27. januar 1920. “Danske Børn har maattet forlade Skolen, fordi de blev pryglede af de tyske”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

27. Januar: Engelske Tropper kommer til Mørvig; min Kone siger nogle Velkomstord. Med Advokat Andersen til Bruce, paataler Skoledisciplenes Optøjer i Flensborg, som Lærerne ikke er uskyldige i, og Forstyrrelserne af vore Møder i Landdistrikterne. Danske Børn har maattet forlade Skolen, fordi de blev pryglede af de tyske. Flertallet af Børnene holder altid med Lærerne. »Die Wacht am Rhein« og Slesvig-Holsten-Visen synges med Flid i Skolerne.

De hjemvendte Soldater mobiliseres for at forstyrre vore Møder paa Landet, saaledes i Ladelund. Der skal ligefrem være dannet en Forening til det Formaal. Bruce siger, at Møderne maa anmeldes til Landraaden, der kan sende Politi. Andersen tager til Mødet i Agtrup, som dog opgives efter Aftale med Pastor Muuss, fordi der er Masser af Urostiftere fra Egnen og langvejs fra. Skriver i Aften en Redegørelse til Bruce med Klager fra Forældrene som Bilag.

— I Hjoldelund holder A. Grau og Holger Andersen et udmærket Møde, som en tysk Taler ikke evner at forstyrre.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *