31. Juli 1919. Det sønderjydske Udvalg

Det sønderiydske Udvalg.

Rigsdagspartiernes sønderjydske Udvalg holdt Møde i Gaar Kl. 10-11:45. Mødet lededes af Landstingsmand Alex. Foss.

Finansministeren fremlagde et Lovforslag om Indførelsen af dansk Mønt og om Oprettelsen af en Afregningskasse i Sønderjylland.

Med Hensyn til Krigsfangernes Hjemsendelse gav Minister H. P. Hanssen en detailleret Meddelelse. Det fremgik heraf, at Marineministeriet sender »Valkyrien« til Port Said, Malta og Azorerne for at afhente Krigsfanger; bl.… Læs videre

31. juli 1919. H.C. Brodersen glæder sig over folkeafstemningen. “Afstemningsbestemmelserne har delt Folk i to Lejre, men Kampen føres uden Kanoner…”

Senest ændret den 4. december 2020 8:41

H.C. Brodersen fra Nordborg har vi fulgt siden mobiliseringen 1. august 1914. Han var landposts på Nordals før krigen – og har genoptaget sit hverv efter hjemkomsten i april 1919.

Det  er  fem  Aar  siden,  jeg  med  min  Posttaske  bragte  Nyheden  om  Krigens  Udbrud. 

Atter  løber  jeg  med  Tasken  og bringer  Nyt  om  Kamp  og  Strid. Læs videre

31. juli 1919. Debat om rømningen af 3. zone i rigsdagen

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

31. Juli: Neergaard begrundede i Gaar paa udmærket Maade en Forespørgsel i Folketinget om Rømningen af 3. Zone.

Udenrigsminister Scavenius nægter at gøre Skridt. Han støtter sig nu paa Vælgerforeningen (hvor H.Læs videre

30. juli 1919. Møde i Rigsdagspartiernes sønderjyske Udvalg

Rigsdagspartiernes sønderjydske Udvalg. Forhandlinger.
I Udvalgets Møde 30. Juli 1919 var følgende Ministre til Stede: Statsministeren, Udenrigsministeren, Minister H. P. Hanssen, Finans-, Handels-, Undervisnings-, Kirke- og Landbrugsministeren samt Minister Stauning og endvidere Kammerherre Krieger.

Formanden, Alex. Foss, gav først Ordet til Finansministeren, der forelagde Betænkning fra det om Genforeningslaanet nedsatte Udvalg samt Lovforslag om Indførelse af dansk Mønt, om Oprettelse af en Afregningskasse og om Oprettelse af en Udligningskasse.Læs videre

30. juli 1919. Lang diskussion i Folketinget om rømningen af 3. zone

I Folketingets Møde 30. Juli 1919 behandledes en Forespørgsel til Udenrigsmin., stillet 29. s. M., paa Venstres og Det konservative Folkepartis Vegne af Abrahamsen, Klaus Berntsen, J. C. Christensen, Frøkjær, Hansen-Staunsbjerg, N. Neergaard og Parkov.

Forespørgselen havde følgende Ordlyd:

Hvilke Oplysninger kan Udenrigsministeren give om, hvad der søges gennemført til Sikring af Afstemningsfriheden i 2. Zone i Sønderjylland, og hvad har det danske Udenrigsministerium foretaget til Støtte af Ønsket om tysk Rømning af 3.Læs videre

30. juli 1919. Tyske tyvetogter på Ærø

Nationaltidende skriver den 23. juli 1919:

Tyske Tyvebander paa Spil i Ærø

Ærø har atter haft Besøg af tyske Tyvebander, der i Nattens Mulm og Mørke kommer dertil pr. Baad. Saaledes har i Mandags en Bande begaaet Indbrud i forskellige forretninger, stjaalet Cigarer, Tobak, Fodtøj og Beklædning – og atter fjernet sig med Tyvekosterne, uden at efterlade sig et eneste Spor.Læs videre

29. juli 1919. Danmark skal betale halvdelen af udgifterne i forbindelse med afstemningerne

Fredskonferencens Præsident, Georges Clemenceau, tilstillede 29. Juli 1919 den danske Gesandt i Paris, Bernhoft, følgende Meddelelse:

De allierede og associerede Magters øverste Raad har i sit Møde 18. Juli vedtaget at anmode den danske Regering om at bære den anden Halvdel af de ved den internationale Kommission og ved Folkeafstemningen i Slesvig foraarsagede Udgifter.

