23. juli 1919. Den tyske rigsforsamling: Vigtigt, at afstemningen ikke giver anledning til irredenta

Rigsudenrigsmininster Hermann Müller udtalte i Nationalforsaml. 23. Juli 1919 følgende:

Lad mig sidst, men ikke mindst nævne de neutrale Lande, som i de forløbne Krigsaar i saa mange Henseender har været Mæglere for os.

Det tyske Folk anerkender i de tunge Tider, som det nu maa gennemgaa, med Taknemmelighed ethvert Bevis paa Forstaaelse og Deltagelse, der har lydt over til det fra de neutrale Lande i Europa. (Hør!)

Det er sig sin særlige Taknemmelighedsgæld bevidst overfor de Lande, som ogsaa i denne Sommer hos sig modtager og plejer tyske Børn, der trænger til Rekreation, saaledes som Svejts, Sverige, Norge, Danmark, Holland og Finland gør paa ædelmodig Maade. (Bravo!) Dette menneskevenlige Værk vil ikke blive glemt af os. (Nye Bravoraab).

Paa Grundlag af Fredstraktaten skal Befolkningen i Nordslesvig ved Afstemning træffe Afgørelse om sin fremtidige Nationalitet. Det er af Betydning for Bevarelsen af det gode Forhold, som bestaar mellem Danmark og Tyskland, at denne Afstemning faar et saadant Udfald, at det ikke efterlader en Irredenta i noget af Landene. (Meget sandt!)

Ledede af disse Synspunkter har vi i sin Tid ved Afslutningen af Vaabenstilstanden ved Antagelsen af Grundsætningen om Nationaliteternes Selvbestemmelsesret anerkendt, at ogsaa de i Nordslesvig boende Danskere ved Afstemning skulde træffe Afgørelse om deres yderligere Forbliven ved Tyskland.

Trods de lidet glædelige Fremtoninger, som i den sidste Tid maa noteres inden for visse tyske Kredse i Afstemningsomraadet, som lader sig lede udelukkende af “mammonistiske” Synspunkter, venter vi dog, at der som et Resultat af den nationale Holdning hos største Delen af den tyske Befolkning fremgaar en Dragning af Grænsen, som i videst muligt Omfang tager Hensyn til Beboernes Nationalitet.

Hvad angaar den i det oprindelige Udkast til Fredstraktaten fastsatte 3. Zone, fremgaar det af Ententens Svar paa vor Note angaaende det første Udkast til Fredstraktaten, at denne Zone paa Danmarks Andragende allerede er blevet fuldstændig elimineret af Fredstraktatens Bestemmelser.

Man har erklæret, at der i national Hensende ingen Strid er om denne 3. Zone. Den staar ikke længere i nogen Forbindelse med Afstemningsog Rømningsspørgsmaal. Det er forstaaeligt; thi Befolkningen i denne Zone er homogen tysk, og der har aldrig eksisteret nationale Modsætninger i den.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

En tanke om “23. juli 1919. Den tyske rigsforsamling: Vigtigt, at afstemningen ikke giver anledning til irredenta”

 1. Hvor mange har mon vidst eller forstået, hvad irredenta betyder ?
  Jeg måtte slå ordet op, for at få fuldt udbytte af teksten.
  Meyers Fremmedordbog på meyersfremmedordbog.dk: “Et under Fremmedvælde værende Landomraade, der haaber paa og kæmper for Befrielse”.
  Ordet er italiensk og betyder ‘ikke befriet’.
  Også denstoredanske.dk og ‘Ordbog over det danske Sprog’ på ordnet.dk/ods kan forklare Irredenta’s oprindelse i Italiensk historie og politik.

  Ordet mammonistisk kunne også trænge til en nærmere forklaring. Ud over at mammon givetvis betyder penge eller rigdom.
  Mammonisme er ifølge ordnet.dk/ods: 1. Stræben efter at erhverve rigdom. 2. Socialisternes Betegnelse for Capitalens Overmagt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *