5. juli 1919. Hvem skal være formand for Den internationale Kommission for Slesvig?

Paa britisk Initiativ var (23. Juni 1919) Spørgsmaalet om Formandskabet i den internat. Plebiscit-Kommission for Slesvig bleven rejst. Fra fransk Side svaredes (26. s. M.), at da den dav. franske Gesandt i Kbhvn., Conty, var bleven udnævnt til Ambassadør i Brasilien og stod i Begreb med at forlade Danmark, havde Frankrig ingen Interesser at gøre gældende i Sagen, som — i Henh.… Læs videre

4. juli 1919. Ernst Christiansen: “Vælgerforeningsmødet ender endnu en Gang med et Forlig.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

4 Juli: Efter et Gruppemøde i Aftes i Haderslev i Dag Vælgerforeningsmøde i Aabenraa i Anledning af Minister-Udnævnelsen.

Forinden en Drøftelse i H. P. Hanssens Bolig, hvori en Række Flensborgere deltager, om Flensborg Kommunalforfatning under dansk Styre.Læs videre

4. juli 1919. Fremtiden usikker for nordslesvigske embedsmænd

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bringer i dag og de følgende dage udtog af hans erindringer. Dette er ellevte del.

Hvad vilde der ske med Embeds- og Bestillingsmændene?

I 1918, da man endnu ikke havde fordybet sig i Løsningen af de enkelte Opgaver ved Genforeningen, var der fra uansvarlig Side givet dem, der spurgte, visse Tilsagn.Læs videre

4. juli 1919. Vælgerforeningen vedtager resolution om 3. zone

Paa Den nordslesvigske Vælgerforenings Bestyrelses- og Tilsynsrådsmøde 4. Juli 1919 vedtoges eenstemmigt følgende af Red. Ernst Christiansen, Flensborg, foreslaaede Resolution:

Vælgerforeningen er taknemmelig for de Henvendelser, der af danske Rigsdagsmænd er rettede til Udenrigsministeren om at virke for, at Rømningen af tredie Zone genoptages.

Naar Afstemningsforholdene i anden Zone fuldt ud skal betrygges, er det en bydende Nødvendighed, at Rømningen ikke standser faa Kilometer sønden for Flensborg.Læs videre

3. juli 1919. Forgældede og uden varer – hvordan skal de sønderjyske handlende klare sig efter Genforeningen?

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bringer i dag og de følgende dage udtog af hans erindringer. Dette er tiende del.

De økonomiske Forhold blev stadig vanskeligere. Købmandsstanden var for en stor Del hæmmet i sin Virksomhed. Manufakturhandlerne havde intet at sælge.Læs videre

3. juli 1919. “Vi brændemærker de Personers skamløse Færd, som vil forraade tysk Omraade til Danmark.”

“Landsforsamlingen for de forhenværende Hertugdømmer Slesvig og Holsten” vedtog paa sit sidste Møde, 3. Juli 1919, i Rendsborg nedenstaaende Resolution. (Schlesw.-Holst. Kunstkalender, 1920, Tillægsblad).

Det af os repræsenterede slesvig-holstenske Folk var og er endnu i Dag beredt til i det nordslesvigske Spørgsmaal at skabe en fredelig Udligning med Danmark, som svarer til begge Folks berettigede nationale Krav, som yder Mindretallene paa begge Sider kulturel Beskyttelse og gør Nordslesvig til en Folkebro mellem Tyskland og Norden.Læs videre

2. juli 1919. Dansk fødevarehjælp strandet i Vamdrup

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bringer i dag og de følgende dage udtog af hans erindringer. Dette er niende del.

Indførslen af Tipundspakkerne med Levnedsmidler vanskeliggjordes ikke fra tysk Side. Derimod stillede de tyske Myndigheder sig mindre velvillige, naar Talen blev om større Tilførsler til nordslesvigsk Omraade, idet man formentlig frygtede for, at en Begunstigelse af Befolkningen i dette Distrikt kunde vise sin Virkning ved den forestaaende Afstemning.Læs videre

1. juli 1919. Med i Verdenskrigen ved en fejltagelse. Adolf Søgaards mærkelige skæbne

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bringer i dag og de følgende dage udtog af hans erindringer. Dette er ottende del.

Af mine Minders Dyb dukker i denne Forbindelse op en underlig Skikkelse, som er hentet lige ud fra en ”Bindstouw”, som burde være skrevet Anno 1919 eller i Aarene derefter.Læs videre

1. juli 1919. “Valgdagen, Genforeningsdagen, den største Dag, vi har oplevet som Folk, nærmer sig med raske Skridt.”

Sidst i Juni 1919 udsendte Vælgerforeningens Bestyrelse følgende Henvendelse til samtlige Tillidsmænd (Flensb. Av., 1. Juli).

Valgdagen, Genforeningsdagen, den største Dag, vi har oplevet som Folk, nærmer sig med raske Skridt. Afgørelsen er lagt i vor egen Haand.

Lad os sætte al vor Kraft ind paa at udnytte den paa bedste Maade.

Mere end nogen Sinde før er det denne Gang, at Tallene taler.Læs videre

1. juli 1919 – De faldne

Krigsdeltagere døde af ulykker, kvæstelser eller sygdomme pådraget i krigen eller i krigsfangenskab

3.  juli 1919:
Thomsen, Jens Peter (ERI34) – Flensburg.

6. juli 1919:
Hansen, Hans Peter – Flensburg.

11. juli 1919:
Moos, Viktor Karl Emil (AB117/4) – Nordborg, Nordborg Sogn.

24. juli 1919:
Brodersen, Christian Nielsen (IE162/4) – Tiset Mark, Gram Sogn.

31. juli 1919:
Carstens, Wilhelm Joachim Carl – Leipzig.… Læs videre