fredstraktatens Bestemmelser om den endelige Fastsættelse af Danmarks Sydgrænse?

Under Forespørgselens Behandling 3. Dec. 1919 stillede Kragh derefter paa begge Forespørgeres Vegne følgende Forslag til Paastand paa Overgang til Dagsordenen:

Idet Landstinget udtaler sit levende Ønske om, at Afstemningsomraadet i Sønderjylland maa tilfalde Danmark i saa stort et Omfang, som muliggøres ved Fredstraktatens Bestemmelser om, at Grænsen skal drages paa Grundlag af Afstemningsresultatet og under Hensyn til de paagældende Steders geografiske og økonomiske Forhold, og idet Landstinget udtaler sin Misbilligelse af, at Statsministerens offentlige Udtalelser kun er egnede til at modvirke dette Formaal, gaar Tinget over til Dagsordenen.Læs videre

2. december 1919. E. Christiansen: “Møder den Opfattelse, at Udlandet ikke har Forstaaelse for et større eller mindre Stemmetal”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

2. December: Samtaler med flere Diplomater. Møder den Opfattelse, at Udlandet ikke har Forstaaelse for et større eller mindre Stemmetal, men kun for, om Minister Hanssen og Statsminister Zahle er ved Roret eller ej.Læs videre

1. december 1919. Tæt løb i valget til Vælgerforeningens tilsynsråd: “Ja, saa faar vi jo se, hvorledes vi klarer den med hinanden.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

1. December: Med Avtomobil til Kolding, videre med Tog.

Paa Kolding Banegaard viser H. P. Hanssen mig sin sidste Efterretning om Valgresultatet: 27, 6 og 27 for de tre Grupper.Læs videre

375 faldne mangler basale persondata

Der arbejdes pt. på en ny version af Museum Sønderjylland – Sønderborg Slots liste over faldne i krigen 1914-1918 med tilknytning til Sønderjylland.
Den nye version skal afløse den sidst offentliggjorte version fra april 2018, da der siden er tilføjet flere personer og en del supplerende oplysninger, men også fjernet nogle personer fra listen.

I den forbindelse er der pt.… Læs videre

29. november 1919. Ernst Christiansen: “Jeg dvæler ved »de kønne Ord«, der af Modparten er sagte…”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

29. November: Den 27de de sønderjyske Foreningers store Protestmøde i Cirkus i København. I Aften vort afsluttende Møde i Sønderborg. Jeg dvæler ved »de kønne Ord«, der af Modparten er sagte paa Møderne og tidligere, og de Gerninger, der taler et andet Sprog.Læs videre

27. november 1919. Underskriftsindsamling for rømning af 3. zone

Adresse om tysk Rømning af 3. Zone
I sine »Dagbogsblade fra Afstemningstiden« (Slesvig delt, S. 267) meddeler E. Christiansen under 27. Nov. 1919:

Adressen, der kræver 3. Zone rømmet af Hensyn til 2. [Zone], overraktes i Gaar Statsminister Zahle med 315.455 Underskrifter.

 

__________

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.… Læs videre

26. november 1919. “Valgkampen i fuld Gang”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

H.P. Hanssens “Aabenraa-fløj” har flertallet i Den nordslesvigske Vælgerforenings udvidede tilsynsråd (bestyrelse), men den fløj, der går ind for en sydligere grænse (Flensborg- og Dannevirkefolk) forventer fremgang ved det kommende valg til tilsynsrådet.… Læs videre

25. november 1919. Demobiliserer de tyske myndigheder soldater og sømænd for at få flere stemmeberettigede borgere?

Møde i Fredskommissionens øverste Raad

Paa Grundlag af Indberetning fra Sir Charles Marling havde den britiske Delegation 22. Nov. 1919 meddelt Fredskonferencen, at den tyske Regering havde til Hensigt at demobilisere en Del af Land- og Sømilitæret i Flensborg og at give de demobiliserede Personer civile
Bestillinger indenfor Afstemnings-Omraadet. Sir Eyre Crowe forelagde denne Sag i Øverste Raads Møde 24.… Læs videre

Foredrag med René Rasmussen i Tønder 27. november kl. 19:30

Museumsinspektør René Rasmussen holder foredrag i Tønder på onsdag den 27. november kl. 19:30 i Brorsonhus, Kirkepladsen i Tønder.

Emnet er: “Sønderjylland delt og sønderjyderne splittet. Kampen om afstemningen 1919-1920.”

Sønderjylland (Nordslesvig) blev i 1920 forenet med Danmark, men Danmark blev næsten splittet på spørgsmålet. For hvor skulle den fremtidige grænse gå? Nord eller syd om Flensborg?Læs videre

De danske sønderjyders førstemand: H.P. Hanssen 1862-1914

I forbindelse med det forestående 100-års jubilæum for Genforeningen i 1920 udgiver Sprogforeningen og Historisk Samfund for Sønderjylland et værk om de danske sønderjyders førstemand  H.P. Hanssen.

Bogens første bind er udkommet og bind 2 er lige på trapperne.

Første bind handler om H.P. Hanssens historiske betydning og lederskab indtil udbruddet af Første Verdenskrig i 1914 og er skrevet af Hans Schultz Hansen, dr.phil.… Læs videre

Bogserie fra Skodborg Hjemstavnsforening & Arkiv

Skodborg Hjemstavnsforening & Arkiv har tidligere i år udgivet en serie på ikke færre end fem bøger om sognets historie før, under og efter Første Verdenskrig.

Det er Keld Mortensens to bøger:

Skodborg Sogns faldne i Den store Krig 1914-1918” og

Skodborg under den store Krig. Nogle glimt af krigens indvirkninger på hverdagen”.

Læse mere om bøger og forfatter her

Og desuden Jørgen Larsens tre bøger:

”Andere Methoden”

”Kom hjem og stem” og

”Genforeningen fejres i Skodborg”

Læse mere om bøger og forfatter her

 

Alle 5 bøger kan købes ved henvendelse til Skodborg Hjemstavnsforening og Arkiv

Bøgernes pris er 150 kr.

Læs videre

Sønderjysk desertør i kryolitminerne på Grønland

Sidste år udkom denne fine, lille bog, der fortjener langt større udbredelse, end den har fået. Det er en spændende historie – og bogen indeholder fantastiske 100 år gamle fotografier fra Grønland.

Den handler om Jens Jepsen fra Bylderup, der gik over grænsen i 1915 – og endte i en kryolitmine i Grønland!

Forfatter er Gunnar Solvang, tidligere museumsinspektør i Køge.… Læs videre

21. november 1919. Beslaglæggelse af tyske ejendomme

Beslaglæggelse og Salg af tyske Undersaatters Ejendom
Versailles-Traktatens Art. 297 bestemte, at de tyske Undersaatter, som ved Traktatens Udførelse blev Statsborgere i et af de allierede og associerede Lande, skulde fritages for alle Bestemmelser vedr. Beslaglæggelse og Salg af tyske Undersaatters Ejendomme. Da nu imidlertid de Slesvigere, der vilde blive danske Undersaatter, ikke kom til at tilhøre et af de »allierede og associerede« Lande, kunde de ikke paakalde Art.… Læs videre

21. november 1919. Valgmøde hos Vælgerforeningens Mindretal.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

21. November: Til Vælgerforenings-Mindretallets indledende Valgmøde i Haderslev. Stort og udmærket Kampmøde. Efter at Kloppenborg og jeg har talt, Ordskifte mellem Nis Nissen og Advokat Andersen, der hudfletter Hr.Læs videre

20. november 1919. “… vi beder vort Folk om at dække vor Ryg, mens vi kæmper med Front imod Syd.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

20. November: I Aften det første Møde for alle Vælgerforenings-medlemmer. Logehuset stuvende fuldt. Tillidsmænd holder Vagt. Svensson, Fyrbøder J. Nielsen, Holger Andersen Hovedtalere.

Enstemmig Tilslutning til en Resolution, hvori vi protesterer mod Zahle og beder vort Folk om at dække vor Ryg, mens vi kæmper med Front imod Syd.Læs videre

19. november 1919. “Jeg er dansk til Liv og Sjæl!”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

19. November: Paa et Distriktsformandsmøde i Borgerforeningen opstilles ved hemmelig Afstemning seks Kandidater fra Byen til Vælgerforeningsvalget. Hver af dem fremsætter et lille Program. En af dem, en Arbejder, vil sammenfatte sit Program i: Jeg er dansk til Liv og Sjæl!Læs videre

18. november 1919. Ernst Christiansen: Zahle søgte at foregribe kommissionens kendelse ved at forlange dansk flertal i Flensborg.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

18. November: Statsminister Zahle talte i Dag efter Marotts varme Indlæg i Gaar i den danske Rigsdag, glattede lidt ud, men søgte at foregribe Kommissionens Kendelse ved at forlange dansk Flertal i  Flensborg.Læs videre

17. november 1919. Ernst Christiansen: “Forskræmte, lyttende, undrende, forventningsfulde…”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

17. November: Med Tønder i Avtomobil til Ellund. Talt med Andr. Lorenzen, derefter til Store Vi og med et Par Tillidsmænd derfra til Jørgensen i Sillerup.Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918