Tag-arkiv: erstatningsvarer

16. september 1918 – Ribe Stiftstidende: Saalenøden er bragt til ophør

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Nye krigssaaler

Den tyske teknik har ogsaa fundet en udvej af saalenøden. Der er allerede nu erstatsningssaaler i handelen, som rigtignok ikke ejer alle læderets behagelige egenskaber, men med hensyn til det vigtigste: varme og vandtæthed ikke skal give lædersaalerne noget efter. Spærretræsaaler (let træ og læderaffald)  og træhalvsaaler har allerede heldigt staaet deres prøve i land og by. Det vil sige naar de er blevne sagkyndigt forarbejdede. Dette punkt er så vigtigt, at krigsmyndighederne i Berlin endog har maattet indrette et særligt læreværksted for erstatsningssaalernes bearbejdelse, hvor skomagere fra alle dele af Tyskland har gjort sig fortrolige med træsaalernes bearbejdelse. Hjemme har de saa lært deres viden fra sig til deres fagfæller. Det forsikres, at de, der bærer krigssaalerne, kan være sikker paa ikke at faa vaade og kolde fødder.

Faldne

Søren Skram fra Skærbæk er falden paa Vestfronten i en alder af omtrent 21 aar.

I tabslisten meddeles, at Albert Weisz fra Haderslev er falden.

I marinens tabsliste meddeles, at Wilhelm Sasz fra Aabenraa er død og at Christian Andresen fra Aabenraa meldes savnet; det formodes dog, at han er død.

Kresten Moos fra Bramdrup og Andreas Nielsen fra Arnum er døde af deres saar.

Saarede

A. Schnittgaard fra Ris-Hjarup er blevet saaret og befinder sig i et lazaret i Bayern.

Savnede

Peter Nielsen fra Hostrupskov savnes.

Bager Ole Jensen, søn af bagermester P. Jensen i Haderslev, har været savnet siden begyndelsen af denne maaned.

I fangenskab

Familien Aug. Schlüter i Skærbæk har fra sønnen Georg faaet meddelelse om, at han er i fransk fangenskab.

Ifølge tabslisten  er Peter Nielsen fra Gramby vendt tilbage fra fangenskab.

Jørgen Hansen og hustru i Kliplev har modtaget kort fra deres søn Nis Jakobsen Hansen; han er i fransk fangenskab. 

19. juni 1918 – Jens Iversen: “Vi er dog, naar alt kommer til alt allesammen i en og samme Baad”

Lærer Jens Iversen var i 1915 endt i russisk krigsfangenskab, og kom i begyndelsen af 1916 til Astrakhan i Volga-deltaet nær Det Kaspiske Hav. Fra slutningen af januar 1917 førte han regelmæssig dagbog.

Neumünster, Onsdag, den 19. Juni 1918.
Efter et Døgns uafbrudt Kørsel i et med hjempermitterede Soldater til Trængsel fyldt Hurtigtog fra Varshava over Berlin og Hamborg, venter jeg her i Neumünster paa Tilslutning nordpaa. For nøjagtig tre Aar og tre Dage siden stod jeg ligeledes her paa Banegaarden, man da paa Vej sydpaa, til den russiske front, og Broder Andreas var mødt op for at sige Farvel. Det vil vare et Skaar i Gensynsgladen, ikke ogsaa at skulle mødes med ham og min kære Fader i Morgen i Tønder efter de lange Aar.

Man siger, at Toget ankommer om en Times Tid, og jeg sidder med en Kande tynd Surrogatkaffe foran mig. Omgivelserne her har ogsaa forandret sig i de tre har. Ventesalen gør et forsømt og næsten forkomment Indtryk, og folk sidder omkring med apatiske, trætte Ansigter. Det er tydeligt, at Krigen ogsaa har efterladt Spor i Tyskland.

Hovedgaden Grossflecken i Neumünster (Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)

Ogsaa jeg er træt, men det korte Ophold vil jeg benytte til her at afslutte min russiske Dagbog, før min Hustru i Aften modtager mig paa Banegaarden i Flensborg, Jeg vil gøre det med at vedkende mig, hvad jeg har faaet ud af disse tre onde Aar.

Naar jeg nu tænker tilbage: Ikke for alt i Verden kunde jeg ønske dem gentaget, men heller ikke vilde jeg miste dem. De har trods alt dog været en Berigelse. Jeg har i Sandhed erfaret dette, at der under alle forhold og i alle Folkeslag ogsaa i en Tid som den, hele Verden nu skal igennem, findes gode mennesker. Der vilde vare mindre Had og mindre Krig i denne ulyksalige Verden, hvis Menneskene og Folkene gjorde sig Umage for bedre at forstaa og omgaaes end at ødelagge hinanden. Vi er dog, naar alt kommer til alt allesammen i en og samme Baad.

(Lokalhistoriskarkiv for Gl. Tønder Kommune, A972)

19. januar 1918 – Ribe Stiftstidende: mangel paa god likør og papir

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Blind efter at have drukket likør

De tyske læger advarer stadig mod de daarlige, ja farlige næringsmiddel-erstatninger, (ersatz-), der gaar i handelen. I Medicinsk Selskab i Berlin fremstillede forleden dag en læge en patient, der er bleven fuldstændig blind paa begge øjne, fordi han juledag drak en likør-erstatning, som han købte af en ubekendt handelsmand. Det drejer sig formentlig om metylalkohol, og lignende tilfælde er forefaldet i et herberg for hjemløse i Berlin.

Papirmangelen

Tyske blade, der lider haardt under papirmangelen, henpeger paa, at der, trods mangelen, udkommer mange mærkelige overflødige bøger; saaledes har en tysk professor fornylig udgivet en bog med titelen: “Hvorfor skæres pølse skævt?” det forsikres, at det ikke drejer sig om en spøg, men at der virkelig er udkommet en saadan bog.  

24. juni 1917. Ingen bøger og stinkende brød i Skærbæk

Redaktør N.C. Willemoës fra Ribe Stiftstidende var meget velinformeret om situationen syd for Kongeåen. Hans talrige kontakter forsynede ham med oplysninger, som han ofte ikke kunne bringe i sin avis.

Syd for grænsen
Boghandler G. Møller i Skærbæk havde i nogen tid ikke kunnet få danske bøger, f.eks. ikke ”Danmarks Melodier” osv. Da han erfarede, at boghandlere i Åbenrå solgte sådanne bøger, tilskrev han censuren, at hvad der var ret for den ene, måtte kræve ret til at forhandle de omtalte bøger, hvis forhandling hidtil var nægtet ham. Efter nogen tids forløb spurgte censuren ham om bøgerne skulle anvendes til forevisningsbrug eller til salg, og da Møller naturligvis måtte svare, at de skulle forhandles i åbent salg, fik han tilladelsen til at forhandle dem.

P.Hn.N. har for ca. 14 dage siden været på Vestkysten og besøgte bl.a. dr. Thomsen, der da var hjemme, hvor Jepsen og Jørgen Møller var til stede. H.P.H. så nu lyst på forholdene og mener, at grænsepælen nok skal blive flyttet.

Ingen gardiner i Berlin
Jørgen Møllers svigerinde var nylig blevet gift, og parret havde taget ophold i Berlin, hvor de havde lejet sig en lille lejlighed, men det var ikke muligt i hele Berlin at opdrive gardiner til lejligheden!

Brød der stinker
I Skærbæk kniber det meget stærkt med levnedsmidler. Brødet består af ”pillemel” (det er hvad man plukker af byg), tørret og malet halm og lidt rug, der ofte er fordærvet. Derfor lugter meget af brødet stramt. Det kniber også meget stærkt med smør.

Af redaktør N.C. Willemoës’ notesbøger

19. januar 1917 – Ribe Stiftstidende: pas paa den danske fløde

Senest ændret den 3. juni 2020 19:01

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

14 millioner centner kaalrabi skal skaffes

Overpræsidenten for Slesvig-Holsten v. Moltke har ifølge Husumer Nachrichten meddelt, at Rigskartoffelstedet har bestemt, at der til slutningen af februar skal tilvejebringes 14 millioner centner kaalrabi i Slesvig-Holsten. Provinskartoffelstedet skal sørge for, at dette sker, og Provinskartoffelstedet har givet foreningen af kornhandlere i provinsen det hverv ved fri handel at skaffe dette kvantum til veje.

Dansk fløde

I et indsendt brev til Schleswiger Nachrichten læses følgende: Den i nogle herværende(slesvigske) butikker falbudte danske fløde i smaa flasker paa henved 2/3 liter med følgende adresse (paa tysk) “Steriliseret og homogeniseret, 10-12 procent fedtindhold. Fyns flødeeksport co., Faaborg, Danmark (pris 1 mark 20 pfennig.)” har ved et forsøg umiddelbart efter indkøbet vist sig at være en stærk gæret, tyk, skarp, æddikesur, hvid væske. Vær altsaa forsigtig ved indkøb!

Efterlyste

I regeringens amtsblatt fra 12. januar efterlyses følgende personer, som beskyldes for at være deserterede: Landstormsmand Jørgen Asmus Jørgensen, f. 25 september 1873 i Felsted; overgefreiter Jens Peter Larsen, f. 12. december 1883 i Hjerndrup, sidst i Jegerup; militærfange Christian Olesen, f. 32. maj 1877 i Rødding; landstormsmand Jes Jeppe Hansen, f. 8. juni 1887 i Fjelstrup; ikke-uddannet landstormspligtig Niels Jakobsen, f. 19. november 1898 i Døstrup;  ikke-uddannet landstormspligtig Anders Jensen, f. 22. april 1898 i Agerskov, sidst i Frørup.

Faldne

Ifølge tabslisten er Karl Andersen fra Frørup, der hidtil har været meldt savnet, og Mathias Møller fra Sønderballe faldne.

I fangenskab

Jens Hansen fra Randerup og Klaus Goltebæk fra Nybøl, som hidtil har været meldt savnede, er i fangenskab.

 

13. september 1916. Tønderpiger, mørkets gerninger, tagrørsmel og danskerprygl

Senest ændret den 3. september 2017 16:21

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Brevene skal være aabne

Generalkommandoen har udsendt ordre om, at alle breve i distriktet nord for linien Sønderborg-Tinglev-Tønder for fremtiden skal indleveres aabne. Endvidere vil den private telefonforbindelse i almindelighed blive standset.

Mel af tagrør

Under betegnelsen tagrørsme (Schilfrohrmehl) vil tyske landbrugeres indkøbsforening henholdsvis Fodercentralen i Kiel bringe et for alle slags husdyr saasom svin, hornkvæg, heste, faar, meget passende fodermiddel til fordeling. Det tagrørsmel, som skal fordeles, udvindes af tagrør; som skal høstes i saa vidt mulig grøn tilstand, men senest før de begynder at blomstre. De bjerges lige som godt tørt hø, og de skal beskyttes mod regn, til de er bleven malede. Foderet er rent og ufordærvet af holdbar beskaffenhed. De paa beskreven maade høstede og opbevarede tagrør tørres paa kunstig maade, skæres i hakkelse og forvandles derefter til fodring i passende melform ved fin maling. Melet af tagrør skal fodres op som saadant i let fugtet tilstand eller bedre i en blanding med muligt skarpt smaaskaaren roefrugt eller med skørt, klid, maltspirer osv. Til heste anbefales særlig en blanding med havre og halmhakkelse, herved skal melet af tagrør ligeledes fugtes lidt.

Arresterede unge piger

Nogle unge piger i Tønder, som i anlæggene ved byen blev trufne efter mørkets frembrud, spadserende med mænd, blev søndag aften arresterede som mistænkte for at drive omkring og derved at have overtraadt generalkommandoens forbud. De unge piger førtes til politiarresten, hvor de maatte tilbringe natten, og mandag morgen blev de ført i Politiretten og noterede.

Prygl for sin mund og bagefter arresteret

En vel fortjent straf fik en dansker – skrives fra Ejdersted til Kieler Zeitung – fordi han paa den mest hadefulde maade havde udtalt sig om Tyskland, og han sagde rent ud, at han kun blev her paa grund af den smukke krigsfortjeneste. Efter at han havde faaet en tilbørlig dragt prygl af befolkningen, blev han arresteret.

Faldne

Købmand Jens Karberg i Sønderborg er falden 28. august, 26 aar gl.

I tabslisten meddeles, at Jens Jensen fra Sottrupskov og Richard Klimm fra Notmarkskov er faldne.

Købmand Th. Clausen, yngste søn af pastor C. i Hagenbjerg, er den 4. september død paa et feltlazaret i Rusland, 24 aar gl.

I tabslisten meddeles, at Jens Jørgensen fra Sønderborg [amt] er død.

Saarede

Fisker Claus Thomsen i Sønderborg har modtaget meddelelse om, at sønnen, Sophus Thomsen, er paa feltlazaret i Aachen.

Peter Klausen, søn af landmand P.  K. paa Lundsmarksgaard er bleven saaret ved Verdun.

Gaardejer Th. Jessen fra Vejbøl ved Hoptrup er saaret.

I tabslisten meddeles, at Karl Autzen fra Aabenraa, Martin Clausen fra Mejlby Mark  og Christian Andersen fra Bovrup er haardt saarede.

Bogtrykker Johannes Bramsen fra Aabenraa ligger paa grund af en ørebetændelse paa et lazaret i Frankrig.

Savnede

Enkefru Aabling paa Aablings hotel i Skærbæk, har faaet meddelelse om, at hendes søn Otto, der har været med i Rusland, er savnet.

5. september 1916 – Ribe Stiftstidende: kaffe-erstatning af hvidtjørn..

Senest ændret den 31. maj 2017 19:12

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Ingen forlængelse af værnepligten

I den sidste meddelelse om, at landstormspligten ikke vilde blive forlænget, stod: “I fald forholdene ikke ændres fra grunden af”. En saadan forandring “fra grunden af” er, efter hvad der meddeles fra kompetent side, ikke indtraadt ved Rumæniens deltagelse i krigen.

Hvidtjørnens frugt til kaffe-erstatning

I kredsbladet har Landraaden i Haderslev offentliggjort en opfordring, hvori det hedder bl.a.: I fædrelandets interesser skal hvidtjørnens frugter samles i aar og under regeringens kontrol udnyttes til et kaffe-erstatningsmiddel efter en særlig fremgangsmaade. Med dette formaal for øje har regeringen dannet det almennyttige krigsselskab for kaffe-erstatning i Berlin, W. 66, Wilhelmstrasse 55. Befolkningen, baade børn og voksne, opfordres til at samle hvidtjørnens modne frugt, at brede den ud i et luftet rum i nogle dage, for at de kan tørres, og saa at aflevere dem mod et vederlag af 20 pg. samleløn pr. kilo lufttørret frugt paa det af de lokale politimyndigheder bestemte sted. Der skal kun samles moden frugt. Før den afleveres bør frugten renses for blade, stilke og grene. For Haderslev kreds er indrettet et samlested under ledelse af købmand F. W. Jøhnck i Haderslev.

Faldne

Hans Peter Møller fra Simmerstedholm ved Haderslev er den 23. august falden, 36 aar gl.

En søn af postbud Jep Frank i Jels er falden. Det er den anden søn han har mistet i krigen.

Godske Hansen og hustru i Ørderup ved Toftlund har modtaget efterretning om, at deres yngste søn, Johannes, er falden ved Somme, 20 aar gl. Godske Hansen har endnu fire sønner med i krigen.

Landmand Hans Wiuff i Hygum har modtaget efterretning om, at hans ældste søn Arent Wiuff, der i fjor efteraar indkaldtes som nittenaarig rekrut, er falden den 22. august ved Somme.

I tabslisten meddeles, at Peter Larsen fra Sønderborg, Christian Paulsen 1. fra Bevtoft og Hans Boisen fra Brem er faldne.

Fritz Nielsen, søn af bagermester H.J. Nielsen i Løgumkloster, er død af sine saar.

I tabslisten meddeles, at Martin Lund fra Kolsnap er død af sygdom og at Christian Loholm fra Skrydstrup Mark er død af sine saar.

Pumpemager Schmidt og hustru i Haderslev har modtaget budskab om, at deres ældste søn Jørgen er falden den 26. august.

Enke Dorothea Kjær i Skodborgskov har modtaget meddelelse om, at hendes eneste søn Lassen Kr. Kjær er falden den 19. august, 33 aar gl.

Peter Jensen fra Ustrup og Joachim Hanrath fra Skærbæk er faldne.

I tabslisten meddeles, at Lorenz Horn Johannsen fra Nørre Hostrup er død.

Saarede

Maskinmester Mohrdieck fra Aabenraa(Hejmdals trykkeri), er bleven saaret ved Verdun.

Gaardejer Andreas Kjer fra Grønnebæk ved Jels har modtaget efterretning om, at hans søn har faaet det ene ben afsat ved knæet.

Maskinsmed Martin Rasmussen, søn af gaardejer Jeppe R. i Tornum ved Rødding, ligger paa lazaret i Recklinghausen.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Rasmus Borck fra Anslet, Mathias Hansen fra Over Jerstal, Peter Clausen fra Hjartbro, Hans Christensen fra Traasbøl, Andreas Tange fra Arnum og Niels Bakkenbüll fra Vandling er haardt saarede.

Maskinsætter Jørgen Hansen fra Hejmdal i Aabenraa er bleven saaret ved Somme.

Laurits Lausten af Toftlund er bleven saaret ved Somme og kommen paa lazaret. Snedker Lausten selv gør garnisonstjeneste ved Stade i Hannover.

I tabslisten meddeles, at Mathias Weltz fra Grønnebæk, Iver Hansen fra Aarø og Andreas Haugaard fra Øster Løgum er haardt saarede.

Niels Peter Ravn fra Vester-Lindet ligger for tiden paa et lazaret i Schwenzergarten i Thüringen.

Savnede

I tabslisten meddeles, at Peter Hovid fra Holm i Sønderborg amt er savnet.

Orgelbygger Strauss fra Slotsgade i Aabenraa, Hans Clausen 2. fra Varnæs og Christian Hansen fra Frederikshof i Sønderborg amt savnes.

I fangenskab

I tabslisten meddeles, at Nikolaus Schmidt fra Roager er i fangenskab.

Gaardejer Jørgen Jørgensen fra Nørre-Ønlev ved Rødekro er i fransk fangenskab.

Postbud Hansen i Toftlund har modtaget meddelelse fra sin søn om, at han er i engelsk fangenskab. Samtidig meddeler Hansen, at en broder til menighedssøster Marie i Toftlund ligeledes er i engelsk fangenskab.

Kresten Hundebøl fra Fol, der tidligere har kæmpet ved Vestfronten, men som har været savnet i lang tid, har nu skrevet hjem fra Frankrig, at han er i fangenskab og har det godt.

 

 

20. juli 1916 – Ribe Stiftstidende: “Fedtfanger” og fædrelandets modstandskraft

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Fedt af spilde- og skyllevand

I en officiel meddelelse til bladene hedder det bl.a.: Hvem der vil bidrage til at lindre fedtnøden og dermed opfylde en fædrelandsk pligt samt tillige samtidig selv vil have en fordel, kan faa lejlighed dertil ved anskaffelse af en saakaldt fedtfanger(fettfänger), hvori spilde- og skyllevand m.m. opfanges og samles.

Det paa den maade indsamlede fedt betales af “Krigsudvalget for olie og fedt fra dyre- og planteriget” med 40 mark pr. 100 kilogram. Prisen for en fedtfanger (system Bovermann) er 100 mark frit fra værket, saa at omkostningerne særlig for hoteller og gæstgiverier, slagterier og andre industrielle forretninger i forholdsvis kort tid kan dækkes, og efter at anskaffelsesomkostningerne er dækkede, kan man have en daglig indtægt.

Men fremfor alt styrker hvert enkelt, som paa den maade hjælper til med at indvinde fedt, fædrelandets modstandskraft i den os paatvungne økonomiske krig.

Faldne

Gaardejer Jesper Skov og hustru i Roager har modtaget meddelelse om, at deres ældste søn Bille er falden den 6. juli ved Somme, 23 aar gl.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Marius Nissen fra Sverdrup, Rasmus Petersen fra Torp og Jørgen Skjønnemann fra Stubbom er faldne, at Johan Wonsild fra Haderslev er død af sygdom i Coblens, Friedr. Schmidt fra Ladegaardskov og Peter Søberg fra Løjtkirkeby er død af deres saar.

Peter Sindberg fra Asserballeskov er død af sine saar paa et lazaret i Mühlhausen, 32 aar gl.

Hans Hinrichsen i Sønderborg er dræbt ved en minesprængning, 20 aar gl.

Saarede

Albert Lind fra Løjtkirkeby er bleven saaret i Galizien,

En søn af Jakob Knudsen i Adsbøl er ved Vestfronten bleven saaret temmlig haardt.

Gaardejer Nis Roos paa Brendstrup Mark ved Rødding er bleven haardt saaret.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Anders Møller fra Arnum, Niels Boysen fra Ustrup, Jens Jensen fra Hyrup 2., Christian Grohmann fra Skærbæk og Niels Schmidt fra Sverdrup er haardt saarede.

Hans Steger fra Bjergskov i Aabenraa amt opføres som saaret.

Mads Lebek fra Kastrup er let saaret og savnet.

12. juli 1916 – Ribe Stiftstidende: omgang med krigsfanger

Senest ændret den 1. maj 2017 8:28

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Straf for venlighed mod en russisk fange

For nævningeretten i Læk stod i følge Hejmdal to unge piger fra B., anklagede for usædelig omgang med en russisk krigsfange. Begge nægtede imidlertid at have haft en saadan omgang med russeren; derimod indrømmede de at have vist ham andre tegn paa imødekommenhed. De idømtes hver en uges fængsel.

En mærkelig masse som sukker

Der hersker blandt husmødrene i Haderslev almindelig skuffelse for ikke at benytte et endnu skarpere udtryk over det raa-sukker som de har faaet til 22 pfennig pundet til syltetiden, skriver Dannevirke. Aabner man posen for sukkeret, ser man en masse, der ligner malet halm eller Avner eller hvad det nu er, og hvori man kan skimte nogle smaa sukkerkrystaller, og massen lugter som gammel halm. Det ligner mere dyrefoder end menneskeføde. Man kan ikke forstaa, at Rigssukkerstedet – eller hvad det nu er for et sted – vil sende saadan noget ud til befolkningen. Og skal man rense det, saaledes som opskriften lyder paa sukkerkortets bagside,  vil der vist nok kun blive lidt sukker tilbage. Prisen, man betaler herfor – 22 pfennig – , bliver altsaa dyr nok. 

Faldne

Gaardejer Peter Hansen Petersen og hustru i Torp ved Aabenraa har modtaget efterretning om, at deres søn Rasmus er falden i Frankrig den 1. juli, 30 aar gl.

Martin Jørgen Jensen fra Toft ved Graasten er falden den 24. juni, 27 aar gl. Han efterlader sig hustru og barn.

Laurits R. Bertelsen fra Arnitlund ved Over Jerstal er den 1. juli falden i sit 32.  aar.  Han efterlader sig enke og en gammel moder.

Degn Palmus og hustru i Tandslet paa Als har modtaget efterretning om, at deres eneste, stud. theol. Heinrich Palmus er falden den 1. juli under et engelsk stormløb.

Rentier Chr. Schrøder i Nørre Vilstrup har faaet meddelelse om, at hans søn er falden den 23. juni.

Landboelsmand Jakob Hansen fra Arnitlund ved Over Jerstal er falden ved vestfronten; han efterlader enke og to smaa børn.

Snedkermester Andreas Hansen fra Over Jerstal er ligeledes falden ved Vestfronten. Han efterlader sig enke og tre smaa børn.

Viktor Gundesen, søn af lærer Gundesen fra Styding ved Hammelev, er den 30. juni falden paa slagmarken, 24 aar gl.

Landmand Bernhard Clausen fra Kastrup i Gram sogn er falden ved Verdun den 28. juni. En af den faldnes kammerater har sendt Clausens hustru meddelelse – I alt er der faldet omkring en  halv snes mænd fra Kastrup.

Gaardejer Jørgen Jørgensen i Knorborg ved Hygum, der som landstormmand deltog i krigen i Frankrig, er falden ved Verdun.

Saarede

I den prøjsiske tabsliste meddeles, at Jes Speggers fra Elstrup er haardt saaret.

Bager Christian Roth i Aabenraa har meddelt sin unge hustru, at han den 4. juli er blevet saaret under et stormløb i Frankrig.

Andreas Ravn fra Løjt Kirkeby, som for omtrent et aars tid siden blev indkaldt som ikke uddannet landstormsmand, er bleven saaret i Rusland.

Peter Jepsen, søn af lærer Jepsen i Over Jerstal, er under kampene ved Vestfronten bleven haardt saaret.

Paul Hansen fra Grønnebæk ved Jels er bleven saaret. Der menes dog, at han er uden for fare.

I den sidste tabsliste meddeles, at Hans Dahl fra Haderslev er haardt saaret.

Christen Karstensen fra Kær ved Sønderborg er bleven saaret den 25. september 1914.