2. februar 1915. Faldne, fangne, sårede, deserterede – og jernkors

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.

Gaardejer Jørgen Fogh i Højrup ved Toftlund fik i Søndags Efterretning om, at hans Søn, Andreas Fogh, er død efter at være blevet saaret ved et Shrapnelskud i Slaget ved Soissons den 12. Januar. Han var gift og havde en lille Gaard i Brem ved Gram. Fogh har en Søn mere med i Krigen, men han er kommen i engelsk Fangenskab.Læs videre

2. februar 1915. Dansktalende skibsbesætning samles i Wilhelmshafen

Anker Nissen og Nis Kock var blandt det udvalg af dansktalende sønderjyder, som i januar 1915 samledes i Kiel og blev i begyndelsen af februar ført til Wilhelmshafen for at danne besætning på et skib, der under dansk camouflage skulle bryde den engelske søblokade.

Anker Nissen fortæller:

I de første måneder gjorde jeg tjeneste i Kiel på stabskontorerne ved marinen, og havde det forholdsvis godt, men så i januar 1915 faldt hammeren.Læs videre

1. februar 1915. Faldne, fangne, sårede – og jernkors

Hejmdal

Dagens nyt fra felten i Hejmdal

Af Louise Klinge

Fra Felten.

Faldne.

Hjulmager Hans Madsen fra Genner, der var med paa den vestlige Krigsskueplads, er falden. Den Faldne har lært hos Hjulmager Andresen i Aabenraa og tjente nu som aktiv Soldat ved 84’erne i Haderslev.

Der er igen indløbet et Sørgebudskab til Ravsted Sogn, idet Chr.Læs videre

1. februar 1915. Hvede og rug beslaglægges. Lærermangel i Rødding.

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Ingen Tændstikker i Postpakker. Postdirektionen i Flensborg meddeler følgende:
For kort Tid siden gik der Ild i nogle Tændstikker, som var anbragte i et Feltpostbrev (en lille Pakke), da dette ved Sorteringsstedet paa et Postkontor blev hældt ud af en Kurv. Som denne Hændelse viser, har Publikum trods gentagne officielle Udvarsler gennem Pressen stadig ikke lagt sig tilstrækkeligt paa Sinde, at der under ingen Omstændigheder maa sendes Tændstikker med Posten, i Særdeleshed ikke med Feltposten, selv ikke, naar de er indpakkede i tilloddede Blikdaaser.
Læs videre

1. februar 1915. “Seks dage slås der folk ihjel, og seks dage leges der tre mand høj, og kat efter mus.”

Brev fra Kresten Andresen, Ullerup på Sundeved. Han gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 på Vestfronten.

Cuy den 1. februar 1915

Kære forældre!

I dag er det akkurat et halvt år, siden krigen begyndte. (…) Nu er man jo næsten så vant til hele rumlen, så man begynder at finde sig lidt hjemme i det: seks dage slås der folk ihjel, og seks dage leges der tre mand høj, og kat efter mus.Læs videre

30. januar 1915. Faldne, sårede, fangne – og musikinstrumenter til soldaterne

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.

Atter har denne forfærdelige Krig bortrevet to unge Mænd fra Hoptrup, skrives til “Dv.”. I Onsdags fik Landbolsmand Hans Raben den sørgelige Efterretning, at hans Søn Johannes var falden i Vogeserne. Han tjente i det andet Aar.

Ligeledes er der kommet Efterretning, om, at Postbud Freund, som har gaaet Post i Hoptrup i flere Aar, og som var meget afholdt af alle Folk i Sognet, er falden i Slaget ved Soissons den 12.Læs videre

30. januar 1915. “Jeg tror heller ikke, vi kommer hjem før til sommer …”

Brev fra Kresten Andresen, Ullerup på Sundeved. Kresten Andresen gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86.

Cuy, Oise, den 30. januar 1915

Kære morbror!

Mange tak for dit brev og dine pakker; man lever næsten af bare lækkerier her. – Jeg tror heller ikke, vi kommer hjem før til sommer; for øjeblikket står det vist ikke så godt til for Tyskland og navnlig ikke for Østrig.Læs videre

29. januar 1915. Nye faldnemeddelelser fra Hejmdal

Hejmdal

Fra Felten.

Faldne.

I Gaar modtog Købmand Th. Voss i Haderslev den sørgelige Meddelelse, at hans Søn Otto, var falden i Flandern. Voss har yderligere 2 Sønner med i Felten og en under Uddannelse.

I Torsdags fik Maler Hans Brockdorff i Skærbæk Meddelelse om, at Sønnen Laurids, som hele Tiden har ligget ved den vestlige Front, er falden den 21.Læs videre

29. januar 1915. Landraad Siemon fra Aabenraa Kreds: Der skal spares paa Havren

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Kundgørelse

Vedrørende Beslaglæggelsen af Havren i Aabenraa Kreds

I Udførelse af Forbundsraadsbeslutningen af 25. December angaaende Sikringen af den nødvendige Havre for Hæren skal jeg efter Bemyndigelse fra Indenrigsministeren iværksætte følgende Forholdsregler:

Det samlede i Kredsen forhaandenværende Havreoplag beslaglægges herved.

Fra Beslaglæggelsen fritages alene:

a. Sædhavre efter § 1, Afsnit 3 i Bekendtgørelse over Højestepriserne for Havre fra 19.Læs videre

29. januar 1915. “Der bliver uddelt en frygtelig mængde jernkors …”

Brev fra Kresten Andresen, Ullerup på Sundeved. Han gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86)

Cuy den 29. januar 1915

Løjtnanten har fået jernkorsets første klasse. Der bliver uddelt en frygtelig mængde jernkors; det er jo en eftertragtet tingest.

Hvem husker ikke feltwebel Eichner ved stormen på heksekedlen. Han stormede på som en vild, med sin degen [officersdolk, RR] og sin revolver: die Schweinebande, die Schweinebande!Læs videre

28. januar 1915. Hejmdal forbudt! Kejserens fødselsdag ikke omtalt tilstrækkeligt festligt!

Hejmdal

Af rigsdagsmand H.P. Hanssens krigsdagbøger:

Aabenraa d. 26. Januar 1915.
I Dag fik „Hejmdal“s Redaktion i Anledning af Kejserens Fødselsdag Ordre til i Spidsen af Bladet at bringe en Artikel, som forherligede Dagen. Bladets første Side var allerede trykt, da Ordren indløb. Det var af tekniske Grunde umuligt at udføre Ordren. Redaktionen meddelte dette og optog kun en kort i almindelige Udtryk holdt Notits om Fødselsdagen.Læs videre

28. januar 1915. Forberedelser forud for vinterslaget ved Masuren

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under 34. Landwehr Brigade og Landwehr-Division Jakobi (nu 1. Landwehr Division), som var en del af den 8. Arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner i efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Hen over årsskiftet 1914/15 var der i den øverste hærledelse intense drøftelser og uenigheder om, hvor en offensiv skulle sættes ind.… Læs videre

27. januar 1915. Et strejftogt på Weichselfloden

Et Strejftogt paa Weichselfloden.

Thorn, den 27. Januar 1915.

Kære Søster og Svoger!

Jeg er i Thorn nu, og det ser ud til, at vi skal blive her en Tid, da Frosten vedvarer, og der stadig kom­mer mere og mere Drivis paa Weichselen. Jeg er altsaa foreløbig udenfor al Fare og lider ingen Nød.

Det er ogsaa allerede længe siden, vi har haft noget med Russerne at bestille, naar da undtages lidt Knalderi for en 8 Dages Tid siden.Læs videre

27. januar 1915. Pølse, vin og franske granater til kejserens fødselsdag.

Lassigny den 27. januar 1915

Kære forældre!

I dag har jeg atter modtaget en pakke med håndklæde og sæbe og så mange gode sager – tak for den. Jeg trængte også til det, men det værste er, at vi nu ikke længere har vand til at vaske vore sorte næver i, for rigtignok går der en bæk gennem vor stilling med det dejligste vand; men løjtnanten har set en vandrotte der – og tænk jer, sikke en smittefare, der så må være, da kan det bedre gå an at gå omkring som en neger.… Læs videre

27. januar 1915. Hjemmefronten: Brødkorn beslaglægges og priserne stiger

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Beslaglagt Brødkorn

Landraaden i Haderslev bekendtgør ifølge “Flensborg Avis”:

“De paa min Ordre af Kommuneforstanderne beslaglagte Forraad af Hvede og Rug kan, naar de ikke kan opbevares paa Stedet, af Ejerne leveres paa Krigskornselskabets Vegne til Kornhandlerne Outzen, Speth og Holbeck i Haderslev og Outzen i Tyrstrup nu straks, inden hver især faar Ordre til Levering.Læs videre

27. januar 1915. Guld til gengæld for orlov. Grænsebevogtning øges

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Guldet samles
3 dages Ekstra-Orlov for hver 100 Mark i Guld
For at fremme Lysten til at skaffe Guldmønt tilveje ogsaa gennem Sol­daterne er det tilkendegivet dem, at enhver, der mod Veksling i Seddelpenge eller Sølv kan faa samlet og afleveret 100 Mark i Guld, vil faa tilstaaet 3 Da­ges Orlov ekstra.Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918