Alle indlæg af Arne May

Tronfølger Franz Ferdinands dobbeltgænger.

Fra Verdenskrigen i Tekst og billeder.

I min farfars 13 binds værk: Verdenskrigen i tekst og billeder, redigeret af P. A. Rosenberg – 1919-25, fandt jeg et avisudklip fra Amtsavisen (Frederiksborg amt) fra ca. 1963-64.

Amtsavisens kronik.

Kunne første verdenskrig være undgaaet?
Det mener en skotsk skibsbygger, der skulle spille rollen som dobbeltgænger i Serajewo. Smøleri paa et postkontor reddede hans liv, men kom til at koste milliarder af kroner og strømme af blod
Af V. J. Brøndegaard

Det er snart 50 aar, siden første verdenskrig brød ud. Søndag den 28. juni 1914 faldt i en krog af »Europas krudttønde« Balkan et par skud, som blev den blodige optakt til millioner af menneskers drab … og alle senere storpolitiske forviklinger frem til nutiden. De to revolverskud, affyret af den 19-aarige serbiske student Gabriel Princip i Serajewo, hovedstaden i det kort forinden af Østrig annekterede Bosnien, dræbte tronfølgeren i Østrigs kongehus Franz Ferdinand og hans gemalinde, grevinde Sophie Chotek.

Hvad der i de følgende fire uger foregik af kabinetspolitik og intriger bag kulisserne, summeres maaske bedst af den amerikanske diplomat George F. Kennan: — Det gamle Europa havde gravet sin egen grav. Fugerne i dets statssamfund viste mange svage steder. Skuddene i Serajewo traf midt i dem — og pludselig anede ingen, hvad man skulle gøre for at undgaa krig.

Raadvildheden er vel det mest karakteristiske ved datidens Europa. Et typisk eksempel paa den blindhed, hvormed næsten alle ansvarlige mænd var slaaet, har vi i en samtale mellem general Potiorek, Serajewos guvernor, og grev Harrach, i hvis vogn tronfølgerparret kørte gennem byen. Om formiddagen den 28. juni blev der mod vognen kastet en bombe, der ikke eksploderede. Grev Harrah paapegede over for generalen den helt utilstrækkelige politistyrke, som skulle beskytte de kongelige gæster hvortil Potiorek pikeret svarede: »Tror De, herr greve, at hele Serajewo vrimler med attentatmænd?« — Faa timer efter indtraf tragedien.

***

Om krigens aarsag er der blevet forsket meget i dokumenter, noter, telegrammer og memoirer.

Læser vi i dag, hvad historien kan berette om tidsrrummet 28. juni—1. august 1914 – mellem dobbeltmordet og den første krigserklæring – synes det at vare én lang kæde af aktioner og modaktioner, fortvivlede anstrengelser og skæbnesvangre fejltagelser, der tilsidst kulminerede med verdensbranden.

Og dog … kunne den første verdenskrig have været undgaaet? Var aarsagen til syvende og sidst, at man paa en telegrafstation smølede med at ekspedere et telegram, hvis indhold tilsyneladende var ganske ligegyldigt, men i virkeligheden gav kodeord for en meget vigtig meddelelse?

Til krigens forhistorie hører nemlig, at alle medlemmer af det Østrigske kongehus havde en dobbeltgænger. Kejser Franz Joseph’s hed Komorany, og det gik saadan til, at han fik stillingen: Som arkivar paa et eller andet kontor var Komorany engang rejst til Wien for at beklage sig over, at man havde forbigaaet ham ved besættelsen af et højere embede. Han undrede sig over, at næsten alle folk hilste ærbødigt paa ham. Høflige mennesker, disse wienere! tænkte han. Men da ogsaa elegante damer nejede, hvor han kom frem, og man begyndte at overrakke ham bønskrifter, blev han klar over, at man forvekslede ham med selve kejseren.

I regeringsbygningen, hvor arkivaren ville forrette sit ærinde, kunne han overhovedet ikke faa et ord indført. Samtlige funktionærer kappedes om at bukke og skrabe for ham, mens de forsikrede, at de ville bevare »Hans majestæts« inkognito.

Rygtet naaede frem til kongeslottet, Franz Joseph lod ham kalde, rystede paa hovedet og udbrød: »De kunne jo vare min broder!« Saa drog han omsorg for, at den derhjemme oversete mand blev forfremmet, og Komorany drog tilbage til Temesvar i Ungarn.

Men nogle aar efter, da den aldrende monark fik besvær med at klare sine mange repræsentative forpligtelser, kom man i hofkanceliet i tanker om dobbeltgængeren. Komorany rejste paany til Donaustaden, nu som kongelig-kejserlig kancelliraad, og i en aarrække var han Franz Josephs stand-in ved jagter, parader, modtagelser o.s.v., uden at nogen fattede mistanke. Majestæten døde i 1916, men dobbeltgængeren trak endnu engang i sin pragtuniform, da der skulle drejes en film om det sidste kejserhof i Wien.

***

Som dobbeltgænger for den myrdede tronfølger Franz Ferdinand fungerede en skotte ved navn Alexander Kidd. Eller rettere: han var udpeget til hvervet, men naaede aldrig at spille rollen. Som følge af en postal forsømmelse blev han forhindret i at være i Serajewo hin søndag den 28. juni 1914. Og nu spørger mr. Kidd sig selv og andre, om hans udebliven ikke indirekte udløste den første verdenskrig.

Hvis han nemlig punktligt havde modtaget ordren om at rejse til den bosniske hovedstad, ville han vare faldet som offer for attentatet. De serbiske terrorister var nok blevet arresteret og henrettet, men ad diplomatisk vej ville man have sørget for, at der intet sivede ud om dobbeltgængeren. Tronfølgerparret kunne forlade byen uskadt, og alt havde varet i bedste orden. Den politiske højspænding var vel af den grund ikke blevet mindre og havde rimeligvis siden fundet sin udlosning. Men maaske saa situationen da helt anderledes ud, og mangt og meget ville have formet sig mindre tragisk.

Mr. Kidd har fortalt om sin sælsomme livsskæbne til det kendte engelske ugeblad »Today«. I sine unge aar arbejdede han som skibsbygger paa et værft i Glasgow. En skønne dag fik han lyst til selv at se og opleve de fjerne egne, som skibene, han var med til at bygge, naaede hen. I 1908 tog han hyre og havnede i den lille by Monfalcone ved Triest. Han syntes godt om stedet og slog sig ned her.

To aar senere var han paa en udflugt til de berømte Adelsberger bjerggrotter. Efter besigtigelsen gik han ind paa en vinstue. Han havde ikke siddet der ret længe, for en elegant kladt herre nærmede sig bordet, tog plads og begyndte en samtale. Den fremmede præsenterede sig som Karl Hoffmann og fortalte bl. a., at han tilhørte en ærkehertugs hofhusholdning.

Dette møde udviklede sig til et nært venskab mellem en østrigsk aristokrat, der kaldte sig »Karl Hoffmann«, og den jævne skotske skibsbygger Alexander Kidd.

Som tiden gik, erfarede Kidd af sin nye bekendt mange intime ting fra det kejserlige hof i Wien, saaledes ogsaa, at hvert prominent medlem af den kejserlige familie raadede over en dobbeltgænger, som ved særlige lejligheder altid viste sig i hans sted. Endnu to aar efter blev Kidd – som indtil da ikke var klar over, at han paa en prik lignede tronfølgeren Franz Ferdinand — engageret til dennes dobbeltgænger. Kidd rejste med Karl Hoffman til Wien og levede fra nu af i et af de kejserlige slotte.

I de følgende maaneder blev han forberedt til sit nye job. Han lærte at tale den østrigske dialekt uden accent, blev gjort fortrolig med den militære disciplin, lærte at ride og fægte — fik undervisning i samfundsvidenskab og geografi samt ikke mindst i landets historie. Han maatte hele tiden holde sig a jour med det, »man« talte om ved hoffet, saa han til enhver tid kunne vare paa højde med situationen. I mellemtiden tillagde han sig overskæg og bakkenbarter og den samme frisure som forbilledet.

Efter endt uddannelse blev Kidd præsenteret for tronfølgeren. Denne betragtede først sin kopi fra alle vinkler, greb saa hans haand og sagde med et smil, at det virkelig ikke hændte hver dag, at man mødte en ukendt tvillingebroder.

Efter anerkendelsen som dobbeltgænger begyndte lærerne anden fase af Kidds uddannelse. Den 12. maj 1912 flyttede han over i tronfølgerens palæ og opholdt sig fra nu af altid i dennes umiddelbare nærhed. Han indprentede sig majestætens specielle vaner 0g særprægede opførsel, lærte at udfore de samme haandbevægelser som originalen, at nikke som han enten venligt eller nedladende, at spadsere med værdige skridt, og saa videre. Skotten maatte aflægge ed paa den strengeste tavshed — foruden tronfølgeren, tre af kejserens fortrolige og Kidd selv anede ingen om den ham tiltænkte rolle. Ikke engang tronfølgerens gemalinde, den bohmiske grevinde Chotek.

I september samme aar var ogsaa anden del af uddannelsen afsluttet og tidspunktet kommet, da Alexander Kidd for en sikkerheds skyld maatte forlade Wien og hoffets umiddelbare nærhed saa hemmeligheden kunne bevares. Sammen med et par indviede rejste han først til Grækenland, saa til Italien og Balkanlandene, hvor han nogen tid opholdt sig ogsaa i Donaumonarkiets stater.

Juni 1914 boede han sammen med Karl Hoffmann paa et hotel i Konstantinopel. Fra Wien var kommet en forhaandsordre om, at han holdt sig parat til sin første opgave. Begge mænd pakkede straks kufferter. Det var meningen, at de først skulle rejse pr. skib til havnebyen Pola (i det nuværende Kroatien) og derfra med tog til Serajewo. De ventede kun paa det telegram, som gav dem den nøjagtige afrejsedato.

Der kom intet telegram. Kidd og Hoffmann ventede forgæves i fire døgn. Om aftenen fjerdedagen kom Hoffmann styrtende ind i værelset, hvor Kidd sad rejseklar, og bragte den sørgelige nyhed, han netop havde faaet fra gesandten. Kidds rolle som dobbeltgænger var allerede udspillet.

***

Paa den østrigske eller tyrkiske telegrafstation var der sket en fejl eller forglemmelse. Maaske kom rejseordren til at ligge nederst i en stabel papirer eller havnede i en forkert afdeling … det vil sikkert aldrig blive opklaret. Men størsteparten af menneskeheden kom til at lide for en eller anden underordnet kontorists forsømmelse. Thi i stedet for dobbeltgængeren maatte originalen nu selv sidde i bilen, der langsomt korte gennem Serajewos gader. Og ikke Kidd, men Franz Ferdinand blev offer for de serbiske nationalisters attentat. Den næsten fireaarige uddannelse af mr. Alexander Kidd havde været til ingen nytte.

Her slutter dobbeltgængeren sin beretning uden at fortælle, hvor og hvordan han tilbragte resten af sit liv, om den mislykkede mission ogsaa sluttede ønskedrømmen om at lære hele verden at kende. Mr. Kidd er vel dengang rejst hjem til Glasgow, nu da huset Habsburg ikke længere behøvede hans hjælp. Og da hele Europa faa uger senere stod i flammer, maatte rimeligvis ogsaa han tjene sit land som soldat, men som original og ikke som kopi.

Indholdsfortegnelse til “Verdenskrigen i tekst og billeder.”

Den gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (gerne i en opløsning på 300dpi) til Hanne C. Christensen her.

Postkort fra Peter Fransk Skjønnemann (1893-1915)

Skjønnemann, Peter Fransk, postkort
Peter Fransk Skjønnemann

Den Gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (300dpi) til May her
eller Hanne C. Christensen her

Brev sendt fra Jens Frederik Riddermand Holt (1895-1967)

Den Gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (300dpi) til May her
eller Hanne C. Christensen her

Brev sendt fra Jens Frederik Riddermand Holt (1895-1967)

side 2 og 3
side 4 og 1

Otto Goldschmidt – Døden i Dover i 1919

Otto Goldschmidt, 1917. Julie Laurberg. Kongelige Bibliotek.

Af Bernadette Preben-Hansen

Otto Peter Traugott Goldschmidt, 1882-1919, født i København, var civilingeniør. Han var søn af skibsmægler Carl Goldschmidt og voksede op i Købmagergade. I 1909 rejste han som nybagt kandidat til St. Petersborg. Her arbejdede han som ingeniør i egen ingeniørvirksomhed med svogeren Aage Nielsen indtil verdenskrigen lukkede virksomheden. Han opmålte bl. a. skovdistrikter og så på dræningsforhold ved store godser. Goldschmidt talte ”perfekt russisk”, sagde kaptajn Frits Cramer til Berlingske Tidende (3. december 1919). Cramer var fra maj 1917 til juli 1918 chef for krigs- og civilfangeafdelingen ved det danske gesandtskab i Petrograd.

I 1912 hentede Goldschmidt familien til St. Petersborg, men kort efter bolsjevikrevolutionen i 1917 bad han hustruen og de to børn rejse hjem til Danmark. Datteren, Wera Goldschmidt, født i Aalborg i 1910 og lille pige i St. Petersborg/Petrograd, huskede fødevaremanglen i byen under verdenskrigen. Selv blev han i Petrograd for at slutte sig til krigsfangehjælpen. Goldschmidt blev ansat som delegeret for det danske gesandtskab i februar 1918 med station i Petrograd, hvorfra han rejste på lejrinspektioner i guvernementerne Novgorod og Olonets i Petrograd-militærdistrikt ”i hvilke krigsfangerne er spredte over et større antal arbejdspladser, hvor der tiltrænges hyppigt tilsyn”. Dertil blev han ansat som rejsende delegeret ved Dansk Røde Kors’ kontor i Petrograd i 1918.

I august 1918 rejste Goldschmidt som kurér for Dansk Røde Kors med seks millioner rubler til krigsfanger i Sibirien. Han ledsagede Frits Cramer, der nu rejste som ”ministerresident i særlig mission til Sibirien”, altså leder af hjælpetjenesten for krigsfangerne i Sibirien, og de to mænd passerede Ural-fronten, frontlinjen i kampene mellem hvide styrker med tjekkerne imod den røde hær. Rejsen var via Perm og videre til Breznikovskij Zavod ved Berezniki (en industriby med kemiske fabrikker i Perm kraj, ved Kamafloden; endnu i dag er Breznikovskij Sodovij Zavod en kemisk fabrik, der producerer soda, natriumkarbonat).

Da de to mænd ankom til Jekaterinburg den 17. august 1918, blev de arresteret af tjekkerne som ”tyske spioner med falske danske pas”. De to mænd blev stoppet ind i et fængsel med halvanden hundrede andre politiske fanger. Her var ingen hensyntagen til dansk nationalitet. ”Og nu sidder jeg og min sekretær, ingeniør Otto Goldschmidt, i deres [tjekkernes] arrest som ’tyske spioner’. Kommandøren fortæller, at der i den senere tid, næsten daglig er skudt mange sådanne, der kommer gennem fronten, dels for at rejse opstande i krigsfangelejrene, dels for at danne bolsjevikkomitéer i ryggen på de hvide arméer”, skrev Cramer (Frederiksborg Amts Tidende, 23. august 1943). Goldschmidt fik et slag i ansigtet, og Cramer følte sig respektløst behandlet af de militære autoriteter; han fik dårlige nerver og ville hjem til Danmark. Nogle dage senere fik lægen Carl Krebs, der var i Jekaterinburg som Dansk Røde Kors-delegeret, frigivet Cramer og Goldschmidt, hvorefter de tre danskere rejste videre til Omsk. Den historie berettes i biografien om Frits Cramer.

Da den røde hær indtog Omsk den 14. november 1918 faldt den alrussiske regering i Sibirien. Tre dage forinden var danskerne rejst fra Omsk. Det danske vicekonsulat i Omsk evakuerede danskerne mod øst med jernbanen mod Stillehavet. Dannebrogsflaget blev sat på danskervognene, der kørte fra Omsk by den 11. november. Toget nåede Novosibirsk – 700 km. mod øst fra Omsk – den 9. december. Toget kørte videre gennem Manchuriet mod Harbin, mens det samlede danskere op undervejs på stationerne ved den transsibiriske jernbane. Med i danskervognene var Henning Kehler og hustru – Kehler var gesandtskabsdelegeret i Simbirsk og Tomsk; Ove Krebs, der var civilfangedelegeret i Jekaterinburg (han var en yngre bror til Carl Krebs); Nikolaj Krogsgaard, der var læge og delegeret for Dansk Røde Kors og nu kom fra et tjekkisk fængsel i Tjeljabinsk – samt flere andre danskere. William Sliben var med som leder af evakueringen af den danske koloni fra Omsk til Harbin. Med sig havde Sliben den frigivne Harry Löhr, som var alvorligt syg efter et ophold i et bolsjevikfængsel i Omsk. Historien om de enkelte danskere berettes i deres biografier. Også Otto Goldschmidt var med.

Goldschmidt ”blev derefter ansat som sekretær ved den danske legation i Sibirien med station i Novosibirsk. Det må siges om ham, at han var overordentlig samvittighedsfuld og varetog sit embede med den største interesse. Men han henfaldt undertiden til melankoli, og de trykkende forhold derude deprimerede i høj grad hans sindstilstand”, sagde Frits Cramer til Berlingske Tidende.

I marts 1919 arbejdede Goldschmidt ved den danske delegation i Novosibirsk som repræsentant for såvel den danske stat som for Dansk Røde Kors. Han var dygtig, og Camillo Martiny, der var leder af Dansk Røde Kors i Rusland, foreslog derfor ham eller Carl Krebs som leder af Dansk Røde Kors’ østrigske afdeling i Rusland. Det blev Krebs, for Goldschmidt var udkørt og ville hjem. Udenrigsministeriet accepterede situationen og hjemsendte Goldschmidt som leder af en transport af 39 sønderjyder, fhv. krigsfanger, der skulle evakueres til Danmark med ØK-skibet S/S MITAU. ”For disse krigsfanger udførte han et stort og besværligt og samvittighedsfuldt arbejde, herunder også for de sønderjyske krigsfanger. Han var i færd med at føre et hold hjem over Kina og syd om Indien, da døden under Englands kyst så brat kom til ham”, skrev Niels Christian Hafn i sin nekrolog i avisen Ingeniøren (3. januar 1920). MITAU sejlede fra Singapore omkring den 20. september 1919 og via Det Indiske Ocean, Suezkanalen, Gibraltarstrædet, Nordsøen mod Newcastle upon Tyne.

S/S MITAU.  Firma og rederi, ØK. Museet for Søfart.

Den 28. november 1919 lå Otto Goldschmidt i sin køje – med et skudsår i hovedet. Da stewarden fandt ham bevidstløs i kahytten, var MITAU i den engelske kanal på vej mod Newcastle, men skibet lagde nu til i Dover. Goldschmidt kom aldrig til bevidsthed, men døde kort efter indlæggelsen på hospitalet. Sønderjyden og fhv. krigsfange Mathias Peter Høeg, der var med skibet, skrev: ”Vel var han til tider en del deprimeret, men at det kunne føre til, at han tog sit eget liv, kan vi ikke rigtig forstå”. (Høeg, Jeg har ikke flere patroner, København 2011, s. 274-276). Sønderjyderne så til, mens båren med den bevidstløse Goldschmidt blev sænket ned i en båd og kørt til hospitalet. Liget blev i England.

Dagspressen var straks med på sagen: var det mord eller selvmord? Historien kom i avisen og gik landet over. Læserne var åndeløse. Var kurerposten uåbnet? Det var den diplomatiske post fra det danske vicekonsulat i Omsk. Med i kurerposten lå beretninger til det fhv. danske gesandtskab i Petrograd – nu under afvikling på Christiansborg i København – og beretninger til Udenrigsministeriet om hjælpetjenesten i Sibirien, sagde Frits Cramer. Overbetjent Marker – mordekspert i Københavns Opdagelsespoliti – blev sendt til Dover for at se på sagen. Det var selvmord, mente kaptajn Johan Thomsen fra Lemvig, der sejlede MITAU fra februar til december 1919. Søforhøret blev holdt i København den 13. december 1919.

Hans Peter Petersen fra Vejle var første styrmand på MITAU fra november 1918 til april 1920. ”Kaptajnen og styrmanden forklarede begge, at ingeniør Goldschmidt, mens han opholdt sig ombord, ikke gjorde indtryk af at være nedtrykt eller nervøs. Styrmanden forklarede nærmere, at han den 27. november spillede kort med Goldschmidt, der da var noget adspredt, så at kaptajnen mente, han måtte være træt, men der var intet besynderligt i hans væsen. Da Goldschmidt blev fundet, mente kaptajnen, at han har skudt sig selv. Kaptajnen og styrmanden forklarede begge, at de ikke har bemærket, at Goldschmidt var uvenner med nogen ombord. Kaptajnen tilføjede, at Goldschmidt den 28. november om aftenen blev ført i land i Dover, hvor han kom på hospitalet. Her er han senere død”. (Rigsarkivet: Sø- og Handelsretten i København, Retsafdelingen: Søforhørs- og søforklaringsprotokol, 1919-1920, lbn. 27, protokolside 94-95).

Ja, det var jo nok selvmord, skrev dagspressen endelig efter megen avisskriveri. ”Jeg kan ikke holde det ud mere!” havde Goldschmidt skrevet til hustruen. Kaptajnen henviste til, at familien kendte til mandens depression over mange år. ”Han var udmærket begavet”, skrev Niels Christian Hafn, ”men led undertiden under anfald af tungsind, hvorunder han var tilbøjelig til at undervurdere sine evner. Den hårde tørn under krigen, ofte forbundet med livsfare, har svækket hans nerver og i forbindelse med den tre måneder lange sørejses tvungne uvirksomhed brudt hans modstandskraft mod det tungsind, der gjorde en ende på hans liv, netop som hans nærmeste glædede sig til igen at se ham efter flere års forløb”.

De 39 sønderjyder gik i land i Skovshoved Havn onsdag formiddag, 10. december 1919. ”24 sønderjyder kom fra fangelejre spredt over hele Sibirien, Omsk, Tomsk, Irkutsk og navne, der ikke kan udtales. 15 kom fra Japan”, skrev Social-Demokraten (11. december 1919). MITAU ankrede op i Øresund efter at have sejlet gennem Kattegat og forbi Kronborg i Helsingør i et strålende smukt vejr, og fiskerbåde sejlede sønderjyderne i land. Fiskerbådene flagede, og der var fest og frokost og velkomsttaler ved en komité for Gentofte Kommune. Skolepiger i hvide kjoler med røde skærf strøede blomster, mens et militærorkester spillede og marcherede. I Skovshoved kom sønderjyderne i bad og fik nyt tøj af Den Sønderjyske Fond, der siden 1918-1919 ydede økonomisk bistand til sønderjyder, som var mærket af verdenskrigen. Kun én enkelt tysker var med blandt sønderjyderne; han var blevet sindssyg. Goldschmidt-familien boede i et fiskerhus med trange forhold i Skovshoved. Hustruen stod på havnen, mens manden var ”død i England”, som Politiets registerblade skrev det. Otto Goldschmidt blev 37 år.

Den Gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (300dpi) til May her
eller Hanne C. Christensen her

Postkort indsendt af Achilles.

Fhv. mejeribestyrer Erik Oluf Jepsen fra Haderslev fortæller 4.

af Hans Jørgen Lysholm, Viborg.

Interview i 1971 med Fhv. mejeribestyrer Erik Oluf Jepsen på Mælkecentralen i Haderslev. Optaget på spolebånd, som er i undertegnedes besiddelse.
Erik Jepsen fortæller om ”Kongeågrænsen” og Genforeningen. Der er også minder om hans egen familie og situationen under det tyske styre. Endelig har Erik Jepsen personligt overværet situationen i Kiel i 1918, hvor de tyske matroser i de sidste dage før våbenstilstanden, gør oprør mod deres officerer.

Erik Oluf Jepsen, Født 13/08-1891 i Aastorp, Taps sogn, Død 27/02-1979 i Haderslev
Gift med Metty 1896-1956

Forsat fras den 26. juni.

Dramatisk Kieler-tur

I 1918 kom Georg Jørgensen hen på mejeriet. Han var formand. Jørgensen havde et brev med fra sin doktor i Kiel. Det var en forespørgsel fra doktoren, om Jørgensen kunne skaffe Kielerdoktoren et hus i Haderslev.

Formand Jørgensen og mejeribestyrer Jepsen blev enige om, at de ville rejse til Kiel – postgangen var usikker og langsom. Det var den 7. eller 8. november 1918. De kom til Flensborg og tog ind på Sommers (?) Hotel. Der var mange soldater i Flensborg. Mange snakkede om revolution og om, at krigen snart var slut. Jørgensen og Jepsen troede ikke på det.

Så kom de til Kiel. Jørgensen gik op til sin læge, og Jepsen gik lidt rundt i byen, som han kendte ret godt.

Jepsen fortæller, at i havnen lå det største tyske slagskib ”Markgraf”. Afstanden fra ham selv og han til skibet illustrerer han med afstanden fra stuen i hans hus, hvor vi sidder, og hen til et hus i nærheden. De var ved at losse projektiler på krigsskibet fra godsvogne. Jeg ville gerne se, hvad der skete – dum som jeg var – men nogle soldater sagde, at jeg hellere – for min egen skyld – måtte gå lidt af vejen. For os er det ”egal”, sagde de, fortæller Jepsen.

Han gik så hen i retning af værftet. Han kunne se flere krigsskibe fra Skagerakslaget og flere u-både. Da han ville gå ind gennem en port, blev han stoppet og sendt tilbage.

Lidt derfra mødte han Georg Jørgensen, som var kommet tilbage fra lægen. ”Vi skal herfra”, sagde Jørgensen. ”Der bliver revolution”! Tror du virkelig det, spurgte Jepsen – – du som gammel preussisk soldat kender jo den disciplin, der er! Jørgensen havde også hørt om 70.ooo marinesoldater ved Frederiksort, som nægtede at slås i Flandern.

”Vi så skibet dreje lidt rundt, og så hørte vi, at de skød. Vi så også nogle, der blev smidt ud – vist nogle officerer”, fortæller Jepsen.

”Så kom vi op til banegården. Der var fuldt af folk – alle værftsarbejderne var gået”. Der var en officer, som blev gjort til nar.

”Så kom vi op til Holtenau med toget. Der var så mange med toget, at det ikke kunne trække op. Vi var nok 30 i hver kupé. Så skulle vi stå ud og gå et stykke, før vi kunne køre videre. Det tog noget tid. Det gjaldt om at komme derfra.

Vi kørte over Eckernförde og kom til Flensborg, hvor toget nordpå ventede. I Flensborg var de ved at afvæbne nogle soldater. I Tinglev var der fuldt af soldater. Så kom vi til Vojens, men der var ikke noget tog til Haderslev, så vi gik hjem”.

”I Haderslev var alt roligt. Jeg kom hjem den 10.november. Så kom telegrammet med besked om, at der var våbenhvile fra den 11.11. kl. 11.”

Mange møder

Jepsen understreger, at jeg jo nok kan forstå, at det var en bevæget tid, hvad jeg naturligvis nikker bekræftende til. På dette tidspunkt synes Jepsen, at vi skal stoppe optagelsen og fortsætte en anden gang. Alligevel må han være fortsat med at fortælle – i hvert fald fortsætter optagelsen efter et kortere eller længere brud. Her fortæller Jepsen, at han ønskede ”Ausweiss” for at rejse til Danmark. Han går op til formanden for soldaterrådet. Han kendte ham lidt, men alligevel var ”det vist lidt vovli”.

Her beder Jepsen igen om at få stoppet optagelsen. Da den bliver genoptaget, leder han i nogle papirer, og det rasler i mikrofonen. ”Her er det”, siger han så. Han læser navnene på det omtalte Ausweiss: Hr. Erik Oluf Jepsen und Hausfrau Alma Betty Jepsen aus Hadersleben. Godkendt af formanden for soldaterrådet.

Jepsen foreslår at vi stopper for at fortsætte en anden gang, men hans tanker er allerede ved det næste, som han vil fortælle. Han fortæller om møder på Harmonien. Fortæller om en ældre købmand og ægsamler, der bliver anklaget for uregelmæssigheder. Hans fra fronten hjemvendte søn tager faren i forsvar, og Jepsen bemærker, at ”så blev der ro i lejren – – men de var jo tyske”.

På et andet møde var der en konfrontation om sproget. En mand rejser sig og forlanger, at han og andre skal have lov til at tale dansk. Da de dansksprogede truer med at forlade mødet, får de lov til at tale dansk. Det hele var så ”kommunistisk”, bemærker Jepsen. ”Der var generalstrejke hver 14. dag”. Han nævner, at ”soldaterrådspigerne” (??) var det værste skidt. Her i 2013 kan jeg ikke komme frem til, hvad det drejer sig om. Det er svært at høre, hvad Jepsen har ment, og det må stå hen i det uvisse.

Jeg får også en lille beretning om en togtur til Skodborg, hvor de kom over grænsen og til Vejen, hvor de drak chokolade. Efter en tur til Kolding kom de efter nogle problemer tilbage over grænsen og hjem til Haderslev.

Efter et spørgsmål om afstemningen forud for Genforeningen, mener Jepsen at kunne huske, at H.P. Hanssen holder tale på Folkehjem i Åbenrå d. 17. november 1918. Her nævner han, at den tyske udenrigsminister Solf havde lovet en afstemning.

Jepsen fortæller, at man ikke var sikker på, om tyskerne ville anerkende §5 fra Pragerfreden. Derfor ville man sende en deputation til Paris, og de mødtes for at samle penge ind til formålet. En navngivet mand tegner sig for 30.000 Mark, nævner Jepsen.

Det blev ikke nødvendigt at sende en deputation af sted. Nu blev der holdt møder overalt. I Haderslev 3 steder på samme tid: Harmonien, Højskolehjemmet og måske er det tredje sted, som Jepsen nævner, Missionshotellet. Talerne var bl.a. Kloppenborg Skrumsager og advokat Andersen. De gik fra det ene sted til det andet og talte. Der var fuldt af folk. Vi sad på madrasser, fortæller Jepsen, og da vi kom hjem, var vi fulde af lopper.

Ved et af møderne, hvor Jepsen var med, fortæller han om en gammel kone. Hun stod oppe på en balkon og viftede med sit Dannebrog samtidig med, at hun fortalte, at dette øjeblik havde hendes bedstefar drømt om at kunne overvære.

Her er det, at jeg afbryder båndoptageren. Nogle gange har Jepsen bedt om at få stoppet båndoptageren, men vi er fortsat alligevel. Nu er jeg klar over, at den skal stoppes. Jepsen bliver meget bevæget, og det er først efter nogen tid, at vi fortsætter med optagelsen.

Jepsen fortæller, at ”det trak ud”, men den 20. januar 1920, mens de var ved at bygge mejeriet om, kommer han forbi Julius Nielsen, som er ved at hejse Dannebrog. Nielsen fortæller, at franskmændene kommer. Jepsen fortæller, at franskmændene kom lige fra fronten med geværerne skydeklare. De vidste jo ikke, hvor og til hvad de kom. En ung student talte til dem på fransk, og så blev geværerne lagt til side, og franskmændene myldrede ud.

Så drog franskmændene ind på kasernen, og tyskerne drog af. På banegården stod de tyske soldater og deres kommandant. Før afgang sagde kommandanten til de omkringstående: ”Um fünfzehn Jahre kommen wir wieder”. (Om femten år kommer vi igen) Det var der ingen, der troede på!

Afstemningen

Så kom afstemningsdagen. Det regnede og stormede. Der kom både med danske og tyske embedsmænd, der skulle stemme. – og der kom tog fulde af folk. Det var en fest! Der kom også nogle tyske seminarister. De viftede med deres medbragte tyske flag foran næsen på en fransk soldat. Til sidst var han så provokeret, at han rev flaget fra dem, trampede på det og greb til geværet. ”Så blev der ro”, fortæller Jepsen.

Dagen efter marcherede vi gennem byen med franskmændene foran.

Hvor mange tyske stemmer var der i Haderslev, spørger jeg, og Jepsen mener at kunne huske, at der var 24 %.

Hen i maj rygtedes det, at de danske soldater skulle komme. Der var sort af mennesker på havnen, da de skulle komme. Ligesom ud af tågen kom der først en undervandsbåd fulgt af flere skibe deriblandt Heimdal. De danske soldater blev opstillet med front til de franske. En lille pige kom en buket blomster, som hun gav til den franske kommandant. Han delte buketten og gav halvdelen til den danske kommandant. Så holdt franskmanden tale, og den danske kommandant svarede ham med en tale på fransk. Derefter blev der kommanderet præsentér gevær og geledderne rettede ind.

Et par tysksindede officerer i civil, som var til stede, bemærkede, at det kunne tyske soldater ikke have gjort bedre. Og sådan var det, fortsætter Jepsen i forlængelse af denne bemærkning. Altid var det ”die dumme Dänen”. Her kunne de høre, at danskerne ikke stod tilbage for andre, hverken med hensyn til militær eksercits eller sprogkundskaber.

De franske soldater var i Haderslev fra 20. januar til 6. maj 1920, fortæller Jepsen, ”men dem havde vi nu længe nok”. Igennem hele interviewet udtrykker Jepsen sig med varsomt og sagligt, men her fortæller han uden filter. ”De var de rene svin – altså seksuelt. De kom jo lige fra fronten og havde ikke set kvinder i lang tid – – de var helt vilde. Jo, jo, der var mange problemer”.

”Der var mere orden og disciplin hos tyskerne. Klokken 5 minutter i 10 gik der 12 bevæbnede mand gennem byen med en underofficer og holdt orden. ” Denne erindring må henvise til tiden, før de franske soldater kom til Haderslev.

Jepsen sidder lidt. Han er gammel. Længe har han fortalt, og mange minder og tanker er genopfrisket og genoplevet. Jepsen er træt.

”Det var en tid, som vi aldrig glemmer”, afrunder han, og ”nu tror jeg vi skal holde, for nu kan jeg ikke holde til mere”.

Erik Jepsen sagde et par gange under interviewet: ”Det kan vi tage en anden gang”. Jeg glad for, at han alligevel fortsatte med at fortælle den eftermiddag, for ”den anden gang” kom aldrig, og nu er det for længst for sent.

Viborg februar 2013
Hans Jørgen Lysholm (lærer og tidl. efterskoleforstander)
Lysholmfoto.dk.

Fhv. mejeribestyrer Erik Oluf Jepsen fra Haderslev fortæller 3.

af Hans Jørgen Lysholm, Viborg.

Interview i 1971 med Fhv. mejeribestyrer Erik Oluf Jepsen på Mælkecentralen i Haderslev. Optaget på spolebånd, som er i undertegnedes besiddelse.
Erik Jepsen fortæller om ”Kongeågrænsen” og Genforeningen. Der er også minder om hans egen familie og situationen under det tyske styre. Endelig har Erik Jepsen personligt overværet situationen i Kiel i 1918, hvor de tyske matroser i de sidste dage før våbenstilstanden, gør oprør mod deres officerer.

Erik Oluf Jepsen, Født 13/08-1891 i Aastorp, Taps sogn, Død 27/02-1979 i Haderslev
Gift med Metty 1896-1956

Fortsat fra den 20. juni.

En strid om flag

Jepsen fortæller også en lidt indviklet beretning fra Vojensgård. En polak havde hejst det tyske flag på kejserens fødselsdag, og den dansksindede ejer havde revet flaget ned igen. Det blev han anmeldt for. Det var en alvorlig sag, der kunne give en lang straf med fæstningsarbejde og trillebør.

Også her glattede amtsforstanderen ud. Flaget var vendt forkert, og så var der jo ikke noget at sige til, at den gode tyske statsborger, som ejeren på Vojensgård var, havde taget flaget ned. Han ville jo ikke vise mangel på respekt for det tyske flag.

Hvad der var op og ned i den sag, vidste Jepsen ikke, men manden gik fri. Amtsforstanderen blev afsat. Han gik danskernes ærinde. Så kom der en ny amtsforstander. Engang var han til møde i Haderslev – hesteforsikringsmøde. De fik nogle dramme, og da han kom ud på gaden, så sang han ”Kong Christian stod – – ”. Så var han afsat!

”Nu kunne de ikke finde nogen. Til sidst fandt de pastor Schmidts søn fra Bevtoft. Han var tysk men en flinke mand. Vojens var jo en rigtig tysk by med alle de embedsmænd, men omegnen var dansk”.

I 1914 søgte jeg udrejsetilladelse til Amerika, fortsætter Jepsen. Det fik jeg bevilget lige da krigen brød ud. Jeg var på Kildevæld mejeri oppe ved Randers, men så blev jeg indkaldt. Det var vist d. 31. juli. Vi blev sejlet over til Sjælland. Fiskerne på kajen råbte, at så snart vi kom ud i Kattegat, blev vi plaffet ned af tyskerne. Der skete nu ikke noget.

Vi kom til Slagelse. Efter 4 timer var i iklædte og bevæbnede med bajonet og 10 skarpe skud. Så blev vi kørt ned til Stigsnæs. Vi havde strandvagten fra Skælskør til Karrebæksminde. Jeg var kun 6 uger i sikringsstyrken, så blev jeg hjemsendt, og jeg kunne rejse til Amerika, hvis jeg ville.

Så kom der et brev til mig på mejeriet. Jeg husker det så nøje. Det kom en søndag. Præsten havde 2 kirker. Undervejs mellem gudstjenesterne i de 2 kirker, kom han ind til mejeribestyreren med brevet. Det var til mig. Det var fra nogle folk i Haderslev. De kendte mig som ”a mejerist fra Styding.” – om jeg kunne komme og passe deres mejeri? Min svoger var allerede på mejeriet, og jeg læste det som om, at han ”var dragen af.”

Jeg ville ikke rejse – – ville ikke rende af pladsen. Mejeribestyreren så brevet og sagde til mig, at han godt kunne få en afløser for mig, og dernede – i Slesvig – kunne de ikke få nogen, så jeg måtte gerne rejse, hvis jeg ville.

Jeg kom til Haderslev med ”a tog”. Da jeg kommer ind på mejeriet, gik min svoger der. Jeg spørger ham om, hvad det skal betyde.

I Jepsens erindring står hele situationen klar. For mit vedkommende – ja, så forstår jeg det meste, selv om der er uklarheder.

Jo, hans far var tysk og hans mor var dansk. Hans brødre og hele familien var tysk, men han var dansk. Han drillede tyskerne, hvor han kunne komme til det. Så blev han indkaldt til Kiel. Derfra blev han flyttet til Köningsberg, hvor han skulle ligge i 3 år. Derovre holdt han ”Modersmålet.” En tysk officer kaldte ham til sig, og fortalte ham, at han ikke måtte læse denne dansksprogede avis. Min svoger holdt fast i, at han ville følge med i det, der skete på hans hjemegn, og det kunne han læse i ”Modersmålet.”

Så blev han som straf forflyttet til en bataljon i Berlin. Den var kendt for den strengeste eksercits. Derfra kom han til Kiel. Han skulle være mariner og sendes 3 år med flåden til et af Tyskland styret område i Kina. Inden afrejse fik han orlov til en hjemrejse, men i stedet for at stå af toget i Flensborg og få ”et stempel” rejste han videre og flygtede til ”Det gamle Land.” Dér blev han.

Denne beretning bringer Jepsen på sporet af en anden hændelse. Han fortæller, at de krige kom, ja så kom der også soldater til grænsen mellem Tyskland og Danmark. Der gik med 100 meters afstand mellem hinanden. Hvis man skulle over, gjaldt det om at komme over, når de gik fra hinanden. Så var det en lørdag aften i 1916 eller 1917. Der kom 5 mand fra Feldsted. Jeg kendte dem godt. De skulle stille i Åbenrå mandag morgen – til soldatertjeneste. Nu kom de og spurgte, om jeg kunne hjælpe dem over. ”Lille folkes – så er det o a sille kant”, svarede jeg. ”Vi skal langs”. Jeg spurgte, om de havde dåbsattest med – det havde de.

Vi kørte op til Torning ved Christiansfeld. Lige før Frederikshøj stoppede vi. Til venstre for vejen var der en lille skov. Dér kom de over. På det sted er der ingen å. Taps Å kommer først hen ad Skoverup til.

Og Jepsen fortæller videre om en anden situation, hvor det lykkedes folk at komme over. Det var en mand fra kreditbanken i Haderslev. Han var på jagt ved Stepping – tæt på grænsen ved Højrup.

Så affyrede han 2 skud. Derefter løb han, alt hvad han kunne hen til en grænsesoldat og spurgte pegende: ”Så du også de 2 harer”? Grænsesoldaten blev noget forvirret, og så var manden fra Haderslev allerede på den anden side af grænsen.

Herefter fortæller Jepsen, at hen mod slutningen af krigen, blev det efterhånden mere småt. Det var ikke sådan, at man sultede, men man fik ikke nok at spise.

Historien fortsættes den 27. juni.

Viborg februar 2013
Hans Jørgen Lysholm (lærer og tidl. efterskoleforstander)
Lysholmfoto.dk.

Den Gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (300dpi) til May her
eller Hanne C. Christensen her

Postkort indsendt af Achilles.

Fhv. mejeribestyrer Erik Oluf Jepsen fra Haderslev fortæller 2.

af Hans Jørgen Lysholm, Viborg.

Interview i 1971 med Fhv. mejeribestyrer Erik Oluf Jepsen på Mælkecentralen i Haderslev. Optaget på spolebånd, som er i undertegnedes besiddelse.
Erik Jepsen fortæller om ”Kongeågrænsen” og Genforeningen. Der er også minder om hans egen familie og situationen under det tyske styre. Endelig har Erik Jepsen personligt overværet situationen i Kiel i 1918, hvor de tyske matroser i de sidste dage før våbenstilstanden, gør oprør mod deres officerer.

Erik Oluf Jepsen, Født 13/08-1891 i Aastorp, Taps sogn, Død 27/02-1979 i Haderslev
Gift med Metty 1896-1956

Fortsat fra den 19. juni.

Medaljen fra 1864

Jepsen flytter lidt på papirerne – leder lidt – – det rasler. Lyden går direkte i mikrofonen. Ja, her er så min morfars medalje fra 1864. Christian d. 9. – konge af Danmark føjer Jepsen til. Fik de alle en medalje, spørger jeg. Ja, det gjorde de, svarer Jepsen. Det er jo også en smuk tanke, tænker jeg, men da jeg senere undersøgelser sagen, viser det sig, at sandheden var, at de kæmpende fra 1864 først fik bronzemedaljerne i 1877. I et antal af 58.000 blev medaljerne uddelt til 1864-veteranerne ikke efter Rigsdagens initiativ men efter et initiativ af en komité under Våbenbrødreforeningen. Derefter vedtog Rigsdagen medaljeuddelingen i 1875. Alle fik altså medaljen, men altså først efter nogen tøven fra officiel side.

”Nej, han var ikke med i Dybbøl skanser”, svarer Jepsen på mit spørgsmål. ”Han var med ved Sankelmark. Han så, hvor nederdrægtigt det var, at de skulle slæbe kanonerne fra Dannevirke til Dybbøl. At de ikke kunne fatte at bruge toget, som holdt klar i Slesvig – opfyret og al ting. Ja – dem, som vi sætter højest, har ikke altid tanke for – – – ”

Senere kom han til Vorbasse. Der var megen sne. De tog ind til smeden – hestene skulle jo skos. Smedekonen kom ud med pandekager. Om de ville have nogle? Det ville de jo gerne. Pludselig kom der melding om, at østrigerne var der. De kastede sig på hestene med og uden saddel. De kendte jo terrænet, så de ”hvipsede” over sneen.

Ja, der er så meget at fortælle om grænsen, går Jepsen videre. Han taler sønderjysk. Måske er det for de indforståede ikke helt korrekt sønderjysk, men for mig, som lytter på, at det uforfalsket den sønderjyske dialekt. Faktisk var Jepsen fra Taps. Han var altså fra det gamle hertugdømme, men han var født i et af de 8 sogne, der ved fredsslutningen i 1864 blev ved Danmark – Danmark som hver gang kaldes ”Det gamle Land”.

Almindeligvis var der et godt forhold mellem grænsegendarmerne på begge sider af grænsen. Nede ved Kjær Mølle f.eks. Der var en bænk på den danske side, og tit kom de tyske gendarmer og satte sig dér for at snakke. Vi lokale blev aldrig kontrolleret. Der var heller ikke den store forskel på priserne nord og syd for grænsen. Det eneste, der kunne være lidt – – det var de cigarer, man kunne købe i Christiansfeld. De var bedre end de danske. – – men det var jo ikke noget, man snakkede om. Vi gik også til gymnastik i Christiansfeld – på Frej. Det var det danske forsamlingshus.

I de unge år vandrede jeg rundt i Tyskland. Da jeg var på Styding mejeri, kom der af og til en gendarm fra Vojens og snakkede. Jeg svarede ham ligegodt på tysk. Så kom der et stort brev – lukket og med stempel. Jeg skulle møde på Tivoli i Haderslev. Jeg var jo nødt til at møde op, men jeg protesterede. Det var jo session. De undskyldte, at jeg var blevet tilsagt, men de troede, at jeg var tysk på grund af mit gode tyske sprog. Der skete ikke noget.

Jepsen fortæller. Han følger nogle tankerækker, som har lagt sig tydeligt i hans erindring. På min side har jeg nogle spørgsmål, som jeg gerne vil have svar på. Det er spørgsmål, som ikke så meget er på det personlige plan men mere på et overordnet historisk plan. Jeg spørger Jepsen, om der var nogle, der flygtede til kongeriget efter grænsedragningen i 1865.

”Jo”, svarer Jepsen. ”Det var der da. Der var unge slesvigere på næsten alle gårde på egnen. De opterede for Danmark. Det betød, at de vedblev at være danske statsborgere. Det var deres børn, der blev statsløse, men det fik H.P. Hanssen ordnet, dengang den tyske kejser skulle på besøg i København.”

Om der var grænsevagter, spørger jeg. Nej, der var ingen vagter – man kunne frit gå over grænsen. Vi havde jo jord på begge sider – det kunne man jo ikke kontrollere. Forældrene til dem, der gik over, blev heller ikke straffet.

Grænsebevogtningen blev skærpet.

I skrivende stund – i 2013 – fortæller det mig, at den periode, som Jepsen beskriver, antagelig er perioden efter Kölner-perioden omkring århundredskiftet indtil 1914, hvor 1. verdenskrig brød ud. Det betød, at grænsebevogtningen mellem 1914 og 1918 gradvis blev mere og mere skærpet.

”Tryk avler modtryk” siger Jepsen, men som eksempel på, at man også kunne tage trykket af modsætningerne mellem danske og tyske fortæller han:

2 gange om ugen gik vi til gymnastik på Højskolehjemmet i Haderslev. Det er det, de nu kalder ”Norden”. Vi kørte med toget, men der var nogle giftige kontrollører. Så kunne det jo ske, at vi kom til at synge ”Kong Christian stod ved højen mast.” Så blev vi anmeldt. Vi var en 4 – 5 stykker der blev tilsagt til møde hos amtsforstanderen på Tørninggård. ”Han var tysk, men han var ingen krakiler”. Ja, I er jo blevet anmeldt for at synge dansk i toget, sagde amtsforstanderen. Det var vel en aftensang, spurgte han. Ja, det var det da, var vores svar. Vi skulle holde op med det, sagde amtsforstanderen. Det er ikke alle, der kan tåle det. Så kunne vi gå.

Historien forsætter den 26. juni.

Viborg februar 2013
Hans Jørgen Lysholm (lærer og tidl. efterskoleforstander)
Lysholmfoto.dk.

Fhv. mejeribestyrer Erik Oluf Jepsen fra Haderslev fortæller 1.

af Hans Jørgen Lysholm, Viborg.

Interview i 1971 med Fhv. mejeribestyrer Erik Oluf Jepsen på Mælkecentralen i Haderslev. Optaget på spolebånd, som er i undertegnedes besiddelse.
Erik Jepsen fortæller om ”Kongeågrænsen” og Genforeningen. Der er også minder om hans egen familie og situationen under det tyske styre. Endelig har Erik Jepsen personligt overværet situationen i Kiel i 1918, hvor de tyske matroser i de sidste dage før våbenstilstanden, gør oprør mod deres officerer.

Erik Oluf Jepsen, Født 13/08-1891 i Aastorp, Taps sogn, Død 27/02-1979 i Haderslev
Gift med Metty 1896-1956

”Ja, ser du – – Slesvig gik jo til Kolding. Det var jo derfor, at man byggede slottet. Det lå jo på jysk grund, og det blev bygget for at forsvare Sønderjylland”.

Det er efteråret 1971. Det er forhenværende mejeribestyrer Jepsen, der fortæller. Han er en ældre mand. Vi sidder i hans stue i Haderslev. Båndoptageren kører og Jepsen fortæller. Af og til beder han om at få slukket båndoptageren. Måske synes han, at det er for privat eller af mindre betydning, men jeg protesterer og siger, at det hele helst skal med. Jepsen godtager det og forsætter den fortælling, som har præget ham dybt, og som det er ham magtpåliggende at få fortalt. Spolebåndoptageren optager. Der er ikke tale om en systematisk og velgennemtænkt fortælling. Det er en ældre mand, der fortæller til og svarer på spørgsmål fra en ung historieinteresseret mand. De to har ikke noget særlig personligt kendskab til hinanden, men Jepsen vil gerne fortælle – og den unge mand vil gerne lytte.

Ser du – – der blev jo bygget en chaussé, som de kaldte det – altså den nye hovedvej, som nu er hovedvej 10. Nede syd for Taps lå Frederikshøj Kro. Da den nye grænse kom i 1864 – ja 1865, gjaldt det om for kromanden at blive under danske styre.

Han indbød den tyske eller rettere den preussiske generalstab og den danske til en stor frokost. Efter frokosten blev det sådan, at grænsen tog et sving lige syd om kroen, og han forblev på dansk side. Jeg tilkendegiver på én gang både overraskelse og en smule skepsis, men Jepsen slår fast: ”Skal der laves noget, så skal det være over en frokost!”

Grænsen blev trukket og grænsegendarmerne holdt vagt. Der var et stort skilt med en ørn. Königreich Preussen, stod der. Det skilt blev savet ned! ”Danskerne var så snuttet”, siger Jepsen. Jeg kender ikke betydningen af ordet ”snuttet”, men jeg registrerer det. Senere vil jeg forhøre mig hos en sønderjyde om ordets betydning.

Vi havde intet pas, fortsætter Jepsen. Vi gik over, som vi ville. Christiansfeld var jo ligesom vores nærmeste købstad – ikke Kolding. Vi tog aldrig til Kolding. Haderslev var købstaden. Dér havde vi jo alle papirer osv.

Magthaverne i København svigter det danske sprog

Ordet papirer må have vækket nogle associationer i Jepsens tanker. Han finder i hvert fald nogle papirer frem – beder om at få slukket for båndoptageren, men fortæller ufortrødent videre, da jeg siger, at det hele skal med. Kun én gang senere i interviewet er jeg klar over, at dér skulle jeg stoppe optagelsen.

Ja, her er min bedstefars soldaterbog – 1820 læser vi. Jørgen Stefan Jepsen var navnet. – – og her skal du se, hvor uforskammede, de var, fortæller Jepsen. Her ser han på en attest for hans bedstemor. I 1822 var hun blevet vaccineret – der foreligger en attest. – og her kan du se: Attesten er med dansk krone, men alt er skrevet på tysk. ”Det var København, der fortyskede os – det tyske kancelli” fastslår Jepsen.

Og her et papir fra min fars søster – fra 1840 – det er også skrevet på tysk.

”Kan du læse tysk”, spørger Jepsen. Jeg svarer bekræftende. ”Så kan du også læse det her her”, siger Jepsen og viser mig et brev fra april 1814. Det er sendt til ”hofbesitzer” Jepsen. Brevet fortæller, at hans 23-årige søn er fritaget for militærtjeneste. Han var ellers taget til soldat – han var født i 1792. Der var 3 brødre. De 2 ældste brødre var soldater i Napoleonskrigene, og de kom aldrig hjem. Nu var faderen 60 år, og han havde mistet 2 sønner. Derfor blev den tredje søn fritaget for militærtjeneste – han skulle overtage gården.

Ja, fortæller Jepsen videre. Min oldefar var født omkring 1750. Han gik i skole ved præsten i Aller, og det betød, at han var lidt bedre stillet – han var lidt mere snuttet. Igen dette ukendte ord – jeg må undersøge det nærmere. Nå, men han blev udskrevet som soldat i Ratzeborg. Han lå 3 år ved jægerne. Ja, det var en måde at styre ham på.

I denne forbindelse går mine tanker i retning af, at denne unge mand har haft gode evner, og han har fået en smule uddannelse og måske også mere udsyn end normalt. Derfor skulle han ”styres”. Han blev hjemsendt, men på et tidspunkt klager han til myndighederne i Haderslev over nogle jagtrettigheder. Det skulle han ikke have gjort. Som straf blev han indkaldt igen – – hjemsendelsespapirerne er underskrevet på Gottorp slot, viser Jepsen.

Og her i 2013 har jeg stadig ikke spurgt en sønderjyde om ordet ”snuttet”s betydning, så jeg googler ordet i Sønderjysk Ordbog. Det bliver oversat med ”næsvis”. Jeg overvejer, om det er en dækkende oversættelse. Passer det i sammenhæng med Jepsens fortælling? Efter min mening må et ord som ”frygtløs” eller ”frimodig” passe bedre. Vi lader det stå hen i det uvisse.

Historien forsætter den 20. juni.

Viborg februar 2013
Hans Jørgen Lysholm (lærer og tidl. efterskoleforstander)
Lysholmfoto.dk.

Den Gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (300dpi) til May her
eller Hanne C. Christensen her

Brev sendt fra Jens Frederik Riddermand Holt (1895-1967)

Hejmdal hjælper sønderjyske krigsfanger hjem fra Rusland.

Hejmdal 22. oktober 1923

Hejmdal 2. Juni 1923.
Krigsfange i Sibirien i 9 år.
Forsøg på at få ham hjem.

En søn af skomager Hørlyck i Varnæs, der som krigsfange kom til Sibirien, hvor han lå svært syg af Tyfus, da de andre krigsfanger i Sibirien kom hjem på den danske stats bekostning, og derefter en tid lang tabte forbindelsen med hjemmet, sidder endnu ude i Sibirien. Af et brev, som er ankommet til hans hjem, ses, at han er grebet af en stærk hjemlængsel, men ikke derude kan skaffe de nødvendige midler til rejsen.

Efter anmodning af faderen og Møller Alnor i Varnæs, har vi nu taget os af sagen, og vi håber, at det skal lykkes nu efter 9 års forløb at få Hørlyck hjem. Såvidt det kan ses, må Hørlyck rejsen 200 mil på vogn og derefter må han under hensyn til isforholdene inden september tiltræde en lang flodsejlads for at nå frem til jernbanen ind over Sibirien og europæisk Rusland.

Foreløbig er vor medarbejder, redaktør Møller i Sønderborg, der selv har været fange i Sibirien i 3 år, rejst til Altona og Berlin for at få nødvendig bistand fra tyske side, særlig hvad hjemrejsen fra Moskva angår, da Hørlyck vedvarende er tysk undersåt.

Hejmdal 20. Juni 1923.
Findes der endnu flere krigsfanger i Sibirien eller Rusland?

Skomager Hørlyck i Varnæs modtog for nogen tid siden brev fra sin søn, der endnu befinder sig i russisk fangenskab med meddelelse om, at han selvfølgeligt meget gerne ville hjem og som meddelt tog vi os af sagen, redaktør A.P. Møller rejste til Berlin, og det lykkedes ved forhandling med de tyske myndigheder at få disse interesseret i sagen, og det kan vel nu betragtes som givet, at Hørlyck, om alt går vel, endnu inden jul kan nå hjem til sine forældre, som ikke har set ham siden krigens udbrud.

Forleden var gårdejer Hans Hinrichsen, Lille Nustrup, på vort kontor i Sønderborg. Han har også en søn, som endnu befinder sig i fangenskab i Sibirien, men som han ikke har hørt fra i en meget lang tid. Som der er forståeligt, ønskede han, at der blev gjort alt muligt, for at han kunne få sønnen hjem. Vi har lovet også her at gøre, hvad der er muligt, for at komme i forbindelse med sønnen og muligt få sat igennem, at han kommer hjem, så snart det på nogen måde er muligt.

Da han, lige som Hørlyck, endnu er tysk undersåt, føres disse forhandlinger lettest og hurtigst i forbindelse med de tyske myndigheder, som iøvrigt stiller sig meget velvilligt, og redaktør Møller vil da i nær fremtid atter en gang rejse til Berlin, for der for gennem forhandling med det tyske udenrigsministerium og det russiske gesandtskab at foranledige det nødvendige.

Hinrichsen meddelte, at han på rejsen havde talt med en medrejsende, som havde udtalt håbet om, at han måske også på denne måde kunne få sin søn opsporet og om muligt få ham hjem.

Det er ikke umuligt, at der endnu befinder sig andre sønderjyder derinde, som det måske kunne lykkes at få hjem; der er også senere sket henvendelse til Red. Møller fra flere, som mener at have pårørende i Sibirien. Vi vil gerne gøre alt muligt for at komme i forbindelse med dem og hjælpe til, at de kan komme hjem.

Vi anmoder derfor alle vedkommende om snarest at sende alle oplysninger, derunder fangerne sidste kendte adresse, til “Nordborg Avis”s kontor i Sønderborg, Red. A. P. Møller; der vil så blive gjort, hvad der er muligt for at komme i forbindelse med disse vore landsmænd.

Hejmdal 30. Juni 1923.
Krigsfangerne i Sibirien.

Da der har meldt sig en hel del, som endnu har pårørende i Rusland, der ikke er vendt tilbage fra fangenskab i Rusland, var redaktør Møller, Sønderborg i begyndelsen af ugen i Berlin. Der blev fra de kompetente myndigheders side tilsikret al mulig støtte og straks indledet skridt til en mulig efterforskning.

Hejmdal 27. Juli 1923.
Hjem fra sibirisk fangenskab.

Skomager Hørlyck fra Varnæs har nu modtaget brev fra sin søn, der siden 1915 har været i fangenskab i Sibirien, at han med sin hustru og deres lille datter i midten af september måned ville begive sig på hjemvejen. Han venter at være hjemme i løbet af en måned.

Hejmdal 3. August 1923.
De sønderjyske fanger i Sibirien.
Efterforskningen er begyndt.

I begyndelsen af juli måned var, som meddelt redaktør A. P. Møller i Berlin for at få efterforskninger af forskellige sønderjyder, som endnu menes at befinde sig i fangenskab i Rusland og Sibirien sat i gang. Der er i dag fra det tyske gesandtskab i Moskva indløbet meddelse om, at gesandtskabet har begyndt efterforskninger og der vil, såsnart disse er afsluttet, komme nærmere meddelelse.

Hejmdal 22. September 1923.
Sønderjyske fanger i Sibirien.

Som tidligere omtalt opholder der sig endnu sønderjyske krigsfanger i Sibirien. En af dem, en søn af skomager Hørlyck i Varnæs, er allerede på vej hjemad, efter at vor repræsentant i Sønderborg, redaktør A. P. Møller, der selv har været i fangenskab i Sibirien, havde henvendt sig til det tyske udenrigsministerium om støtte.

Det tyske udenrigsministerium har stillet sig på det standpunkt, at det vil yde al mulig hjælp i diplomatisk henseende ved fangernes hjemtransport, men det vil ikke påtage sig de dermed forbundne udgifter for fanger, der hører hjemme i det afståede område.

Til hjælp ved Hørlycks og hans families hjemrejse afsendtes derfor i sin tid et beløb på 5 millioner mark gennem det tyske udenrigsministerium til dets gesandtskab i Moskva. Hertil kunne Hørlyck nemlig komme ved hjælp af egne midler. Nu er han kommen hertil, men de 5 millioner mark, der dengang repræsenterede et beløb på 400 kr., er nu som følge af markens fald kun 20-25 øre værd. Hørlyck har derfor i et brev, afsendt med flyvepost fra Moskva den 15. Sept. og ankommen til Varnæs i forgårs, bedt om at få tilsendt pengemidler til hjemrejsen.

Red. Møller er i dag afrejst til København for gennem det danske udenrigsministerium at få et beløb telegrafisk sendt til Moskva, så Hørlyck med sin familie forhåbentlig snart kan tiltræde rejsen til hjemmet, som han ikke har set i så lang en årrække.

Hejmdal 11. Oktober 1923.
Hjem fra fangenskab.

Skomager Hørlyck i Varnæs har i dag modtaget brev fra hans søn, at denne den 6. Oktober er afrejst fra Moskva. At både de gamle og sønnen med glæde imødeser den dag, da de atter kan mødes, er forståelig. Iøvrigt fremgår det af korrespondancen, at postforbindelsen med Rusland ikke er dårlig. De den 29. September fra København telegrafisk afsendte penge er allerede udbetalt til Hørlyck mandag den 2. og et brev, som er afsendt fra Sønderborg den 2. Oktober over Hamborg-Køningsberg med flyveposten var allerede den 6. i Hørlycks besiddelse.

Hejmdal 27. Oktober 1923.
Fangerne fra Rusland.

Efterforskningerne har været forgæves.

Der blev for nogen tid siden opgivet adresser på forskellige fanger, som man endnu mente kunne befinde sig i fangenskab i Rusland. Der er nu indløbet svar, at efterforskningerne har været forgæves. De findes ikke på listen på fangecentralisationsbureauet og listen for den tidligere centralfangelejr i Moskva eksisterer ikke mere, således at ethvert holdepunkt for en yderligere efterforskning savnes.

Carl Nikolai Hinrichsen/Henriksen blev aldrig fundet.

Hans Christian Hørlyck (1891-1957)   Med yderligere oplysninger.

I maj 1926 rejser redaktør Andreas Peter Møller (1890-1964) til Rusland for at skaffe oplysninger om sønderjyske krigsfangers skæbne: Link til hans beretning i Hejmdal, PDF.

 

Den Gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (300dpi) til May her
eller Hanne C. Christensen her

Brev sendt fra Jens Frederik Riddermand Holt (1895-1967)

Forbudte Feltbreve fra Verdenskrigen.

Hejmdal 5. oktober 1923

Roiglise, 26. April 1916.

Kære Niels!

Ja nu har jeg faaet Papir og vil nu ogsaa vise Dig, at jeg denne Gang holder Ord og skriver et Brev. Først siger jeg Dig min bedste Tak for Din Venlighed mod Helene og Børnene og ligeledes mod mig ved alle de Pakker, der er blevne sendte hjemme fra Majbøl. Ja, kere Niels, man kan desværre nok have dem behov hernede. Kosten er skam mager. Vi faar nu kun 1 Pund Brød om Dagen, og Middagsmaden er for det meste uspiselig for mig, saa sulten jeg mangen Gang er. I Gaar fik vi Roer kogt i Vand og deri kogt nogle Klipfisk. Jeg kan med min bedste Vilje ikke faa saadant noget ned. Du kan jo nok forstaa, at jeg derfor er glad for Pakkerne. Købe noget her kan man jo ikke. En Gang imellem en lille Pakke Kiks, den koster 40 Pg. Ja Tiderne bliver sløje. Du kan tro Tarmene skriger i Maven paa mangen Kammerat, som slet intet faar hjemme fra. Saadan en Stakkel spiser jo med Lethed 2 Pund Brød en Dag.

Mon den længe ventede Fred dog ikke snart skulde komme? Efter hvad jeg ser af Brevene er det meget knap med visse Ting ogsaa hjemme.

Nu er der lige en Flyver over os. KI. er 10 Aften og saadan en Fyr har saa ikke det bedste med til os. Ja Du kan ikke forestille Dig et saadant Liv. Man er næsten altid i Livsfare og dog gaar det mangen en gang heldigt, hvor man tror, at nu er det ovre med en. De første 14 Dage i Felten er ikke de rareste, man er for ængstelig. Man farer sammen mangen Gang, naar der ingen Fare er, og forglemmer at søge Dækning, naar den virkelige Fare kommer. Men det sløver alt. Man ved snart saa nøje paa Melodien af Skudet om der er Fare eller ej. Man kender Retningen og omtrent Stedet, hvor de fjendtlige Batterier staar, som skyder derhen og herhen. Man vænner sig til denne hæslige Hvæsen i Luften, om det ogsaa mangen Gang er helt uhyggeligt.

Forleden Aften, jeg var ude ved Fronten, beskød Franskmændene os meget heftigt. Jeg var i Sikkerhed, men min stakkels Hest stod bag ved en Mur, saa den ikke var synlig for Fjenden. Det varede længe, inden jeg kunde komme til at kigge hen efter min stakkels »Hans«. Han var hel endnu. Til al Lykke satte vort Artilleri da pludselig ind over mod Franskmændene. De lod være at skyde over mod Huset, hvor jeg laa under Jorden og min hest stod ovenfor. De sendte nu deres Granater over os og over til vor Artilleristilling. Et saadant Øjeblik maa man sna benytte: paa hesten og afsted. I næste Øjeblik begynder de ellers igen. Men Du kan tro, det er uhyggeligt at være imellem saadanne 2 Ildsvæg. Dækning gives der ikke mere. Fremad. Lykken hjælper Dig! ½ Time og Du er bag vor Artilleristilling. Da er Du allerede saa nogenlunde uden for Fare men langt fra i Sikkerhed. Nu kan Du først lade Hesten strække ud. For maa Du kun ride Skridt, for at Fjenden ikke bemærker Dig, hører Hesten og afgiver en Geværsalve paa Dig. Nu man Du samtidig forestille Dig, at det er Nat. Paa engang lyser det op og bliver lyst som om Dagen, det er Fjendens Lyskugler, og dem sparer han ikke paa. Du kan tro, kere Niels, det er spændende Øjeblikke, og man er glad som en nappet Hundehvalp, naar det er overstaaet.

Det, jeg har beskrevet Dig, var Paaskedagsaften i Aaret 1916, den glemmer jeg ikke saa let. Forhaabentlig kan vi næste Aar samles sunde og raske under bedre Forhold. Nu er det jo over et Aar siden jeg har været i Majbøl. Husker Du det, det var den 21. Marts 1915. Jeg havde da faaet Ordre til at møde den 22. Hvem havde da troet, at det skulde vare saa længe, forinden jeg skulde komme til Majbøl igen? Husker Du den Gang jeg rejste til Rusland, det var ogsaa en haard Dag for Helene. Det gik Gud ske Lov godt. Forhaabentlig ogsaa denne Gang, vi bor jo da haabe, at denne skrækkelige Krig, dette Myrderi snart maa faa en Ende. Hvor mange af vore brave Landsmand har ikke allerede maattet bøde med Liv og Sundhed? Hvor mange Børn og Hustruer venter ikke forgæves efter deres Fader og Mand? Sunde og raske drog de ud til den blodige Leg for aldrig mere at vende tilbage.

Ja kære Niels, Verden var daarlig, det kunde ikke gaa mere. Men er den bleven bedre? hvad for et Liv fører ikke mangen Hustru, hvor Manden er i Fronten og hver Dag maa se Døden for Øje. Mangen en bliver tvungen af Nøden, men saa mange, mande af Letfærdighed. Mangen Mand kommer hernede paa andre Tanker, men mange bliver ogsaa raa og hæslige. Ja skal Trængsel hjælpe, da har vi endnu meget at vente. Men hvem ved, hvad os endnu forestaar.

I Morgen har jeg en temmelig rar Dag for Haanden. Jeg skal i Morgen tidlig melde mig hos Hauptmanden og med en Seddel cirka 20 km tilbage.

Din gamle Ven og Kammerat – Christian.

Frankrig, den 7. Maj 1916.

Kare Niels!

Takker Dig mange Gange for Dit Brev, og da jeg nu har god Tid, vil jeg straks besvare det. Du skriver altid saa fornuftig, kære Niels, og jeg er særdeles glad, naar jeg kender Din Haandskrift. Ja, gid den Tid snart Kunde komme, hvor vi igen kan samles til et andet Arbejde.

Her er det ellers meget smukt og det kunde være rart at være her, om denne hæslige Krig ikke havde været. Du kan tro Jorden er god her og det er noget, der kan fryde en Landmands Øje. Men Du kan jo nok tænke Dig, hvordan det ser ud, det er til at ærgre sig over. Her ligger Roemarkerne endnu fra 1914. Her bliver jo intet saaet; det er for farligt, Flyverne opdager jo straks, naar der er noget paa Færde, og saa sætter det Franske Artilleri ind som forrykt.

I Altes var jeg ude ved Fronten for at hente 2 døde Kammerater. Jeg og en Kammerat med en Vogn. Du kan tro, kære Niels, det er frygteligt, naar man skal hente dem derude fra! Hvor man ikke selv ved, om man kommer levende hjem igen efter at de døde er bleven lagt op i Vognen. Et uhyggeligt Arbejde. Det skal gaa i en Fart, at man kan komme bort. Saa kører vi afsted med de 2 døde. Vi var fire Mænd paa Vognen, 2 levende os 2 døde. Da faar man mange Tanker. De som ligger der, har Fred. Hvor lange varer det, inden Du faar det? Kommer Du levende bort med de døde? Franskmanden lyser op, et Par Granater suser hen over os. Men vi kører langsomt videre.

Ja, der er Øjeblikke, hvor man indser, hvor let man kan blive færdig med Livet Hvad gælder et Liv her? Og hvad gælder det Liv, som her saa let og uden mange Omstændigheder og Hensyntagen lægges øde, for Familien derhjemme? »Hat den Heldentod für sein Vaterland gestorben«. Ja, det er Meddelelsen. og saa er de færdige med det. Men hvor mange staar saa der faderløse derhjemme, og venter forgæves paa Far?

Ja, venter paa Far – naar kommer Far? Det er et brændende Spørgsmål i denne Tid. Og hvor tidt maa der desværre svares: Far kommer ikke mere! hvem kan bare Ansvaret for dette?

Nu, man maa jo ikke blive alt for tragisk. Men saa friske er Indtrykkene nu fra de sidste Dage. Lev nu vel kære Ven, Du kan tro jeg ønsker at Du stedse maa faa Lov at blive fri for at deltage i denne Elendighed Desværre skal Broder Jacob nu snart med hvis han ikke allerede er borte. De kærligste Hilsener og paa snarlig Gensyn.

Din heng. Ven og Svoger Christian

Den Gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (300dpi) til May her
eller Hanne C. Christensen her

Postkort indsendt af Achilles.

jeg har gjort mit bedste for at tydeliggøre teksten.

Forbudte Feltbreve fra Verdenskrigen.

Hejmdal 29. september 1923.

Paa Feltvagt under et skyggefuldt Pæretræ.

