30. juli 1919. Møde i Rigsdagspartiernes sønderjyske Udvalg

Rigsdagspartiernes sønderjydske Udvalg. Forhandlinger.
I Udvalgets Møde 30. Juli 1919 var følgende Ministre til Stede: Statsministeren, Udenrigsministeren, Minister H. P. Hanssen, Finans-, Handels-, Undervisnings-, Kirke- og Landbrugsministeren samt Minister Stauning og endvidere Kammerherre Krieger.

Formanden, Alex. Foss, gav først Ordet til Finansministeren, der forelagde Betænkning fra det om Genforeningslaanet nedsatte Udvalg samt Lovforslag om Indførelse af dansk Mønt, om Oprettelse af en Afregningskasse og om Oprettelse af en Udligningskasse.

Efter at Statsministeren havde omtalt, at der vilde blive stillet Forslag om Oprettelse af en Politistyrke, som kunde staa til Raadighed for Kommissionen, naar Sønderjylland skulde besættes af Ententen, gav Minister H. P. Hanssen nogle Meddelelser i Tilslutning til det af ham i Mødet l0. Juli meddelte.

Mødet sluttede, efter at der havde fundet en Ordveksling Sted angaaende Rømning af 3. Zone.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *