17. januar 1920. CIS-Bekendtgørelse om fjernelse af embedsmænd

Bekendtgørelse No. 21 af 17. Jan. 1920:

I Henhold til Art. 109 i den 28. Juni 1919 i Versailles undertegnede
og 10. Jan. 1920 ratificerede Fredstraktat mellem de allierede og associerede Magter paa den ene Side og Tyskland paa den anden Side samt i Henhold til en ved Ratificationen særskilt truffen Aftale skal de tyske Tropper og Myndigheder (deri indbefattet Overpræsidenterne, Regeringspræsidenterne, Landraaderne, Amtsforstanderne og Overborgmestrene) rømme  Afstemningsomraadet senest 28. Jan. 1920.

Indenfor samme Tidsfrist skal de Arbejder- og Soldaterraad, der er
oprettede indenfor Afstemningsomraadet, opløses. De af deres Medlemmer, der stammer fra en anden Egn og udøver deres Funktioner den Dag, Traktaten træder i Kraft, eller som er traadt ud af Virksomhed siden 1. Marts 1919, skal ligeledes fjernes.

De i Fredstraktaten særlig opregnede Embedsmænd, som beklæder Stillinger, hvortil de er blevet udnævnt og ikke valgt, maa ikke under noget Paaskud forblive paa Afstemningsomraadet efter den fastsatte Dag.

Hvad angaar de andre Embedsmænd, d. v. s. dem, som beklæder deres Stilling efter offentligt Valg, vil den internat. Komm. ikke modsætte sig deres Forbliven paa Stedet, forudsat, at de opfører sig upaaklageligt, og at deres Nærværelse ikke medfører Fare for Afstemningens Frihed. I modsat Fald vil de blive udvist.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *