29. januar 1915. “Der bliver uddelt en frygtelig mængde jernkors …”

Brev fra Kresten Andresen, Ullerup på Sundeved. Han gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86)

Cuy den 29. januar 1915

Løjtnanten har fået jernkorsets første klasse. Der bliver uddelt en frygtelig mængde jernkors; det er jo en eftertragtet tingest.

Hvem husker ikke feltwebel Eichner ved stormen på heksekedlen. Han stormede på som en vild, med sin degen [officersdolk, RR] og sin revolver: die Schweinebande, die Schweinebande!Læs videre

28. januar 1915. Hejmdal forbudt! Kejserens fødselsdag ikke omtalt tilstrækkeligt festligt!

Hejmdal

Af rigsdagsmand H.P. Hanssens krigsdagbøger:

Aabenraa d. 26. Januar 1915.
I Dag fik „Hejmdal“s Redaktion i Anledning af Kejserens Fødselsdag Ordre til i Spidsen af Bladet at bringe en Artikel, som forherligede Dagen. Bladets første Side var allerede trykt, da Ordren indløb. Det var af tekniske Grunde umuligt at udføre Ordren. Redaktionen meddelte dette og optog kun en kort i almindelige Udtryk holdt Notits om Fødselsdagen.Læs videre

28. januar 1915. Forberedelser forud for vinterslaget ved Masuren

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under 34. Landwehr Brigade og Landwehr-Division Jakobi (nu 1. Landwehr Division), som var en del af den 8. Arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner i efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Hen over årsskiftet 1914/15 var der i den øverste hærledelse intense drøftelser og uenigheder om, hvor en offensiv skulle sættes ind.… Læs videre

27. januar 1915. Et strejftogt på Weichselfloden

Et Strejftogt paa Weichselfloden.

Thorn, den 27. Januar 1915.

Kære Søster og Svoger!

Jeg er i Thorn nu, og det ser ud til, at vi skal blive her en Tid, da Frosten vedvarer, og der stadig kom­mer mere og mere Drivis paa Weichselen. Jeg er altsaa foreløbig udenfor al Fare og lider ingen Nød.

Det er ogsaa allerede længe siden, vi har haft noget med Russerne at bestille, naar da undtages lidt Knalderi for en 8 Dages Tid siden.Læs videre

27. januar 1915. Pølse, vin og franske granater til kejserens fødselsdag.

Lassigny den 27. januar 1915

Kære forældre!

I dag har jeg atter modtaget en pakke med håndklæde og sæbe og så mange gode sager – tak for den. Jeg trængte også til det, men det værste er, at vi nu ikke længere har vand til at vaske vore sorte næver i, for rigtignok går der en bæk gennem vor stilling med det dejligste vand; men løjtnanten har set en vandrotte der – og tænk jer, sikke en smittefare, der så må være, da kan det bedre gå an at gå omkring som en neger.… Læs videre

27. januar 1915. Hjemmefronten: Brødkorn beslaglægges og priserne stiger

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Beslaglagt Brødkorn

Landraaden i Haderslev bekendtgør ifølge “Flensborg Avis”:

“De paa min Ordre af Kommuneforstanderne beslaglagte Forraad af Hvede og Rug kan, naar de ikke kan opbevares paa Stedet, af Ejerne leveres paa Krigskornselskabets Vegne til Kornhandlerne Outzen, Speth og Holbeck i Haderslev og Outzen i Tyrstrup nu straks, inden hver især faar Ordre til Levering.Læs videre

27. januar 1915. Guld til gengæld for orlov. Grænsebevogtning øges

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Guldet samles
3 dages Ekstra-Orlov for hver 100 Mark i Guld
For at fremme Lysten til at skaffe Guldmønt tilveje ogsaa gennem Sol­daterne er det tilkendegivet dem, at enhver, der mod Veksling i Seddelpenge eller Sølv kan faa samlet og afleveret 100 Mark i Guld, vil faa tilstaaet 3 Da­ges Orlov ekstra.Læs videre

24. januar 1915. Sorg i Aabenraa: Gik sønderjyder ned med SMS Blücher?

Blüchers Undergang

har ifølge “Hejmdal” fremkaldt Ængstelse og Sorg i Aabenraa. Om Bord paa Skibet befandt sig flere udmærkede Sømænd der fra Byen. Blandt disse var ogsaa Kaptajn Christian Michelsen, en Søn af Enkefru Michelsen paa Skibbroen.

Man venter af den Grund her med Uro og Spænding paa Efterretning om, hvorledes det er gaaet den store Krydsers Besætning.Læs videre

24. januar 1915 – De faldne

Ehlers, Jürgen (SMS Blücher) – Doggerbanke, Nordsøen.
Golz, Erich (SMS Seydlitz) – Doggerbanke, Nordsøen.
Hansen, Asmus Jakobus (SMS Blücher) – Doggerbanke, Nordsøen.
Lorenzen, Georg Christian – Helgoland, Nordsøen.
Michelsen, Christian (SMS Blücher) – Doggerbanke, Nordsøen.
Nissen, Andreas Peter (SMS Blücher) – Doggerbanke, Nordsøen.
Olling, Alfred Hans Robert (SMS Blücher) – Doggerbanke, Nordsøen.
Oster, Jens Petersen (SMS Blücher) – Doggerbanke, Nordsøen.… Læs videre

24. januar 1915. Hans Petersens kammerat i køkkenet

Hans Petersen fra Skodsbølmark ved Broager deltog i krigen på Vestfronten i Füsilierregiment “Königin” Nr. 86. I efteråret fik Hans Petersen en ny kammerat, den lille Frits Wolf fra Hamburg. Det blev et godt makkerskab.

Den 24. Januar 1915. Jeg sad i lidt Halm under Halmristen oppe paa Loftet af en middelstor Bondegaard og røg en Cigar, mens jeg skrev i min Dagbog.Læs videre

24. januar 1915. “Jeg er syg og længes kun efter fred.”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserveinfanteriregiment 86 på Vestfronten. Efter indsatsen ved Soissons returnerede regimentet til Lassigny

DAGBOGEN

Lassigny den 24. januar 1915

Så, nu er jeg tilbage i det gamle svinehul igen. I nat klokken 3 blev vi vækket. Da vi kom hertil, var hele stillingen sat efter i vand, kun få dækninger var hele endnu.Læs videre

24. januar 1915. Søslaget ved Dogger Banke

I januar 1915 erfarede den tyske marine, at britiske styrker rekognoscerede i området ved Dogger Banke. En tysk eskadre af slagkrydsere under admiral Hipper stod den 23. januar 1915 ud for at nedkæmpe denne tilsyneladende underlegne britiske flådeeskadre. Den tyske eskadre bestod af slagkrydserne SMS Seydlitz, SMS Moltke, SMS Derfflinger og SMS Blücher, foruden de lette krydsere SMS Graudenz, SMS Rostock, SMS Stralsund og SMS Kolberg samt 19 torpedobåde.… Læs videre

24. januar 1915. Hemming Skov på lazarettet i Alexandrovo

Af Allan Otto Wagner

176’eren Hemming Skov fra Københoved gjorde krigstjeneste på Østfronten. Vi har fulgt ham her på siden fra august 1914 igennem lange marcher, kolde og våde skyttegrave og sindsoprivende angreb. Men i januar 1915 sagde kroppen stop og han blev syg. Lige som 86’eren H.C. Brodersen på vestfronten havde Hemming Skov fået leddegigt af skyttegravslivet, og ligesom Brodersen blev han sendt på lazaret.… Læs videre

23. januar 1915. Kød og brød til hjemmefronten

Hejmdal

Kød og Brød

Takket være det tyske Landbrugs uafladelige arbejde i Fredstid har den hjemlige Kvægbestand, baade hvad Mængde og Kvalitet angaar, tiltaget i en Grad, saa alle Befolkningskredse i de hidtilværende Krigsmaaneder uden Vanskeligheder næsten paa den gamle Maade har kunnet forsørges med Kød.

Opgaven, at dække Kødforbruget, vil de tyske Landmænd ogsaa vise sig voksen i Fremtiden.Læs videre

23. januar 1915. “I kan tro, jeg er stolt af mine Landsmænd …” Faldne, ikke-faldne og hilsener.

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Faldne.

Arbejdsmand Christian Hansens Hustru i Bovrup, har nu faaet Meddelelse om, at hendes Mand, som hun ikke havde hørt fra siden den 9. September, er død paa en Lasaret i Noyon, efter Saar af to Kugler. Han efterlader Enke og 4 smaa Børn – Det er nu det femte Offer fra Varnæs Sogn.Læs videre

23. januar 1915. Hemming Skov på vej væk fra fronten

Af Allan Otto Wagner.

176’eren Hemming Skov fra Københoved gjorde krigstjeneste på Østfronten. Vi har fulgt ham her på siden fra august 1914 igennem lange marcher, kolde og våde skyttegrave og sindsoprivende angreb. Men i januar 1915 sagde kroppen stop og han blev syg. Han blev sendt på infirmeriet i Partokko og derfra videre ind i baglandet.… Læs videre

23. januar 1915. Telegrammer til soldater i felten. Frigivelse af havre?

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Telegrammer til Soldaterne i Felten
Modtagelses- og Prøvestedet for Tele­grammer til Soldater i Felten er for 9. Armékorps’ Vedkommende:

„Haupttelegraphengebäude,  Ham­burg,   Ringstrasse 7,  Zimmer 100a.”

Telegrammer til  Soldaterne sendes alle hertil.

Havren
Generalkommandoen i Altona (Ar­tilleri-General v. Roehl) offentliggør følgende:
Til Generalkommandoen indløber stadig Andragender om Frigivelse eller Overladelse af Havre, vel ud fra den Antagelse, at hele Bestanden er re­kvireret af Militærmyndighederne.Læs videre

22. januar 1915. Nyt fra Hejmdal: Faldne, savnede, fangne – og hilsener fra felten

Hejmdal

Fra Felten.

Død paa Vejen hjem.

Gaardejer P. H. Wolf fra Viby paa Als blev indkaldt i Begyndelsen af September Maaned og var derpaa med som Landeværnsmand i Frankrig. Han blev haardt saaret den 2. Okt. i Omegnen af Noyon ved et Skud i Lungen, men allerede den 12. Oktober som saa vidt ved Helbred, at han kunde transporteres, ført med et Lasarettog til Tyskland.Læs videre

22. januar 1915. Bekendtgørelser vedr. opfodring af Brødkorn m.m.

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Kornet. retten til Beslaglæggelse. Berlin, 21. Jan. (W.B.)

Krigskorn Selskaber meddeler, at dette og Centralstedet for Tilvejebringelse af Forplejningen til Hæren har Ret til at lægge Beslag paa Rug og Hvede. Af Beslaglæggelsen rammes de Landmænd, der allerede har solgt Kornet, men endnu ikke har leveret det. Disse fritages derved for de tidligere indgaaede Leveringsforpligtigelser.Læs videre

22. januar 1915. Regiment 84 skifter stilling til Uffholz og Sennheim. De frivillige – mest store drenge – sad og græd.

84’eren “Chr.” deltog i stormen på Hartmannsweilerkopf. Efter stormen fortæller

Den 21. Januar om Aftenen blev vi afløst. Vi kom ned til Byen Bollweiler og haabede nu paa et haardt tiltrængt Hvil. Det var kun faa og sørgelige Rester, Bataillonen kom tilbage med. Vi var ikke saa lidt deprimerede og medtaget i enhver Henseende. Men endnu samme Nat kom der Telegram om, at vi omgaaende skulde i Stilling ved Ufholz og Sennheim [ved Mühlhausen/Mulhouse].Læs videre

22. januar 1915. “Tyskerne har desværre båret sejren hjem ved Soissons.”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste ved Reserveinfanteriregiment 86 på Vestfronten.

Cuy, Oise, den 22. januar 1915

Kære forældre!

Det forholder sig desværre sådan, som der skrives. Tyskerne har båret sejren hjem ved Soissons, har taget en mængde fanger. Det stemmer også, hvad franskmændene skriver, at vi var tropper fra 7 regimenter, der angreb: 84,85,86,12,36,163,52 samt III jægere.Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918