Neuilly, St. Front, 4. sept. 1914.

Kære allesammen!

I Forgaars blev det bestemt, at vort Kompagni skulde blive tilbage her i denne lille Landsby for at bevogte Flyveafdelingen. Vi var alle glade ved at kunne tilbringe et Par Dage under blidere Kaar. Vi er næsten ødelagt af de anstrengende Marchture vi bar haft. Vi gennemstrejfer Landet paa Kryds og Tvers, hver Dag ca. 40 km. Vi kommer sjælden til Ro fer KI. 10- 11. Hver Morgen skal vi op KI. 3¼. Mange, mange bliver til. bage som fodsyge, men Parolen er altid fremad. Jeg hørte en Flådeofficer udtale, at hellere lader vi det halve af vort Kompagni ligge i Vejgrøften end at de bagefter falder i Kampen. Sagen er nemlig den, at vad denne hurtige og i Historien enestaaende Fremmarch faar den tilbagegående Fjende Ikke et Øjeblik Ro til at samle sine Kræfter. Denne hurtige Fremmarch, udtalte Flyveofficeren videre, bar besparet os mange Fægtninger.

De blidere Kaar vi troede at skulle have, blev det paa en Maade ikke til noget med. I Gaar kom der franske Flyvere over os og kastede Bomber ned. Af den første Bombe blev en Enårig Gefr. Tiedemann fra Flensborg saaret haardt i Underlivet. Han afgik i Morges ved Døden. Af den anden, som slog ned 1 min Nabofeltvagt ca. 300 m fra mig, blev en Underofficer Jepsen fra Flensborg haardt saaret i Underlivet, medens tre Menige blev let saaret. Jepsen døde en Times Tid senere.

Begge disse Døde ligger begravet sammen med to andre fra Feltlazarettet, som ligeledes blev dræbt af en Bombe 10 m her fra min Feltvagt. Jeg har besørget Gravene opkastet. For to Timer siden blev de jordfæstet. Chefen holdt en kort Tale, en Krans var bundet, og Æressalven blev afgivet. I Morgen tænker jeg vi bliver løst fra denne ubehagelige Post; for atter at komme til vor Bataillon. Ved Mons i Belgien, hvor der var Kamp mellem os og Englænderne, laa vi i anden Linje, men i meget heftig Shrapnellild. Vi lå ti Timer uden at kunne røre os af Pletten. Der blev Jakob Petersens Broder let saaret.

Ellers har vi det her paa Feltvagten godt, hvad Føden angaar. Alle Butikkerne er plyndrede, og Vin har vi Masser af. I Formiddags lavede vi Te og fyldte Rødvin i. Det smagte fortrinligt. Til andre Tider har vi igen ingenting. Det gaar op og ned. Fra den øvrige Krigsskueplads faar vl ikke meget at vide. Fra jer har jeg kun modtaget Post en Gang.

Det gaar mig saadan, at for hvert Øjeblik der gaar, bliver det mig stadig mere og mere uforklarlig, hvordan de ledende kan for svare det, at lade det komme til en saadan Krig. Naar man er Vidne til al den Elendighed, som en Kamp fører med sig, de saarede ligger og hyler, Indbyggerne flygter i Flokkevis medførende deres dyreste Ejendele, ja saa har man set en Del at Krigens Skyggesider. Man bliver baade blød of haard i sin Karakter. Blød, da man atter og atter deler til det sidste Stykke med sine Kammerater, haard, da man ikke tænker sig det mindste ved at skyde Mennesker ned. Det er som paa en Klapjagt. Ved 0. brød Belgierne en for en ud af Skyttegravene, og en for en faldt om. Men vort Løsen er altid fremad, fremad. Jeg gad gerne vide, hvor alle mine Kammerater er henne.

Jeg har da her i Kompagniet mange som taler Dansk, og som gode Kammerater har jeg en Del foruden H. R. og Th. R. Vi deler alt med hinanden. Særlig Cigarer er meget efterspurgt her. De er næsten ikke til at opdrive. I det hele taget, sine Penge kan man slet ikke komme af med. Vi kommer jo kun sjældent igennem en større By, holder i Fald vi kommer igennem kun et Øjeblik Rast og gaar saa videre. Men Soldaterne er endda glade, at det gaar sejrrigt frem, hvor maa det ikke være demoraliserende, naar man er slaaet og i stadig Tilbagetog. Vi vinder da stadig Terræn, det holder Modet oppe blandt Soldaterne. Og dog barmes man mangen Gang over Ledelsen, naar vi marcherer fire Timer uden Standsning og ser sine Kammerater blive tilbage i Vejgrøften. Men det er Krigen »c’est la guerre«. som vi gerne siger til Indbyggerne for at berolige dem.

Jeg forstyrres her i mit Skriveri stadig af Civilister, som vil passere igennem mit Distrikt, og der maa ingen komme igennem uden Pas eller anden Legitimation Jog maa saa først langt og bredt forklare dem det paa Fransk. Men med det franske Sprog gaar det ellers helt godt, man kan bare ikke huske alle Gloser.

Th. R. kom lige tilbage fra sin Feltvagt og ligger her ved Siden af og vasker sine Skjorter. Jeg fik mine vasket i Gaar, efter at have haft dem paa uafbrudt i 3 Uger. Det er velgørende. Nu har han Storvask og vil gerne skrive her paa det sidste Blad at dette Brev. I bringer saa nok det hele ned til R og lader dem læse det hele. H. R. er i Dag paa Feltvagt, men faar vist heller ikke Tid til at skrive. VI har her paa vor Feltvagt været heldig med at kapre et Bord og et Par Stole. Lige Du kommer en Soldat at min Feltvagt slæbende med en stor Krukke Honning, hvor det kommer fra, det tales der aldrig om, »C’est la guerre«. Bring ogsaa dette Brev til H. R. og lad dem læse det, hvis de ikke har hørt noget fra Hans.

Mange Hilsener til Jer alle. Eders Peter.

Den Gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (300dpi) til May her
eller Hanne C. Christensen her

Postkort indsendt af Achilles.

Sønderjylland under og efter Verdenskrigen.

Hejmdal 6. oktober 1923.

I en Anmeldelse at »Sønderjyske Årbøger« skriver Højskoleforstander P. Andresen, Vinding i »Højskolebladet«s sidste Nummer:

»Efter min Erfaring vil det vare nødvendigt at tage fat paa den allersidste Historie først –Tidsrummet fra 1. August 1914 til Dato. Det viser sig allerede nu noget vanskeligt at faa Oplysninger fra den Tid. En Del at de mere udviklede historisk interesserede, der oplevede Krigen hjemme, bliver for hver Dag ældre; en stor Part af Befolkningen var indkaldt og har ingen Minder fra Hjemstavnen; Forbindelsen mellem Landsdelene var vanskeliggjort ved Pastvangen, og de, der nu er unge, gik i Skole under Krigen og ved ikke meget med Sikkerhed. De daglige mangfoldige Oplevelser og Rygter, den store Forladthed, Sorgen og det sjælelige Tryk, der var over alle, forklarer, at Minderne allerede nu begynder at løbe sammen – om 10 Aar er der kun Fragmenter tilbage.

Det egentlige lokalhistoriske Stof – som ikke vedrører Nationalitetskampen – kan Jo godt vente lidt for at give Plads for det sidste Stykke slesvigske Historie, der paa Grund af Krigscensuren intet fik skrevet og trykt i selve Tiden, og som derfor nu for en stor Del kun kendes gennem mundtlig Overlevering. De skrivende Sønderjyder har Stof nok i det national-politiske almenfolkelige, Krig, Genforening osv. – alt hvad der vedkommer ovennævnte Tidsrum. Dette Stof synes at kræve Pladsen i særlig Grad, Folk venter sig netop noget i den Retning.

Under Krigen udkom der en stor, mere eller mindre betydelig, sønderjysk Litteratur; nu, da man har frie Hænder, udkommer der meget lidt.«

Vi har her i Bladet ved flere Lejligheder henledet Opmærksomheden paa det Forhold, Højskoleforstander P. Andresen omtaler. Der findes afgjort en overordentlig stor Mængde Stof af national- og kulturhistorisk Art fra Krigens og Genforeningens Tid, som er alt for værdifuldt til at gemmes og glemmes og gaa til Spilde. Det kan dreje sig om Breve til og fra Felten, Dagbogsoptegnelser, osv. Baade i »Sønderjyske Årbøger« og i »Sprogforeningens Almanak« og – i hvert Tilfælde i begrænset Omfang – ogsaa i »Hejmdal« vil der findes Plads til dette Stof, og vi vil gerne benytte Lejligheden til at henlede Folks Opmærksomhed paa dette Forhold. Vi har allerede fra flere Sider modtaget Udtalelser, der vidner om, at de Feltbreve, som »Hejmdal« for Tiden aftrykker fra Verdenskrigen, endnu læses med stor Interesse i vide Kredse.

Vi vil gerne fra ”denstorekrig.dk” tilslutte os det overstående og opfordre alle til at hjælpe med at fremskaffe materiale, der måtte ligge i skufferne eller andre gemmer.

Som I nok har lagt mærke til, lægger vi en historie på siden hver mandag. Historierne vil handle om alt muligt i forbindelse med sønderjydernes liv under verdenskrigen.
Vi vil gerne invitere læserne til at komme med ideer til historier eller indsende historier. Historierne skal være på max. 1000 ord. Gerne med et billede foroven. Historierne sendes som tekstfil til Arne May. Næsten alle tekstbehandlingsprogrammer kan læses.

Den Gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (300dpi) til May her
eller Hanne C. Christensen her

Postkort sendt til Anton Friedrich Nørgaard (1892-1974).

Den Gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (300dpi) til May her
eller Hanne C. Christensen her

Postkort sendt til Anton Friedrich Nørgaard (1892-1974).

Artikel fra avisen Hejmdal fra d. 10 februar 1970, Den omhandler en flugt fra Arnitlund over grænsen til Danmark, og er skrevet af Anker Nørgaard, redaktør på Hejmdal. Det er Anker Nørgaards mor, Christine Nørgaard, der af forskellige årsager må flygte til Fyn, hvor hendes mand Peter Jørgensen Nørgaard (1886-1963) ) opholder sig. Han er bror til ovenstående Anton Friedrich Nørgaard.

 

Kaptajn Niels Fuglede – en dansker i borgerkrigen i Perm i 1918-1919

Senest ændret den 13. maj 2023 12:29

Niels Fuglede, 1920, ved Peter Elfelt. Kongelige Bibliotek

Af Bernadette Preben-Hansen

Niels Christian Mathias Fuglede, 1871-1939, f. Næstved, var en fysisk robust linjeofficer af Livgarden/fodfolket med udlængsel. Han havde været belgisk koloniofficer i Congo i 1907-1909 og i 1914-1917 var han den sidste chef for Gendarmerikorpset på Dansk Vestindien, inden Danmark i 1917 solgte øerne – Sankt Croix, Sankt Jan og Sankt Thomas – til USA.

I oktober 1918 rejste Fuglede fra København via Stockholm, Aabo, Helsingfors til Petrograd. Turen fra Stockholm til Aabo var naturskøn, og han havde aldrig været i Rusland. Finland var i borgerkrig, men han rejste nord om den aktive front. Fuglede var nu ansat ved det danske gesandtskab i Petrograd – som dansk konsul i særlig mission. Danskerne havde siden krigsudbruddet organiseret krigsfangehjælp i Rusland. Krigsfangehjælpen blev kraftigt udvidet, da Danmark i april 1917 overtog USA’s ansvar som beskyttelsesmagt for to millioner østrig-ungarske krigsfanger i Rusland. Brest-Litovsk fredsaftalen mellem Tyskland og Sovjet-Rusland i marts 1918 begrænsede de danske hjælpemuligheder til krigsfangelejrene i regioner under hvid kontrol.

Det var et minefelt med flere konkurrerende hvide regeringer. De afviste Brest-Litovsk aftalen og gjorde front mod såvel centralmagterne som mod bolsjevikkerne. I juni 1918 overtog en østrigsk kommission arbejdet med evakuering af de østrig-ungarske krigsfanger ud af Rusland, men østrigerne kunne intet udrette. Danskerne fortsatte derfor hjælpearbejdet. Da Fuglede nåede Petrograd, var gesandtskabet ved at pakke sammen. Danmarks diplomatiske brud med Sovjet-Rusland var en realitet i november 1918 og midt i december måtte gesandten modvilligt rejse hjem til Danmark.

Petrograds indbyggere ”døde sikkert i tusinder af sult og flere af den spanske syge. Tiggere og lemlæstede krigsinvalider så man overalt”, skrev Fuglede i oktober 1918. Men danskerne i Petrograd – og dem var der mange af – klarede sig med bedre levevilkår end lokalbefolkningen.

I november rejste Fuglede fra Petrograd via Moskva og Perm til Jekaterinburg. Han skulle overtage ledelsen af den danske delegation der. Fuglede forlod Moskva den 28. november. Han talte ikke russisk, og med som tolk var den tosprogede Christian Enevoldsen fra Moskva. Han var født i 1898 i Aabenraa men fra barnsben opvokset i Rusland. Fuglede måtte nu passere fronten under kampene mellem den røde hær og de hvide styrker. Undervejs strandede han i byen Perm. Tjekkerne under general Radola Gajda rykkede frem fra Omsk, forlød det.

Fuglede og Enevoldsen ankom til Perm by i belejringsstilstand. Bolsjevikkerne havde besat byen, men hvide styrker nærmede sig. Her forblev de to danskere i tre uger i december 1918. Anatolij Pepeljajev, general i Koltjaks hvide styrker, nåede byen med hvide tropper sidst i december, og danskerne blev øjenvidner til Pepeljajevs erobring af Perm. De to danskere sultede og vandrede i byens gader, mens Fuglede skrev i sin rejsedagbog. Danske hjælpearbejdere skrev jo notater til krigsfangerapporter på stedet og samme dag. Det blev til stærke øjenvidneskildringer:

”I nærheden af vort hus ligger den største af Perms kirker. Til kirken hører en klosterskole, som nu blev brugt til fængsel for politiske, dvs. hvide, fanger. Ved klosterskolen var der en have, omgivet af en høj hvid mur, og næsten hver eneste nat hørte vi, at der blev skudt fanger midt i klosterhaven. Den toogtyvende december, før de hvide havde erobret Perm, var Enevoldsen og jeg inde i den lille have for at lede efter brødrene Maages lig. (…). Der lå atten lig rundt i haven, alle af yngre mænd. Det var nattens høst.

Alle var de fra fængslet ført barbenede ud i sneen. Hænderne var bagbundne og armene så voldsomt trukket tilbage, at det må have smertet betydeligt. Alle var de skudte i kraniet. På nogle hang et øje helt ud af hovedet, på andre var kraniet sprængt. Et af ligene lå på knæ. Alle var de stivfrosne. Et enkelt af ligene lå i en krog af haven; enten har han ikke straks udåndet eller havde måske forsøgt at undvige”. Muren omkranser Treenighedskirken og Stefanov-klosteret med en stor overgroet klosterhave i et skrånende terræn (4A, Visimskaya ulitsa; den ses i dag langs gaderne Solikamskaya Ulitsa, Ulitsa 1905 Goda og Krasnaya Ploshchad, der kan ses på Google Streetview). Brødrene Harald og Ole Maage var i live og kom hjem til Danmark. Harald Maage var gesandtskabsdelegeret i Jekaterinburg i 1918-1920.

Det blev en ”hvid” jul for danskerne i Perm. Da de hvide havde erobret Perm by, gik Fuglede og Enevoldsen på visit hos den hvide bykommandant med hovedsæde på Jekaterinskaja-gaden, og Fuglede skrev: ”Aldrig i mit liv kan jeg glemme denne vandring. Det var al krigens rædsel og uhygge vi passerede forbi. Vort eget hus var frygteligt medtaget, og nede på gaden lå mellem murbrokker og glasskår resterne af de granater, som havde ramt muren. I hver gade lå der tagsten og murstykker fra ramte huse. Vi passerede steder, ved hvilke der lå en dræbt hest, og rester af pigtrådshegn, som havde spærret gaderne. Her stod nogle beskadigede kanoner og der lå nogle maskingeværer. Stumper af granater lå overalt, og aldrig har jeg set så mange lig. Her et enkelt, der nogle stykker, og andre steder hele flokke. Ja, ved pigtrådshegnene og ved maskingeværerne lå de næsten i dynger eller lag. Den hvide sne var farvet med pletter og småstrømme af det røde blod, men alle de røde flag var til gengæld borte, og fra mange huse hang der nu hvide faner”.

Såvel de røde som de hvide gik hårdt til den. De hvide tog fanger – uden pardon til kinesere og kommissærer. Fuglede så på nedskydningen af 200 fanger på den frosne Kamaflod. Fangerne blev skudt i hold på ti, mens landsbyboernes kvinder og børn kom kørende i slæder for at udplyndre ligene.

Fuglede rejste fra Perm den 28. december via Jekaterinburg til Omsk og videre til Irkutsk. De danske delegationer i Jekaterinburg og Omsk var demoraliserede og ineffektive, skrev Fuglede, mens det gik mere effektivt til i Irkutsk. I februar 1919 ankom han til Vladivostok og med byen som base rejste han i regionen mellem Khabarovsk, Irkutsk og Harbin. Han fik udrettet en masse for krigsfangerne i regionen, især i Ussurijsk-lejrene og i samarbejde med Elsa Brändström, en svensk Røde Kors-sygeplejerske. Det danske hjælpekontor i Vladivostok arbejdede effektivt, mens byen var fuld af flygtninge og tropper fra Storbritannien, Frankrig, Italien, USA, Japan og Canada, med flere. Japanerne havde interesser i Russisk Fjernøsten, som Manchuriet i det nordøstlige Kina, mens amerikanerne holdt øje med japanerne. Tropperne kedede sig i Vladivostok by, især amerikanerne drak og gik med damer, og der var voldsom inflation i byen. Den danske koloni – ca. halvtreds danskere – i Vladivostok, samt sønderjyderne – de fhv. krigsfanger, hvoraf et halvt hundrede mand var interneret i Japan – blev udskibet fra Vladivostok med ØK-skibe og kom hjem til Danmark.

Efter en utilsigtet sightseeing i Japan i juni 1919 kom Fuglede med ØK-skib fra Vladivostok via Borneo og Port Said til Europa. Motorskibet ”SIAM” (1913) sejlede via Suezkanalen; der gik to måneder i total kedsomhed, inden skibet anløb Københavns havn den 30. august.

I december 1919 rejste Fuglede til Riga som leder af den danske hjælpekomité i Finland, Estland og Letland i 1919-1920. Trods hans bryske militærmandsvæsen mærker læseren, hvor rystet han er over borgerkrigenes rædsler og den humanitære situation i Finland, Rusland og Baltikum. Fuglede tog afsked fra hæren og blev i 1920 ansat som agent for Dansk Riffelsyndikat. Han så på Lenins begravelse i det iskolde Moskva i januar 1924, men derefter ville han ikke tilbage til Rusland og Sibirien. Aldrig igen!

Fuglede publicerede redigerede indlæg i dagblade og tidsskrifter, men den håndskrevne beretning fra 1928 har bevaret fortællingens nerve i glimt. Den afleverede han som del af sin levnedsbeskrivelse til Ordenskapitlet, Amalienborg. Undervejs i Rusland samlede Fuglede krigsfotografi for at dokumentere borgerkrigene, men han fotograferede ikke selv. Det har været for farligt for en dansk officer at rejse med kamera i krigszoner i Rusland. Foto er fra Bajkal, Irkutsk, Perm, Samara og Volga-regionerne. De dokumenterede de rødes krigsforbrydelser men også russiske bønder ses i bunker dræbt af japanskstøttede kosakatamaner i Bajkalregionen; her er foto af flere generaler i borgerkrigene, sabotage på broer og jernbaner, samt flygtningestrømmene mod øst i 1919. Foto kom til Det Kongelige Bibliotek i København (Billedsamlingen, album 692, octavo). Her ses affotograferinger i en lille rød kasse. ”Verdenskrigen 1914-1918”, skrev registranten, der blev rettet til ”Rusland 1918-1919” efter min visit (2021).

Lone Johansen fra Vejle og jeg har transskriberet beretningen, der er læseværdig. Kan læses her.

Og Perm? Den røde hær erobrede Perm i juli 1920.

Niels Fuglede skev en række artikler i Berlingske Tidende 1919-1920. Link til PDF.

Den Gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (300dpi) til May her
eller Hanne C. Christensen her

Indsendt af barnebarn til Niels Rasmus Jørgensen (1895-1977).

Familien Schubert fra Aabenraa i Hejmdal.

Denne artikel i Hejmdal er den første omtale af feltbreve fra fronten. Ingen af de nævnte krigsdeltagere var der oprettet personside på.

Hejmdal 5. oktober 1914. Efterretninger fra Nordslesvigere. Fra Skyttegravene.
I skyttegravene ved Aisnefloden har en Nordslesviger, hvis brev vi har haft lejlighed til at læse, den 26. september talt med Henrik Lorenzen, Stenderup, som lige var bleven dekoreret med jernkorset, Thomsen fra Sønderport, Aabenraa, Schubert fra Vægterpladsen, Aabenraa og Petersen fra Korntved ved Tønder, som alle var sunde og raske.

Under arbejdet med at lave personsiderne viste det sig at Schubert familien bestod af 8 brødre, der alle var med i krigen og det var muligt at følge familien i Hejmdal under hele krigen.

Hejmdal 7. juli 1915. På orlov:
Slagter Ernst Schubert, Store Pottergade, Aabenraa, er kommen hjem på 8 dages orlov.

Hejmdal 22. juli 1915. Jernkorset:
Johannes Schubert fra Mølleforten i Aabenraa har fået jernkorset af anden klasse. Han blev for nogen tid siden såret ved et stormangreb i Le Prêtreskoven. Han er også bleven forfremmet til underofficer.

Hejmdal 23. juli 1915. Hjemme på orlov:
Murer Gustav Schubert fra Aabenraa er kommen hjem på orlov. Han har været med i felten siden krigens begyndelse, først ved Vestfronten og siden, efter at han engang tidligere havde været hjemme på orlov, ved Østfronten. Han skal møde igen den 9. august.

Hejmdal 26. juli 1915. Hårdt sårede:
Underofficer Johannes Schubert fra Aabenraa.

Hejmdal 22. september 1915. 6 sønner og 2 svigersønner med i felten:
Tidligere Natvægter Schubert i Mølleforten i Aabenraa har 6 sønner og 2 svigersønner med i felten – ikke som der står at læse i flere blade, 8 sønner. Ganske vist har gamle Schubert 8 sønner, men de to af dem er foreløbig fritagne for krigstjenesten som følge af reklamation.

Hejmdal 8. oktober 1915. Hjemme på orlov:
Snedker Schubert, en søn af slagter Schubert i Aabenraa, der har været såret, er for tiden hjemme på orlov. Den unge Schubert er indehaver af jernkorset.

Hejmdal 25. april 1916. En stuebrand opstod ifølge ”A. T.” i torsdags morges ved 5-tiden hos fru Schubert på Vægterpladsen i Aabenraa, hvis mand er i felten. Det lykkedes heldigvis hurtigt at få ilden slukket, men desværre fik et lille barn en del brandsår.

Hejmdal 15. juli 1916. Hjemme på orlov:
Slagtermester Schubert fra Vægterpladsen i Aabenraa, der siden krigens begyndelse har været med ved Vestfronten, hvor han har erhvervet jernkorset.

Hejmdal 18. juli 1916.
Vi meddelte i lørdags, at slagter Schubert fra Aabenraa var hjemme på orlov. Det var ifølge ”A. T.” imidlertid ikke ham, men hans broder, bager Schubert, der have hjemlov.

Hejmdal 9. marts 1917. Pølse- og flæsketyve.
Hos slagtermester Schubert i Mølleforten i Aabenraa blev der i tirsdags aftes stjålet to store pølser og 2 sider flæsk ud af et værelse, hvor varerne var lagte til rette på et bord, da de ventedes afhentede – hvad de jo nu også blev.
Medens tyveriet blev udøvet, sad familien Schubert i et værelse ved siden af og læste, uden at nogen mærkede det mindste.

Hejmdal 15. marts 1917. Hjemme på orlov:
Slagter Ernst Schubert fra Vægterpladsen i Aabenraa er for tiden hjemme på orlov.

Hejmdal 11. august 1917. Dekoreredes:
Paul Schubert, en søn af slagter Schubert i Mølleforten i Aabenraa, der for tiden er med ved Ypern, har fået tildelt jernkorset. Det er den fjerde af slagter Schuberts sønner, der har erhvervet sig denne udmærkelse. I alt har slagter Schubert 6 sønner og 2 svigersønner med i felten

Hejmdal 17. september 1917. Hjemme på orlov:
Slagtermester Schubert fra Vægterpladsen.

Hejmdal 17. januar 1918. Otte sønner på orlov.
I dag, torsdag, fejrer slagter H. Schubert i Mølleforten nr. 7 i Aabenraa sin 71-års fødselsdag. I den anledning har én af hans døtre, der bor i Brunsvig, indgivet en ansøgning om at få hans 8 sønner, der alle står ved fronten, hjem på orlov. Ansøgningen er også bleven bevilliget med den bemærkning, at de alle måtte rejse 14. januar. To sønner og en svigersøn er allerede ankomne.

Hejmdal 8. april 1918. Fået foden knust:
Snedker Johannes Schubert fra Aabenraa, der har været såret 3 gange og er bleven forfremmet til sergent, har under de sidste hårde kampe fået den venstre fod knust.

Hejmdal 24. juni 1918. Sårede:
Slagter Schubert og hustru i Mølleforten i Aabenraa har fået et brev, som de havde skrevet til deres yngste søn, Paul, tilbage med påskriften: ”Såret, Lazaret ukendt”. Den unge mand var før sin indkaldelse beskæftiget på Kredshuset. Foruden ham har ægteparret Schubert endnu 6 sønner med i krigen.

Hejmdal 26. juni 1918. På lazaret:
Slagter Schubert og hustru i Aabenraa har nu modtaget efterretning om, at deres søn Paul ligger på et lazaret ved Vestfronten. Han har fået et skud i hovedet, ét i den højre arm og ét i ryggen, medens den venstre side er lammet. Meddelelsen er kommen fra en kammeret til ham.

Hejmdal 5. oktober 1918. Sårede:
Paul Schubert fra Aabenraa.

Hejmdal 12. oktober 1918. I fangenskab:
Slagter Schubert og hustru i Mølleforten i Aabenraa modtog i torsdags brev fra deres søn Gustav med meddelelse om, at han befinder sig i fransk fangenskab og at han er sund og rask. Den unge Schubert har været med siden krigens begyndelse.

Hejmdal 2. november 1918. Savnede:
Sergt. Gustav Schubert fra Aabenraa.

Hejmdal 19. december 1918. Annonce:
Fra i dag af åbner jeg min butik og anbefaler mig som Hesteslagter. Schubert, 6313) Aabenraa, Vægterpladsen.

Hejmdal 30. december 1918. I fangenskab:
I den preussiske tabsliste meddeles, at Sergent Gustav Schubert fra Aabenraa er kommen i fangenskab.

 

Den Gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (300dpi) til May her
eller Hanne C. Christensen her

Indsendt af barnebarn til Niels Rasmus Jørgensen (1895-1977).

Forbudte Feltbreve fra verdenskrigen i Hejmdal

Hejmdal 24. september 1923.
Forbudte Feltbreve fra Verdenskrigen.

Mindets Røst.
Det efterfølgende Feltbrev bærer følgende Paategning med blaat Blyant af vor daværende Censor, Hauptmann Olsen, der i Civil var Amtsdommer i Nybøl: »Nicht veröffentlichen. O.«.

En Vaardag for mange Aar siden stod jeg ved en Ungdomsvens Baare. Vennen havde været en lovende ung Mand, der havde maattet bukke under for en langvarig, snigende Sygdom.

Nu stod hans Baare ude under Havens Treer, som dryssede deres hvide Blomsterblade ned over den blomstersmykkede Kiste. Mens Slægt og Venner stod sørgende omkring Baaren, var der noget, der for mit Vedkommende lagde et forsonende Sker over Døden. Det var Minderne, der i denne Stund kom til mig, som Bud fra Evighedskysten. Jeg forstod, at der er noget af Menneskelivet, der er udødeligt, i Mindet lever det videre.

I denne tunge Tid, hvori vi for Øjeblikket lever, staar det ofte for mig, som om vort Hjemland er et eneste stort Hjerm, af hvilket der hver Dag bæres en Baare ud, og vi staar sørgende omkring den. Men Minderne har vi igen, og disse Minder dufter som Skovmærker en Vaardag.

Det er en uendelig lang Række af unge Mænd, og Mænd i den kraftigste Alder, der er gaaet bort i de mange, mange Maaneder, Krigen har staaet paa. Hvor ofte har Øjet ikke maattet dvale ved et Navn i Listen over de faldne.

Jeg husker endnu saa grant den første Gang, jeg laste det første Navn i Avisen; det er nu mere end to Aar siden.

Hans Skikkelse stod saa tydeligt for mit indre Øje. Hej og rank var han som Skovens Stamme, og ædelt var hans Sind. Han var af de Naturer, der stræber mod Lyset, de, der nærer Afsky for alt det lave og raa.

Minderne vældede frem, det var, som om jeg dvælede sammen med den afdødes Aand under hvalte Kirkebuer.

Ak, saare ofte har jeg siden maattet standse ved et kendt Navn. Hvor ofte var det likke en Familiefader! Da stod Billedet for mig af en Mand, der med sin barkede Haand strøg kertegnende hen over et lyshaaret Barnehoved; og aldrig har Krigen syntes mig mere grusom.

Til andre Tider dukkede der, ved Læsningen af et Navn, et Billede op af en Yngling, i hvis Øjne jeg havde set Begejstringens Ild lue. Nu var disse Øjne brustne. Det sidste de saa, var Krigens Gru. Men jeg takker Gud, at jeg har haft den Lykke at se disse Øjne straale. Sikkert vil de nu skue en Herlighed, der overgaar deres dristigste Drømme.

Og det sidste Navn jeg maatte standse ved for et Par Dage siden.

»En ung Mand, eneste Søn af N. N. i N. falden ved Somme«, Et Minde dukkede op fra min tidligste Ungdom. Jeg hjalp ved Høbjergningen paa en Bondegaard.

Vi sad efter endt Arbejde ved det lange Køkkenbord og spiste med Sølvskeer. En af Arbejderne gav sin Forbavselse til Kende over den Rigdom af gamle, værdifulde Sølvskeer.

Dertil ytrede Gaardejerens gamle Fader, der sad for Bordenden, med et lunt Smil, at det just ikke var »Nysølv« alt sammen. Det var en gammel Selvejerbondes Stolthed, der gav sig til kende i de Ord.

Man havde Raad til at spise med Sølvskeer, baade Husbond og Tyende. I samme Øjeblik kom en lille Dreng springende ind, med Smil i det rødmende Ansigt.

Det var Slægtens Haab og Glæde, den Dreng, der nu ligger i en stor Fællesgrav der nede ved Somme.

Saadan vælder Minderne frem, naar man laser Navnene paa de faldne, og der er Farve og Duft over Minderne. Mindet lever videre ud over Død og Grav, og vi maa være glade for Mindet.

Man mindes Stroferne:

»Medes Blik med Blik ej mer,
er de kære Smil bortfløjne,
Smil og Blik som ingen ser,
modes dog med Sjæleøjne.«

Mange har sikkert i denne Tid lært at skatte Mindet, der som en Engel kommer dalende til os, holder os Billedet af den hedengangne for Øje og hvisker til os: »Husker du?« Mindet er det eneste der er tilbage, som oftest ved man vel næppe engang, hvor den deres Gravtue findes.

Men Mindet er ogsaa det bedste et Menneske kan efterlade sig. Mindet er et lønligt Kildespring, af hvilket vi kan øse Glade og Trøst. I Mindet lever vi videre med de bortgangne. Saa mangt et godt Ord, saa mangen en kærlig Tanke, vil ofte rinde os i Hu, og vi vil forstaa, »at alle gode Tanker kan slet ikke de, fer endnu bedre Tanker er spiret at deres Frø.«

Et gammelt Ord siger, »at der gror Græs over alt«; men Minderne er som Blomster, der dufter mellem Græsset, som Evighedsblomster, der aldrig visner, men som Aarene gaar, faar de stærkere Farver og Duft.

Stedse vil vi i Mindet dvale ved dem, der blev derude, dem, der maatte gaa den tungeste Gang, der kan bydes et Folks Sønner. Men vi ved ogsaa, at de ædles Æt dør aldrig ud.

At Sorgens of Ulykkens Dage kan et Folk gaa ud med eget Livskraft, naar det forblev tro mod det bedste i sig selv, naar det forstod at øse af de evige Livskilder. Det er ofte i Ulykkens tunge Tider, at et Folk maa staa sin Prøve.

Men til at holde os oprejst i disse Trængselstiden, skal ogsaa Mindet om de faldne hjælpe os.

Som de elskede deres Hjemstavn, vil vi ogsaa elske den, og den Livets Alvor der prægede dem, skal vi tilegne os, saa vi som Folk maa bestaa for Evighedens Dom.

Tro imod Fortiden og mod alle vore Minder vil vi gaa Fremtiden i Møde med Haab og Fortrøstning.

Med Guds Hjalp vil det lykkes os at trodse baade Død og Grav.

Th. K

Den Gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (300dpi) til May her
eller Hanne C. Christensen her

Postkort indsendt af Achilles.

Det første feltbrev i Hejmdal.

Dette er ikke et af de forbudte feltbreve i Hejmdal, men det første feltbrev aftrykt i bladet.

Hejmdal 6. oktober 1914.
Fra Felten.
Efterretninger fra Nordslesvigere.

Fra den russiske Grænse.
Efterstående brev er skrevet af en ung mand fra Løjt, hvis forældre velvilligt har sendt os det til afbenyttelse.

”——— Der har ikke været mange oplevelser, siden jeg skrev sidst. Et kort, som jeg skrev dagen efter, at vi var i fægtning, håber jeg, at I har modtaget.

Ja, vi må rigtig hugge om os til alle sider heroppe, men russerne har også lidt svære nederlag, først den 20. august ved Gumbinnen, senere længere imod vest, hvor vi vendte os imod en anden Armé, som var gået over grænsen. Derfra gik vi påny imod øst, og hver gang er russerne bleven slået, så deres tilbagetog har været en vild flugt. Under det sidste store slag flygtede den russiske hærfører i civil dragt.

Var sidste march begyndte den 4. september og den 8. september havde vi det første sammenstød med fjenden. Den 9. september forsattes kampen. Vi stod da foran forskansninger, som russerne havde bygget på i over fjorten dage. Hele dagen gik det i vild kampalarm., dog uden at vi havde særlig store tab ved mit kompagni. Vi stod den dag i forstærkningen og var ikke så meget udsat for kuglerne. De peb bort over os. Henad klokken 5 blæstes signalet: Bajonetterne på! Hvad der tillige betyder stormangreb, og så må alle med, også dem, der ligger bagved. Snart lød signalet: Avancer! Og så gik det, alt hvad remmer og tøj kunne holde, ind mod den af russerne besatte by.

Stormen var dog ikke så svær. Da vi kom ind i byen, så vi, at vore kugler havde virket mere end russernes. Skyttegravene lå fulde af døde og sårede. Byen var dels afbrændt, dels skudt sammen i ruiner. En del af beboerne var ikke flygtet. For dem var det værst. De var næsten fra sans og samling. Alle huse blev gennemsøgte, men ale dem, der kunne bruge deres ben, havde taget flugten.

Vi marcherede derefter ud af byen og tog natteleje i et skovkrat. I de følgende dage til den 15. september forfulgte vi fjenden til over graænsen og tog et stort bytte af fanger, kanoner, bagage og meget andet.

Nu er vi atter marcherede ind på tysk grund, hvor vi i Goldap, en by så stor som Aabenraa. Herfra hedder sig, at vi skal til …… eller ……., men vi ved aldrig noget bestemt.

Livet her i felten er nok noget lig en manøvre, med anstrengelserne og manglen på fornødenheder er betydelig større. Vi mangler især brød. Der er de dage, hvor bagagen udebliver og vi er helt uden brød. Feltkøkkenet er nok med, men af det får vi kun én gang daglig, og det kan vi ikke hjælpe os med. Men vi har nu fundet på et godt middel. Vi graver kartofler op på marken, gør ild på, koger dem og spiser dem så med salt. Og selv om vi til tider har måttet sulte og tørste, har vi dog endnu ikke lidt egentlig nød.

Vor levemåde er ellers nærmest at ligne ved små eller store Grises. At vaske sig, hører ikke længere til dagens orden, kun et visk en gang imellem ved lejlighed. Om aftenen kryber vi ned i halmen. Vi har endnu for det meste haft tag over hovedet om natten.

Mange steder står husene tomme. De bliver da gennemsøgte på alle kanter. Der jages særlig efter fødevarer. Men vi er ikke slemme som russerne. De må have en særlig forkærlighed for ænder. Høns og den slags, thi vi finder allevegne afrappede fjer og tomme steder efter dem. Men hvad de har taget af levnedsmidler, er ikke det værste. I alle større byer, som de har haft besat, har de borttaget alle maskiner og alle industrivarer. Det ser ud til, at de har lagt mere vægt på røveri end på at gå i felten imod os. Men det bliver dem nok en dyr historie. De vil vist komme til at betale, hvad de har røvet.

Hvordan det står i Frankrig, ved vi ikke. Der er endnu næppe udsigt til fred. Men Gud give, at det må gå mig som hidtil. Så vil vi også ses sunde og fornøjede igen. Undskyld mit smudsige papir og min dårlige skrift. Vi er som sagt nogle små grise. Mange kærlige hilsner til venner og bekendte.

Ved læserne mon hvem brevskriveren er?

Den Gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (300dpi) til May her
eller Hanne C. Christensen her

Postkort indsendt af Achilles.

Forbudte Feltbreve fra verdenskrigen i Hejmdal

Hejmdal, tirsdag den 18. september 1923.

Sydvestfor Lille, den 9. 7. 15.

Gode Ven!

Tak for Dit Brev, som jeg fik for nogle Dage siden. Det er saa rart at høre noget derhjemme fra. Margrethe skrev forleden, at Du havde været ude hos hende og havde lovet hende at sælge de Stykker Kreaturer, hun skulde af med. Desværre kan det vel ikke blive ved de faa, men saa er vi vistnok nødt til at lade nogle flere ryge. Jeg kan jo næsten Ingen Mening have om det, men efter hvad man hører, saa ser Avlen jo meget daarlig ud. P. Frank skrev for nylig, at det saa ud til, at det kun vilde fylde Halvt saa meget I Aar som sædvanlig. Er det Tilfældet, saa kan jeg snart regne ud, at jeg skal af med mange, for meget Halm har jeg jo aldrig haft tilovers, og i Aar bliver der jo ingen Kraftfoder at faa.

At Din Broder er falden, læste jeg i Avisen, jeg sendte ogsaa dengang et Par Ord til Jes, men de er maaske ikke kommen, det er det sørgelige, at alt det bedste, vi har, skal ofres.

Jeg har ikke været paa det rene med mit Standpunkt i den Sag: Nogle unge Mennesker løber jo deres Vej, og pas en Maade er der jo ikke noget at sige til, at de redder Livet. Men jeg er da efterhaanden nu bleven klar over, at det hjælper ikke noget, Vi er nu engang sat her i det Land, og saa er det vor Pligt at blive her. Men det er ikke nogen let Stilling. At skulle lide og taale alt, alle de Overgreb og al den Underkuelse, der bydes os. At Landets bedste Børn skal forbløde paa fremmede Slagmarker, er jo nu det værste af alt. Den enkelte af os kan kun se og de. Men det er sikkert, Folket vil leve. Og Landet derhjemme vil blive os endnu mere kært, og vore Børn vil forstaa, at det Land, der har kostet saa meget, er de ogsaa skyldige at give alle deres Evner og Kræfter. Vi har, som før sagt, ingen let Post, men vi har ogsaa en Opgave at leve for og, naar det gælder, sætte Livet ind for, som ikke kan være større.

Det er en streng Tid, og den rammer jo tit den enkelte haardt. Men jeg tror ikke, vi skal se altfor mørkt paa det. Det Blod kan ikke flyde forgæves. »Hvad der hemmer, det fremmer, naar det tages retteligen«, har en gammel Tænker sagt. Og det vil ogsaa gælde for os.

Siden Jeg er bleven klar over det, eller rettere, siden jeg har faaet det Syn paa Sagen, som jeg her har søgt at forklare, (ufuldkomment, men Du og M. kan sikkert ogsaa læse mellem Linjerne) er jeg ligesom bleven mere rolig med hele Stillingen. Og for mit eget Vedkommende kan jeg med større Ro, om det bliver nødvendigt, lægge mig til Hvile her i fremmed Land. Jeg er sikker paa, at det ikke er gjort forgæves. Jeg er sikker paa, at mine, Børn vil følge den Vej, som er den eneste rette. Vi er nu engang en Forpost for Nordens Sprog, Aandeliv og Kultur, og den Post maa vi ikke flygte fra. Du spørger i Dit Brev, hvordan det vil gaa efter Krigen, Ja, det har jeg jo heller ingen Mening om, men i hvordan det end gaar, saa tror jeg, at mit Syn pas Sagen staar skreven ovenfor. Den enkelte kan dræbes, men Folket i sin Helhed vil leve.

Fred er der slet ingen Udsigt til. Jeg regner med et Vinterfelttog til. Jo længere Krigen varer, desto mere Kraft vil disse Englændere sætte ind paa den. Og det er vist vanskeligt, at det hører op, inden de helt eller delvist har naaet deres Maal. Vi har faaet nye Folk, for en stor Del, halvt Krøblinge, der har faaet Fingre skudt af og lignende. Vore gamle Folk, der har været Kavalerister i tre Aar, Trainsoldater i et, bliver nu uddannet til Infanteriet i Tyskland. Det bliver taget med alt nu. Vor Koks Fader, er bleven indkaldt, han er 49 Aar gammel. Kan den Misvækst, der er, Ikke faa Krigen til at høre op før, saa bliver der vist Ikke Slut, inden der ingen flere Folk er. Men i hvordan det end gaar, vil det give nogle kønne Finanser.

Nu maa jeg slutte. VI har i Dag begyndt at høste Vinterbyg og Rug. Nu mange Hilsener til Dig og M. og hvem der ellers bryder sig om en
Hilsen fra Jeres H. S.

Har læserne har en ide hvem brevskriveren er?