22. September 1914. Stigende hestepriser. Sådan fungerer sanitetstjenesten.

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

De stigende Hestepriser.

En enkelt Hestehandel, der er afsluttet paa Morsø i disse Dage, giver et godt Bevis paa, hvor stærkt Priserne paa Heste er steget den sidste Maaneds Tid. For en Maaned siden bød nemlig en Opkøber for et Par Heste paa Nordmors 2000 Kroner, Men Ejeren forlangte 2200, Hvad Køberen ikke vilde give, og der blev ingen Handel denne Gang.Læs videre

22. september 1914. Sådan døde Søren Andresen

Ribe Stiftstidende skriver:

Et feltpostbrev fra en nordslesvigsk gardist

De voldsomme tab, som efter mange samstemmende efterretninger har ramt den preussiske garde under felttoget i Frankrig, har også vist deres virkninger blandt de ikke få nordslesvigere, der gør tjeneste ved dette elitekorps.

Imellem disse var gårdejer Søren Andresen fra Øster Terp, som forleden blev dræbt af en granat.Læs videre

22. September 1914 – De faldne

Andresen, Christen (GR4/11) – Bourgogne, Frankrig.
Hansen, Hans Rasmus (GRzF3/8) – St. Leonard.
Hansen, Jørgen (IR14/10) – Flandern, Belgien.
Lund, Christian Simonsen (RIR86/5) – L ‘Aigle, Noyon, Frankrig.
Schmidt, Peter Hansen (IR156/5) – Montfaucon, Verdun, Frankrig.
Thomsen, Heinrich Ernst Christian (GRzF2/3) – St. Gerard, Belgien.
Zerssen, Hans Dietrich von (RIR86/6) – Noyon, Frankrig.… Læs videre

22. september 1914. Overpræsidenten fyret. Sygeplejersker fra Sønderjylland.

Ribe Stiftstidende skriver

Overpræsidentskiftet

Den nu fremkomne meddelelse om overpræsident von Bülows definitive tilbagetræden og remplacering med den alelrede under hr. v. Bülows orlov fungerende hr. v. Moltke, kommenteres i ”Berliner Tageblatt” bl.a. på følgende måde:

”Netop ved den danske grænse er der begået mange fejl. Man må nære den tillid til den nye overpræsident i Slesvig, at han med held må arbejde hen på en udjævning af de naturlige modsætninger i vort nordgrænseland.”… Læs videre

22. september 1914. “Franskmændene gravede sig ned i respektfuld afstand.”

Af Regiment 86’s historie

Den 22. september blev stillingen fremskudt 1.500 meter indtil vejen Moulin-Autrêches med I bataljon tæt op ad Moulin.

To dage senere gravede franskmanden sig ned i en respektfuld afstand af 800-1.000 meter. Også de følgende dage lod han regimentet uforstyrret.

Krigstordenen trak videre nordpå, hvor der endnu i ugevis blev kæmpet om forlængelse af fløjen, indtil Nordsøen betød stop.Læs videre

21. September 1914. Feltpost fra fronten. Frivillige sygeplejersker.

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Udpluk af Feltbreve fra Nordslesvigere.

Dr. Lausten Thomsen, Skærbæk, som deltager i Krigen, har efter hvad der meddeles os af en Landeværnsmand som tjener i samme Bataillon, vist sig overordentlig modig under et Slag i Belgien, idet han uden at ænse Kuglerne, stadig gik og forbandt de Saarede, mellem hvilke der ogsaa var mange Nordslesvigere, ude i Ildlinjen.Læs videre

21. september 1914. Skyttegravsliv: “Snart var jeg gennemblødt over hele kroppen.”

86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl ved Broager fortæller:

Den 21. Sept. 1914. Om Eftermiddagen gik vi frem til en Dal, satte Tornystrene sammen og gravede en ny Skyttegrav.

Vi blev færdige sent om Aftenen, og da vi kom tilbage til Tornystrene, opdagede jeg til min store Sorg, at min Kappe var bleven stjaalet. Jeg saa ingen anden Udvej end at haabe paa, at Lykken vilde vise mig Vej til en anden.Læs videre

20. september 1914: “Hertil og ikke længere!”

Af Regiment 86’s historie:

Den 20. september, kl. 5 om morgenen. Øsende regnvej, det første daggry. Artilleriet fyrer løs med alle kanoner, et ildoverfald på 15 minutter. Et uhyggeligt og samtidig smukt skuespil, når granaterne trækker deres lysende bane i mørket.

Kl. 5.15 træder regimentet an, igen med afladede geværer, den sidste gang med vajende faner.Læs videre

20. september 1914. “Med fældede Bajonetter stormede vi lige imod de hvislende Kugler.”

FR86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl ved Broager fortæller:

Den 20. Sept. 1914. Om Morgenen Kl . 4.30 gennembrød et drønende Kanonskud Nattens Stilhed. Det var Tegnet til, at vi skulde gaa frem til Angreb over hele Linien. Lidt beklemte om Hjertet pakkede vi vore Sager og steg tavse og stille op af Skyttegraven.

Man hørte kun dæmpet Kommando; det lyder saa unaturligt med den hvasse, hviskende Tone.Læs videre

20. september 1914 – De faldne

Barm, Heinrich von (FR86/8) – Autrêches, Frankrig.
Bustorff, Hans Christ. Herm. (FR86/11) – Autréches, Frankrig.
Christensen, Christian Appel (FR86/5) – Autréches, Frankrig.
Christensen, Mathias (FR86/8) – Autréches, Frankrig.
Christiansen, Jørgen (IR75/2) – Nampcel, Frankrig.
Clausen, Jørgen (IR75/7) – Frankrig.
Faurholm, Christen Jørgensen (FR86/8) – Autréches, Frankrig.
Frank, Hans Jørgen (RIR86) – Tracy le Val, Frankrig.… Læs videre

19. september 1914. ”Landwehr-Division Goltz på russisk jord”.

Af Allan Otto Wagner

LIR84 – LANDWEHR INFANTERIE REGIMENT NR. 84 –”Landwehr-Division Goltz på russisk jord”.

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under Landwehr-Division Goltz, som var en del af den 8. arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner senere på efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.… Læs videre

19. September 1914. Dagens nyheder, bl.a. om brugen af sanitetshunde i krigen

Hejmdal

Dagens nyt fra Nordborg Avis, lokaludgave af Hejmdal

Frivillige Gaver til det Røde Kors

Tropperne i Felten har nu haardt Brug for frivillige Gaver. Disse skal udelukkende tjene til Lettelse og Opmuntring for Tropperne i Felten og de Syge ud over de af Hærforvaltningen givne Ydelser. Som frivillige Gaver kommer i Betragtning:

I. Næring og Nydelsesmidler.Læs videre

19. september 1914 – De faldne

Andersen, Andreas (RIR86/2) – Carlepont, Frankrig.
Christiansen, Jens Christian (RIR86/2) – Carlepont, Frankrig.
Freygang, Adolf (IR84/11) – Filain, Frankrig.
Hannibal, Otto Hansen – Frankrig.
Hansen, Johann Peter Christian (RIR86/3) – Noyon, Frankrig.
Heuck, Peter August (IR160/1) Suiain.
Jepsen, Hans (RIR86/2) – Carlepont, Frankrig.
Knudsen, Knud Ohle (RIR86/2) – Carlepont, Frankrig.
Lausten, Bende Elias (RIR86/2) – Carlepont, Frankrig.… Læs videre

19. september 1914. Ordre til modangreb

Af Regiment 86’s historie:

Den 19. september kom der en almen angrebsbefaling til den 20. september. Stillingen skulle forbedres, og linjen skulle fremrykkes til landevejen Autrêches-Moulin.

Følgende blev bestemt: III. og II bataljon i forreste linje og i deres enhed de to sammenlagte kompagnier fra I bataljon. Bagved igen 2 kompagnier landeværn 53 under major von Burstin.Læs videre

18. september 1914. Brev fra Jeppe Østergaard på Østfronten.

Szeldkehmen, 18.9.1914.

Vi er for tiden i kvarter i en lille dejlig, fredelig landsby, men her er ikke stort at få. Russerne har ikke været her, men befolkningen har levet som flygtninge i et par uger. Her er derfor ikke meget at få til købs, men en flaske vin fik jeg opdrevet i morges, som jeg delte med to kammerater.Læs videre

18. September 1914. Nyt fra Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Russiske Grusomheder. Berlin, Fredag.

“Berliner Tageblatt”s Krigskorrespondent Lindenberg skriver fra den østlige Krigsskueplads:

“Jeg kommer lige fra en fælles Drøftelse med Generalstabschefen. Han stadfæstede Grusomheder, som spotter enhver Civilisation.

Fuld af Beundring fortalte han om vore Troppers Heltegerninger, om deres Marchydelser, og deres Villighed til at bære alle Savn. Hver Aften havde de i de sidste Dage maattet tilkæmpe sig deres Kvarterer med Bajonetten.Læs videre

18. september 1914. Livsfarlig malkning.

86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl ved Broager fortæller:

Stadig haard Granatild.

Nis Clausen og Andr. Andresen fik hos Kompagniføreren Lov at malke en Ko, som gik omkring ved Skyttegraven. Da de havde 3 Kogekar fulde, sneg de sig forsigtigt tilbage til Skyttegraven; men næppe var de ved Nedgangen, saa styrtede Nis om, ramt af en Kugle, som var gaaet gennem Hjælmen og havde saaret ham lige over Panden.Læs videre

18. september 1914 – De faldne

Eichhorn, Johannes – Belgien.
Jürgensen, Jakob (IR86/5) – Autreches, Vassens, Frankrig.
Jørgensen, Martin (RIR86/8) – Carlepont, Frankrig.
Kotlowski, Leo (RIR86/7) – Carlepont, Frankrig.
Laumann, Claus (RIR86/7) – Carlepont, Frankrig.
Niklasson, Jon Ewald Albin (RIR86/7) – Carlepont, Frankrig.
Schaller, Ernst Emil Ludwig (RIR86/5) – L´Aigle, Frankrig.
Skov, Hans Jørgen (RJB9/1) – Bois de la Motagne, Frankrig.… Læs videre

17. september 1914. Høsten – og den første desertør?

Dagens nyt fra Hejmdal

Høstberetninger. Vodder Sogn. Vodder, i Septbr. 1914.

Rugen er i Sognet er ualmindelig god, Byg og Havre middel. Hvede dyrkes ikke meget her, men maa kaldes god. Roer og Kartofler tegner til at give under Middel, vistnok paa Grund af den lange Tørke nu paa Eftersommeren.

Men vi kan være godt tilfreds med den lange Tørke, for den har jo lettet Høsten meget.Læs videre

17. september 1914. De sønderjyske blade under skarp censur.

Ribe Stiftstidende gik for at være det mest velinformerede blad nord for Kongeåen:

Sønderjylland og Krigen

Som af os bebudet er der nu på flere steder – måske endog de fleste – langs grænsen sket lettelser i den af Tyskland siden krigstilstandens indtræden påbudte grænsespærring, og forbindelsen mellem grænseegnenes forgår nu de fleste steder uden alt for store bryderier, selvom der naturligvis må iagttages visse formaliteter.Læs videre

17. september 1914 – De faldne

Brors, Rudolf  (IR84/2) – Cuts, Frankrig.
Dietrich, Christoph (RIR86/8) – Grand Maupas, Frankrig.
Duus, Johann (FR86) – Cuts, Frankrig.
Focken, Heinrich Christian August  (RIR86/5) – L´Aigle, Frankrig.
Hansen, Christian (RIR86/7) – Tracy le Val / Ollencourt,  Frankrig.
Hansen, Hans (FR86/2) – Autreches, Frankrig.
Hansen, Hans Steffen (RIR86/5) – L´Aigle, Frankrig.
Hansen, Martin Friedrich (RIR86/3) – Noyon, Frankrig.… Læs videre

16. September 1914. Nyt fra Hejmdal

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Høstberetninger. Haderslev Næs. Flovt, den 13. September.

Under mindre lyse Udsigter begyndte dette Aars Høst. Indkaldelserne til Hæren tyndede slemt ud i den vanlige Arbejdskraft. I mange Hjem manglede Lederen af Bedriften.

Høsten er nu tilendebragt og overalt kommen godt i Hus. Det gode Vejr og den gode Vilje hos alle, Smaa og Store, til at tage fat, har været gode Forbundsfæller i denne kritiske Tid.Læs videre

16. september 1914. “Vi havde regn og uhyggelig granatild hele dagen.”

86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl ved Broager fortæller:

Den 16. Sept. 1914. Før Daggry dækkede vi Skyttegraven med Stænger og Brædder, som vi hentede nede i Byen Autriches, og bagefter kastede vi Halm og Jord paa.

Vi havde Regn og uhyggelig Granatild hele Dagen. Om Aftenen fik vi hver et Brød og et Stykke Flæsk.Læs videre

16. september 1914 – De faldne

Andersen, Frede (IR163/10) – Elincourt, Frankrig.
Autzen, Carl Wilhelm (IR163/10) – Elincourt, Frankrig.
Bjerning, Peter Hansen (FR86/7) – Vassiens, Frankrig.
Brauer, Arthur (RIR86/8) – L´Aigle, Frankrig.
Bruhn, Jacob Carl (RIR86/6) – L´Aigle, Frankrig.
Feddersen, Berend (RIR76/1).
Friis, Søren Kristian (IR163/2) –  L´Ecouvillon, Frankrig.
Hansen, Carl Peter Magnus (RIR86/6) ) L´Aigle, Frankrig.
Hansen, Christian (IR163/2) – Elincourt, Frankrig.… Læs videre