Hans Horn – og den evige krig. Ny udstilling på Sønderborg Slot

Museum Sønderjylland præsenterer fra 11. oktober 2019 en helt særlig kunstudstilling på Sønderborg Slot. Her har museet fået adgang til en stor samling af værker, som lægen Hans Horn har efterladt sig.

De groteske, gruopvækkende, men også farverige og humoristiske skildringer af krigen, mennesket og religion viser på en gribende måde et menneskes kamp for at forstå og bearbejde krigsoplevelserne ved at skrive om dem og ikke mindst male dem.… Læs videre

29. september 1919. Folk strømmer til dansk møde i Flensborg

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

29. September: Tillidsmandsmøde. Fuldt Hus, ogsaa paa Scenen. Godt Møde. Flyvebladet modtages med stor Munterhed.

300 Indmeldelser i Vælgerforeningen under Mødet. Cornelius Hansen og jeg har i Kaffebordspavsen Tillidsmænd staaende i Kø med Forespørgsler.Læs videre

29. september 1919. Resolution og valutahjælp fra Danmark til Sønderjylland

Vælgerforeningens Flertal drøftede den 29. september 1919 spørgsmålet om Valuta-Hjælpen fra Danmark

Valutaspørgsmaalet drøftedes indgaaende i Tilslutning til et Referat af Minister H. P. Hanssen; Befolkningens Ønsker fremhævedes, og Nødvendigheden af, at den danske Stat bringer betydelige Ofre, indskærpedes paany.

Samtidig udtaltes der Tillid til, at det danske Folk forstaar Stillingens Alvor, og besjælet af den Offervilje, der allerede har givet sig saa storslaaede Udtryk over for Sønderjyderne, er rede til at bringe de Ofre, der er nødvendige for, at Spørgsmaalet kan løses paa en tilfredsstillende Maade.Læs videre

28. september 1919. Ernst Christiansen skriver sit første flyveblad på plattysk

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

28. September: Fagforeningskartel og Arbejderraad i Flensborg udtaler i et Brev til mig en Tak til Komiteen og alle, der har taget sig af de flensborgske Børn.Læs videre

Går du med en forfatter i maven? Forlag søger manuskripter

Forlaget Mellemgaard har sendt os følgende meddelelse:

Har du et manuskript / bogprojekt så kontakt vores redaktion som vil lave en vurdering. E-mailadresse:
mellemgaard.forlaget@mellemgaar.dk

Vi ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen
Kaj Sørensen
Forlagschef

Forlaget mellemgaard ApS
Kragsbjergvej 22, 1.
5000 Odense C
Tlf.: 2399194 / 65903642
mellemgaard.forlaget@mellemgaard.dk
www.mellemgaard.dk

Forlaget mellemgaard har eksisteret siden 1998, og vi udgiver ca.

Læs videre

26. september 1919. Forsøg på at forlige parterne i Vælgerforeningen

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

26. September: Forligsmøde af nogle Mænd fra hver Side i Tinglev under Grev Schacks Ledelse. Enes om at indkalde et fælles Bestyrelses- og Tilsynsraadsmøde til Forberedelse af  Generalforsamling og Valg i Vælgerforeningen.Læs videre

25. september 1919. Det tyske Udvalgs forslag til mindretalsbeskyttelse af det kommende tyske mindretal

Det tyske Udvalg vedtog i Flensborg 25. Sept. 1919 følgende »Fordringer til Beskyttelse af et tysk Mindretal i de Dele af Slesvig, der maatte blive afstaaede«, som tilstilledes Rigsdagspartiernes sønderjyske Udvalg:

Til Udførelse af de af [den tyske] Rigsregering i Statutterne til et Folkeforbund foreslaaede Bestemmelser til Beskyttelse af nationale Minoriteter bør der — selv om Folkeforbundet skulde blive til Virkelighed — søges opnaaet en Traktat med Danmark.Læs videre

Bogpræsentation og foredrag 1. oktober kl. 15:00 i Aabenraa

Præsentation af ny bog – Kampen om de faldnes minde

Tid: 01-10-2019 kl. 15:00 – 16:00

Sted: Rigsarkivet, Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa

Historiker, dr. phil. Lars N. Henningsen vil præsentere sin nye bog Kampen om de faldnes minde, der udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland.

Ved alle sognekirker i Sønderjylland findes en mindesten eller en mindetavle over sognets faldne i Første Verdenskrig.… Læs videre

24. september 1919. Dansk besættelse af 1. zone straks efter afstemningen?

På Mødet 24. Sept. 1919 refererede Minister H. P. Hanssen Fredstraktatens Bestemmelser om Kundgørelse af Afstemningsresultatet for 1. Zone og om Danmarks Ret til straks derefter at besætte Omraadet med sine militære og administrative Myndigheder; han meddelte dernæst, at C. I. S. havde opfordret Regeringen til at fremkomme med en Udtalelse om, hvorvidt den vilde foretage en Besættelse straks efter, at Afstemningens Resultat var blevet offentliggjort?… Læs videre

23. september 1919. Stort valgmøde i Gråsten

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

23. September: Under Skybrud i Avtomobil til Graasten, et Led i en Række Møder til Støtte for Valgkravet. Kloppenborg, P. Grau og jeg taler. Stort Møde, stærk Tilslutning.Læs videre

Slægtsforskertræf med bl.a. 2 foredrag

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland arrangerer lørdag den 28. september 2019 et “Slægtsforskertræf” i Sønderborg.

Slægtsforskertræffet giver deltagerne mulighed for at høre 2 spændende foredrag, samt tilbringe nogle hyggelige timer i selskab med andre historisk interesserede og/eller slægtsforskere og måske få inspiration til egen slægtsforskning.

Kontakt gerne foreningens sekretær, hvis du vil vise noget af din slægtsforskning.… Læs videre

22. september 1919: Tysk avis: “Danske agenter taler over alt for Danmark.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

22. September: »Flensburger Nachrichten« skriver naivt om, at »ikke alene i Butikker, men alle Vegne, hvor der samler sig Folk«, indfinder der sig Agenter for at tale for Danmark, »saaledes paa Raadhuset,
paa Posten, ja endog paa Gaden«.Læs videre

21. september 1919 – Tysk smædedigt: Kong Krisjans hvide hest

Den tyske satireblad Kladderadatsch havde følgende lille sang til nedenstående meddelelse i Politiken om kongelige forhandlinger om køb af en hvid hest.

Nordischer Sang
Die Zeitung Politiken meldet aus Kopenhagen, das der dänische König wegen Ankaufs eines prachtvollen weissen Pferdes unterhandelt, auf dem er nach Besitznahme des Grenzlandes über die Grenze reiten will.

Heil sei dem Tag, allwo aus stolzem Schimmel
Der Dänenkönig triumphiert,
Und gnädig möge sein der Himmel,
Daß ihm beim Einzug nichts passiert!Læs videre

21. september 1919. Til 80-års fødselsdag i Strukstrup

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

21. September: I Avtomobil med Ferdinands forbi Obdrup — Besøg hos Wall — til Strukstrup for at lykønske gamle Henrik Lassen til
hans 80-Aarsdag. En prægtig Skikkelse, men fyldt af Bitterhed.Læs videre

Kilder til krigsdeltagere – opdateret liste

Listen med links til digitaliserede kilder med oplysninger om krigsdeltagerne 1914-1918 er blevet opdateret.

Listen er desuden blevet tilrettet, så der er tilføjet flere kilder til de overlevende krigsdeltagere.

Listen findes på siden “Leksikon” under bogstavet “D” for pdf-filen “Digitale kilder til soldater i 1. verdenskrig“.

Kender du et link, der mangler på listen?
Læs videre

19. september 1919. Den tyske agitation i 1. zone bliver mere pågående

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

19. September: Berlingske omtaler, hvor paagaaende den tyske Agitation nu er bleven i 1. Zone, men mener, at Striden i Vælgerforeningen er Skyld. Selvfølgelig er det Slettelsen af 3.Læs videre

17. september 1919. Mellemslesvigsk Udvalg tilslutter sig toldgrænsekravet, men vil have kompensationer

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

17. September: Mellemslesvigsk Udvalgs Bestyrelse Sammen
med P. Grau udarbejder Resolutioner, som slutter sig til Toldgrænse-Kravet, men ønsker Ulemperne for 2. Zone mindskede ved virksomme Foranstaltninger.Læs videre

16. september 1919. “De 23” (oppositionen til H.P. Hanssen) mødes i Tinglev

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

16. September: De 23 samles i Tinglev. Enige om at kræve Valg og ikke forinden svække vor Stilling ved Samarbejde. En Deputation
fra Vesteregnen anbefaler sin Tanke om en Folkeafstemning, som
vi vedtager at støtte, saafremt der ikke bliver Valg.Læs videre

15. september 1919: “Sønderjyder! Nu er Dagen der, vi vil hjem!” Opråb vedtaget!

Paa Vælgerforeningens flertalsfraktions Møde 15. Sept. 1919 forelagdes et af Lensgreve O. D. Schack forfattet Udkast til Vælgerforeningens Opraab til Sønderjyderne i Anledning af Afstemningen. Flertalsgruppen vedtog enstemmigt Udkastet, der havde følgende Ordlyd:

Sønderjyder! Nu er Dagen der, vi vil hjem!

Hvad Slægtled har troet paa, Fædrene kæmpet og Mødrene grædt for, Haabet, der har baaret vore Sønner over Krig og Død, skal nu gaa i Opfyldelse.Læs videre

15. september 1919. Stort tillidsmandsmøde i Borgerforeningen

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

15. September: Formiddag-Møde med Mellemslesvigsk Udvalgs Landorganisationer. Mit Forslag godkendes om at se at faa Landboere og- Arbejdere fra Nordslesvig til før Afstemningen at tage ned i vore Landdistrikter.Læs videre

15. september 1919. Vælgerforeningen: 1. zone bør straks efter afstemningen besættes af dansk militær og administration

Vælgerforeningen var blevet sprængt på spørgsmålet om 2. og 3. zone. Paa Flertalsgruppens Møde i Aabenraa 15. September 1919 vedtoges enstemmigt følgende Resolution.

Vælgerforeningen beder hermed den internationale Kommission og den danske Regering om, straks efter at Afstemningsresultatet i 1. Zone er bekendtgjort, at lade dette Omraade besætte med de danske militære og administrative Myndigheder, og samtidig flytte Toldgrænsen mod Syd.Læs videre

Historiske tidsskrifter og årbøger på nettet.

En del historiske tidsskrifter og årbøger er blevet lagt på nettet som digitaliserede udgaver i den seneste tid.

Sønderjyske Årbøger er udgivet siden 1889, fra 1923 med Historisk Samfund for Sønderjylland som udgiver. Årgangene 1896, 1898, 1911 og 1915-22 udkom ikke. Årgang 1932 udgøres af Festskrift til H.P. Hanssen.
Historisk Samfund for Sønderjylland er også udgiver af den digitaliserede udgave af Sønderjyske Årbøger.… Læs videre

Debataften: 100-året for Genforeningen: Paneldebat den 24. oktober om grænsestriden

Tid: 24-10-2019 kl. 19:00 – 21:30

Sted: Månen, Kulturhuset Bispen, Bispebroen 3 i Haderslev

I anledning af 100-året for Genforeningen:

Foredrags- og debatarrangement om grænsestriden mellem Aabenraa-, Flensborg- og Dannevirkefolk 1918-20

Medvirkende er sikkerhedspolitisk korrespondent ved Morgenavisen Jyllands-Posten Jørn Mikkelsen, afdelingschef Axel Johnsen, Museum Sønderjylland, og forskningsleder Hans Schultz Hansen, Rigsarkivet i Aabenraa.… Læs videre

13. september 1919. Folkeafstemning om rømningskravet?

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

13. September; Nybøl, Sottrup og Ullerup Sogne har, da
Tilsynsraadsmedlemmerne har nægtet at nedlægge deres Mandater, selv valgt et Par Repræsentanter til De 23’s Møder. — Der samles nu Underskrifter paa Tillidserklæring’er af Modparten.Læs videre

Foredrag i Skodborg: “Andere Methoden”. Afstemning, fest og minder.

Tid: 28-09-2019 kl. 14:00 – 16:00

Sted: Konfirmandhuset ved Brudepladsen (ved Skodborg Kirke)

Foredrag: Andere Methoden, afstemning, fest og minder
ved Jørgen Larsen, cand.mag., fhv. mus. insp.

I 1897 ankom den tidligere preussiske indenrigsminister E.M. von Köller til Slesvig, regeringsbyen i provinsen Schleswig-Holstein. Hans titel var nu overpræsident – d.v.s. den preussiske stats øverste repræsentant i provinsen – og hans opgave var at få styr på det danske parallelsamfund her i ”Nordmarken”.… Læs videre

Tilbud til skoler og gymnasier: Få besøg af Genforeningsbussen!

Et roadshow om demokrati, identitet, sprog og historie!

Hvad er Genforeningen? Hvad skete der i 1920? Hvad betød det, at vi fik en demokratisk grænse mellem Danmark og Tyskland? Hvad sker der, når man flytter en grænse? Hvad er det, der afgør, om man føler sig som dansker, tysker, bosnier eller en kombination?

Det er nogle af de spørgsmål, som Genforeningsbussen 2020 stiller til danske skole- og gymnasieelever i jubilæumsåret 2020.… Læs videre

På vej mod Genforeningen – Tre foredrag i Sønderborg

På vej mod Genforeningen – forberedelser, fredsslutning og dagligdag 1918/19.

3 onsdage: 25.09.; 02.10; 09.10. kl. 16:00-17:45 på Alsion i “Den Røde Boks.”

Onsdag den 25.9. Hans Schultz Hansen: H.P. Hanssen og genrejsningen af det slesvigske grænsespørgsmål oktober-november 1918.

Så snart de danske sønderjyders rigsdagsmand i Berlin, H.P. Hanssen, fik underretning om det forestående tyske nederlag, gik han i aktion for at få det slesvigske grænsespørgsmål sat på den internationale dagsorden.… Læs videre