I Skrivelse af 3.… Læs videre

29. juli 1919. “Ethvert Salg af offentlig Ejendom efter 11. Nov. 1918 i det slesvigske Afstemnings-Omraade vil blive betragtet som ugyldigt.”

Fredskonferencen om Statsejendommene i Slesvig. Efter at Øverste Raads Beslutning om de tyske Salg af Statsejendomme i Slesvig var bleven videresendt til Redaktions-Komitéen, foreslog denne, at Beslutningen fik følgende Affattelse:

I Overensstemmelse med den i Artikel X IX i Vaabenstilstanden af 11. Nov. 1918 fastslaaede Grundsætning, hvorefter:

Fjenden ikke under Vaabenstilstanden maa fjærne eller bortføre nogen af de offentlige Værdier, der kan tjene de Allierede som Pant for Erstatningernes Udredelse, vil ethvert Salg af offentlig Ejendom efter 11.Læs videre

28. juli 1919. Instruks til gesandten om den finansielle ordning

Udenrigsminister Scavenius tilstillede 28. Juli 1919 Gesandten i Paris, Bernhoft, følgende Telegram:

Det vil for alle Parter være af største Interesse saa hurtig som muligt at kunne danne sig et nogenlunde klart Begreb om de finansielle Forpligtelser, som den eventuelle Overtagelse af Dele af Slesvig vil medføre for Danmark, ikke mindst af Hensyn til, at det Beløb, der skal svares i Forhold til Landets indenrigske finansielle Forhold, spiller en betydelig Rolle.Læs videre

28. juli 1919. Diskussion i det britiske underhus om rømningen af 3. zone

I det britiske Underhus fandt 28. Juli 1919 følgende Forhandling Sted:

Oberstløjtnant Guinnes: Jeg tillader mig at spørge Statssekretæren for udenrigske Anliggender, hvorfor tyske Tropper og Embedsmænds Rømning af Slesvig til Slien og Ejderen ikke er bestemt i den endelige Fredstraktat med Tyskland, skøndt denne Grænse udtrykkelig blev nævnt i Afsnit XII af de Allieredes Svar paa de tyske Modforslag til Fredsbetingelserne af 7.Læs videre

28. juli 1919. Igen debat i Vælgerforeningen

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

28. Juli: Vælgerforeningsmøde i Aabenraa. Peter Grau beretter om Rejsen og foreslaar at tilstille Regering- og- Rigsdag den enstemmigt vedtagne Resolution. Hanssen og hans Flertal nægter det, fordi det er »umuligt« at opnaa noget.Læs videre

27. juli 1919. Et tilbud, han ikke kunne afslå: Meget indviklede konverteringsregler!

Hans Schmidt fra Østerlindet har berettet om forholdene i landbruget i overgangstiden 1918-1920. Vi bringer hans beretning i uddrag. Dette er sjette del.

En Mand, der havde afhændet sin Gaard for Krigen og nu var Rentier, laante i Overgangstiden Kroner og omsatte dem til billige Mark, ikke fordi han havde nogen Marks forpligtelse at indfri, men fordi han troede, at Danmark vilde regne alle Mark om til pari uanset Oprindelsen – og da den paagaldende Rentier var en meget smart Forretningsmand, øjnede han her en Fidus.Læs videre

26. juli 1919. Inflationen ruinerer: ”Vi skulde have været umyndiggjort alle sammen.”

Hans Schmidt fra Østerlindet har berettet om forholdene i landbruget i overgangstiden 1918-1920. Vi bringer hans beretning i uddrag. Dette er femte del.

