19. januar 1920. “Vi lægger trygt vor Skæbne i Kommissionens Hænder.” Vælgerforeningens velkomst til CIS

Paa Bestyrelses-. og Tilsynsrådets Møde i Den nordslesvigske Vælgerforening den 19. Jan. 1920 i Aabenraa vedtoges følgende, af Red. Nic. Svendsen, Haderslev, affattede Velkomst-Hilsen til C. I. S.:

I det Øjeblik, da den høje internationale Kommission betræder Sønderjyllands Jord, føler Vælgerforeningen, som repræsenterer hele den dansksindede Befolkning, Trang til at byde den ny Regering Velkommen.

Et langt Aaremaal med trange Kaar ligger bag os. Nu oprinder en ny
Tid, og vi ser den Dag nærme sig, da der skal vederfares os national Oprejsning, og vi, som et frigjort Folk, faar Lov til at stemme os tilbage til det Land, som vi har en tusindaarig Historie fælles med.

Paa den dansksindede Befolknings Vegne udtaler Vælgerforeningen
overfor den internationale Kommission sin Tak og Anerkendelse for den højsindede Maade, hvorpaa vore Spørgsmaal nu skal ordnes.

Vi lægger trygt vor Skæbne i Kommissionens Hænder.

Ingen Sinde vil den danske Befolkning glemme, at denne historiske Begivenhed, da Retfærdigheden sker Fyldest, kun blev mulig ved de høje allierede Magters Sejr og Agtelse for de smaa Folks Ret.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *