8. januar 1915. Julefred, forsinkede julehilsener – og mange faldne og sårede sønderjyder

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten. Efterretninger fra Nordslesvigere.

I kvarter i Frankrig. F. i Frankrig, den 17. Decbr. 1914.

Kære Søster og Svoger!
Pakken med Skinke og Kage har jeg med Tak modtaget. Jeg er nu borte fra Fabrikken og ligger paa en Bondegaard en lille Mils Vej derfra. Gaardmanden og Sønnen er begge i Felten, og Konen er kommen paa Sygehuset for Tungsind for nogen Tid siden.
Læs videre

8. januar 1915. 300 jernkors til ét regiment.

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede rigsdanske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Sønderjylland og Krigen – spredte Notitser

Alene Fodfolksregimentet „Hertugen af Holsten” i Kiel og Rendsborg har faaet tildelt 300 Jernkors.

Der er  indløbet Meddelelse til Gram om, at Ingwertsen af Thiset er falden ved Fronten i December.

Den prøjsiske Regering har for­budt alle offentlige Maskerader, Fastelavnsløjer og forestillinger samt Maskeballer.Læs videre

8. januar 1915. Jernkorset til Hemming Skov

Af Allan Otto Wagner

176’eren Hemming Skov fra Københoved deltog i krigen på Østfronten

Den følgende Dag skulde Kompagniet pludselig træde an til Appel. Jeg blev af Kompagniføreren kaldt frem for­an Kompagniets Front. Anledningen anede jeg intet om.

Iført min forrevne Kappe har jeg nok virket som en lidt ynkværdig Repræsentant for den tyske Armé. Og det var Kappen, det gjaldt i første Omgang; der haglede en ordentlig Ladning af Skældsord ned over mig.Læs videre

7. januar 1915. Danske aviser til sønderjyske krigsfanger i England?

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Sønderjydske Krigsfangers Aviser
Dem maa de ikke faa, men ellers er gaver velkomne
For nogen Tid siden henvendte Billedhugger Johannes Mølgaard sig til nogle Bladredaktioner og bad dem om at sende ham Aviser til Uddeling mel­lem de Sønderjydske Fanger, der i Øje­blikket opholder sig i de britiske Fange­lejre.Læs videre

7. januar 1915. “En Time efter at jeg havde besøgt ham, blev han ramt af en Granatstump i Hovedet.”

Hans Petersen fra Skodsbøl gjorde krigstjeneste på Vestfronten i Füsilierregiment 86.

Den 7. Januar 1915.

Der faldt en af mine gode Kammerater, Lorens Meyer fra Flensborg-Egnen. En Time, før han faldt, var jeg henne i hans Jordhule for at laane den kære »Flensborg Avis« af ham. Lorens var en god dansk Mand. Han var svær, og med sine tykke, røde Kinder og sin djærve Natur var han en rigtig Type paa en hjertensgod Sønderjyde.Læs videre

6. januar 1915. Krigsenker fra Kongeriget

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede rigsdanske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Hustruerne fra denne Side Grænsen
De to nordslesvigske Soldater, P. Østergaard fra Astrup og Chr. Skov fra Fjersted, der ifølge det i Gaar bragte Brev fra Vestfronten enten ere faldne eller taget tilfange, havde begge deres Hustruer her fra Høm, idet Chr.Læs videre

6. januar 1915. Regiment 84 forflyttes til Elsass

Kaptajn af reserven Roll, fører af 6. kompagni, fortæller om ankomsten til Uffholz i Elsass

Hvis vi ved Moulin-sous-Touvent trods alle anstrengelser og afsavn havde haft det forholdsvis godt, så blev situationen med forflyttelsen til Elsass væsentlig mindre behagelig. Allerede transporten i gennemkolde, franske jernbanevogne var ingen fornøjelse. I Bollweiler begyndte vor virksomhed med en yderst kraftig regnvejrsdag, der ganske vist var velegnet til hvil, men som dog trykkede stemningen betragteligt.Læs videre

6. januar 1915. Hemming Skov: “De døde Russere blev brugt til at dække sig bag ved.”

Af Allan Otto Wagner.

Hemming Skov fra Københoved gjorde krigstjeneste i Infanteriregiment 176 på Østfronten.

1914-08-20 Faldne Gumbinnen
Faldne på Østfronten

Efter nogen Tids Søgen frem og tilbage, til højre og til venstre, lykkedes det op paa Formiddagen Resterne af vort Kompagni at blive samlet. Efter Gaarsdagens Stormangreb og Nattens russiske Modangreb og det deraf følgende Vir­var kunde dette nok være et Problem.Læs videre

6. januar 1915. 86’erne tilbage til Moulin

Füsilierregiment 86 rykker retur til Moulin

Den gamle front foran Moulin skulle besættes igen, og infanteriregiment 84, som var skudt længere ud mod højre, skulle afløses.

I natten fra 26. til 27. december afløste III bataljon, fra 28. til 29. afløste I bataljon, mens II bataljon blev trukket frem til Blérancourdelle og Carrière-Ferme som indsatsreserve og kunne hilse det nye år velkommen i fred og ro.… Læs videre

6. januar 1915. Såret for anden gang: “To Kugler gik gennem hans Hjelm; men den tredje traf ham i Nakken og kom ud midt i Ansigtet”

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede rigsdanske avis om forholdene syd for Kongeåen

Et haardt ramt Hjem

I Onsdags fik A. Waldemars Enke ifølge “Hejmdal” i Løjtkirkeby Meddelelse om, at hendes Søn, Andreas Waldemar, som hun ikke havde hørt fra i længere Tid, var bleven saaret. Han havde sammen med nogle andre været paa Patrouille Juleaften.Læs videre

5. januar 1915. Indsamling af uld og bomuld

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede rigsdanske avis om forholdene syd for Kongeåen.

En “Rigs-Uld-Uge”
vil blive afholdt i Tyskland fra 18. – 24. Januar. Formaalet, der er stærkt anbefalet af Kejserinden, er i denne Uge at samle Uldtøj og Bomuldstøj ind til Soldaterne under alle mulige Former: Overfrakker, Jakker, Bukser og fremfor alt Tæpper.Læs videre

5. januar 1915. Hemming Skov på stormangreb: “Man føler sig selv som en Klump levende Rædsel”

176’eren Hemming Skov fra Københoved gjorde krigstjeneste på Østfronten

Natten til den 5. Januar arbejdede vi i Sne og Kulde paa Gravning af Løbegrave imod Fjendens Skyttegrav. Pionerer sprængte Traadforhindringer, altsammen For­beredelser til næste Dags Stormangreb, som dog endnu holdtes hemmeligt for os.

Morgenen gryede, Arbejdet hørte op, men endnu lød intet om, at Dagen ventede paa os med et alvorligt Øjeblik.Læs videre

4. januar 1915. Døde paa Lazarettet

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for et være den bedst informerede rigsdanske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Døde paa Lazarettet

Hans Chr. Nissum fra Arnum, en Søn af Landmand Peter Nissum, er bleven saaret i Frankrig den 9. Sep­tember og død paa et Lasaret den 14. September. Nu har Forældrene ifølge »Flensborg Avis” først faaet Medde­lelsen stadfæstet.Læs videre

4. januar 1915. “I et tysk Hjem bør der ikke findes Kager i denne Tid!”

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede rigsdanske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Naar Tyskland mangler 40 Millioner Centner Hvede i Krigstid

“Spis kun Krigsbrød.” – “Kun Hvede til syge og svage.” – “Ikke spilde Krummerne.”

Medens der i Danmark maa anvendes megen Sparsommelighed med Rug, for hvilken der maa fastsættes Maksimalpriser, er Løsenet i Tyskland nu: Spis kun Rugbrød og lad være at bruge Hvedemel, undtagen hvor det kræves til syge og svage.Læs videre

4. januar 1915. Telegram fra søn i fangenskab via Ribe

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede rigsdanske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Bud via Ribe!

En Søn af Gaardejer H.M. Pedersen i Kærbølling ved Brøns blev i Efteraaret taget til Fange af Franskmændene og ført til Fangelejren i St. Pied-de-port [må være St. Jean-Pied-de-Port, RR] i Sydfrankrig, hvorfra han skrev hjem.

Fra den 27.Læs videre

3. januar 1915. Hemming Skov tilbage til skyttegraven.

Af Allan Otto Wagner

176’eren Hemming Skov fra Københoved gjorde krigstjeneste på Østfronten.

Den 3. Januar 1915 gik det atter til Afløsning i Skyt­tegraven. I en forrygende Snestorm drog vi fra Partokko til Ludwikow, hvor Kammeraterne nu havde fortrængt den russiske Patrulje, havde forceret Byen og laa tæt over for Russerne. Under denne Tur besvimede en af mine Kammerater, og jeg hjalp til med at faa ham baaret un­der Tag et Sted, hvor der var Opsamlingsplads for saarede.Læs videre

2. januar 1915. Hemming Skov: “Julen var til ende, som man havde lovet skulle fejres hjemme.”

Af Allan Otto Wagner.

176’eren Hemming Skov fra Københoved deltog i krigen på Østfronten

Den 1. Januar gik vi tilbage til Partokko for at nyde vor eneste rigtige Hvile. Vi forblev i Reserve 1. og 2. Nytaarsdag. Hvor utroligt det end lyder, maatte vi 2. Nytaarsdags Formiddag stille til et Par Timers Eksercits for om Eftermiddagen som Kontrast hertil at samles i en stor Lade til Feltgudstjeneste.Læs videre

2. januar 1915. “Frands holdt hele natten en jævn geværild ved lige.”

Hans Petersen fra Skodsbøl gjorde krigstjeneste på Vestfronten i Füsilierregiment 86

Nu arbejdede vi hver Nat paa at kaste Pløret ud af Graven. Vi forsøgte at arbejde videre om Dagen; men hvor »Frands« saa nogle Skovlfulde Jord blive kastet op over Kanten, der vidste han nok, at der var Mennesker, og saa skød han straks derhen med Granater; saa maatte vi opgive det.Læs videre

1. januar 1915. “Krig er Krig, og nu, da jeg havde taget én Bøf, kunde jeg lige saa godt tage to.”

Christian Stöckler fra Rørkær ved Tønder var fyrbøder på krydseren SMS Dresden, der som det eneste tyske skibe var undsluppet søslaget ved Falklandsøerne den 8. december 1914. Siden da havde skibet skjult sig i den store skærgård ved Sydamerikas sydspids.

SMS_Dresden.jpg

Mad var og blev det store Samtaleemne blandt os Me­nige. Stewarterne blev bestormet med Bønner om Mad og havde aldrig haft saa mange gode Venner som i disse Dage, men det var jo kun Smaating, hvad de kunde bringe ud af Officers- og Aspirantmesserne og fodre os af med.Læs videre

31. december 1914. Vestfronten: Nytårshilsener på tværs af ingenmandsland

Hans Petersen fra Skodsbøl gjorde krigstjeneste i Füsilierregiment 86. Nytårsaften fejrede han i skyttegravene ved Moulin.

Nytaarsaften fejrede vi paa følgende Maade: Klokken 12 efter den franske Tid blev der afskudt en Lyskugle ud for vor Front. I det samme sendte vi »Frands« en Nytaarshilsen ved, at vi alle afgav et Geværskud.

Det optog »Frands« paa en fejl Maade og begyndte at fyre løs paa os af alle Kræfter.Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918