TV-serie: 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie (6): 1900-1909.

Se eller gense TV-udsendelserne med 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie.

Sjette afsnit handler om tiåret 1900-1909. Vært er museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland.

Klik på linket og bliv sendt videre til TV-SYDs hjemmeside.

Hvert afsnit varer ca. 28 minutter.

https://www.tvsyd.dk/100-ar-i-syd-og-sonderjylland/100-ar-i-syd-og-sonderjylland-1?autoplay=1#player

Læs videre

22. oktober 1919. C.I.S. begærer 3. zone rømmet

C. I. S. begærer 3. Zones Rømning
Medens C. I. S. var bleven underrettet om den eksekutive Komité’s Indstilling af 9. Juli 1919, havde — ved en Fejltagelse — Kommissionen ikke faaet Meddelelse om Øverste Raads Beslutning af 16. s. M.

Sir Charles Marling telegraferede 22. Okt. 1919 til Fredskonf.:

Omkring 20. Juli har den eksekutive Komité foreslaaet det øverste Raad at anmode den tyske Regering om at tilstille de tyske Embedsmænd i 3.Læs videre

TV-serie: 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie (5): 1890-1899.

Se eller gense TV-udsendelserne med 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie.

Femte afsnit handler om tiåret 1890-1899. Vært er museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland.

Klik på linket og bliv sendt videre til TV-SYDs hjemmeside.

Hvert afsnit varer ca. 28 minutter.

https://www.tvsyd.dk/100-ar-i-syd-og-sonderjylland/100-ar-i-syd-og-sonderjylland-0?autoplay=1#player

Læs videre

TV-serie: 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie (4): 1880-1889.

Se eller gense TV-udsendelserne med 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie.

Fjerde afsnit handler om tiåret 1880-1889. Vært er museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland.

Klik på linket og bliv sendt videre til TV-SYDs hjemmeside.

Hvert afsnit varer ca. 28 minutter.

https://www.tvsyd.dk/100-ar-i-syd-og-sonderjylland/100-ar-i-syd-og-sonderjylland-410?autoplay=1#player

Læs videre

20. oktober 1919. “En Ædelsten »som Smykke sat i Danmarks blanke Skjold«”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

20. Oktober: Møde med Mellemslesvigsk Udvalgs Bestyrelse om mange Enkeltspørgsmaal, blandt andet Pressen. — Til Nikolaj Andersens Jordefærd i Aabenraa. — I Aften Tillidsmandsmøde  i Borgerforeningen.Læs videre

TV-serie: 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie (3): 1870-1879.

Se eller gense TV-udsendelserne med 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie.

Tredje afsnit handler om tiåret 1870-1879. Vært er museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland.

Klik på linket og bliv sendt videre til TV-SYDs hjemmeside.

Hvert afsnit varer ca. 28 minutter.

https://www.tvsyd.dk/100-ar-i-syd-og-sonderjylland/100-ar-i-syd-og-sonderjylland-310?autoplay=1#player

Læs videre

18. oktober 1919. Vælgerforenings-Fællesmøde i Tinglev.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

18. Oktober: Vælgerforenings-Fællesmøde i Tinglev. Særlige Gruppemøder ind imellem. En Tid synes Samling tvivlsom. Man gaar dog med til A. Graus Resolution om Støtte til 2.Læs videre

18. oktober 1919. Fællesmødet i Tinglev

Fællesmødet i Tinglev
I Tinglev afholdtes 18. Okt. 1919 et Fællesmøde mellem Flertals- og Mindretalsgrupperne indenfor Vælgerf. Best. og Tilsynsr. samt Hovedstyrelsen og Kredslederne i Sønderjydsk Arbejderforening.

I Henhold til et af over 200 Medlemmer af Foreningen til Bestyrelsen indsendt Andragende om Afholdelsen af en ekstraordinær Generalforsamling vedtoges det enstemmigt at indkalde en saadan til Aabenraa Mandag 3.… Læs videre

17. oktober 1919. Bestyrelsesmøde for Landkredsen.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

17. Oktober: Formiddag til Søgaards Bestyrelsesmøde for Landkredsen. Stillingen synes at være over min Forventning; i Jaruplund er der 70 Vælg-erforeningsmedlemmer. Eftermiddag Besøg af Damsgaard, senere Wall, der nu vover sig ud igen.Læs videre

16. oktober 1919. Opråb fra Vælgerforeningens flertalsgruppe

Opraab fra Vælgerforeningens Flertalsgruppe
Flertalsgruppen udsendte 16. Okt. 1919 nedenst. Opraab til Nordslesvigs dansksindede Befolkning (Grænsev., II, 143 f.):

Sønderjyder!

I en for vor Landsdel, vort Folk og vort Fædreland skæbnesvanger Tid kræver man fra anden Side Nyvalg til Vælgerf. Tilsynsr. Med Henblik derpaa føler vi Trang til i al Korthed at klarlægge vort Standpunkt.

I Grænsespørgsmaalet staar vi vedvarende paa det Standpunkt, som Fredsdelegationen, der repræsenterede den danske Rigsdags fire store Partier og den samlede danske Befolkning i Sønderjylland, i Foraaret klarlagde overfor Fredskonferencen i Paris.Læs videre

16. oktober 1919. Svar på den tyske indsigelse mod CIS

Tyske Indsigelser mod Gyldigheden af C. I. S.
Chefen for den tyske Delegation ved Fredskonf. gjorde i en Note af 3. Okt. 1919 gældende, at de forskellige Afstemnings- og Grænse-Kommissioners Gyldighed maatte anses for tvivlsom, saafremt de ikke var sammensat i Overensstemmelse med Traktat-Bestemmelserne (altsaa, hvis de ikke talte Medlemmer, udnævnt af U. S. A.).

Øverste Raad svarede herpaa i en (af Juristernes Kommission affattet) Note, dat.… Læs videre

16. oktober 1919. Tysk klage over indskrænkning af tilrejsende stemmeberettigede

Tysk Note til Fredskommissionens øverste Raad
Generalløjtnant Michel, Øverstbefalende i den belgiske Rhin-Zone, havde afslaaet Pas til de i det slesvigske Afstemnings-Omraade fødte, i Zonen bosatte Personer, som ønskede at deltage i Folkeafstemningen. Generalen havde begrundet sit Afslag paa følgende Maade:

Kun de Indbyggere i Slesvig, som er fødte, eller som har været bosatte dér før 1.… Læs videre

TV-serie: 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie (2): 1860-1869.

Se eller gense TV-udsendelserne med 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie.

Andet afsnit handler om tiåret 1860-1869. Vært er museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland.

Klik på linket og bliv sendt videre til TV-SYDs hjemmeside.

Hvert afsnit varer ca. 28 minutter.

3. afsnit offentliggøres her på siden den 19. oktober.

https://www.tvsyd.dk/video/klip/100-ar-i-syd-og-sonderjylland?autoplay=1#player

Læs videre

TV-serie: 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie (1): 1850-1859.

Se eller gense TV-udsendelserne med 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie.

Første afsnit handler om tiåret 1850-1859. Vært er museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland.

Klik på linket og bliv sendt videre til TV-SYDs hjemmeside.

Hvert afsnit varer ca. 28 minutter.

https://www.tvsyd.dk/video/klip/100-ar-i-syd-og-sonderjylland-110?autoplay=1?v=1_sj5n97nm

Læs videre

13. oktober 1919. Rejsen til afstemningen i Sønderjylland vil foregå med skib.

Hejmdal 13. oktober 1919.

Når de kommer.

I et interview med overretssagfører Peter Paulsen, lederen af vore udvandrede landmænds valgkontor i København, udtalte denne ifølge “Nationaltidende” bl.a.:

“Rejsen til afstemningen i Sønderjylland vil for de flestes vedkommende foregå med skib. Dog tager jyderne naturligvis toget, ligesom i det hele taget enkelte andre, og statsbanerne stiller sig meget kulant og imødekommende.… Læs videre

13. oktober 1919. Ernst Christiansens møde med den internationale kommission.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

13. Oktober: Tidligere Landdagsmand Nis Nissen, Advokat Christians, P. Michelsen og jeg samles Klokken 11½ i Peder Skramsgade i København. Efter en halv Times Ventetid ind til den internationale kommision.Læs videre

12. oktober 1919. “Journalist Henry Madsen fra »Politiken« blev overfalden”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

12. Oktober: Det andet plattyske Flyveblad uddeles i Morgen. Det første har fremkaldt en halv Snes tyske Imødegaaelser i tyske Aviser og Flyveblade og et af Pastor Lensch lavet Protestmøde paa Bremerplads i Dag, hvor Journalist Henry Madsen fra »Politiken« blev overfalden.Læs videre

11. oktober 1919. Endelig: Ernst Christiansen udnævnt til teknisk rådgiver for CIS

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

11. Oktober: Modtog i Morges Telegram (paa, Tysk): »International  Kommission for Slesvig ønsker at udnævne Dem som teknisk Raadgiver.  Bedes underrette mig, om De modtager Embedet, og om De Mandag Klokken 11  kan forhandle København Peder Skramsgade 5.Læs videre

11. oktober 1919. Fem danske Civilfangers Eventyr

Hejmdal lørdag den 11. oktober 1919
Fem danske Civilfangers Eventyr
Efter fem Aars Internering paa Azorerne.
Et erstatnings spørgsmål mod Portugal. 

Damperen “Minsk”, som er ankommen til København, medbragte fem civile, Fanger, som har været interneret af Portugiserne paa Azorerne. De tre af disse var Officerer paa tyske Koffardisskibe, som i Krigens Begyndelse havde søgt Tilflugt i portugisiske Havne paa Afrikas Vestkyst.… Læs videre

10. oktober 1919. Tyske regering har overdraget Sønderborg slot til hertug Ernst Günther.

Hejmdal 10. Oktober 1919.

Sønderborg slot.

Som meddelt i går har H. P. Hanssen i det sønderjyske udvalg meddelt, at den tyske krigsregering i strid med fredstraktaten har overdraget Sønderborg slot til hertug Ernst Günther. Fra dansk side er der i dette tilfælde, som i alle lignende, hvor statsejendom er solgt i modstrid med fredtraktatens bestemmelser, nedlagt protest, der uden tvivl vil blive taget til følge af Ententen.… Læs videre

10. oktober 1919. “…Kommissionen har godkendt alle andre fra dansk og tysk Side…”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

10. Oktober: Tyske og danske Blade har i disse Dage bragt Meddelelser om, at Kommissionen har godkendt alle andre fra dansk og tysk Side foreslaaede Raadgivere, kun ikke mig.Læs videre

Dansk løbeseddel: Renterne på den tyske statsgæld er fordoblet til 10 milliarder mark!

Allerede fra efteråret 1919 rasede i afstemningskampen en krig på argumenter for eller imod at give sin stemme til hhv. Danmark eller Tyskland. Ammunitionen var løbesedler – datidens Facebook-opslag. De var lynhurtige at trykke – men svaret fra modparten kom ofte kun få timer senere!

Her en dansk løbeseddel på tysk, der fremmaner den enorme gældsbyrde, tyske skatteydere kommer til at forrente – og som man (underforstået) kan slippe for, hvis man stemmer dansk.… Læs videre

Dansk løbeseddel: Slesvig er sakket bagud under tysk styre!

En dansk løbeseddel viser udviklingen i indbyggertal i udvalgte byer i Danmark og Slesvig. Tallene viser, at mens udviklingen har stået næsten stille i Slesvig, så har de danske byer udviklet sig stærkt.

Budskabet slås sarkastisk fast i afslutningen:

Således ser altså den “blomstring” under preussisk herredømme ud, som de tyske flyveblade taler om!

Læs videre

7. oktober 1919. Billeder fra sønderjydernes liv i det fjerne østen.

Pastor N. A. Jensen: ”Gymnastikdirektør N. H. Rasmussen som havde taget et dansk arbejde op for sønderjyske krigsfanger sendte Jensen til fangelejren i Aurillac i Sydfrankrig, hvor han 1915–16 var præst og lærer for de derværende sønderjyder. 1917–18 var han i samme ærinde i Rusland hvor han i revolutionstiden med stort besvær fik samlet fangne sønderjyder i Jurjef Polski nordøst for Moskva og til sidst sendt dem hjem over Stockholm.” Ventetider 1926.… Læs videre

6. oktober 1919. Resolution om generalforsamling i Vælgerforeningen

Fælles Resolution om Generalforsamling i Vælgerforeningen
Paa et Fællesmøde i Tinglev 6. Okt. 1919 vedtog Flertals- og Mindretalsgrupperne samt Arbejdergruppen enstemmigt følgende Res.:

Under Forudsætning af, at der stilles Andragende om Afholdelse af en Generalforsamling, fastsættes denne til Mandagen d. 3. November.

__________

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.… Læs videre