31. oktober 1919. “…men der synges dog nogle danske Sange”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

31. Oktober: Borgerforeningens Ejendom slaar nu knap til. I Aften var Petri Sogns Tillidsmænd samlede til livligt Møde ovenpaa, St. Hans Sogn med 130 Mennesker nedenunder.Læs videre

Fødested tilføjet på navnelister over krigsdeltagere

Det er nu blevet nemmere at finde krigsdeltagere via de alfabetiske navnelister som findes under siden “Sønderjyder“.

Én af de frivillige har brugt rigtigt mange timer de sidste måneder på (så vidt muligt) at tilføje fødested og/eller bopæl på navnelisterne over de 9.000 krigsdeltagere, der pt. er oprettet personsider for.
Af hensyn til overblikket er det valgt ikke at angive det specifikke stednavn, hvor krigsdeltageren er født, men alene i hvilket sogn  eller by krigsdeltageren er født.… Læs videre

30. oktober 1919. Krigsskibe til Slesvig – ja eller nej? Nej!

Møde i Fredskommissionens øverste Raad

Paa Øverste Raads Møde 30. Okt. 1919 forelaa Indstillingen fra Admiralernes Raad. Den fung. Præsident, (fransk) Udenrigsminister Stéphen Pichon, udtalte:

Admiralernes Indstilling vil være alle D ’Herrer bekendt. Jeg foreslaar, at den vedtages.

Ingen har Indvendinger at gøre?

Vedtaget.

_________

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.… Læs videre

30. oktober 1919. “Den stærke Belægning med Tropper har nok ogsaa politisk Formaal”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

3 0. Oktober: I Gaar udpegede Direktør Lohmann en dansk Elev (Spejderfører) for den samlede Skole til Skræk og Advarsel. — 2. Zones Sydgrænse er fra i Gaar Middags Klokken 12 besat af tysk Militær.Læs videre

29. oktober 1919. “Besættelsen” af Nordslevig

Rigsdagspartiernes sønderjydske Udvalg
I Mødet 29. Okt. 1919 betonede Minister H. P. Hanssen, at C. I. S. lagde stor Vægt paa, at den danske Besættelse af Afsemningsomraadet skete i Overensstemmelse med Fredstraktatens Ordlyd »efter Aftale med Kommissionen«, og fortsatte derefter:

Efter at der var udvekslet nogle skriftlige Udtalelser, og jeg ogsaa personlig havde haft nogle Forhandlinger om dette Spørgsmaal, blev det bestemt, at der skulde finde en Forhandling Sted i Udenrigsministeriet mellem Finansministeren, Udenrigsministeren og mig paa den ene Side og den samlede Kommission paa den anden Side.Læs videre

27. oktober 1919. Udnævnelsen af de foreslåede embedsmænd.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

27. Oktober: Den internationale Kommission udnævner de foreslaaede Embedsmænd, endvidere til tekniske Raadgivere:

Tyske: Dr. Christians, Iversen, de la Matte (Sønderborg) og P. Michelsen, Danske: Kis Nissen, J.Læs videre

27. oktober 1919. Admiralernes Råd fraråder at sende krigsskibe til Slesvig

Møde i Admiralernes Raad
Efter at have faaet Øverste Raads Beslutning af 25. Okt. 1919 tilstillet, vedtog Admiralernes Raad 27. s. M. at udtale:

Det kan ikke anses for at være velovervejet (judicieux) at sende Krigsskibe til Flensborg, med mindre der ligeledes kan være Landgangskorps til Raadighed for Krigsskibene.__________

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.… Læs videre

TV-serie: 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie (10): 1940-1949.

Se eller gense TV-udsendelserne med 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie.

Tiende og sidste afsnit handler om tiåret 1940-1949. Vært er museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland.

Klik på linket og bliv sendt videre til TV-SYDs hjemmeside.

Hvert afsnit varer ca. 28 minutter.

https://www.tvsyd.dk/100-ar-i-syd-og-sonderjylland/100-ar-i-syd-og-sonderjylland-4?autoplay=1#player

Læs videre

25. oktober 1919. De allierede har besluttet at sende krigsskibe til Slesvig

Møde i Fredskommissionens øverste Raad
I Anl. af Sir Charles Marling’s Henvendelse af 22. Okt. 1919 vedtog øverste Raad i sit Møde 25. s. M. følgende Beslutning:

Sir Eyre Crowe bemyndiges til i det øverste Raads Navn at meddele Formanden for Slesvig-Kommissionen Ordlyd og Indhold af de i Raadets Møde 16. Juli om Slesvig tagne Beslutninger.Læs videre

TV-serie: 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie (9): 1930-1939.

Se eller gense TV-udsendelserne med 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie.

Niende afsnit handler om tiåret 1930-1939. Vært er museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland.

Klik på linket og bliv sendt videre til TV-SYDs hjemmeside.

Hvert afsnit varer ca. 28 minutter.

https://www.tvsyd.dk/100-ar-i-syd-og-sonderjylland/100-ar-i-syd-og-sonderjylland-3?autoplay=1#player

Læs videre

25. oktober 1919. “Det tyske Udvalg foranstalter Møde nede i Tyskland for de stemmeberettigede.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

25. Oktober: Det tyske Udvalg foranstalter Møde nede i Tyskland for de stemmeberettigede. Det har i lang Tid arbejdet paa at finde dem alle, medens Overretssagfører P.Læs videre

24. oktober 1919. “En Bataillon Rigsværn med Maskingeværafdeling marcherede i Gaar ind i Byen”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

24. Oktober: »Flensburger Nachrichten« og »Flensburger Volkszeitung« lever højt paa »Vestjyllands Socialdemokrat’s« Skriverier mod den sydlige Danskhed. — Iversen i Munkbrarup er udnævnt til Ernæringskommissær.  — En Bataillon Rigsværn med Maskingeværafdeling marcherede i Gaar ind i Byen.Læs videre

TV-serie: 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie (8): 1920-1929.

Se eller gense TV-udsendelserne med 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie.

Ottende afsnit handler om tiåret 1920-1929. Vært er museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland.

Klik på linket og bliv sendt videre til TV-SYDs hjemmeside.

Hvert afsnit varer ca. 28 minutter.

https://www.tvsyd.dk/100-ar-i-syd-og-sonderjylland/100-ar-i-syd-og-sonderjylland?autoplay=1#player

Læs videre

TV-serie: 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie (7): 1910-1919.

Se eller gense TV-udsendelserne med 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie.

Syvende afsnit handler om tiåret 1910-1919. Vært er museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland.

Klik på linket og bliv sendt videre til TV-SYDs hjemmeside.

Hvert afsnit varer ca. 28 minutter.

https://www.tvsyd.dk/100-ar-i-syd-og-sonderjylland/100-ar-i-syd-og-sonderjylland-2?autoplay=1#player

 … Læs videre

23. oktober 1919. Uroligheder i Flensborg

Tysk Note om Urolighederne i Flensborg
Chefen for den tyske Delegation, v. Lersner, tilstillede 23. Okt. 1919 i Anl. af Urolighederne i Flensborg og de trufne militære Foranstaltninger følgende Note:

De sidste Uger har der i Flensborg været stort Overtal af arbejdsløse og stærk Tilstrømning af Medlemmer fra Søfolkenes Fagforening. De Skibsbesætninger, der vil arbejde, er Genstand for Trusler, og Byens Forsyning af Levnedsmidler støder paa de største Vanskeligheder.Læs videre

TV-serie: 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie (6): 1900-1909.

Se eller gense TV-udsendelserne med 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie.

Sjette afsnit handler om tiåret 1900-1909. Vært er museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland.

Klik på linket og bliv sendt videre til TV-SYDs hjemmeside.

Hvert afsnit varer ca. 28 minutter.

https://www.tvsyd.dk/100-ar-i-syd-og-sonderjylland/100-ar-i-syd-og-sonderjylland-1?autoplay=1#player

Læs videre

22. oktober 1919. C.I.S. begærer 3. zone rømmet

C. I. S. begærer 3. Zones Rømning
Medens C. I. S. var bleven underrettet om den eksekutive Komité’s Indstilling af 9. Juli 1919, havde — ved en Fejltagelse — Kommissionen ikke faaet Meddelelse om Øverste Raads Beslutning af 16. s. M.

Sir Charles Marling telegraferede 22. Okt. 1919 til Fredskonf.:

Omkring 20. Juli har den eksekutive Komité foreslaaet det øverste Raad at anmode den tyske Regering om at tilstille de tyske Embedsmænd i 3.Læs videre

TV-serie: 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie (5): 1890-1899.

Se eller gense TV-udsendelserne med 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie.

Femte afsnit handler om tiåret 1890-1899. Vært er museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland.

Klik på linket og bliv sendt videre til TV-SYDs hjemmeside.

Hvert afsnit varer ca. 28 minutter.

https://www.tvsyd.dk/100-ar-i-syd-og-sonderjylland/100-ar-i-syd-og-sonderjylland-0?autoplay=1#player

Læs videre

TV-serie: 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie (4): 1880-1889.

Se eller gense TV-udsendelserne med 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie.

Fjerde afsnit handler om tiåret 1880-1889. Vært er museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland.

Klik på linket og bliv sendt videre til TV-SYDs hjemmeside.

Hvert afsnit varer ca. 28 minutter.

https://www.tvsyd.dk/100-ar-i-syd-og-sonderjylland/100-ar-i-syd-og-sonderjylland-410?autoplay=1#player

Læs videre

20. oktober 1919. “En Ædelsten »som Smykke sat i Danmarks blanke Skjold«”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

20. Oktober: Møde med Mellemslesvigsk Udvalgs Bestyrelse om mange Enkeltspørgsmaal, blandt andet Pressen. — Til Nikolaj Andersens Jordefærd i Aabenraa. — I Aften Tillidsmandsmøde  i Borgerforeningen.Læs videre

TV-serie: 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie (3): 1870-1879.

Se eller gense TV-udsendelserne med 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie.

Tredje afsnit handler om tiåret 1870-1879. Vært er museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland.

Klik på linket og bliv sendt videre til TV-SYDs hjemmeside.

Hvert afsnit varer ca. 28 minutter.

https://www.tvsyd.dk/100-ar-i-syd-og-sonderjylland/100-ar-i-syd-og-sonderjylland-310?autoplay=1#player

Læs videre

18. oktober 1919. Vælgerforenings-Fællesmøde i Tinglev.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

18. Oktober: Vælgerforenings-Fællesmøde i Tinglev. Særlige Gruppemøder ind imellem. En Tid synes Samling tvivlsom. Man gaar dog med til A. Graus Resolution om Støtte til 2.Læs videre

18. oktober 1919. Fællesmødet i Tinglev

Fællesmødet i Tinglev
I Tinglev afholdtes 18. Okt. 1919 et Fællesmøde mellem Flertals- og Mindretalsgrupperne indenfor Vælgerf. Best. og Tilsynsr. samt Hovedstyrelsen og Kredslederne i Sønderjydsk Arbejderforening.

I Henhold til et af over 200 Medlemmer af Foreningen til Bestyrelsen indsendt Andragende om Afholdelsen af en ekstraordinær Generalforsamling vedtoges det enstemmigt at indkalde en saadan til Aabenraa Mandag 3.… Læs videre

17. oktober 1919. Bestyrelsesmøde for Landkredsen.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

17. Oktober: Formiddag til Søgaards Bestyrelsesmøde for Landkredsen. Stillingen synes at være over min Forventning; i Jaruplund er der 70 Vælg-erforeningsmedlemmer. Eftermiddag Besøg af Damsgaard, senere Wall, der nu vover sig ud igen.Læs videre

16. oktober 1919. Opråb fra Vælgerforeningens flertalsgruppe

Opraab fra Vælgerforeningens Flertalsgruppe
Flertalsgruppen udsendte 16. Okt. 1919 nedenst. Opraab til Nordslesvigs dansksindede Befolkning (Grænsev., II, 143 f.):

Sønderjyder!

I en for vor Landsdel, vort Folk og vort Fædreland skæbnesvanger Tid kræver man fra anden Side Nyvalg til Vælgerf. Tilsynsr. Med Henblik derpaa føler vi Trang til i al Korthed at klarlægge vort Standpunkt.

I Grænsespørgsmaalet staar vi vedvarende paa det Standpunkt, som Fredsdelegationen, der repræsenterede den danske Rigsdags fire store Partier og den samlede danske Befolkning i Sønderjylland, i Foraaret klarlagde overfor Fredskonferencen i Paris.Læs videre

16. oktober 1919. Svar på den tyske indsigelse mod CIS

Tyske Indsigelser mod Gyldigheden af C. I. S.
Chefen for den tyske Delegation ved Fredskonf. gjorde i en Note af 3. Okt. 1919 gældende, at de forskellige Afstemnings- og Grænse-Kommissioners Gyldighed maatte anses for tvivlsom, saafremt de ikke var sammensat i Overensstemmelse med Traktat-Bestemmelserne (altsaa, hvis de ikke talte Medlemmer, udnævnt af U. S. A.).

Øverste Raad svarede herpaa i en (af Juristernes Kommission affattet) Note, dat.… Læs videre

16. oktober 1919. Tysk klage over indskrænkning af tilrejsende stemmeberettigede

Tysk Note til Fredskommissionens øverste Raad
Generalløjtnant Michel, Øverstbefalende i den belgiske Rhin-Zone, havde afslaaet Pas til de i det slesvigske Afstemnings-Omraade fødte, i Zonen bosatte Personer, som ønskede at deltage i Folkeafstemningen. Generalen havde begrundet sit Afslag paa følgende Maade:

Kun de Indbyggere i Slesvig, som er fødte, eller som har været bosatte dér før 1.… Læs videre

TV-serie: 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie (2): 1860-1869.

Se eller gense TV-udsendelserne med 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie.

Andet afsnit handler om tiåret 1860-1869. Vært er museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland.

Klik på linket og bliv sendt videre til TV-SYDs hjemmeside.

Hvert afsnit varer ca. 28 minutter.

3. afsnit offentliggøres her på siden den 19. oktober.

https://www.tvsyd.dk/video/klip/100-ar-i-syd-og-sonderjylland?autoplay=1#player

Læs videre

TV-serie: 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie (1): 1850-1859.

Se eller gense TV-udsendelserne med 100 år i Syd- og Sønderjyllands historie.

Første afsnit handler om tiåret 1850-1859. Vært er museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland.

Klik på linket og bliv sendt videre til TV-SYDs hjemmeside.

Hvert afsnit varer ca. 28 minutter.

https://www.tvsyd.dk/video/klip/100-ar-i-syd-og-sonderjylland-110?autoplay=1?v=1_sj5n97nm

Læs videre