28. februar 1919. Fredsdelegationen om bord på S/S Fionia

Den sønderjyske rigsdagsmand H.P. Hanssen skrev dagbog, da han som medlem af den danske fredsdelegation rejste til fredskonferencen i Versailles i 1919.

Overrejsen var meget behagelig. Vi samledes til alvorlig Forhandling et Par Timer hver Formiddag og hver Eftermiddag og drøftede indgaaende alle de Spørgsmaal, der efter vor Mening kunde komme til Forhandling paa Fredskonferencen.

Vi besluttede at rette en Henvendelse til den franske Presse straks efter vor Ankomst til Paris og udarbejdede en Fællesudtalelse, som fik følgende
Ordlyd:

“Den danske Delegation repræsenterer de fire store Partier i den danske Rigsdag, de slesvigske repræsentanter repræsenterer baade Nordslesvig og Mellemslesvig.Læs videre

Hav tålmodighed ved henvendelser

Vi har de seneste år modtaget flere tusind henvendelser og spørgsmål vedr. sønderjyder og Første Verdenskrig.

Vi er glade for alle afleveringer, henvendelser og spørgsmål, og vi forsøger at besvare dem så hurtigt og fyldestgørende som muligt.

Vi forsøger også at få systematiseret alle de oplysninger, feltpost, fotos etc. om krigsdeltagere, som vi modtager – og få dem lagt på hjemmesiden, når de er klar.… Læs videre

27. februar 1919. Den danske fredsdelegation afsejler til Paris

Den sønderjyske rigsdagsmand H.P. Hanssen skrev dagbog, da han som medlem af den danske fredsdelegation rejste til fredskonferencen i Versailles i 1919.

Fredsdelegationen bestod af 4 Repræsentanter for de fire store politiske Partier, Landstingsmand Alexander Foss for det konservative Folkeparti, Folketingsmand N. Neergaard for Venstre, daværende Forsvarsminister P. Munch for det radikale Venstre og Landstingsmand C.Læs videre

27. februar 1919. Vil de sønderjyske krigsfanger blive arresteret, når de vender hjem?

Hans Petersen fra Skodsbølmark var blevet taget til fange under kampene ved Moulin-sous-Touvent i juni 1915. Han havde siden da siddet i fransk fangelejr.

Fra min »Gudfar« i Birkerød modtog jeg Brev, som nedenfor citeret, der ved sin Hjertevarme glædede mig meget:

Birkerød 27—2—1919.

Kære Hans Petersen!

Jo nærmere De kommer til Opbrudet, desto langsommere gaar Tiden formodentlig.Læs videre

26. februar 1919. Første Møde i Fredskonferencens danske Kommission

Den i Timandsraadets Beslutning af 21. Febr. omtalte ”Komité til Undersøgelse af de belgiske Anliggender”, til hvilken Spørgsmaalet ”vedrørende Danmarks territoriale Interesser under Fredsslutningen” var bleven henvist, havde følgende Sammensætning:

Amerikas Forenede Stater: Dr. Charles H. Haskins (i sidste Møde erstattet af Dr. Isaiah Bowman) og Oberst S. D . Embick; Det Britiske Rige: Sir Eyre Crowe ( i sidste Møde erstattet af the Honorable C.… Læs videre

26. februar 1919. Fredskonferencens finansielle Kommission træder sammen

I Slutningen af Januar 1919 havde Fredskonferencens nedsat en finansiel Kommission med følgende Sammensætning: Amerikas Forenede Stater: Albert Strass; Det Britiske Rige: E. S. Montagu; Frankrig: L.L. Klotz; Italien: Salandra; Japan: Kengo Mori.

Kommissionen konstituerede sig med Italiens Repræsentant som Formand. Den holdt sit første Møde 4. Febr.; paa dette blev Planen for Kommissionens Virksomhed drøftet og dens Grundtræk fastlagte.Læs videre

25. februar 1919. H.C. Brodersen og sine kammerater er “…foretagsomme krigsfangere…” under deres ophold i Myrat.

Senest ændret den 4. december 2020 8:46

H.C. Brodersen fra Nordborg har vi fulgt siden mobiliseringen 1. august 1914. Han blev indkaldt til sit regiment, Füsilierregiment ”Königin” Nr. 86, fra efteråret 1915 til foråret 1916 var han i Leib-Kompagni 118, og efter en periode på lazaret kom han til Regiment 186, 2. kompagni.

Med  vor  Høpresser  er  vi ankommet  hertil. Læs videre

25. februar 1919. “Cornelius Petersens første pjece gør et stort indtryk på mig”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

Ved nærmere Overvejelse stadig mere ked af selv den ubetydeligste Svækkelse af Besættelseskravet. Telegraferer i Dag til Hanssen — Afskrift til Kloppenborg- —, at jeg beklager at være gaaet med til en ny Form, tilbagekalder den og fastholder Vælgerforeningens uforandret.Læs videre

25. Februar 1919. »din Broder han vender snart hjem fra Fangenskabet«

Familien Gørrigsen på Broagerland fik i april 1917 besked om, at sønnen Lorenz var faldet på Vestfronten. Hans søster Maria reagerede på det ved at se syner og høre stemmer, som hun anså for åbenbaringer fra Gud om, at Lorenz endnu var i live.

Den 25 Februar 1919

En Stemme sagde, »din Broder han vender snart hjem fra Fangenskabet.«Læs videre

24. februar 1919. Uenighed kan tvinge den danske fredsdelegation til at blive hjemme!

H.P. Hanssen refererede i et Brev til Vælgerforeningens Bestyrelse, dateret København. 25. Febr. 1919, Forhandlingerne dagen før om Afsendelse af en Delegation til Fredskonferencen:

Et Par Ord om den foreliggende Situation. Efter Ankomsten hertil blev vi — Kloppenborg Skrumsager, Nis Nissen, Andr. Grau og jeg — tilsagt til et forberedende Møde i Udenrigsministeriet 24. Febr. Kl.Læs videre

Foredrag & musik i uge 9

Herunder følger en kort omtale af nogle af næste uges arrangementer:

Tirsdag den 26. februar 2019, Bov:
Bov Bibliotek, kl. 16.30, vil tidligere arkivleder ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, dr.phil. Lars N. Henningsen i foredraget “Fred og håb – Sønderjylland mellem våbenstilstand og genforening” fortælle om dagligdagen i Sønderjylland efter fire års rædsler og kaste lys over den krogede vej frem mod genforeningen i 1920.… Læs videre

“Et af Krigens Ofre”, udgivet 1919

Et af krigens Ofre” blev udgivet 1919 af pastor Tonnesen, Hoptrup.
Hæftet er indbundet i hårdt omslag, hvori der ligger et fortrykt hæfte med opbyggelige & trøstende tekster samt 1-2 sider, hvorpå der kan skrives en kort levnedsbeskrivelse for den enkelte. Hæftet er stilet til dem, hvis slægtninge “hviler i fremmed jord” og er i alt på 20 sider.… Læs videre

22. februar 1919. Telegram fra gesandten i Paris til udenrigsministeriet

Den danske gesandt i Paris, Bernhoft, besvarede gårsdagens telegram med nedenstående svar.

Ledsaget af Clausen blev jeg om Eftermiddagen d. 21. kaldt til Møde hos K onferencens 5 Stormagters Komité. Mødet varede 1½ Time. Jeg har udviklet Spørgsmaalet i Henhold til mine Instruktioner og fremlagt følgende Paastande:

Den danske Regering tillader sig at anmode om:

  1. At Nordslesvigs Befolkning, betragtet som eet Afstemnings-Omraade, maa faa Adgang til saa snart som muligt at stemme Ja eller Nej, hvorvidt den ønsker at genforenes med Danmark;
  2. At de til Nordslesvig grænsende Distrikter af Mellemslesvig1, deri indbefattet Byen Flensborg, saafremt de selv udtaler Ønsket derom, maa blive kaldede til ved en særlig Folkeafstemning distriktvis at udtale sig om, hvorvidt de ønsker at genforenes med Danmark;
  3. At de nødvendige Betingelser for at sikre Afstemningens Frihed tilvejebringes ved Rømning af de tyske militære Styrker i de paagældende Egne og ved Indsættelse af en international Kommission til Forberedelse af Folkeafstemningen og til Ledelse af dens Gennemførelse.
Læs videre

22. februar 1919. Møde i Vælgerforeningen – uenighed mellem Hanssen og Christiansen

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

I Gaar Eftermiddags Telefonbesked fra Hanssen om at komme til Aabenraa i Dag. Paa. “Folkehjem” forelægger Hanssen Vælgerforeningens Bestyrelsesmedlemmer og mig en Skrivelse fra Udenrigsministeriet, som paataler det uheldige i Forskellen mellem Afstemningsvilkaarene for Nord- og Mellemslesvig og alvorligt henstiller kun at kræve Besættelse, hvis en blandet Kommission ikke kan sikre Afstemningsfriheden.Læs videre

22. februar 1919. Afstemningsreglerne vedtages i Vælgerforeningens bestyrelse

Om Den nordslesvigske Vælgerforenings Bestyresesmøde 22. Febr. 1919, hvori deltog Red. Ernst Christiansen, Flensborg, meddeler Protokollens Referat:

Da det danske Udenrigsministerium har ønsket enslydende Afstemningsregler for begge Zoner), enedes man om følgende Affattelse

  1. Stemmeret har alle over 20 Aar gamle Mænd og Kvinder, som er født og hjemmehørende i Sønderjylland nordfor Afstemningsgrænsen eller har haft fast Ophold i dette Omraade siden 1.
Læs videre

21. februar 1919. Paul Verriers memorandum til den franske regering vedr. afstemningen i Slesvig

Allerede i Beg. af 1918 havde flere af de allierede Magter nedsat Komiteer til Forberedelse af Fredsslutningen. I Frankrig var dette Arbejde betroet et Udvalg (Comité d ’etudes) af Universitetslærere og Lærde under Forsæde af Ernest Lavisse. Dette Udvalg havde overdraget Behandlingen af det slesvigske Anliggende til Paul Verrier, Professor ved Paris’ Universitet i skandinaviske Sprog og Litteratur.… Læs videre

21. februar 1919. Ernst Christiansen i hektisk aktivitet for Flensborg og Danevirke

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

Samtaler og Forhandlinger sluger den ene Dag efter den anden. Aftenen og- Natten maa bruges til at skrive.

Den 12te opfordrer det tyske Udvalg til en Prøveafstemning, der skal binde de vaklende.Læs videre

21. februar 1919. Telegram fra udenrigsministeriet til den danske gesandt i Paris

Det danske udenrigsministerium sendte den 21. februar følgende telegram til gesandt Bernhoft i Paris.

Ifølge Pressetelegrammer har det slesvigske Spørgsmaal været forelagt Fredskonferencen idag, Fredag. Betyder dette, at Spørgsmaalet allerede er bragt til Afgørelse, eller er det kun en Forelæggelse, hvorefter Spørgsmaalet kommer under Overvejelse?

I sidste Tilfælde gaar man ud fra, at det vedblivende er ønskeligt, at Rigsdagens og Sønderjyllands Repræsentanter kommer tilstede i Paris for som paatænkt at virke for den her ønskede Afgørelse.Læs videre

20. februar 1919. Den danske regering indbringer det slesvigske spørgsmål for fredskonferencen

Efter Tilsigelse gav den danske Gesandt i Paris, H.A.Bernhoft, der var akkrediteret Fredskonferencen som Danmarks Delegerede, Møde for Konferencens Timandsraad Fredag d. 21. Febr. 1919.

Gesandten var ledsaget af den ham attacherede Sagkyndige, Lektor, mag. art. H.V. Clausen.

Timandsraadet — paa det paagældende Tidspunkt Konferencens øverste Organ — havde da følgende Sammensætning: Amerikas Forenede Stater: Robert Lansing og Henry White; Det britiske Rige: Lord Milner og J .… Læs videre

20. februar 1919. “Up ewig ungedeelt!” Skarp protest mod dansk krav på Nordslesvig

Som Deputeret i Nationalfors. i Weimar for Det slesvig-holstenske Landsparti (tidl. Bonde- og Landarbejder-Demokratiet) tilstillede Gdr. Detlef Thomsen, Vinnert, Forsamlingens Præsident følgende Skrivelse, dat. Weimar 20. Febr. 1919.

Da det ikke er mig muligt at opnaa Ordet i Tilslutning til Hr. Statsminister Grev Brockdorff-Rantzaus Ytringer vedrørende Selvbestemmelsesrettens Anvendelse paa Nordslesvig, saa ser jeg mig tvunget til at tilstille Dem en Protest, som er oversendt mig af mine Vælgere i Slesvig-

Holsten, med Anmodning om, at dens Ordlyd maa blive forelagt i den tyske Nationalforsamling.Læs videre

20. februar 1919. Ionas Collin og Danevirkefolkenes private diplomati i Paris

I Anledning af en ham betroet Sendelse til Fredskonferencen afrejste Dr. med. Ionas Collin 15. Jan. 1919 fra København og ankom til Paris 23. s. M. Han medbragte følgende Fuldmagt, undertegnet ”paa Udvalgets Vegne: J. C. Paulsen”: Mellemslesvigsk Udvalg bemyndiger Dr. Jonas Collin i København til paa Udvalgets Vegne at gøre Rede for Mellemslesvigs Stilling til Grænse-Spørgsmaalets Ordning.”… Læs videre

19. februar 1919. De sønderjyske deltagere i fredsdelegationen udpeget

De dansksindede sønderjyders politiske organisation, Den nordslesvigske Vælgerforening, nedsatte et Aktionsudvalg med henblik på afstemningen.

Aktionsudvalgets Møde 19. Febr. 1919 er følgende Referater tilført Protokollen:

Ifølge en fra det danske Udenrigsministerium til Rigsdagsmand H. P. Hanssen rettet Henvendelse om at sende en Delegation til Fredskonferencen i Paris blev det énstemmigt besluttet af afsende følgende Delegerede:

Rigsdagsmand H.Læs videre

Foredrag torsdag den 21. februar i Galten: Frontliv, faneflugt og fangelejr 1914-1918

Spændende foredrag v/ museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland: “Frontliv, faneflugt og fangelejr. Sønderjyder i Den store Krig 1914-1918.”

 

Foredraget handler om sønderjyder i Den store Krig 1914-1918 med fokus på krigsudbruddet, mobiliseringen, livet i skyttegraven, deserteringer og tilværelsen som krigsfange.

Undervejs præsenteres der slides samt små lydklip med interviews med sønderjyske krigsdeltagere, og der afsluttes med en omtale af de sønderjyske krigsfangers besøg i Århus og Galten i juni 1919.

Læs videre

Gratis koncert med SMUK på Sønderborg Slot: Slesvigske Musikkorps’ koncert fra højtideligheden i Braine gentages

SMUK og Sønderborg Kommune inviterer til gratis, historisk koncert på Sønderborg Slot den 27. februar 2019 kl. 19:30.

Pressemeddelelse:

SMUK markerede 11. november 2018, 100 året for afslutningen på Første Verdenskrig med et nyskrevet værk, hvor den sønderjyske soldat i tysk tjeneste var i fokus. Dette værk kan publikum nu opleve på Sønderborg Slot den 27.Læs videre

18. februar 1919. Militær besættelse af afstemningsområderne eller ej?

Udenrigsminister Scavenius skrev den 18. februar 1919 til de danske sønderjyders politiske leder, H. P. Hanssen.

Ved Skrivelse af 10. ds., modtaget 13. s. M., har De meddelt Udenrigsministeriet, at der paa et Fællesmøde, som Den nordslesvigske Vælgerforenings Bestyrelse og Tilsynsraad afholdt i Aabenraa den 8. Februar 1919, af Tilsynsraadsmedlemmerne fra Flensborg og Mellemslesvig blev fremsat et Forslag til »Regler til Betryggelse af Valgfriheden i Flensborg og Mellemslesvig«, som derefter blev vedtaget i følgende Form:

Læse resolutionerner her https://denstorekrig1914-1918.dk/8-februar-1919-to-resolutioner-fra-den-nordslesvigske-vaelgerforening/Læs videre

18. februar 1919. De danske partier er enige om at sende en delegation til fredskonferencen i Paris

Rigsdagspartiernes politiske Forhandlings-Udvalg holdt møde den 18. Febr. 1919.

Den ledende Formand, J. C. Christensen: Dette Møde er sammenkaldt paa Foranledning af Statsministeren.

Udenrigsministeren: Paa det i forrige Møde stillede Spørgsmaal, der har været forelagt Grupperne, er indløbet følgende Svar:

Fra det konservative Folkeparti: I Anledning af det i det politiske Forhandlings-Udvalg til Partierne stillede Spørgsmaal har det konservative Folkeparti vedtaget at medvirke til, at der sendes en Delegation til Paris, hvis Formaal skal være overfor Fredskonferencen at fastslaa, at det danske Folk ønsker det slesvigske Spørgsmaal løst paa Selvbestemmelsesrettens Grund under Henvisning til de af Vælgerforeningen for Nordslesvig under den 17.Læs videre

Ny bog: De danske sønderjyders førstemand: H.P. Hanssen 1862-1914

I forbindelse med det forestående 100-års jubilæum for Genforeningen i 1920 udgav Sprogforeningen og Historisk Samfund for Sønderjylland kort før jul en ny bog om de danske sønderjyders førstemand  H.P. Hanssen.

Bogen handler om H.P. Hanssens historiske betydning og lederskab indtil udbruddet af Første Verdenskrig i 1914 og er skrevet af Hans Schultz Hansen, dr.phil. og forskningsleder i Rigsarkivet i Aabenraa.… Læs videre