Tag-arkiv: jernkorset

12. september 1916. Sønderjysk møde i Kissaki, Østafrika

Nis Kock fra Sønderborg  deltog  i det tyske forsvar af Østafrika. I august 1916 deltog han i evakueringen af de tyske ammunitionsdepot i Morogoro. I begyndelsen af september ankom han til Kissaki.

[Nis Kocks personlige tjener] Ramasan havde med sikker Sporsans fundet Magasinerne og havde provianteret rigeligt. Da jeg kom hen til vor Lejr, havde han allerede arrangeret et herligt Aftensmaaltid rigeligt med Ris, og ogsaa noget Kød havde han faaet fat paa.

Samtidig kunde han fortælle mig, at Peter Hansen opholdt sig i Lejren — eller rettere i Urskoven udenfor Byen — og at han vidste, hvor han befandt sig.

Jeg spiste hurtigt færdig og bad Ramasan følge mig til Peter Hansens Lejr, og efter en kort Spadseretur gennem Skov og Krat naaede vi frem til en Lejr i Skoven, hvor vi hurtigt fandt Peter Hansen siddende ved et Baal. Han var noget langskægget og ikke saa lidt hulkindet, men ellers rask og frisk og stadig den gode gamle Kammerat.

Han blev overstrømmende glad ved at se mig og bød mig straks en Plads paa en tom Petroleumsdunk. Et Par Cigaretter blev fundet frem, og Snakken tog sin Begyndelse, medens Stjernerne tændtes over vore Hoveder og Baal paa Baal sprang frem imellem Træer og Buske.

Omkring dem færdedes, sad eller laa de forskellige Skygger — hvide Soldater med Tropehjelme, letkendelige selv paa Afstand, Askarier, Bærere, Kvinder og Børn. Det var  et helt Krigerfolk paa March som paa Folkevandringens Tid — eller var det snarere Trediveaarskrigens Landsknægthære med deres Tros, det bragte frem i Erindringen.

Peter Hansen fortalte, at Størstedelen af Hæren laa her i en Bue omkring Kisakki, men en Del Kompagnier havde dog Stilling langt Østpaa. Det var dem, der var gaaet Øst om Ulugurubjergene. Der havde staaet svære Kampe baade her og dér, og Peter gav mig nu en malende Beskrivelse af sine Oplevelser fra Kondoa-Irangi og hertil.

Hans Arbejde havde jo ført ham saa nær ind paa Livet af Kampene som nogen, da han ofte maatte færdes mellem Linierne for at faa de saarede ind. Det var begyndt at knibe med Forbindsstofferne, fortalte han, og han imødesaa med Gru den Dag, da man ikke længere havde tilstrækkeligt til at forbinde de saarede med.

Han fortalte om de dygtige og opofrende Lægers Arbejde og Kamp mod Sygdomme og frygtelige Kvæstelser. Meget ofte maatte de af deres sparsomme Forraad ogsaa forbinde engelske saarede, og det gjorde de pligtskyldigst, men stadigvæk med den uhyggelige Bevidsthed, at engang kunde de være saa udgaaet for Forbindsstoffer og Lægemidler, at de ikke kunde hjælpe deres egne.

Man var nu kommet dertil, at man kogte Gazebindene, der havde været anvendt én Gang, for at kunne bruge dem igen, og nogle af Lægerne var kommet ind paa at anvende en bestemt Slags Bark til Forbindingerne.

Peter Hansen gav iøvrigt Boerne den Ros, at de sloges modigt og behandlede deres Modstandere ordentligt, men ikke desto mindre havde Kampene ved Kondoa-Irangi været frygtelige. Der var blevet anvendt Artilleri i udstrakt Grad paa begge Sider. Tyskerne havde brugt „Königsberg“ Kanoner og Englænderne svært Artilleri, som  var slæbt frem. Generalen selv var blevet lettere saaret af en engelsk Granat, uden at det dog havde svækket hans Arbejdskraft det ringeste.

— Jeg har set ham, sagde jeg, han saa knap saadan ud, som jeg havde forestillet mig ham efter alt det, jeg har faaet fortalt.
— Du kan ellers være overbevist om, at der ikke er sagt noget overdrevent om ham, svarede Peter Hansen. Han kan simpelthen ikke overdrives — han er noget helt for sig. Jeg har set ham paa nær Hold Masser af Gange — han er et mærkeligt Menneske.
— Under en Fægtning, fortalte Peter Hansen videre, havde vore Folk forsøgt et Angreb paa en fjendtlig Stilling oppe ved Kondoa-Irangi. Angrebet var slaaet tilbage, og der laa en hel Del saarede paa en Skraaning. Jeg kravlede ud til dem og forbandt dem, og efterhaanden fik vi dem ogsaa slæbt ind til Forbindspladsen, skønt der blev skudt en Del paa os.

Efterhaanden som vi kom bærende med dem, blev Stabslægen mere og mere gal i Hovedet, fordi Forbindingerne jo var lagt lidt hastigt og maaske ikke lige efter Reglementet. Medens han stod og skældte mig ud over det, kom Generalen til og hørte lidt paa det i Tavshed, men jeg kunde godt se, at han havde Lyst til at sige et eller andet. Endelig drejede han Hovedet og saa Stabslægen lige ind i Ansigtet og sagde paa sin sædvanlige knappe og spydige Maade: — Jamen, Hr. Stabslæge — hvorfor gjorde De det dog ikke selv?

— Jeg blev indstillet til Jernkorset af første Klasse, føjede Peter Hansen halvflov til.

Jeg gratulerede ham. Det var en meget stor Udmærkelse for en menig Mand og i øvrigt ogsaa for en Underofficer.

Peter Hansen slog det hen, men jeg kunde se paa ham, at han alligevel glædede sig over Æren.

Vi talte længe videre og talte begge Dansk. Efter i lang Tid at være henvist til at tale Tysk eller Kisuaheli var det herligt at komme til at tale det Sprog, der nu engang laa mig lettest paa Tungen.

Vi talte om Udsigterne for at komme hjem, men dem vurderede ingen af os særlig højt. Det saa ud til, at Krigen skulde fortsættes til den bitre Ende, og saa holdt den vel ikke op, før de blev færdige hjemme i Europa, eller før Lettow-Vorbecks Hær var smeltet ind til ingenting.
— Naar vi nu maa opgive Kisakki, sagde Peter Hansen, saa er den nærmeste Stilling, vi kan indtage, Rufijifloden. Dér tænker jeg ikke, Boerne kan følge efter os — dels fordi deres Heste ikke kan færdes dernede, og dels fordi de ikke selv kan taale Klimaet. Der er meget usundt, og hvide Mennesker faar uvægerlig Malaria.

— Jamen, hvad saa med os andre? spurgte jeg.
— Jeg tror ikke, der bliver spurgt om vor Mening, svarede Peter Hansen. Jeg har hørt lange Diskussioner om det Emne, men de er allesammen endt med, at vi bliver tvunget til at affinde os med Malariaen, som vi kan — for ned paa den anden Side af Rufijifloden skal vi. Boerne derimod er ikke tvunget dertil og vil sikkert hellere lade sig sende hjem end udsætte sig for Malaria — og saa maa de vel trække sorte Tropper hertil igen for at føre Krigen videre. — Det trækker altsammen Tiden ud, og det er det, Generalen vil opnaa.

Vi talte om Kammeraterne fra „Kronborg“ . Peter Hansen vidste bedre Besked om dem end jeg. Han nævnede mig et Par Navne, som ikke var mere. Kort efter tog jeg Afsked og ønskede ham god Rejse.

Jeg kaldte paa Ramasan, og han fulgte mig tilbage til vor Lejr, hvor Baalene var ved at brænde ned, og hvor Bærerne sov fast efter den lange Safari gennem Ulugurubjergene.

Chr. P. Christensen: Kock, Nis: Sønderjyder forsvarer Østafrika (1937)

7. august 1916 – Ribe Stiftstidende: For mange kartofler?

Jernkorset af første klasse

er efter de sidste haarde kampe paa Vestfronten blevet tildelt løjtnant og kompagnifører, Johan Vrang, søn af bogholder J. Vrang ved Flensborg Avis. Løjtnant Vrang, der allerede fik Jernkorset af anden klasse i september 1914, har uafbrudt siden krigens begyndelse været med i krigen.

Stærk stigning af papirpriserne

Fra Rigscentralen for trykpapir har Hejmdal i lørdags faaet meddelelse om, at papirpriserne er blevet forhøjede med 17 mark pr 100 kilo, det vil sige med godt 70 pCt., med tilbagevirkende kraft fra 1. juli. Denne voldsomme stigning, der kommer ret uventet, efter at Rigscentralen forleden havde lovet Pressen at sørge for rimelige papirpriser, vil fremkalde en  Presse-krise og stille mange blade over for valget mellem helt at standse eller atter at forhøje abonnementsprisen betydeligt.

For mange kartofler?

Forbundet af tyske kartoffelgrossere har i et telegram til Hr. von Bartocki bedt om at ophæve alle forordninger, der begrænser kartoffelhandelen indtil 1. oktober. Der er nu saa store tilførsler, saa der bestaar en katastrofe som aldrig før. Uhyre mængder er allerede fordærvede.

De faldne nordslesvigere

Mindstetallet er nu 2900, forøget siden sidste samlede liste den 8. juli.

 

 

9. juni 1916. Jernkorset til Søren Petersen

Søren P. Petersen, Rødding, blev ramt i ansigtet og hårdt såret kørt fra fronten. På “Hostice des Mineurs” blev han opereret – men hans syn var for altid ødelagt.

(… fortsat)

Næste dag fik jeg besøg af den kommanderende general for 9. reserve armékorps, von Bohm.

Det var nu sikkert ikke for min skyld, han havde ulejliget sig herhen. Det blev fortalt, at han fik behandling for gigt.

Han spurgte om, hvor, hvordan og hvorledes, og gav så ordre til, at der blev bragt mig en flaske vin. Senere kom et par officerer og dekorerede mig med jernkorset. Et plaster på såret, sagde man mand og mand imellem.

Jeg fik også en dag besøg af feltpræsten. Han lagde straks mærke til mit navn. Jo, jeg var dansk nordslesviger. Om jeg kendte Søren Kierkegaard? Selvfølgelig kendte jeg ham af navn og vidste lidt om hans filosofi, men den havde jeg aldrig fordybet mig i.

Mens jeg er ved besøgene, må jeg også fortælle, at nogle af mine kammerater ude fra fronten aflagde mig besøg, deriblandt også  selveste vor kompagnifeldwebel, Hamann. Havde jeg, efter hans mening, aldrig lært at blive en rigtig soldat, må han alligevel have respekteret mig som menneske og kammerat. Jeg må da også sige, at han, både som foresat og kammerat, var god nok.

(… fortsættes)

DSK-årbøger 1961

Se omtale af Søren Petersen og jernkorset her:  Viborg Stiftstidende 1. september 1916

15. maj 1916. Regiment 84 udmærker sig.

Premierløjtnant Thormeyer, gjorde krigstjeneste som adjudant ved II bataljon, Regiment 84 (IR84). Fra 11. maj deltog regimentet i hårde kampe på højde 304.

Uddrag af Korpsbefaling 15. maj

Infanteri-regiment 84, der i eftermiddags flere gange blev heftigt angrebet af fjenden, afviste med stor tapperhed alle angreb. Jeg udtaler min særlige anerkendelse til det regiment, for hvem det som det første regiment i armékorpset er lykkedes at bibringe franskmændene foran Verdun betydelige tab og beder om, at forslag til tildeling af Jernkorset omgående bliver forelagt mig.

Nantillois, 15.5.1916

Den kommanderende general

sign. von Gerock

 

Af Regimentshistorien.  Udkommer på dansk 2016.

4. maj 1916. “Navarin-stormerne” til parade for kejseren

Efter stormen på Navarin-Ferme den 27. februar 1916 fik Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 bevilget 14 dages hviletid.

Tak og anerkendelse udeblev ikke. Kejserinden havde allerede den 28. februar oversendt sit regiment sine lykønskninger.

Også den øverste krigsherre ønskede at udtrykke sin taknemlighed over for Navarin-stormerne.

Om morgenen den 4. maj var begge stormregimenter 86 og 89 samt de tildelte pionerer opstillet nord for Sémide i en udstrakt åben firkant. Kejseren skridtede fronten af, trådte så ind på midten og holdt følgende tale til tropperne:

”Jeg glæder mig over at have lejlighed til her efter det glimrende udførte angreb at hilse på Mecklenburger Grenadier-Regiment og det Schleswig-Holstenske Füsilier-Regiment samt de tildelte pionerer her tæt bag fronten.

Champagnes jord er blodmættet. Hver fodsbred er blevet forsvaret af den tapre 3. armé og stykkevis i angreb frataget modstanderen igen, takket være nordtysk tapperhed.

I Mecklenburgere har på ægte tysk vis bevist, at den friske angrebsånd ikke er gået tabt i skyttegravskrigen. Jeg glæder mig særligt over, at jeg kan møde jer her i nærværelse af begge jeres landsherrer.

I slesvig-holstenere, der som jeres højvelbårne chef har kejserinden, har også på fortræffelig vis vist jeres tyske styrke. Det er en stor glæde for mig at kunne sige jer dette også på vegne af jeres højvelbårne chef, hvem jeg har givet meddelelse om jeres tapre adfærd.

Jeg håber, at der efter dette smukke resultat yderligere vil blive givet jer lejlighed til at gå fremad. Den gamle preussiske angrebsånd er endnu ikke gået tabt. Gå nu bort med Gud!”

Efter talen uddelte kejseren jernkors til officerer og mandskab; så trådte regimenterne an i gruppekolonne på landevejen Mazagran-Somme Py til en parademarch for Hans Majestæt.

Fra Füsilierregiment “Königin” nr. 86 i Verdenskrigen

20. marts 1916. Faldne, saarede og dekorerede

Senest ændret den 14. januar 2019 18:17

Dagens nyt fra Hejmdal

Fra Felten.

Faldne.
I Tirsdags modtog Arbejdsmand Schneefeldt i Avnbøl i Sundeved ifølge “Fl.Av.” den sørgelige Meddelelse, at hans yngste Søn er falden i Champagne. Han blev uddannet som 20-aarig sidste Sommer i Aabenraa.

Fisker Johan Weltzien i Sønderborg har ifølge “S.Z.” efter lang tids Uvished modtaget den sørgelige Efterretning, at hans Søn Hans, der tjente paa Hjælpekrydseren “Königin Luise”, er falden den 5. August 1914

Carl Chr. Nissen, Plejesøn af Carl Nannberg i Bæk ved Vonsbæk, er falden i Frankrig den 26. Februar, 22 Aar gammel.

Landmand Elias Andersen fra Roager Norremark har ifølge “V.T.” modtaget det sørgelige Budskab, at hans anden Søn er falden. Dermed har han mistet tre Sønner i krigen; den ene er død af Tyfus i Felten. Hans fjerde Søn er nu ogsaa indkaldt til Militæret.

Død paa Lasaret.
Hans Chr. Nicolaisen og Hustru i Skovhytten i Skodborg Sogn har modtaget det tunge Budskab, at deres ældste Søn, Jens Peter, er afgaaet ved Døden Torsdag den 16. Marts paa Garnisons-Lasarettet i Slesvig. Han vil blive jordfæstet Torsdag den 23. Marts paa Skodborg Kirkegaard.

Saarede.
Ifølge indløben Meddelelse til hans Hjem er Gaardejer Jens Frandsen fra Hygum Gammelmark bleven saaret i Ryggen og i Hovedet af Granatstumper. Frandsen har ifølge “V.T.” deltaget i Kampene ved Vestfronten.
Lærer Hinrichsen fra Hønning, der for et Aars Tid siden indkaldtes som Landstormsmand, dekoredes ved Juletid med Jernkorset, og den 18. Februar forfremmedes han til Løjtnant. Nu er han ifølge “S.G.” bleven saaret i det ene Ben og ligger paa Lasaret i Nürnberg.

Dekorerede.
Klaus Jensen, Søn af Gaardejer Andreas Jensen i Arnum, og William Bruun, Søn af Bødker M. Bruun i Arnum, har faaet tildelt Jernkorset. William Bruun ligger ifølge “S.G.” for Tiden saaret paa et Lasaret ved Vestfronten.

Fra Provinsen.

Et Kursus for Soldaterkoner i Bogføring, Brevveksling osv. begynder, efter hvad Borgmester Dr. Schindelhauer bekendtgør, Tirsdagen den 21. Marts Kl. 8 Aften i Frederiksskolen i Haderslev. De Kvinder, der har til Hensigt at deltage i Undervisningen kan ved Begyndelsen melde sig hos Lærer Hørlyk i Skolen.

18. marts 1916. Jernkors i store mængder til Füsilierregiment 86

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Regiment ”Königin”.

Ved et byrådsmøde i Flensborg i tirsdags gav overborgmester Dr, Todsen ifølge ”Hejmdal” følgende meddelelse:

Kommandanten for infanteri-regimentet ”Königin” nr. 86, grev Kielsmannsegg, havde meddelet overborgmesteren, at regimentet ved en sejrrig storm den 27. februar havde ydet noget fremragende. Kejseren og kejserinden, regimentets chef, havde udtalt deres anderkendelse. Så snart regimentet igen var i ro, holdt kejseren parade over det og uddelte 3 jernkors af første og 50 af anden klasse; han agtede endnu at uddele 4 af første og andre 50 af anden klasse. De tab, regimentet havde lidt under stormen, kunne, hvor smertelige de end var, ikke kaldes store i forhold til resultatet.

Jernkors

16. marts 1916. Udsmugling af Levnedsmidler fra Danmark

Dagens nyt fra Hejmdal

Fra Felten.

Gensyn i Felten.
Brødrene Mads og Nis Lildholdt fra Nørby ved Løjtkirkeby har uventet truffet hinanden nede i Elsas ved Hartmannsweilerkopf.

Dekorerede.
Peter Faborg, en Søn af Kaadner Ebbe Faborg i Løjtkirkeby, der siden Efteraaret 1914 har været med ved Vestfronten, og Asmus Iversen, Søn af Landmand Chr. Iversen i Tumbøl ved Felsted, der har været med i Kampen i Champagne og for Tiden ligger paa et Feltlasaret, har faaet tildelt Jernkorset.

Dagens Nyheder.

Udsmuglingen af Levnedsmidler fra Danmark.

Toldvæsnet i Gedser har i lang Tid kæmpet mod det Uvæsen, at Rejsende, som var paa Vej til Tyskland, forsøgte at udsmugle smaa Pakker med Levnedsmidler.

Til at begynde med nøjedes man med at konfiskere Pakkerne, men da Uvæsenet i den sidste Maanedstid har grebet om sig i følelig Grad, er man paa Foranledning af Statspolitiet gaaet over til at anvende en mere haardhændet Fremgangsmaade overfor disse Smuglerier, saaledes at de rejsende, der nu gribes, bliver idømt Bøder paa 50-100 Kroner.

De første Dage, denne Ordning virkede, var det et stort Antal Rejsende, der maatte vedtage Bøderne, men Rygtet om den nye Forholdsregel har hurtigt bredt sig, og der spores nu en kendelig Aftagen i Smuglerierne.

Fra Provinsen.

Kødkort. Efter hvad “Kølnische Zeitung” erfarer paa velunderrettet Sted, er Indførelsen af Kødkort umiddelbart forestaaende.

Smør paa Brødkort. (Dv.) I Haderslev kan der hver Torsdag Eftermiddag fra Kl. 2½ faas Smør i Butikken Jomfrustien Nr. 3, men kun naar man fremviser Brødkort. Paa 4 Brødkort faas 1 Pund Smør; det vil altså vel sige, at hver person kun maa bruge et Fjerdingpund Smør ugentligt.
Denne Ordning gælder ikke de øvrige Forhandlere af Smør i Haderslev, for saa vidt de har Smør til Salg, og det kan det vel ofte knibe med.

15. Marts 1916: Papirindsamling i Haderslev

Dagens nyt fra Hejmdal

Fra Felten.

Faldne.
Arbejdsmand Lauridsen i Gaaskærgade i Haderslev har faaet Meddelelse om, at hans Søn Johannes ifølge “Dv.” er falden i den sidste Tids haarde Kampe. Han havde faaet Jernkorset og har været saaret. Fem Brødre, hvoraf de to har været saarede, staar endnu i Felten. Den ene af dem ligger paa Lasaret i Sønderborg. den Faldne, som var Tømmersvend, blev 27 Aar gammel.

Dekoreret.
Tjenestekarl Hans Møller, der før Krigen tjente hos Kommuneforstanderen i Øsby, har ifølge “S.G.” faaet tildelt Jernkorset.

Hjempermitteret.
Frederik Wolf fra Endrupskov ved Gram, der under Kampene ved Vestfronten har faaet det ene Øje skudt ud, er bleven sendt hjem som uduelig.

Fra Provinsen.

Indsamling af gammelt Papir i Haderslev, der iværksættes af “Den fædrelandske Kvindeforening” til Bedste for “Røde Kors”, begynder i Morgen, Torsdag.

Efter hvad der meddeles til “Dv.”, vil der køre en Vogn fra Hus til Hus for at tage mod Beholdningerne, og Drenge vil hente Vognen. For at spare paa Tiden bedes Borgerne i Haderslev om at holde Papiret rede til at afhentes. Som tidligere nævnt modtages al Slags Papir, Papæsker, gamle Bøger og Karton, Blade, Tidsskrifter, Tapetrester osv.

For enhver fuldtpakket Vognladning faar “Røde Kors” 250 Mark.

Vognen begynder Indsamlingen paa Torsdag i Sønder Otting, kører derfra til Sønderbro, Lavgade, Badstuegade, Naffet og Sidegader og slutter paa Klostret. Paa Fredag foretages Indsamlingen i Nørregade, Aastrupvej og Sidegader. Til sidst samles den øvrige Del af Byen.

 

 

 

11. marts 1916. Et mærkeligt Tilfælde

Senest ændret den 18. juli 2016 9:09

Dagens nyt fra Hejmdal

Fra Felten.

Falden.
Landmand Christen Jepsen fra Broagerland er den 27. februar falden under et Stormangreb i Champagne.

Død paa Lasaret.
Møller Bonnichsen fra Østergade i Haderslev, der var indkaldt som Landstormand, er den 8. Marts afgaaet ved Døden paa Lasarettet i Sønderborg efter 4 dages svære Lidelser. han efterlader sig Hustru og Børn.

I Bedring.
Gæstgiver Thomas Madsen fra Aabøl ved Toftlund, der efter endt Uddannelse i Efteraaret blev sendt til Frankrig, blev, efter at have været der i nogen Tid, syg af Lungebetændelse og indlagt paa et Lasaret. han er nu saavidt helbredet, at han er kommen hjem paa Rekreationsorlov.

Forfremmet.
Seminarist Nis Jakobsen, ældste Søn af Banegaardsforvalter Jakobsen i Dynt ved Broager, der i Januar blev dekoreret med Jernkorset, er nu bleven forfremmet til Løjtnant. Den unge Jakobsen har besøgt Seminariet i Haderslev.

Dekoreret.
Frederik Bojsen, Søn af pensioneret Lærer Bojsen i Aabenraa, der siden Krigens Begyndelse har staaet som Sanitetsgefrejter ved 86. Regimets 9. Kompagni, har for udvist Tapperhed og Snarraadighed under de haarde Kampe den 27. februar d. A. faaet overrakt Jernkorset.

Vagtmand Hjemme.
Andreas Nissen fra Fogderup ved Ravsted kom forleden Dag hjem og overtog Posten som Vagtmand over fangerne i Fogderup.

Hjemme paa Orlov.
Niels Lorentsen fra Tiset ved Gram, der ligger i Trier, og Marius Schmidt
fra Gram, der er med ved Vestfronten, er for Tiden hjemme paa Orlov.

Fra Provinsen.

Æg til Saarede og Syge. i Avnbøl i Sundeved er det ved Lærer Bonnichsen blevet foretaget en Indsamling af Æg til de Saarede og Syge paa Lasaretterne i Sønderborg. Der var indtil i Torsdags samlet 339 Stykker, og man ventede at faa en Del flere.

Et mærkeligt Tilfælde. (Dvp.) En russisk Fange i Kær paa Als fik forleden Brev hjemmefra med Meddelelse om, at hans Hustru paa Gaarden (Fangen er Landmand) har to Krigsfanger, en fra Vollerup og en fra Kær. Det viste sig da, at den russiske Fanges Husbond i Kær er Tjenestekarl hos hans Hustru i Rusland.

Ikke flygtet. Mejerist Hansen (ikke Clausen) i Toftlund, der, efter hvad “Schleswigsche Grenzpost” meddelte, skulde være deserteret, er ifølge Meddelelse fra Toftlund ikke flygtet. To Dage før hans Orlov var udløben, besøgte han Mejeristen i Spandet, men forsømte Anmeldelsen; det er det hele.

8. Marts 1916: Faldne, Saarede og Kærlighedsgaver

Dagens nyt fra Hejmdal

Fra Felten

Faldne.
Købmand Heinrich Popp fra Vester Sottrup er ifølge “A.T.” falden under Kampene i Champagne. Han var ældste Søn af tidligere Degn og Lærer Popp i Felsted. Den Faldne efterlader sig Enke og 3 smaa Børn.
En Søn af Retsassistent Landau i Haderslev, der har været med i Felten siden Krigens Begyndelse, er ifølge “S.Gr.” falden. Den unge Mand var Ingeniør.

Død paa Lasaret.
Gefr. Jørgen Krogh fra Lysabildskov, der tidligere har været meldt saaret, er ifølge den sidste preussiske Tabsliste død paa et Krigslasaret.

Saarede.
Jørgen Jørgensen, en Søn af Gaardejer Nis Jørgensen i Alslev ved Jordkær er ifølge “A.T.” den 24. Februar under Kampen ved Verdun bleven saaret af et Skud i det ene Ben.
Johan Johansen, en Søn af Rentier Andreas Johansen ved Jordkær Station, er den 26. Februar ligeledes ved Verdun bleven saaret af et Skud i det ene Ben.

I Bedring.
Landmand Jonas Brodersen, en Søn af Rentier Brodersen i Rødekro, der for længere Tid siden under Strabadserne ved Østfronten blev syg og derpaa kom paa er Lasaret i Berlin, er ifølge “A.T.” nu saa vidt helbredet, at han har kunnet komme hjem paa en 14 Dages Rekreations-Orlov.

Ved Vagtmandskabet hjemme.
Gaardejer Hans Hejsel fra Tumbøl ved Felsted, der har gjort Tjeneste som Vagtmand ved en Fangelejr i Elsas, er ifølge “A.T.” nu bleven forflyttet til Tumbøl i samme Egenskab.

Forfremmede.
Seminarist Andersen fra Rugbjerg ved Rødekro er ifølge “A.T.” fornylig bleven forfremmet til Løjtnant. Andersen, der har kæmpet med ved Vest og Øst og er Indehaver af jernkorset af første og anden Klasse, staar nu ved Verdun.
En Søn af Pastor Christiansen i Tyrstrup, der har været med ved Vestfronten, og for nogen Tid siden tog Studentereksamen ved Realgymnasiet i Berlin-Lockwitz, er ifølge “S.Gr.” bleven forfremmet til Underofficer og staar nu ved et Artilleri-Regiment ved Verdun.

Fra Provinsen.

Kærlighedsgaver. I en Rundskrivelse fra Overpræsidenten meddeles, at der i Tiden fra 16. Januar til 15. Februar i Aar er blevet sendt 19 Vognladninger med Kærlighedsgaver bort fra Modtagelsesstedet i Altona.
Der trænges for Tiden meget til Røgtobak og Konserves; Overpræsidenten beder derfor om ved Indsamling af Gaver særlig at tage Hensyn dertil.

Af alkoholiske Drikkevarer ønskes kun Øl, Rødvin og let, uforfalsket Landvin.
Efter hvad Modtagelsesstederne i Altona meddeler, er den Saft og Marmelade, der indleveredes som Gave i Anledning af Kejserindens Fødselsdag snart opbrugt.

6. marts 1916. Saarede, Savnede og Dekorerede

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Saarede.
Underofficer Callsen fra Sønderborg, der tjener ved 86. Regiment, er ifølge “S.Z.” den 28. Februar bleven saaret paa den vestlige krigsskueplads, idet han blev ramt i Hovedet af to Granatsplinter. Han befinder sig nu paa Lasarettet i Nürtingen i Württemberg.

Savnede.
Gaardejer Andreas Hansen i Tiset modtog i Fredags fra vedkommende Kompagnis Feldwebel Meddelelse om, at hans Søstersøn, Gaardejer Hans P.P Petersen fra Kastrup, der er Enkemand og deltog som Landstormsmand i Krigen paa Vestfronten, er savnet. Man frygter for, at han er falden.

Dekorerede.
Johan Petersen, en Søn af Enke Cathrine Petersen på Vingelhy i Hostrupskov ved Aabenraa, der kor kort Tid siden under Kampen i Frankrig blev saaret i venstre Skulder af et Granatskud og nu ligger paa et Lasaret i Nürnberg, har faaet tildelt Jernkorset.
Toldopsynsmand Stegmann fra Sønderborg, der tjener som Feldwebelløjtnant i Reserve-Infanteri-Regiment Nr. 266, har faaet tildelt det lybækske Hanseatkors. Stegmann er i Forvejen allerede Indehaver af Jernkorset og det meklenborgske Fortjenstkors.

Hjemme paa Orlov.
Niels Jacobsen, Søn af Gartner Chr. Jacobsen i Aabenraa, der ligger i Garnison i Neumünster, og Baber Nissen fra Toftlund, der for nogen Tid siden blev saaret i den ene Arm, er for Tiden hjemme paa Orlov.

Fra Provinsen.

Uddeling af Svinekød. I Dag lader Toftlund Kommune 3 Svin slagte til Uddeling i Portioner paa 2 til 5 Pund efter Familiens Størrelse.
Da Slagterne i Toftlund er indkaldte til Hæren, er Kommunen nødsaget til at afhjælpe Kødnøden i Byen.

Fastsættelse af Brødpriserne. Magistraten i Flensborg har med Virkning straks fastsat følgende Priser for Brød: For et Rugbrød til 4 Pund 65 Penning, et Rug-Sigtebrød til 2 Pund 50, et Hvedebrød til 2 Pund 60, et Hvedebrød til 1 Pund 30 og et Hvedebrød til 50 Gram 4 Penning. Fremstilling af smaa Brød til 100 Gram er forbudt.

Flygtede. I det sidste Nummer af “Offentlige Kundgørelser for Regeringsdistriktet Slesvig” efterlyses følgende Mænd paa Grund af Faneflugt: Jes Jessen Bork fra Hoptrup, sidst bosat i Halk, Friedrich Eduard Thiering fra Slesvig og Willy Gätjens fra Hamburg.
Desuden efterlyses Joachim Christian Adolf Stieper fra Kiel, der har overskredet den ham givne Orlov fra 13. til 26. Januar i Aar, og Albert Roscher fra Hamborg, der uden Tilladelse har fjernet sig fra sin Troppeafdeling.

3. Marts 1916: Brændevin, Gryn og Spisefedt

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Dekoreret.
Otto Toft, en Søn af Slagermester Toft i Søndergade i Aabenraa, har faaet tildelt Jernkorset.

Hjemme paa Orlov.
Murer Christian Klemmensen og Sadelmester Marius Hansen fra Skærbæk, der for over et halvt Aar siden blev saaret og siden den Tid har ligget paa Lasaret, er for Tiden hjemme paa Orlov.

Fra Provinsen.

Brændevinen. Paa grund af den store Trang til Spiritus til tekniske Formaal har Rigskansleren indtil videre helt forbudt Udlevering af Drikke-Brændevin til andre en Hæren, Sygehuse, Medicinfabrikker osv.

Uddeling af Gryn til Smaakaarsfolk. Som Tideligere meddelt, har Bønderne i Avnbøl i Sundeved bevilget 400 Pund Smør til Soldaterne. Nu vil der i en nær Fremtid blive uddelt en Del gryn til Smaarkaarsfolk i Avnbøl Kommune. I den knappe og dyre Tid er der mange, der glæder sig til at modtage denne Gave, og de offervillige Givere kan være sikre paa Modtagernes Taknemmelighed.

Forraadsopgørelse af Spisefedt. (Fl.Av.) Magistraten i Flensborg offentliggør en Bekendtgørelse, hvorefter alle Handlende og Nærringsdrivende, der befatter sig med Salg af Smør og andet Spisefedt, til senest i Dag, Fredag, nøjagtigt skal anmelde, hvilke Mængde Smør eller andet Spisefedt de har købt og solgt i Februar Maaned.

En Forandring af Højestprisen for Kaal har Magistraten i Flensborg udstedt i Gaar. Derefter koster Hvidkaal 8 Penning og Kaalrabi 5 Penning Pundet i Detailhandlen

3. marts 1916. Syd for grænsen under krigen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Advokat Ravn

af Flensborg, der som meddelt, er blevet hård såret, har ifølge ”Flensborg Avis” fået et skud i venstre kind; skuddet er derefter gået gennem munden, ud af højre kind og ned i højre skulder. Også lungerne har taget skade af skuddet. For tiden befinder hr. Ravn sig temmelig godt. Jernkorset af første klasse, som han har erhvervet sig på en patruljetur ved Yserkanalen, overrakte regimentskommandøren ham personligt.

Fanget tyv.

For henved en uge siden blev der øvet et indbrudstyveri hos gæstgiversken på Spandet Stationskro og stjålet henved 700 mark i guld, sølv og papirer samt et ur med kæde. Mistanken rettedes mod en tjenestekarl Ludwig Ulzack fra Ostrovo, der tjente hos landmand Jessen i Spandet. I tirsdags har gendarmen nu anholdt ham for efter at samlet beviser om hans gerning. Den anholdte, der førtes til amtsretsfængslet i Toftlund har, efter at han længe hårdnakket havde nægtet tyveriet, nu tilstået; imens var også de stjålne penge og uret blevet bragt for dagens lys fra et gemmested.

Faldne, sårede og fangne.

Efter nordslesvigske blade.

I den sidste tabsliste nævnes, at Wilhelm Koch af Harreslev er hårdt såret, Jens Jacobsen af Jaruplund Mark, hidtil i fangenskab, er død dér, Johan Hansen af Flensborg er let såret. Ifølge den 67. marinetabsliste er matros Herm. Petersen af Kollund Mark (ikke Kollund), søsoldat Henr. Carstens af Flensborg, torpedo-overmatros August Schmidt fra Kobbermøllen og overmatros Karl Julius fra Holdnæs, hidtil meldt savnet, døde.

Tabslisten meddeler, at Jens Clausen af Aventoft er død. I marinetabslisten meddeles, at matros Hans Carstensen af Barderup og overmatros Karl Martensen af Løgumkloster, der hidtil var meldt savnet, er døde.

Fyrbøder Hans Nielsen af Pøl er død, matros Jens Petersen af Schattbüll (?) [sic!] (Sønderborg), hidtil savnet, er død.

Den 5. februar er Theodor Ebeling af Sebbelev falden, 21 år gl.

Styrmandsmat Emil Bruun af Gråsten er i fangenskab i Rusland, torpedomaskinistmat. Willy Mantey af Buskmose og overmatros Andreas Jessen af Brændstofte (?) er døde.

I den 467. tabsliste meldes, at Søren Jensen af Gøtterup, hidtil savnet, er i fangenskab.

Marinetabslisten melder, at overmatros Frits Mathiesen af Oksenvad er død, hidtil var han meldt savnet.

Skræddermester Frandsen på Friskmark ved Gramby modtog i går den sørgelige meddelelse, at hans søn Boy er faldet i Frankrig den 24. februar.

2. Marts 1916: Brødmærker, Velgørenhed og beslaglæggelse

Dagens Nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Saaret.
Gaardejer Jørgen Schultz fra Hoptrup, der blev indkaldt i Juni Maaned som Landstormsmand og er bleven uddannet i Bremen, er ifølge “Dv.” i disse Dage bleven saaret af Granatsplinter i den ene Arm og det ene Ben, men forhaabentlig ikke haardt. Han ligger nu i et Feltlasaret.

Dekoreret.
Landmand Johan Møller i Damkobbel paa Kajnæs, en Svigersøn til Købmand Smidt i Damkobbel, som har ligget paa Lasaret i Sønderborg, men nu ligger paa Lasaret i Hamborg for paany at undergaa en Operation, har ifølge “Dvp.” efter Ankomsten til Hamborg modtaget Jernkorset.

Forfremmet.
Gaardejer Hans Dahl i Skjoldager ved Gram, der siden Krigens Begyndelse har været indkaldt som Landeværnsmand og for Tiden opholder sig ved Mitau i Kurland, er nylig bleven forfremmet til Underofficer efter allerede i lang Tid at have gjort Underofficerstjeneste. Allerede i Slutningen af 1914 blev han dekoreret med jernkorset for udvist Mod og Tapperhed paa en Patrouillegang.

Hjempermitteret.
Hjulmager V. Sandholdt fra Hoptrup mark, der blev indkaldt i Oktober som Landstormsmand og er bleven uddannet i Slesvig, men har været syg siden November, er ifølge “Dv.” nu kommen hjem som varig uduelig.

Fra Provinsen.

Uddeling af de nye Brødkort i Aabenraa finder Sted næstkommende Mandag den 6. Marts om Formiddagen fra Kl. 9 til 11.

Velgørenhed. I Lørdags lod Kreaturkommissionær Jens Brink i Løjtkirkeby Kødet af et Kreatur uddele til trængende og Soldaterkoner. Den kærkomne Gave modtoges med Taknemmelighed.

“Heste”-Pris for en Ko. (A.T.) Gaardejer Mathias Mathiesen i Traasbøl i Felsted Sogn solgte forleden til en Slagter i Tumbøl en Ko for 1089 Mark.

Godgørenhed. (A.T.) I Tumbøl Kommune ved Felsted er nu det tredje Svin blevet slagtet og uddelt til Trængende. Henved en Snes Familier er blevne betænkte ved denne Lejlighed.

Det beslaglagte Husgeraad af Kobber, Messing og Nikkel i Als Nørreherred, som endnu ikke er afleveret, skal ifølge “Dvp.” nu afleveres Onsdag den 8. Marts, Onsdag den 15. Marts eller Lørdag den 18. Marts fra om Eftermiddagen Klokken 3 i Nielsens Skur paa Banegaarden i Nordborg.

Hvem der ikke aflevere de beslaglagte Ting i rette Tid, kan gøre sig belavet paa, at de vil blive afhentede, og at det vil blive indledet retslig Undersøgelse imod de paagældende Ejere.

29. februar 1916. Syd for grænsen under krigen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen

Advokat Ravn i Flensborg,

der er søn af tidligere gårdejer Ravn i Hyrup ved Øsby, er for anden gang blevet såret. Advokaten, der deltog i kampene som løjtnant, skal ifølge ”Dannevirke” været blevet hårdt såret.

”Flensborg Avis” meddeler, at Ravn der en tid har været ansat ved krigsretten i Bremen og derefter igen var kommet til fronten mod vest, nu har fået jernkorset af første klasse.

Løsningen af kartoffelspørgsmålet.

Der forestår en anordning fra rigskansleren, hvorefter de lavere forvaltningsmyndigheder skal have vidtgående bemyndigelse til overalt at beslaglægge og ekspropriere kartoffelforrådene der, hvor der er trang dertil. Kartoffelavlerne må kun selv beholde ganske små mængder, tilstrækkelig til føde for sig selv, deres folk og fæ – et pund daglig til hver person til 1. august.

Beslaglæggelse.

Forstærkningsreservist Nis Nissen, født den 22. december 1883 i Stenderup i Haderslev kreds, tjenestekarl Peter Hansen Løftgård, født den 22. maj 1883 i Strevelt, bosat i Anslet, og arbejdsmand Chresten Nissen Brodersen, født den 19. juni 1882 i Stursbøl, er erklærede for desertører og deres i Tyskland værende formue beslaglagt.

For at betræde og forlade øen Sild

og ligeledes til at opholde sig dér, kræves der ifølge anordning fra den stedfortrædende kommanderende general en skriftlig tilladelse fra økommandanturen. Men tilladelserne har kun gyldighed i forbindelse med et af politiet stempelt personalbevis med billede.

Faldne, sårede og fangne.

Efter nordslesvigske blade.

Peter Damm, en søn af Anton Damm i Gramby, der har deltaget i krigen i Frankrig, er blevet såret i den ene hofte og indlagt på et lazaret i Heidelberg.

Dr.med. Ipland i Højer, der gør tjeneste som læge ved en fangelejr i Nordslesvig, er blevet forfremmet til assistenslæge.

21. februar 1916. Stormen på Giessler-højden ved Loretto

E.A. Schultz gjorde krigstjeneste i Infanteriregiment 163.

Engang blev vi afløst i otte Dage i Avion, hvor vi gennemgik et Kursus i at kaste med Haandgranater af en ny Type. Her i Avion gik der Rygter om, at Gieselerhøjen skulde stormes. Og der var noget om det, for den sidste Dag kom Generalen og holdt en Tale til os.

Han sagde bl. a .: Ifølge en Beslutning i Generalstaben har jeg faaet den Opgave at storme Gieselerhøjen. Jeg har besluttet, at vort  Inf.-Rgt. 163 skal have den store Ære at tage denne Høj efter en i Forvejen ødelæggende Artilleriforberedelse. Der dannes en Angrebskolonne i fire Skyttekæder samt en Kæde af Pionerer; derefter følger en Reservekolonne med det nødvendige Materiel.

Der er opstillet fem Hundrede Kanoner, 150 Mine kastere og talrige Maskingeværer. Vi ved alle, at den fjendtlige Forsvarsfront er meget stærkt befæstet, men vi haaber ved Guds Medhjælp og ved mine Soldaters tapre Indsats, at det vil lykkes os at tage Højen uden større Tab.

Bagefter talte vor Kompagnifører og tilføjede lokkende, at der i en Bunkers fandtes Chokolade, Vin, Cigarer og Cigaretter til Kompagniet.

Samme Middag blev vi yderligere udrustet med ekstra Ammunition, Pigtraad og Haandgranater. Desuden blev der uddelt Mad, Brød, Kaffe, Ost, Pølse, Flæsk og Smør. Vi kaldte det »Henkers-Mahlzeit«.  De fleste spiste alt med det samme, saa vidste de, at de havde haft godt af det.

Klokken halvto var vi ude i Skyttegraven, alle Mand gik i Dækning; kun nogle enkelte Vagtposter blev oppe i Graven. Klokken to Eftermiddag var alt parat. Pludselig tordnede Kanonerne. Jorden bævede under vore Fødder, og vor Bunker rystede. Jeg gik udenfor for at se paa det.

Det saa rædsomt ud deroppe, et helt Helvede. Hele Bjergets Top var et Ildhav. Bombardementet varede til Klokken seks Aften. For os var  det en lang Ventetid.

Franskmændene og Englænderne besvarede ikke Ilden før Klokken seks, men saa tordnede de for Alvor løs mod de tyske Stillinger. I Løbet af et Kvarter var Forsvarstillingen jævnet med Jorden. Af vor Pigtraadsspærring var ikke en Stump tilbage. Vi skulde have stormet Klokken seks, men paa Grund af, at nogle Tyskere var løbet over til Fjenden og havde forraadt det hele, blev Stormangrebet udsat til et Kvarter over seks.

Saa lød Raabet: »Raus, raus!« Øjeblikkelig stod alle parat i den første Linie. »Vorwärts! « lød Signalet. Jeg stod paa højre Fløj ved Siden af Kompagniføreren, men paa Grund af min tunge Oppakning kunde jeg ikke følge med.

En tung Granat kreperede lige foran mig. I samme Nu tænkte jeg, at mit Liv nu var udslukt. Jeg mærkede Svovllugt og Røg, Jern, Sten og Jord fløj om Ørerne paa mig, og Lufttrykket kastede mig højt op i Luften. Jeg havnede et Stykke længere borte. Da jeg kom til mig selv, opdagede jeg et stort Krater, hvor Bæstet var gaaet ned.

Atter gik det fremad; men jeg havde ikke travlt. Jeg stod nu paa Bjergets Top og et Stykke fra mig stod to af mine Kammerater i en Hule og talte sammen, mellem dem ogsaa min gode Ven Johann  Bussel. Pludselig slog en Granat ned, og en Splint af den kom farende paa tværs og dræbte dem alle tre. Jeg selv faldt forskrækket omkuld.

Senere blev jeg med nogle Kammerater sendt ud paa en Nattevagt. Jeg foreslog, at vi gravede os ned for at sikre os mod et Angreb.  Medens vi var i Færd med det, holdt jeg Udkig, for vi blev beskudt af Artilleri fra Lorettohøjen. Paa een Gang hørte vi en særlig skarp Lyd og var straks klar over, at den fjendtlige Kanon var indstillet nøjagtigt paa os.

Vi kastede os derfor ned, og saa skete det. Granaten kom, eksploderede, og dækkede os med Jord. Vi blev ligefrem begravet af den, og jeg blev saaret i Hovedet over Tindingen. Heldigvis opdagede jeg, at det var »Heimatsschuss«. Under Fryd og Glæde sprang jeg højt i Vejret og takkede min Gud og Frelser for, at jeg endnu var i Live

For mig var det nu Slut med Krigen. Jeg tog hjerteligt Afsked med mine Kammerater, og selv om Blodet løb ned ad mig, følte jeg kun  faa Smerter. Jeg begav mig paa Vej til den gamle Forsvarsstilling, men naaede ikke ret langt, før jeg segnede bevidstløs om. Fem til seks Timer laa jeg vel i denne Tilstand.

Det var over Midnatstid, da en Hund kom hen til mig og slikkede mit Snar. Derpaa begyndte den at gø ad sin Herre. Jeg vaagnede og blev forfærdet ved Synet af Hunden, men den var god og venlig. Kort efter nærmede sig en Saniteter. Det var en af mine Venner. Han forbandt mig, hvorefter jeg fortsatte min Tilbagemarch.

I god Behold naaede jeg til en Forbindingsplads. Den var anbragt i en Kælder i Kulminens Bygning i Angers. Da jeg havde sat mig ned paa en Bænk, følte jeg, at Feberen steg. Jeg blev meget tørstig og drak en Liter Vin. Saa faldt jeg i en dyb Søvn.

I Morgenstunden blev jeg lagt i en god Seng. Jeg laa ved Siden af en haardt saaret Franskmand, men han klarede den ikke.

Jeg vaagnede ved, at en General kom hen og hilste paa mig. Han havde pyntet min Hovedpude med et Jernkors. Saa kom to Sanitetssoldater med en Baare og bar mig ind i Operationssalen. Efter Operationen blev jeg lagt til Sengs og vaagnede først hen paa Eftermiddagen. Jeg havde store Smerter, for Saaret var dybt, og Feberen var i flere Dage ret høj.

DSK-årbøger, 1956.

IR163_Angreb_Giessler-Höhe

12. februar 1916. Forfremmelser og havareret Zeppelin

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholde syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen

Forfremmelser og udmærkelser

Advokat Schmidt fra Toftlund, der har været indkaldt siden krigens begyndelse som overløjtnant og som har ligget i Hamborg, er blevet forfremmet til kaptajn.

Gardejæger Christian Lund, søn af Chr. Nikolaj Lund, er ifølge ”Flensborg Avis” efter de hårde kampe i Vogeserne blevet forfremmet til gefreiter og har formentlig fået tildelt jernkorset.

 Fra Stiftet, Ribe den 12. februar

En Zeppeliner i havari?

Udfor Blåvand sås i går formiddags ved halvellevetiden et stort luftskib styrende mod sydøst. Det gik usædvanligt langt nede og lyden fra maskinerne syntes så regelmæssigt, at man måtte formode, at luftsejleren havde lidt et eller andet havari.

På Manø så beboerne luftsejleren ved ellevetiden. Da den passerede grunden ”Kurvesand” vest for øen var den så langt nede, at man trods den stærkt disede luft kunne læse den betegnelse ”L20”.

Luftskibet, der var hvidt, styrede mod syd, men blev af den østlige vind undervejs drevet mere og mere vestpå. Antagelig er det tyske luftskib senere landet et sted syd for grænsen.

2. februar 1916. Syd for grænsen under krigen

Syd for grænsen under krigen

Jernkors.

”Hejmdal” meddeler bl.a.:

Leonhard Lycke, søn af stations-opsynsmand L. Lycke i Ladegaard 2. ved Hammelev, der siden krigens begyndelse har deltaget i de hårde kampe i Vogeserne, og ”Hejmdal’s” mangeårige medarbejder, sparekassebogholder, cand. polit. P.A. Callø fra Rødding, der har været med i kampene ved Ypern, har fået jernkorset.

 Også nøddetræ beslaglægges.

Den stedfortrædende generalkommando i Altona har igennem Wolffs Bureau anmodet os om at meddele, at fristen for beslaglæggelsen og anmeldelsen af det forhåndenværende nøddetræ og de stående nøddetræer er bleven forlænget til den 15. februar d.å.

Indkaldelse af lærere.

I flere blade meddeles her, at de lærere, der hidtil ikke har kunnet undværes, med det første vil blive indkaldte til hærtjenesten, for så vidt som de er krigsduelige og ikke over 40 år gamle. I stedet for de indkaldte lærere stiller hærforvaltningen så vidt muligt garnisonsdygtige lærere til rådighed, for at skolevirksomheden kan opretholdes.

Beslaglæggelse af høbeholdningerne

Generalkommandoen i Altona har anordnet, at alle høbeholdningerne, der var forhånden den 31. januar, skal optages. Anmeldelsespligten udstrækker sig ikke alene til handlere, men til samtlige ejere af hø. Hvem der undlader anmeldelsen eller gør urigtige eller ufuldstændige anmeldelser, kan straffes med fængsel indtil 6. måneder eller med pengebøder indtil 10.000 mark.

Hemmeligholdte forråd kan konfiskeres af staten.

 Faldne, sårede og fangne

-Efter nordslesviske blade-

Overmatros Christian Terp er falden den 17. december i fjor om bord på den lille krydser ”Bremen”, 23 år gl.

I torsdags modtog gårdejer A. Rasmussen og hustru i Tornumskov ved Lintrup et kort fra deres søn Marius, der er i russisk fangenskab; han toges til fange den 17. december d.å.

31. december 1915. “Jernkorset blev rakt ned til ham på en skovl …”

Senest ændret den 3. januar 2016 13:14

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 (FR86) lå i julen 1915 ved Somme-Py. I dagene op mod nytår var de under hård beskydning.

Nu fulgte nogle tungere dage for regimentet. Allerede siden midten af december havde fjendens artilleriild ændret sig. Det havde især taget ”Hanseatenlejren” på kornet med tunge kalibre.

Den 27. december tog ilden til i alle dele af stillingen. Værre endnu blev det den 28. december. Tung ild, artilleri og miner, lå fra om formiddagen til kl. 5 om eftermiddagen med uformindsket styrke over midten af stillingen og over ”Hanseatenlejren.”

Særlig slemt blev kompagniet i andet afsnit (6. kompagni) ramt.

Kompagniet i ”Hanseatenlejren” (10. kompagni) blev heldigvis forskånet, da de var på arbejde foran i et mindre udsat afsnit.

Også opmarchvejene og højde 193 lå under ild. Under beskydningen anvendte franskmanden igen en af sine raffinerede metoder til at øge tabene. Han indlagde en kort ildpause og lod så infanteri- og maskingeværild brage løs. Herved skulle man foregive et kommende angreb og lokke besætningen ud af dækningsrummene. Et pludseligt ildoverfald antraf dem således ubeskyttede i skyttegravene.

Tabene var betragtelige, 23 døde og 12 sårede. Langt den største del ramte II bataljon, som lå i front.

Det forholdsvis store antal døde forklares ved, at mange dækningsgrave blev sønderskudt, og at deres mandskab blev begravet. 6. kompagni havde således mistet næsten alle deres dækningsrum.

En mand fra 6. kompagni lå med sine ben frygteligt indeklemt i et sønderskudt dækningsrum. Han kunne først blive befriet efter 48 timers opofrende arbejde. Jernkorset blev rakt ned til ham på en skovl.

I alt havde regimentet i den sidste tredjedel af måneden 30 døde og 47 sårede.

Fra Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 i Verdenskrigen 1914-1918.

26. august 1915 – Flensborg Avis: Hilsner fra felten

Senest ændret den 3. januar 2019 9:16

Hilsner fra Felten
Fra Bebra skrives den 25. Avgust: Vi er mange Nordslesvigere paa Rejsen mod Øst og sender Venner og Bekendte en Hilsen. Vi er endnu ved godt Humør.
Claus Nissen, Dybbøl; Peter Petersen, Hørup, Als; Lorens Jørgensen, Eistrup, Als; Edvard Mathiesen, Dynt; A. Paulsen, Egernsund; Johannes Kümpel, Sønderborg; Jens Jacobsen, Borup; Peter Juhler, Aabenraa; Chr. Kock, Hørup, Als; Johan Maschaleck, Egernsund; Chr. Nør, Høruphav; Lavrids N. Høi,
Holm, Als; Hans Holm, Mojbøl i Haderslev Kreds.

Hilsen fra Udrejsen sendes til Venner og Bekendte: Karl Marlott, Aventoft; Th. Hansen, Visby; Jørgen Winther, Nørre Hjarup; Antoni
Christensen, Daler; Peter Jørgensen. Kobberholm; Hans P. Nissen, Lavrup; Niels Nielsen, Mommark; Peter Nissen, Rømø; Lorens Wilhelmsen, Flensborg; Berndt Atzen, Harres. (Bedes optaget i „Hejmdal”.)

Et glædeligt Budskab (Fl. N.)
Klavs Speck, Skoletjener ved St. Hans-Drengestolen i Flensborg, har modtaget et glædeligt Budskab, idet hans Søn Henrik, der stod
ved 86. Fusilerregiments 7. Kompagni og har været savnet siden  midt i September forrige Aar, nu har givet et Livstegn fra sig. Alle hidtilværende Efterforskninger fra de bekymrede Forældres Side er hidtil forblevne resultatløse, indtil de sidste Søndag fra Røde
Kors’s Centraloplysningssted i Kiel modtog den korte Meddelelse, at deres Søn er i Live.

Falden
Forleden jordfæstedes den ældste Søn af Landmand Hansen i Gravlund i Løgumkloster; han var som nævnt falden mod Øst den 9. Juli. Nu er ogsaa Ægteparrets anden og sidste Søn falden den 5. Avgust. Han skulde som den sidste engang have overtaget Gaarden.

Forstærkningsreservist Andreas Erik Kiesbye af Sofiedal har fundet Døden paa Krigsskuepladsen, 25 Aar gammel. Han efterlader sig Hustru og Søn.

Falden i Rusland. Snedker Christian Erichsen, en Søn af Slagter Erichsen ved Nørreport i Aabenraa, er ifølge en i Gaar Morges indløben Meddelelse falden i Rusland. Foruden denne Søn har Erichsen endnu en Søn i Rusland.

(Hmd.) Der er indløbet Meddelelse om, at Tjenestekarl Tyksen fra Barsmark er falden i Polen. Han blev indkaldt i Fjor Efteraar.

Tabslisten
Tabslisten nævner Henri Rommensen af Tønder og Søren Brodersen af Højer som henholdsvis falden og Haardt saaret.

I den 310. Tabsliste meddeles, at Peter Thomsen af Sonderborg er død af sine Saar.

Saarede
(A.T.) Fifler Asmus Duus af Aabenraa er bleven saaret paa den østlige Krigsskueplads. Saaret er temmelig alvorligt.

To Sønner af Arbejdsmand Nikolaj Ellgaard i Haderslev, Nikolaj
og Christian, der begge laa ved samme Troppeafdeling, er blevne saarede østpaa den 14. Avgust

Fra Fangenskabet.
(Dbp.) En glædelig Meddelelse har Hans Hansen og Familie ved Østerholms Strand for et Par Dage siden modtaget, idet de fik et Kort fra deres Søn Jørgen, som var tagen til Fange i Rusland. Meddelelsen er afsendt den 28. Maj, og først den 20. Avgust er den kommen Forældrene i Hænde; dette kan være en Trøst for mange, som maaske ogsaa har ventet længe forgæves efter at høre fra deres savnede pårørende.

— (S.Z.) Landmand Hans Schmidt i Holm ved Nordborg har i disse Dage faaet et Brev fra fin Søn, der er i russisk Fangenskab. Brevet var skrevet den 17. April og har altsaa været 4 Maaneder undervejs.

Udmærkelser
Faaet Jernkorset. Købmand Oskar Rothmann, der, som nævnt, for Tiden ligger faaret paa et Lazaret i Mainz, er bleven udmærket med Jernkorset af anden Klasse, som Generalfeltmarskal von Mackensen personlig har overrakt ham, hvorved Feltmarskalen udtalte sig meget anerkendende om hans store Pligttrostab og Tapperhed og beklagede ikke at kunne overrække ham Jernkorset af første Klasse, som han ærligt havde fortjent. I en senere Fægtning blev Rothmann temmelig Haardt saaret, men der er ifølge flensborgske Blade Haab om, at han kan blive fuldstændig
helbredet.

Vicestabssergent i 85. Infanteriregiment, Købmand Hans Hafs, for Krigen hos Firmaet H. W. Christophersen i Flensborg, og Ludvig Hagen af Flensborg har erhvervet sig Jernkorset.

Røde Kors-Medaillen af tredje Klasse er bleven tildelt følgende Flensborgere: Købmand Otto Andresen, Advokat Vilh. Boysen, Jernformer Vilh. Drescher, Lagerarbejder Avgust Petersen, stud. math. Theodor Petersen, Typograf Henr. Schuldt og stud. theol. Anton Westergaard, kaldt Jacobsen. Samme Udmærkelse er tildelt Landmændene Otto Nissen i Lyksborg og Herm. Thomsen

(S. Z.) Jernkorset er blevet tildelt Hugo Tietze af Sønderborg for forskellige godt udførte Flyveture over Fjenden.

Udnævnelse (S.G.)
Raadmand, Fabrikant, Ingeniør Josua Petersen af Haderslev, der hidtil har været Kaptajn for en Reserve-Bataillon i Posen, er bleven udnævnt til Major.

Krigsbytte (Fl. N.)
I Gaar Formiddags kørtes et Antal Maskingeværer, paa hvilke der stod „Erobret”, igennem Byen. Det siges at være erobret russisk Krigsmateriel.

En Skyttegrav
er bleven anlagt ved Kavslund af Soldater fra Flensborg under Ledelse af Officerer, der har været i Fronten. Skyttegraven vil efter Forlydende fra i Dag af kunne beses af Publikum.

16. august 1915 – Flensborg Avis: “Sørgelige Tider”

Senest ændret den 8. maj 2016 19:24

Sørgelige Tider.
Lavst Truelsen af Hvidding er falden i Krigen. I Foraaret døde hans Hustru fra flere smaa Børn, som nu i Løbet af kort Tid er blevne forældreløse. For nogen Tid siden var Truelsen hjemme paa Orlov, og der fortaltes dengang, at han var flygtet over Grænsen, men det viste sig senere, at det var et ugrundet Rygte.

Faldne.
Handelsmand Henr. Petersen og Hustru, Pottergade i Flensborg, har modtaget det sørgelige Budskab, at deres Søn, Forstærkningsreservist Herman Petersen, er falden den 3. August ved Borave, 31 Aar gammel.

Malersvend Josef Rossle fra Mellemgade er den 31. Juli falden paa
den østlige Krigsskueplads; han ramtes af en Granat.

Familien Jensen, Nørregade 67, modtog forleden den triste Efterretning, at Sønnen Christian var død paa Lazarettet i Paluniszki som Følge af et Skud i Brystet.

(Fl. N.) Forstærkningsreservist Avgust Christiansen, Søn af Mælkehandler Hans Christiansen, Husumgade 147, er falden under Kampene i Argonnerne. Den afdøde, der var Landmand, var gift og havde kort for Krigens Udbrud overtaget Faderens Ejendom.

(Fl. N.) Fru Alice Lewien, Harreslevgade 39, har fra Flandern modtaget Efterretning om, at hendes Mand, Værftarbejder Lewien, der havde været savnet i henved en Maaned, er falden. Han havde kun været ved Fronten i kort Tid.

Død Paa Lazarettet. Musketer Niels Petersen af Tønder er død af sine haarde Saar paa Lazarettet i Stavisky.

Død i Krigen. Forstærkningsreservist Karl Thaysen af Aabenraa har den 6. Avgust fundet Døden ved Leovono i Polen.

Død af sine Saar. Den 30. Juni er Underofficer Jørgen Nissen af Hellevad afgaaet ved Døden paa et Feltlazaret i Javacze, efter at han Dagen i Forvejen var bleven Haardt saaret. Hans paarørende havde længe været i Uvished om hans Skæbne. For den faldne, der kun blev 24 Aar gammel, holdes der Sørgegudstjeneste Søndag den 22. Avgust.

Christian Hjuler i Toftlund modtog i Gaar den sørgelige Efterretning, at hans Søn Chr. Hjuler, som boede i Tirslund, er falden i Rusland.

Enkefru Enemark i Gestrup har ligeledes modtaget Meddelelse om, at hendes Søn Hans Enemark er falden samme Dag. Marius Jepsen i Arrild er falden; der kom Underretning i Gaar til Skomager Brik i Toftlund,
som er Stiffader til Jepsen.

Pastor Tonnesen i Hoptrup modtog Fredag Aften det sørgelige Budskab, at hans yngste Søn Theodor er falden i Rusland den 1. Avgust. Hans Ejendele (Ur, Penge osv.) kom sammen med Dødsbudskabet. Den unge Mand, der kun opnaaede en Alder af 22 Aar, blev indkaldt som Rekrut omkring 1. Maj og var først for 5 Dage siden kommen til Fronten.
Meddelelsen har fremkaldt dyb Sorg hos den gamle Præst, der er Enkemand, saavel som hos den unge Mands Tøflende. Provst Petersen af Haderslev holder Torsdag den 19. Avgust en Sørgegudstjeneste over den faldne i Hoptrup Kirke.

Falden mod Øst. I Lørdags modtog Murmester Chr. Ravn i Øster Lindet den sørgelige Meddelelse, at hans Søn Jensen var falden den 2. Avgust i Nærheden af Warschau efter først at have været let saaret Dagen i Forvejen. Den unge Mand, som blev indkaldt i Vinterens Løb og blev uddannet i Flensborg, var sidst i Juli kommen til Fronten. Jens Ravn havde lært Murerhaandværket, var godt lidt af alle, som kendte ham, ikke mindst af sine Arbejdsgivere, hvor han havde arbejdet.

Ifølge Tabslisten er Poul Poulsen af Hojer, Thomas Kørner af Morsum og Peter Andresen af Klintum faldne; Valdemar Petersen af Tinnum, Søren Schmidt af Morsum, Johannes Schlüter af Vesterland Haardt saarede og Peter Petersen af Vesterland savnet.

Ifølge den 300. Tabsliste er Knud Petersen af Scherebech (?) (Haderslev) bleven Haardt saaret.

Ifølge den 300. Tabsliste er Louis Løschburg af København falden.

Sårede
Tabslisten meddeler, at Underofficer Henr. Dehnhardt, Herman Eggert, Fred. Hinrichfen og Johs. Steenbock af Flensborg er let saarede; sidstnævnte befinder sig ved Afdelingen.

(Dv.) Peter Hansen. Søn at Arbejdsmand L. Hansen i Allégade i Haderslev, som har deltaget i Krigen ved Østfronten, er bleven saaret ved et Skud i Skulderen. Faderen modtog forleden Dag et Telegram, hvori han opfordredes til at rejse op til sin saarede Søn, hvis han vilde se ham endnu engang, da Feberen var meget høj. Han rejste dog ikke straks; nu har han imidlertid faaet Meddelelse om, at en foretagen Operation er forløben heldig, og at Sønnen nu er i Bedring. Hansen har tre Sønner med i Krigen.

Ifølge indløben Meddelelse til hans Hjem er Terkel Tejlmann, en Søn af Gaardejer Anton Tejlmann af Hjortvad, bleven saaret i Kampene paa den østlige Krigsskueplads.

I russisk Fangenskab (Dv.)
Gaardejer
Peter Hansen af Hjerndrup er ifølge en i Fredags indtruffen Meddelelse til hans Hustru fra en af Hansens Kammerater falden i russisk Fangenskab. Hansen har været savnet i længere Tid.

Hjemme paa Orlov
Gaardejer Jens
Lund i Gammel Ladegaard ved Hammelev, der gør Tjeneste som gammel Landstormsmand nede i Galicien. er nylig kommen hjem paa en 3 Ugers Orlov for at tilse sin Ejendom. — Hans Stuehus nedbrændte for henved 14 Dage siden ved Lynnedslag.

Jernkors
Jernkorset er ifølge „Schleswigsche Grenzpost” blevet tildelt Overløjtnant i Reserven Amtsdommer Dr. Lemke af Haderslev. Han staar for Tiden i det østlige Etappeomraade.

Forfremmelser
Officersaspiranterne Andersen, Ankersen, Bendixen, Detig, Fabian, Chr. Hansen, Vilh. Hansen, Happich, Hübsch, Jakobsen, Andr. Ohlsen, Jorgen Ohlsen, Hans Petersen, Prien, Rehder, Rommele, Sommerfeld, Stein, Thoms, Tiesfen, Hansen, Outzen, Peters og Petersen, alle fra 86. Füsilierregiment, er blevne forfremmede til Løjtnanter i Reserven. Desuden er følgende Officersaspiranter blevne forfremmede til Løjtnanter i Reserven: Ohle og Boysen (fra 85. Infanteriregiment, Andr. Schmidt (213. Res.-Infanteriregiment), Tancre (215. Res.-Infanteriregiment), Greifenberger (266. Res.-Infanteriregiment), Henningsen (75. Landev.-Infanteriregiment), Clanfen (89. Grenaderregiment) og Matthiessen (84. Landev.-Infanteriregiment). De er alle af Flensborg. Vicestyrmand i Søværnet af 2. Opbud Hans Berg af Flensborg er bleven forfremmet til Løjtnant i Marinen i Søværnet af 2. Opbud.

13. juli 1915 – Flensborg Avis: Max Valentiner dekoreres

Jernkorset af første Klasse er, efter hvad „Schleswigsche Grenzpost” har erfaret fra paalidelig Kilde, blevet tildelt Kaptajnløjtnant i Marinen Max Valentiner af Sønderborg, der er Kommandant paa en U-Baad. Hans Ingeniør og Styrmand fik samme Udmærkelse, medens Baadens øvrige Besætning dekoreredes med Jernkorset af anden Klasse.

Max Valentiner (Foto: Erik Hansen)
Max Valentiner (Foto: Erik Hansen)

10. juni 1915 – Hejmdal: Sårede og syrlige bonbon

Dagens nyt fra Hejmdal

Fra Felten

Saarede

Lærer Fritz Habersaat, Søn af Fritz Haversaat i Nygade i Aabenraa, som er med paa den østlige Krigsskueplads, er bleven saaret.
I sidste Tabsliste meddeles, at Vilh. Christiansen, Rørkær (Tønder Kreds) og Edvard Hansen, Sønderende, er blevne let saaret ved Kampene i Maj Maaned. Karl Vader, Københoved, staar opført som haardt saaaret.
Hans Thomsen i Dalsgaard har ifølge “S.Ztg.” modtaget Efterretning om, at hans Søn, Thomas, er bleven haardt saaret ved de sidste Kampe i Vest og befinder sig i et Lasaret i Belgien.

Fra Provinsen.

Soldatergaver. Gennem “Reichsanzeiger” opfordres til at samle og sende Soldatergaver, da de haarde Kampe i den sidste Tid har forøget Trangen til dem. Særlig ønskes:
1) Cigarer, Cigaretter, Tobak, Piber, Cigarspidser, Chokolade, Kakao, Bonbon (syrlige), Konserves, Te, Sukker, Citroner, Frugtsaft, Mineralvand, Øl.
2) Seler, Linned og Parkum til Fodlapper (45X45 Ctm.), Skjorter, Underbenklæder, Strømper, Lommetørklæder og Haandklæder.
3) Lommeknive, Ske, Gaffel og Kniv, postkort, Brevpapir, Blyanter, Tandbørster, elektriske Lommelamper, Tændstikker, Børster og Spillekort.
Gaverne kan sendes til de officielle Modtagelsessteder i hvert Armékorps. En Fortegnelse over disse Modtagelsessteder kan faas til Gennemsyn paa Posthusene.

Faaet Jernkorset. Boghandlermedhjælper Grosse, som før Krigen var sysselsat hos Wohlenberg i Aabenraa, har faaet jernkorset tildelt.

Saaret. Hans Eriksen, Søn af Gaardejer Chr. Eriksen, Broballe Mark, er ifølge Meddelelser paa Pakker, som er bleven returnerede til Slægtninge, bleven saaret under de sidste Kampe i Galicien. Hans Eriksen er Underofficer og har nylig faaet Jernkorset.

5. juni 1915 – Flensborg Avis: Faldne, sårede, savnede, tilfangetagne og udmærkede

Faldne.
Fru Regnskabsraad Offermanns’s Søn Otto Offermanns af Flensborg har den 20. Maj paa en Patrouillegang fundet Døden paa Valpladsen, da han vilde ile sin saarede foresatte til Hjælp. Otto Offermanns, der stod ved 86. Fusilerregiment, blev kun 19 Aar gammel.

Lagerist Johannes Christiansen fra Mellemgade i Flensborg er falden den 20. Maj. Christiansen, der stod som Gefrejter ved 84. Landeværns-Infanteriregiment og var dekoreret med Jernkorset, efterlader Hustru og en Søn.

Den 3. Juni modtog Fru Pahren den sørgelige Meddelelse, at hendes Mand, Skibskaptajn Hugo Pahren, var død den 10. April i fransk Fangenskab. Han er en Søn af Regnskabsraad K. Pahren, som i mange Aar har boet paa Ballastbroen, men nu bor i Aabenraa. I mange Aar sejlede han ved Kinakysten som Kaptajn paa et af Rederiet Jebsens Skibe.

Flensborg Sporvej offentliggør et Eftermæle over følgende af dens Personale, som er faldne paa Slagmarken: Ferdinand Halvas, Peter Jensen og Markus Marquardsen.

Død af sine Saar. I den 240. Tabsliste meddeles, at Landværnsmand Karl Jacobsen af Sønderborg er død af sine Saar den 8. November paa et Reservelazaret i Würzen.

Savnet.
Jens Sørensen af Hammelev savnes ifølge Tabslisten.

Fra Krigsskuepladsen. Efter den 240. Tabsliste savnes Gefrejter Hans Clausen af Skelle.

Saaret.
Ifølge den sidste Tabsliste er Andr. Christiansen af Klægsbøl bleven Haardt saaret. Han stod ved 213. Reserve-Infanteriregiment.

Haardt saaret. Præparandlærer Schumacher af Aabenraa er bleven Haardt saaret paa den østlige Krigsflueplads. Schumacher gjorde Tjeneste som Stabssergent ved et Landeværnsregiment og har været med siden Krigen udbrød. Kuglen gik igennem Brystet lige oven for Hjertet.

Hjemme paa Rekreation. Snedkermester Joh. Østen af Aabenraa, der siden November har været i Frankrig, er i disse Dage hjemme paa Orlov. Han har ved Fronten paadraget sig en Nervesygdom og har i en 61 Ugers Tid ligget paa Mainberg Slot ved Schweinfurt.

I Fangenskab.
Efter Tabslisten er Mathias Bartelsen af Flensborg falden i Fangenskab. Han stod ved 213. Reserve-Infanteriregiment.

I Fangenskab befinder sig, efter hvad der oplyses i den nyeste Tabsliste, Magnus Jacobsen af Øster Gasse.

Udmærkelser og Forfremmelser.
Postsekretær  Ernst Kaiser, Søn af Rentier Kaiser i Mathildegade i Flensborg, er bleven forfremmet til Løjtnant. Han staar paa den vestlige Krigsflueplads. — Frivillig Carlo Baur, en Søn af Landsretsdirektør Baur, har faaet tildelt Jernkorset. Assistenslæge Dr. Karl Mau er bleven dekoreret med den bajerske Militær-Fortjenstorden af 4. Klasse med Sværd.

Jernkorset. Peter Thomsen, Søn af Hans Thomsen paa Kasmus Mølle ved Sottrup, der staar som Infanterist paa den østlige Krigsflueplads, har faaet Jernkorset.

Faaet Jernkorset. Familien Jørgen Møller i Taarup ved Svenstrup paa Als har faaet Meddelelse om, at Sønnen Marius har erhvervet sig Jernkorset i Frankrig ved at hente en saaret Kammerat ind fra en Pigtraadsforhindring. I. Møller har tre Sønner med i Krigen, hvoraf den ældste, Andreas, ogsaa har faaet Jernkorset.

Udmærkelse. (A. T.)  Jernkorset er blevet tildelt Løjtnant i Reserven Hans Ahrenkiel, en Søn af Skibsreder Ahrenkiel (Aabenraa).

En Rettelse. (Hmd.)  Danske Provinsblade  har meddelt, at cand. polit. P.A. Callø og cand. polit. Kr. R. Thomsen, som indtil deres Indkaldelse var Medarbejdere ved „Hejmdal”, er blevne forfremmede til Løjtnanter. Dette er urigtigt. Derimod er Callø og Thomsen, den ene paa Vestfronten, den anden paa Østfronten, for nogle Uger siden sammen med andre Akademikere blevne afkommanderede til særlige Uddannelseskursus’er for Befalingsmænd.

17. maj 1915 – Flensborg Avis: Døde, sårede, tilfangetagne og dekorerede

Krigen.
(Dv.) En ung Mand ved Navn Hüneberg af Haderslev, som har deltaget i Krigen fra Begyndelsen af, er i Torsdags kommen hjem fra den vestlige Krigsskueplads paa Orlov. Desværre medbragte han det sørgelige Budskab til Førstelærer Jessen, at dennes Søn, stud. phil. Walter Jessen
er falden. Et Par Timer før han faldt, havde den unge Mand talt med Hüneberg, som fortalte, at han drog hjem paa Orlov, og han havde da bedt Hüneberg om, mindst anende, hvor nær han stod Døden, at bringe hans paarørende en Hilsen fra ham.
— (S. G.) Købmand Chr. Adolphsen fra Sønderbroen i Haderslev, der er kommen Haardt saaret hjem fra Felten, har i disse Dage faaet overrakt Jernkorset. Adolphsen ligger for Tiden med et alvorligt Benskud paa et Lazaret i Flensborg.
— Krigsfrivillig Ir. Matthiesen, Søn af Arbejdsmand Matthiesen paa Storegade i Haderslev, savnes.

Falden.
Ifølge den sidste Tabsliste er Reservist Peter Hansen af Bredebro, der stod ved 86. Fusilerregiment, falden den 27. Marts.

For anden Gang Saaret.
I den nyeste Tabsliste oplyses, at Andreas Petersen af Gaardeby igen er bleven saaret og denne Gang Haardt
.

Haardt saaret.
(S. Z.) Arbejdsmand Karl Dorows Hustru i Egeskov (Broager Sogn) har modtaget Efterretning om, at hendes Mand, der stod ved 86. Reserveregiment, var bleven Haardt saaret af en Granatsplint og bleven bragt til et Lazaret i Frankfurt ved Main.

Udmærkelse.
Røde Kors-Medaillen af tredje Klasse er bleven tildelt Dr. Andr. Nissen, en Søn af Raadmand Nissen i Sønderborg. Dr. Nissen opholder sig ifølge „Sonderburger Zeitung” for Tiden som frivillig Sygeplejer i den franske Afdeling af Krigslazarettet i Guise.

I russisk Fangenskab. (S. Z.)
Nu har Overrealskolerektor Brunn og Hustru i Sønderborg modtaget et Brev fra Warschau, fra deres Søn, Løjtnant Frits Brunn, der sendtes som Parlamentær til Russerne. Heri stadfæstes det, at han virkelig holdes tilbage som Fange.

Atter saaret.
Frederik Duus af Aabenraa er efter den sidste Tabsliste atter bleven saaret den 4. Maj.

Haardt Saaret
blev ifølge den 224. Tabsliste Underofficer i Reserven Karl Meier af Bojens under Kampene fra 17. til 27. April. Han stod ved 85. Infanteriregiments 9. Kompagni.

 

12. maj 1915 – Flensborg Avis: Udmærkelser

Jernkorset
(A. T.) Den for nogen Tid siden faldne Karl Dibberns Forældre, Dr. Dibbern og Hustru i Aabenraa, har nu faaet tilsendt deres Søns Jernkors.

Lærer Johannsen af Jægerup, der for Tiden ligger saaret paa et Lazaret i Altona, er i disse Dage bleven dekoreret med Jernkorset, som overraktes ham af den stedfortrædende kommanderende General selv. Ved denne Lejlighed erfarede Generalen, at Johannsen var Lærer i Jægerup, og da han i Fredags korte igennem Byen, lod Generalen holde foran Skolen for at aflægge en lille Visit hos Fru Johannsen og meddele hende, at hendes Mand havde faaet Jernkorset.

Faaet Jernkorset. Underofficer Johannes Juhl, Søn af Gaardejer Claus Juhl i Langetved, er i disse Dage hjemme paa Orlov fra Fronten. I Lørdags fik han Jernkorset tilsendt tillige med et meget smukt og anerkendende Brev fra sin Kaptajn. Juhl staar ved 84. Infanteriregiment.

Røde Kors-medalje
Faaet Røde Kors-Medaillen. Barber Ernst Korner af Flensborg, der ved Krigens Udbrud stillede sig til Raadighed for den frivillige Sygepleje og som Sygeplejer og Delingsfører har været virksom baade paa den vestlige og den østlige Krigsskueplads, har nu faaet Røde Kors-Medaillen af tredje Klasse.

7. maj 1915 – Flensborg Avis: “Et fald ved Skyttegraven”

Senest ændret den 13. januar 2020 23:27

Flensborg Avis meddeler:

Et Fald ved Skyttegraven. (Hmd.)
Cand. phil. Kristen Andresen, Søn af Gaardejer Johan Andresen i Ullerup, som siden Efteraaret har ligget ved Vestfronten, faldt forleden Nat paa en Patrouillegang foran Skyttegraven ned i en smal Løbegrav og brækkede Benet. Han ligger nu saa et Lazaret i Frankrig.

Fra Sibirien
Gæstgiver Borchers i Aabenraa har ifølge „Hejmdal” modtaget et Postkort, trykt paa Polsk, fra sin Søn, der er i russisk Fangenskab. Der staar paa Kortet, at han er paa March til Kurgan i Guvernementet Tobol i Sibirien. Kurgan er en Kredsby paa henved 8000  Indbyggere ved Enden af den vestsibiriske Bane.

Kommen hjem fra russisk Fangenskab
Kaptajn Nielsens Søn paa Dyrehave ved Aabenraa er uventet kommen hjem fra russisk Fangenskab. Han hørte ifølge en Bladmeddelelse til Damperen „Alpha’s” Besætning, som ved Krigens Begyndelse blev interneret i St. Petersborg. Hele Tiden har Civilfangerne saa godt som intet hørt hjemmefra. Først anbragtes de i et Skur i Nærheden af Byen. Befolkningen indtog tit en truende Holdning; men Vagtmandskabet værnede dem. Efter nogen Tids Forløb bragtes de til en By i det indre af Rusland, og fik Ordre til ikke at forlade Byen. 16 Civilfanger lejede et Skur, hvori de maatte erhverve deres Underhold ved at lave smaa Skibe i Flasker. Den russiske Behandling var aldeles ikke god. Deres Ejendele var røvede. Senere blev de understøttede af den tyske Hjælpeforening i Rusland, hvorved deres Stilling blev betydelig bedre. Nielsens Hjemsendelse skete paa Grund af en militær Attest for Uduelighed.

Krigsfange i Japan
Som Krigssange i Japan befinder sig, efter hvad der oplyses i den sidste Marine-Tabsliste, Skriver Christian Petersen af Øster Løgum. Han var i Tsingtav.

Faaet Jernkorset. (S. G.)
Postassistent
Ohlsen, Søn af Købmand H. Ohlsen i Vestergade i Haderslev, har faaet Jernkorset for fremragende Tjenester paa den vestlige Krigsstueplads. Ohlsen staar nu som Officersstedfortræder ved Østfronten.
Endvidere
har Forpagter Jørgen Petersen af Vandling faaet Jernkorset. Han blev Haardt saaret i Efteraaret.

Annoncer fra bagsiden af Flensborg Avis den 7. maj 1915
Annoncer fra bagsiden af Flensborg Avis den 7. maj 1915

9. april 1915. Et halshugget kongepar og andre nyheder fra Sønderjylland

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for et være den danske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for Kongeåen

Af Nicolai Flyman

Syd for grænsen under krigen

Russiske fanger

Påskelørdag ankom ifølge “Flensborg Avis” til Møgeltønder sogn et halvt hundrede russiske fanger, der som landarbejdere fordeltes blandet bønder i sognet. Kun ganske enkelte af fangerne kan lidt tysk, og forståelsen formidles ved tegn; men det lader til, at fangerne har hurtigt nemme over for god mad og venlighed.

I lørdags ankom ifølge “Flensborg Avis” nogle afdelninger russiske krigsfanger til Læk. De får sysselsættelse de omliggende landsbyer.

En afdeling på omtrent 50 fanger er en af de sidste dage kommen til gården Holm ved Kliplev, hvor de skal arbejde på mosen.

Udmærkelser

Underveterinær R. Johansen, en søn af Johs. Johansens enke fra Bovrup, har ifølge “Hejmdal” fået Jernkorset. Han er med på Vestfronten. Jernkorset af første og anden klasse er blevet tildelt skovrider Rickert af Arnum, der er stabssergent ved 18. reserve jægerbataillon og for tiden ligger hårdt såret hjemme. Den nævnte jægerbataillon har ifølge “Schleswigsche Grenzpost” fået tildelt en række udmærkelser; den har allerede i oktober og november i fjor udmærket sig særlig ved Yserkannalen og i 4 måneder har den næsten uafbrudt kæmpet i forreste række i skyttegraven.

Købmand P. Thuesen af Kliplev har efter forlydende fået tildelt jernkorset.

En søn af agent B.B. Petersen i Storegade i Haderslev, Peter Petersen, er ifølge “Dannevirke” den 22. Marts bleven udnævnt til løjtnant. Han har fra første færd deltaget som frivillig og i førstningen som Menig.

Faldne, sårede og fangne – efter sønderjyske Blade

Landmand Peter Hansen Tiedemann fra Øster Løgum er død efter at have ligget på lazaret i fem måneder. Han blev såret i efteråret. Før sin afsendelse til fronten lå han i nogen tid i Flensborg og siden i lejren ved Locksted. I felten var han bl.a. med ved Antwerpens belejring og fald. Tiedemann var 25 år gammel.

Skærtorsdag modtog aftægtsmand Boisen Iversen i Hjordkær meddelelse om, at hans søn, Peter, der allerede i længere tid havde været savnet, var falden. Ligeledes meddeltes det gæstgiver Hansen på Banegården Dersteds, at hans sidst indkalde søn, der var bager og først for fjorten dage siden var kommen til fronten, var falden.

Arbejdsmand Rasmus Christensens kone i Skodsbøl har i følge “S.Ztg.” fra kompagniføreren ved den afdeling hendes mand står ved, modtaget meddelelse om, at Christensen den 23. December i fjor er bleven hårdt såret og derpå er død på forbindingstedet.

H. Schmidt og Hustru i Nørre Abild ved Tønder har mistet deres eneste søn, som den 15 marts blev dødeligt såret. Han døde samme dag.

Landbolsmand Christian Lorenzen i Skodsbøl har ifølge ” S. Ztg.” modtaget efterretning om, at hans søn savnes siden en fægtning i midten af denne måned.

Jul. Hinrichsen og hustru i Barsbøl ved Skærbæk har i de sidste påskedage gjort den lande rejse til Frankfurt for at besøge deres hårdt sårede søn, som ligger op Lazaret der. Schmidt fik gratis rejse med toget både for sig og hustru.

Musketer Sønke Torp af Brarup er død af sine sår. Han havde siden krigens begyndelse stået ved østfronten.

Fangelejren i Døstrup
I nærheden af Døstrup er der en fangelejr på 12 mand, alle er russere. I fritiden laver fangerne små fugle af træ, som de så sælger til de mange nysgerrige som kommer for at se fangelejren. Især i påskedagene har de ifølge “Hejmdal” gjort god forretning med at sælge Fuglene, og deres Øjne strålede af glæde, når folk købte af dem.

Brevkortet, der blev beklippet.
En ung pige fra Kerteminde sendte ifølge “Fyns Tidende” forleden et lykønskningskort til Als i anledning af, at en søn af hendes herboende svigerforældre skulde konfirmeres. Da den unge Pige vidste, at hendes svigerforældre længe havde ønsket et billede af kongen og dronningen af Danmark, købte hun et billede af kongeparret og klæbede det på brevkortet. Kortet som også til sit bestemmelsested på Als, men stor blev forbavselsen, da man så, at kongens og dronningens hoveder var klippet af.

23. marts 1915. Forbud mod dansk og karruseller, uld og guld, russere til Sønderjylland

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for Kongeåen

Syd for Grænsen under Krigen

Der maa ikke skrives Dansk fra tysk Omraade
Officielt meddeles af de tyske Myn­digheder: Fra og med 20. Marts er følgende Bestemmelse traadt i Kraft med Hen­syn til Breve og Telegrammer fra Tysk­land til ikke fjendtligt Omraade: Breve, som skal indleveres aabne til Udlandet, skal være skreven paa Tysk, Italiensk, Spansk, Fransk eller Engelsk (til den besatte Del af Belgien kun paa Tysk, Flamsk eller Fransk).

Privattelegrammer til Udlandet er kun tilladte paa Tysk, Italiensk, Spansk, Fransk eller Engelsk (til den besatte Del af Belgien og til Luxemburg kun paa Tysk), saafremt de udenlandske For­valtninger ikke paalægger endnu videregaaende Begrænsninger, hvilket Afsenderen i Forvejen i bør forskaffe sig Underretning om.

Breve, der skal til Danmark, maa saaledes ikke mere skrives paa Dansk!

Beslaglæggelse af Ulden
Den kommanderende General be­kendtgør under 4. Marts: Ulden fra den tyske Faareklipning i 1914-15, hvad enten den endnu findes opbevaret hos Faareholderne eller andre Steder, eller endnu bæres af Faarene, samt Ulden fra de tyske Gar­verier beslaglægges fra i Dag af i fuldt Omfang til Hærforvaltningens Formaal, og Salg af det forbydes, ligesaa er enhver anden Handling, der har Salg af Ulden fra Klipningen til Følge, for­budt.

Endvidere er det forbudt at klippe Faarene paa et tidligere Tidspunkt end sædvanlig. Ulden skal forblive paa Stedet, hvor det findes, i det Øjeblik, da denne Beslaglæggelsesordre er ud­stedt.

Naar Ulden allerede befinder sig i Fabrikker eller i egne eller lejede La­gerrum hos Fabrikanter, der skal ud­føre Hærleverancer, er Viderebearbejdelse tilladt, saafremt der kan føres Bevis for, at Ulden bruges til Hærleverancer.

Indkaldelserne
Generalkommandoen for 9. Armé­korps har anordnet, at der skal afhol­des Session for den uøvede Landstorms andet Opbud. Mødepligtige er de, der er født i Aarene 1870 til 1875. Aargangen 1869 kommer ikke i Betragtning ved denne Session.

Indkaldelsen af de Landstormspligtige af andet Opbud til Vaabentjeneste sker først, naar Mandskabet af første Opbud, hvoraf endnu haves et betydeligt Antal til Raadighed, er endelig ind­kaldt. Indkaldelsen er derfor ikke umiddelbart forestaaende. Sessionen er kun en forberedende Forholdsregel. Hver Mødepligtig modtager en særlig Ordre.

Henimod 1000 russiske Fanger

ankom i Onsdags med deres Vagtmandskab til Fange-Arbejdslejrene i Nærheden af Slavgaard ved Sommersted og i Gravlund vest for Toftlund. Forleden er det blevet endelig bestemt, at der ogsaa skal oprettes en saadan Fangelejr i Ullemølle ved Skærbæk.

Jernkorset

Reichs- und Staatsanzeiger bringer føl­gende kongelige Forordning:

1) Jernkorset skal i passende Tilfælde ogsaa gives til de allierede Magters Undersaatter.

2) Ciffer 2 i Kundgørelsen af 5. August 1914 faar følgende Ordlyd: 2. Klasse bæres i Knaphullet ved et sort Baand med hvid Rand (for saa vidt det uddeles for Fortjenester paa Krigsskuepladsen. Er det erhvervet for For tjenester i Hjemmet uddeles det med et hvidt Baand med sort Rand for saa vidt det ikke paa Grund af særlige militære Tjenester ud­deles med sort Baand med hvid Rand. Første Klasse bæres paa venstre Bryst, Storkorset om Halsen.

Guld nok. Udbetaling af Guld til Udlændinge

Generalkommandoen beder om at meddele: Forbudet af 29. Oktober 1914 angaaende Udbetaling af Guldpenge til Udlændinge ophæves.

Ingen Forlystelser i Paasken
Generalkommandoen bekendtgør : „I Tiden fra 28. Marts (Palmesøndag) til 4. April (1. Paaskedag), begge Dage indbefattede, maa der ikke afholdes larmende Forlystelser, især Karusselkørsel. Overtrædelser straffes, hvis de bestaaende Love ikke bestemmer en høj­ere Straf, med Fængsel indtil 1 Aar.