Flere af Kronelaanene var ordnede saadan, at Renterne skulde tilskrives Hovedstolen indtil Genforeningen. For hvem, der laa med Beholdninger af Mark, var det en daarlig Ordning, da de jo ved Rentebetalingerne kunde have anvendt – ved Omveksling til Kroner – de tyske Mark, de havde Raadighed over, men som nu laa ubrugte hen og sluttelig intet var værd.Læs videre

25. juli 1919. Festmiddagen for de sønderjyske krigsfanger i går aftes

Bl.a. Vejle Socialdemokrat skildrede festlighederne for de hjemvendte sønderjyske krigsfanger om aftenen den 24. juli i Vejle.

Torsdag den 24. juli ved middagstid afsejlede »Sct. Thomas« til Rouen igen, og om eftermiddagen kl. 14 afholdtes en højtidelig gudstjeneste i Set. Nicolaj kirke, som var smukt pyntet med flagguirlander. Alle lys var tændt, og i koret stod Sønderjydsk Forenings fane.Læs videre

24. juli 1919. Så kom sønderjyderne endelig til Vejle!

Vejle Social-Demokrat skrev den 23. juli følgende:

Sønderjydernes Ankomst
Ved 11-tiden i Gaar Formiddags opankrede „St. Thomas” ud for Fakkergrav og Repræsentanter for Vejle By, Sønderjydsk Fond i København og komitéen i Vejle, der paa „Svanen” var sejlet Damperen i Møde, gik om Bord.

Postkontrollør Aksel Nielsen bød velkommen til Danmark og gav en del Oplysninger om Programmet.Læs videre

23. juli 1919. “Alle Bestræbelser for Evakuering af 3. Zone forgæves”

Rigsdagspartiernes sønderjydske Udvalgs Forhandlinger. I Udvalgets Møde 23. Juli 1919 var til Stede: Statsministeren, Minister H. P. Hanssen, Finansministeren, Handelsministeren og Landbrugsministeren samt Minister Stauning og Kabinetssekretær Krieger.

Formanden, Alexander Foss, oplyste, at han fra Folketingsmand J. C. Christensen havde modtaget følgende Skrivelse:

Hermed sender jeg en Afskrift af Petitionerne fra 3. Zone, som er
blevet mig tilstillet med Anmodning om, at jeg vilde forelægge den for Rigsdagen.Læs videre

23. juli 1919. Folk i Vejle gik forgæves efter sønderjyder i går

Vejle Social-Demokrat skrev den 23. juli følgende:

Sønderjydernes Besøg
Komitéen har modtaget Meddelelse om, at Sønderjyderne først vil naa her ind til Byen Kl. 4 i Eftermiddag. Da Komitéen allerede vidste dette i Gaar Eftermiddag, burde den have ladet Bladene tilflyde Meddelelse herom herom, saa at Læserne ikke skulde løbe og storke paa Havnen i Formiddags.Læs videre

23. juli 1919. Den tyske rigsforsamling: Vigtigt, at afstemningen ikke giver anledning til irredenta

Rigsudenrigsmininster Hermann Müller udtalte i Nationalforsaml. 23. Juli 1919 følgende:

Lad mig sidst, men ikke mindst nævne de neutrale Lande, som i de forløbne Krigsaar i saa mange Henseender har været Mæglere for os.

Det tyske Folk anerkender i de tunge Tider, som det nu maa gennemgaa, med Taknemmelighed ethvert Bevis paa Forstaaelse og Deltagelse, der har lydt over til det fra de neutrale Lande i Europa.Læs videre

23. juli 1919. Møde med H.P. Hanssen: “Angelboerne vil hjem til Danmark!”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

23. Juli har der i et Udvalgsværelse paa Rigsdagen fundet et historisk Møde Sted. Detlef Thomsen fra Vindert, Daniel Petersen fra Vesterholt og en Mand fra Ejdersted ønskede en Forhandling med Minister H.Læs videre

22. juli 1919. Dårligt nyt for Mellemslesvig? Den franske gesandt i København skiftes ud

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

22.-25. Juli i København. Rejst derover med P. Grau, fordi [den franske gesandt] Conty har ønsket at faa Grunden at vide til Rømnings-Resolutionen.

Conty har faaet Ordre af den franske Regering til straks at rejse til Brasilien, naar Efterfølgeren Claudel kommer.Læs videre

22. juli 1919. Ankommer de sønderjyske krigsfanger allerede til Vejle i aften?

Vejle Social-Demokrat skrev den 22. juli følgende:

Sønderjyderne
Der er til nedsatte Komité kommen Meddelelse om, at Sønderjyderne allerede ankommer i Aften. Damperen „St. Thomas vil ankre op paa Fjorden og overnatte, og i Morgen Formiddag kl. 10 vil Landgangen finde sted.

Man havde først ventet Fangerne sidst i denne Uge, og forberedelserne er langt fra færdige, idet man navnlig mangler Logi.Læs videre

21. juli 1919. De sønderjydske Krigsfanger til Vejle

Vejle Social-Demokrat skrev den 21. juli følgende:

Som tidligere meddelt vil der i Løbet af denne Uge ankomme en Transport af sønderjydske Krigsfanger her til Vejle for at blive befordret videre til deres Hjem i Sønderjylland. Da det vil være nødvendigt at sørget for Kvarter og Forplejning til disse Mennesker, der vil blive her et Par Dage, samledes Lørdag Eftermiddag Repræsentanter for Byraadet sønderjydske Fond samt forskellige Mænd og Kvinder fra Vejle og Omegn for at planlægge Modtagelsen af fremmede, der muligvis vil blive et Antal af omkring 300.Læs videre

20. Juli 1919. Stadig mange sønderjyder i krigsfangenskab

I Fangenskab Jorden over.

Vi bragte forleden – skriver “Fyns Tidende” – Meddelelse om at “St. Thomas” var sejlet til Rouen for at hjemføre 1200 Sønderjyder fra fransk og amerikansk Fangenskab. Over Halvdelen heraf stammer sikkert fra Afstemningsområdet. Desuden bliver der i Dunkerque samlet ca. 100 Sønderjyder, 70 fra Belgien og 29 fra Frankrig.

Men foruden disse lindes der endnu en Mængde Sønderjyder i Fangenskab i Udlandet.… Læs videre

19. juli 1919. Flensborgeres kendskab til dansk testes ved Kongeågrænsen

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

19. Juli: Trods vore Klager tilbagevises nu igen Flensborgere efter en Sprogeksamen ved Grænsen, endog Folk, vi sender paa Rekreation.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P.… Læs videre

19. juli 1919. Der kommer sønderjyske krigsfanger til Vejle!

Vejle Social-Demokrat skrev den 19. juli følgende:

Sønderjydske krigsfanger til Vejle

Vejle Byraad har til morgen fra den Sønderjyske Fonds Hovedkontor modtaget et Brev, hvori takkes for tilbudet om at modtage en Transport Sønderjydske Krigsfanger, hvilket Tilbud er fremsendt efter Anmodning fra „Sønderjydsk Fonds” Hovedledelse.

Krigsfangerne vil afgaa med Dampskib „St. Thomas” fra Rouen efter den 19 ds.,Læs videre

19. juli 1919. Problemet om 3. zones rømning spøger stadig

Gesandten i Paris, Bernhoft, sendte 19. Juli 1919 Udenrigsmin. følgende Depeche:

Den af mig givne Fremstilling i min Depeche af 5. ds. af, hvorledes Evakuationen af 3. Zone blev opgivet, er blevet bekræftet ved en Samtale med en af Hovedpersonerne paa Fredskonferencen. 3. Zone blev først udtaget paa et Tidspunkt, da Fredstraktatens nye Tekst allerede forelaa i Korrektur.Læs videre