16. august 1915 – Flensborg Avis: “Sørgelige Tider”

Sørgelige Tider.
Lavst Truelsen af Hvidding er falden i Krigen. I Foraaret døde hans Hustru fra flere smaa Børn, som nu i Løbet af kort Tid er blevne forældreløse. For nogen Tid siden var Truelsen hjemme paa Orlov, og der fortaltes dengang, at han var flygtet over Grænsen, men det viste sig senere, at det var et ugrundet Rygte.

Faldne.
Handelsmand Henr. Petersen og Hustru, Pottergade i Flensborg, har modtaget det sørgelige Budskab, at deres Søn, Forstærkningsreservist Herman Petersen, er falden den 3. August ved Borave, 31 Aar gammel.

Malersvend Josef Rossle fra Mellemgade er den 31. Juli falden paa
den østlige Krigsskueplads; han ramtes af en Granat.

Familien Jensen, Nørregade 67, modtog forleden den triste Efterretning, at Sønnen Christian var død paa Lazarettet i Paluniszki som Følge af et Skud i Brystet.

(Fl. N.) Forstærkningsreservist Avgust Christiansen, Søn af Mælkehandler Hans Christiansen, Husumgade 147, er falden under Kampene i Argonnerne. Den afdøde, der var Landmand, var gift og havde kort for Krigens Udbrud overtaget Faderens Ejendom.

(Fl. N.) Fru Alice Lewien, Harreslevgade 39, har fra Flandern modtaget Efterretning om, at hendes Mand, Værftarbejder Lewien, der havde været savnet i henved en Maaned, er falden. Han havde kun været ved Fronten i kort Tid.

Død Paa Lazarettet. Musketer Niels Petersen af Tønder er død af sine haarde Saar paa Lazarettet i Stavisky.

Død i Krigen. Forstærkningsreservist Karl Thaysen af Aabenraa har den 6. Avgust fundet Døden ved Leovono i Polen.

Død af sine Saar. Den 30. Juni er Underofficer Jørgen Nissen af Hellevad afgaaet ved Døden paa et Feltlazaret i Javacze, efter at han Dagen i Forvejen var bleven Haardt saaret. Hans paarørende havde længe været i Uvished om hans Skæbne. For den faldne, der kun blev 24 Aar gammel, holdes der Sørgegudstjeneste Søndag den 22. Avgust.

Christian Hjuler i Toftlund modtog i Gaar den sørgelige Efterretning, at hans Søn Chr. Hjuler, som boede i Tirslund, er falden i Rusland.

Enkefru Enemark i Gestrup har ligeledes modtaget Meddelelse om, at hendes Søn Hans Enemark er falden samme Dag. Marius Jepsen i Arrild er falden; der kom Underretning i Gaar til Skomager Brik i Toftlund,
som er Stiffader til Jepsen.

Pastor Tonnesen i Hoptrup modtog Fredag Aften det sørgelige Budskab, at hans yngste Søn Theodor er falden i Rusland den 1. Avgust. Hans Ejendele (Ur, Penge osv.) kom sammen med Dødsbudskabet. Den unge Mand, der kun opnaaede en Alder af 22 Aar, blev indkaldt som Rekrut omkring 1. Maj og var først for 5 Dage siden kommen til Fronten.
Meddelelsen har fremkaldt dyb Sorg hos den gamle Præst, der er Enkemand, saavel som hos den unge Mands Tøflende. Provst Petersen af Haderslev holder Torsdag den 19. Avgust en Sørgegudstjeneste over den faldne i Hoptrup Kirke.

Falden mod Øst. I Lørdags modtog Murmester Chr. Ravn i Øster Lindet den sørgelige Meddelelse, at hans Søn Jensen var falden den 2. Avgust i Nærheden af Warschau efter først at have været let saaret Dagen i Forvejen. Den unge Mand, som blev indkaldt i Vinterens Løb og blev uddannet i Flensborg, var sidst i Juli kommen til Fronten. Jens Ravn havde lært Murerhaandværket, var godt lidt af alle, som kendte ham, ikke mindst af sine Arbejdsgivere, hvor han havde arbejdet.

Ifølge Tabslisten er Poul Poulsen af Hojer, Thomas Kørner af Morsum og Peter Andresen af Klintum faldne; Valdemar Petersen af Tinnum, Søren Schmidt af Morsum, Johannes Schlüter af Vesterland Haardt saarede og Peter Petersen af Vesterland savnet.

Ifølge den 300. Tabsliste er Knud Petersen af Scherebech (?) (Haderslev) bleven Haardt saaret.

Ifølge den 300. Tabsliste er Louis Løschburg af København falden.

Sårede
Tabslisten meddeler, at Underofficer Henr. Dehnhardt, Herman Eggert, Fred. Hinrichfen og Johs. Steenbock af Flensborg er let saarede; sidstnævnte befinder sig ved Afdelingen.

(Dv.) Peter Hansen. Søn at Arbejdsmand L. Hansen i Allégade i Haderslev, som har deltaget i Krigen ved Østfronten, er bleven saaret ved et Skud i Skulderen. Faderen modtog forleden Dag et Telegram, hvori han opfordredes til at rejse op til sin saarede Søn, hvis han vilde se ham endnu engang, da Feberen var meget høj. Han rejste dog ikke straks; nu har han imidlertid faaet Meddelelse om, at en foretagen Operation er forløben heldig, og at Sønnen nu er i Bedring. Hansen har tre Sønner med i Krigen.

Ifølge indløben Meddelelse til hans Hjem er Terkel Tejlmann, en Søn af Gaardejer Anton Tejlmann af Hjortvad, bleven saaret i Kampene paa den østlige Krigsskueplads.

I russisk Fangenskab (Dv.)
Gaardejer
Peter Hansen af Hjerndrup er ifølge en i Fredags indtruffen Meddelelse til hans Hustru fra en af Hansens Kammerater falden i russisk Fangenskab. Hansen har været savnet i længere Tid.

Hjemme paa Orlov
Gaardejer Jens
Lund i Gammel Ladegaard ved Hammelev, der gør Tjeneste som gammel Landstormsmand nede i Galicien. er nylig kommen hjem paa en 3 Ugers Orlov for at tilse sin Ejendom. — Hans Stuehus nedbrændte for henved 14 Dage siden ved Lynnedslag.

Jernkors
Jernkorset er ifølge „Schleswigsche Grenzpost” blevet tildelt Overløjtnant i Reserven Amtsdommer Dr. Lemke af Haderslev. Han staar for Tiden i det østlige Etappeomraade.

Forfremmelser
Officersaspiranterne Andersen, Ankersen, Bendixen, Detig, Fabian, Chr. Hansen, Vilh. Hansen, Happich, Hübsch, Jakobsen, Andr. Ohlsen, Jorgen Ohlsen, Hans Petersen, Prien, Rehder, Rommele, Sommerfeld, Stein, Thoms, Tiesfen, Hansen, Outzen, Peters og Petersen, alle fra 86. Füsilierregiment, er blevne forfremmede til Løjtnanter i Reserven. Desuden er følgende Officersaspiranter blevne forfremmede til Løjtnanter i Reserven: Ohle og Boysen (fra 85. Infanteriregiment, Andr. Schmidt (213. Res.-Infanteriregiment), Tancre (215. Res.-Infanteriregiment), Greifenberger (266. Res.-Infanteriregiment), Henningsen (75. Landev.-Infanteriregiment), Clanfen (89. Grenaderregiment) og Matthiessen (84. Landev.-Infanteriregiment). De er alle af Flensborg. Vicestyrmand i Søværnet af 2. Opbud Hans Berg af Flensborg er bleven forfremmet til Løjtnant i Marinen i Søværnet af 2. Opbud.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *