31. juli 1919. Debat om rømningen af 3. zone i rigsdagen

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

31. Juli: Neergaard begrundede i Gaar paa udmærket Maade en Forespørgsel i Folketinget om Rømningen af 3. Zone.

Udenrigsminister Scavenius nægter at gøre Skridt. Han støtter sig nu paa Vælgerforeningen (hvor H. P. Hanssen støttede sig paa Scavenius) og paastaar, at da Regeringen 28. Juni hørte om Rømningens Bortfald, der var en Følge af dens Indsigelse mod Afstemningen i 3. Zone, var det for sent til at gøre Indsigelse. (Franz v. Jessen har nogle Uger senere belyst denne Tales Uvederhæftighed.)

Hanssen benytter Lejligheden til at foreholde Detlef Thomsen og Wall tidligere slesvig-holstenske Anskuelser. Pludselig begrunder han den sidste Forkastelse i Vælgerforeningen med, at den er paa Vagt over for et Arbejde for 3. Zone, netop det samme, hvormed Scavenius forsvarer sin Holdning. (Svikmøllen.) Neergaards Resolution forkastes med lille Flertal.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *