4. juli 1919. Vælgerforeningen vedtager resolution om 3. zone

Paa Den nordslesvigske Vælgerforenings Bestyrelses- og Tilsynsrådsmøde 4. Juli 1919 vedtoges eenstemmigt følgende af Red. Ernst Christiansen, Flensborg, foreslaaede Resolution:

Vælgerforeningen er taknemmelig for de Henvendelser, der af danske Rigsdagsmænd er rettede til Udenrigsministeren om at virke for, at Rømningen af tredie Zone genoptages.

Naar Afstemningsforholdene i anden Zone fuldt ud skal betrygges, er det en bydende Nødvendighed, at Rømningen ikke standser faa Kilometer sønden for Flensborg.

Resolutionen undertegnedes af Best. og tilstilledes 17. s. M. den franske Legation i Kbhvn.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *