26. august 1915 – Flensborg Avis: Hilsner fra felten

Senest ændret den 3. januar 2019 9:16

Hilsner fra Felten
Fra Bebra skrives den 25. Avgust: Vi er mange Nordslesvigere paa Rejsen mod Øst og sender Venner og Bekendte en Hilsen. Vi er endnu ved godt Humør.
Claus Nissen, Dybbøl; Peter Petersen, Hørup, Als; Lorens Jørgensen, Eistrup, Als; Edvard Mathiesen, Dynt; A. Paulsen, Egernsund; Johannes Kümpel, Sønderborg; Jens Jacobsen, Borup; Peter Juhler, Aabenraa; Chr. Kock, Hørup, Als; Johan Maschaleck, Egernsund; Chr. Nør, Høruphav; Lavrids N. Høi,
Holm, Als; Hans Holm, Mojbøl i Haderslev Kreds.

Hilsen fra Udrejsen sendes til Venner og Bekendte: Karl Marlott, Aventoft; Th. Hansen, Visby; Jørgen Winther, Nørre Hjarup; Antoni
Christensen, Daler; Peter Jørgensen. Kobberholm; Hans P. Nissen, Lavrup; Niels Nielsen, Mommark; Peter Nissen, Rømø; Lorens Wilhelmsen, Flensborg; Berndt Atzen, Harres. (Bedes optaget i „Hejmdal”.)

Et glædeligt Budskab (Fl. N.)
Klavs Speck, Skoletjener ved St. Hans-Drengestolen i Flensborg, har modtaget et glædeligt Budskab, idet hans Søn Henrik, der stod
ved 86. Fusilerregiments 7. Kompagni og har været savnet siden  midt i September forrige Aar, nu har givet et Livstegn fra sig. Alle hidtilværende Efterforskninger fra de bekymrede Forældres Side er hidtil forblevne resultatløse, indtil de sidste Søndag fra Røde
Kors’s Centraloplysningssted i Kiel modtog den korte Meddelelse, at deres Søn er i Live.

Falden
Forleden jordfæstedes den ældste Søn af Landmand Hansen i Gravlund i Løgumkloster; han var som nævnt falden mod Øst den 9. Juli. Nu er ogsaa Ægteparrets anden og sidste Søn falden den 5. Avgust. Han skulde som den sidste engang have overtaget Gaarden.

Forstærkningsreservist Andreas Erik Kiesbye af Sofiedal har fundet Døden paa Krigsskuepladsen, 25 Aar gammel. Han efterlader sig Hustru og Søn.

Falden i Rusland. Snedker Christian Erichsen, en Søn af Slagter Erichsen ved Nørreport i Aabenraa, er ifølge en i Gaar Morges indløben Meddelelse falden i Rusland. Foruden denne Søn har Erichsen endnu en Søn i Rusland.

(Hmd.) Der er indløbet Meddelelse om, at Tjenestekarl Tyksen fra Barsmark er falden i Polen. Han blev indkaldt i Fjor Efteraar.

Tabslisten
Tabslisten nævner Henri Rommensen af Tønder og Søren Brodersen af Højer som henholdsvis falden og Haardt saaret.

I den 310. Tabsliste meddeles, at Peter Thomsen af Sonderborg er død af sine Saar.

Saarede
(A.T.) Fifler Asmus Duus af Aabenraa er bleven saaret paa den østlige Krigsskueplads. Saaret er temmelig alvorligt.

To Sønner af Arbejdsmand Nikolaj Ellgaard i Haderslev, Nikolaj
og Christian, der begge laa ved samme Troppeafdeling, er blevne saarede østpaa den 14. Avgust

Fra Fangenskabet.
(Dbp.) En glædelig Meddelelse har Hans Hansen og Familie ved Østerholms Strand for et Par Dage siden modtaget, idet de fik et Kort fra deres Søn Jørgen, som var tagen til Fange i Rusland. Meddelelsen er afsendt den 28. Maj, og først den 20. Avgust er den kommen Forældrene i Hænde; dette kan være en Trøst for mange, som maaske ogsaa har ventet længe forgæves efter at høre fra deres savnede pårørende.

— (S.Z.) Landmand Hans Schmidt i Holm ved Nordborg har i disse Dage faaet et Brev fra fin Søn, der er i russisk Fangenskab. Brevet var skrevet den 17. April og har altsaa været 4 Maaneder undervejs.

Udmærkelser
Faaet Jernkorset. Købmand Oskar Rothmann, der, som nævnt, for Tiden ligger faaret paa et Lazaret i Mainz, er bleven udmærket med Jernkorset af anden Klasse, som Generalfeltmarskal von Mackensen personlig har overrakt ham, hvorved Feltmarskalen udtalte sig meget anerkendende om hans store Pligttrostab og Tapperhed og beklagede ikke at kunne overrække ham Jernkorset af første Klasse, som han ærligt havde fortjent. I en senere Fægtning blev Rothmann temmelig Haardt saaret, men der er ifølge flensborgske Blade Haab om, at han kan blive fuldstændig
helbredet.

Vicestabssergent i 85. Infanteriregiment, Købmand Hans Hafs, for Krigen hos Firmaet H. W. Christophersen i Flensborg, og Ludvig Hagen af Flensborg har erhvervet sig Jernkorset.

Røde Kors-Medaillen af tredje Klasse er bleven tildelt følgende Flensborgere: Købmand Otto Andresen, Advokat Vilh. Boysen, Jernformer Vilh. Drescher, Lagerarbejder Avgust Petersen, stud. math. Theodor Petersen, Typograf Henr. Schuldt og stud. theol. Anton Westergaard, kaldt Jacobsen. Samme Udmærkelse er tildelt Landmændene Otto Nissen i Lyksborg og Herm. Thomsen

(S. Z.) Jernkorset er blevet tildelt Hugo Tietze af Sønderborg for forskellige godt udførte Flyveture over Fjenden.

Udnævnelse (S.G.)
Raadmand, Fabrikant, Ingeniør Josua Petersen af Haderslev, der hidtil har været Kaptajn for en Reserve-Bataillon i Posen, er bleven udnævnt til Major.

Krigsbytte (Fl. N.)
I Gaar Formiddags kørtes et Antal Maskingeværer, paa hvilke der stod „Erobret”, igennem Byen. Det siges at være erobret russisk Krigsmateriel.

En Skyttegrav
er bleven anlagt ved Kavslund af Soldater fra Flensborg under Ledelse af Officerer, der har været i Fronten. Skyttegraven vil efter Forlydende fra i Dag af kunne beses af Publikum.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *