28. september 1914. Nyt fra sårede og fangne sønderjyder. “Lige så godt som et kys!”

Hejmdal

Krigsefterretninger fra Nordslesvigere. Udpluk af Feltbreve m.m.

Vi meddelte forleden, at to unge Mænd fra Aabenraa Thorkild Rosenvold og Hans Ries var blevne saarede, og at den sidste tillige var falden i fransk Fangenskab. Der foreligger nu nærmere Efterretninger om dem i følgende Brev fra en Kammerat:

– Jeg har ikke kunne skrive før, thi vi ligger her i en Skyttegrav.Læs videre

28. September 1914. Levnedsmiddelsituationen.

Hejmdal

Forbudet mod Slagtning af Kvæg.

Forbundsraadet har som tidligere nævnt under 11. September udstedt en Forordning mod for tidlig Slagtning af Kvæg.

Det er foreløbig i 3 Maaneder fra denne Forordnings Ikrafttræden (der skete en Uge efter Udstedelsen) forbudt at slagte Kalve under 75 kg. levende Vægt, endvidere Kvier, Kviekalve og Køer, der ikke er 7 Aar gamle.Læs videre

28. September 1914 – De faldne

Jørgen Bertelsen Grøn (1892-1914) Mjels, Oksbøl
Jørgen Bertelsen Grøn (1892-1914) Mjels, Oksbøl

Bjerring, , Emil Jes Carl (HR) – Rusland.
Christensen, Søren Peter (IR31) – Chauny, Frankrig.
Clausen, Jørgen Peter (IR86/1) – Noyen, Frankrig.
Grøn, Jørgen Bertelsen (IR175/6) – Nauroy, Frankrig.
Hansen, Peter J – Verdun, Frankrig.
Oscar, Neumann Wilhelm (FAR20) – Brimont, Frankrig.
Sellmer, Heinrich Christian (FR86/7) – Guebriant Saint Briene, Frankrig.… Læs videre

28. september 1914. Brev og tobak hjemmefra!

86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl fortæller:

Den 28. Sept. 1914. Vi havde stærk Artilleriild hele Dagen. — Det kneb at holde Humøret oppe for de stærke Rygere, da de ingen Tobak kunde faa, hvormed de kunde adsprede deres Tanker. De havde rigtignok opfundet en hel Del Erstatninger; men de manglede den rigtige Aroma, sagde de. Først forsøgte de at ryge Hvedeavner, saa tørrede de Kløverblomster, og sidst prøvede de at tørre visne Roeblade i Solen.Læs videre

28. september 1914. LIR84: Artilleriangrebet på Ossowjez

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under Landwehr-Division Goltz, som var en del af den 8. arme på Østfronten. Det var denne enhed, min oldefar, Otto Theodor Wagner, senere på efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Den 26. september startede beskydningen af fæstningen Ossowjez og den 27.Læs videre

27. September 1914. Feltpost fra fronten: “Jeg ynker de stakkels Infanterister, hvor de ser ud!”

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Ugeoversigt.

Det vældige Slag i Frankrig fortærer stadig flere Mennesker paa begge Sider, uden at Enden er til at se. Paa Grund af, at Tyskland maa værge sig til 2 Sider, er de tyske Tropper i Frankrig ikke talrigere end de franske, og i Tapperhed og Krigsteknik er de to Folk hinanden jævnbyrdige.Læs videre

27. september 1914. “Franskmændene kom stormende imod os!”

86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl fortæller

Den 27. Sept. 1914. Det var min Fødselsdag. Det første, jeg saa den Morgen, var, at Franskmændene kom stormende frem imod os. Men vi skød saa hurtigt, vi kunde, og saa vendte de om igen. De var nok kommen i Tanker om noget bedre.

Vi kom kun ud af Skyttegraven om Aftenen, da det var mørkt, og fik lidt varm Mad og noget Brød.Læs videre

26. September 1914. Hejmdal: Faldne og sårede. En frontberetning.

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Fjelstrup, Lørdag.

Saarede i Krigen. Lærer Thomsen er kommen hjem som saaret fra den vestlige Krigsskueplads. Thomsen er bleven saaret i en Fægtning omtrent 45 Kilometer Nord for Paris. En Søn af Landmand Klaus Hansen er ogsaa bleven saaret. Han ligger i et Lasaret i Düsseldorf. Lærer Westergaard i Aller er blev saaret paa den vestlige Krigsskueplads.Læs videre

26. September 1914 – De faldne

Albrechtsen, Claus – Frankrig.
Braune, Marius Robert (IR49) – Frankrig.
Buchheister, Ludwig Richard (PB21/2) – Chivy, Frankrig.
Henningsen, Henning Friedrich (4GR/6) – St. Leonhard, Tyskland-
Hube, Paul Ernst (PB27/3) – Montdidier, Frankrig.
Jacobsen, Thomas Freese (IR86/3) – Noyon, Frankrig.
Overbeck, Jørgen Nielsen (IR86/3) – Tracy-le-Val, Frankrig.
Skov, Christian (3GR/10) – St. Leon.
Steen, Ferdinand Heinrich Wilhelm (IR28/10) – Perthes, Frankrig.… Læs videre

25. September 1914. Svineproduktion i krigstid – smågrisene druknes som killinger.

Hejmdal

Den 25. September kan man i Aabenraa avisen Hejmdal læse en artikel, hvori det opfordres at slagte så mange svin som muligt.

Regeringspræsidenten gør opmærksom paa, at der i Øjeblikket er en Overflod paa Svin i Tyskland. Priserne er derfor sunket ned til det mindst mulige. Sandsynligvis vil der ogsaa i en nær Fremtid blive sendt en stor mængde Svin paa Markedet, da den russiske Foderbyg, der bruges til Svinene, snart vil slippe op.Læs videre

25. September 1914. Nyt fra faldne, sårede og tilfangetagne sønderjyder.

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

De olympiske Lege, som skulde have været afholdt i Berlin 1916, vil selvfølgelig blive udsat som Følge af de ved Krigen indtraadte Forhold. I Norge begynder man at tænke paa at faa den afholdt der, maaske med et Par Aars Udsættelse.

Krigsefterretninger fra Nordslesvigere. Udpluk af Feltbreve m.m.

Landdagsmand Nis. Nissen.Læs videre

25. September 1914 – De faldne

Boysen, Jacob Christian (RIR86) – Tracy Le Val, Frankrig.
Hansen, Peter (RIR86/2) – Tracy le Val, Frankrig.
Henningsen, Henning Friedrich (4GR/6) – St. Leonhard, Tyskland.
Iversen, Iver Peter Christian (IR86/2) – Noyon, Frankrig.
Jaspers, Herm Ulrichs (RIR86/6) – Tracy le Val, Frankrig.
Moos, Frederik Kristian (IR84/5) – Ferme de’ Heamered, Aizy.
Pickart, Friedrich WIlhelm Rudolph (RIR86/2) – Carlepont, Frankrig.… Læs videre

24. September 1914. Nyt fra Hejmdal: Uldtøj til Soldaterne og Renter til Enker og Faderløse

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Udpluk af Feltbreve fra Nordslesvigere.

Fra Sognene Syd for Aabenraa Fjord.

Slægtninge har faaet Brev fra Niels Chr. Hansen, Felsted Mark, som er med i Nordfrankrig. Han fortæller, at han har talt med: Nis Clausen, Svejrup, Hans Alnor, Ullerup Mark, Peter Hansen, Slyngsten, Hans Petersen, Bovrup, Peter Matzen, Stubbæk, og Thomas Petersen, Stubbæk.Læs videre

24. september 1914. “Ufredede og navnløse ligger de i fremmed Jord.”

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86‘eren Hans Brodersen begraver venner og fjender

Den 24. Sept. 1914. Jeg blev af Kompagniføreren sendt ud i Skyttegraven igen. Davidson gav mig et halvt Brød, et Stykke Flæsk og et Kogekar fuldt af Sukker med.

Om Aftenen begravede vi mange faldne Franskmænd og en Del af vore egne Kammerater. Til nogle gravede vi en Grav, andre blev blot kastet ovenpaa hinanden ned i Skyttegraven og dækket til med lidt Jord.Læs videre

23. september 1914. Landwehr-Division Goltz forbereder angrebet på Ossowjez

Af Allan Otto Wagner

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under Landwehr-Division Goltz, som var en del af den 8. arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner senere på efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Landwehr-Division Goltz (Go. på kortet) havde fået til opgave at forberede et artilleriangreb på byen Ossowjez.… Læs videre

23. September 1914: Nyt fra Hejmdal: Hvor Posten var bleven af!

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Tobak og Chokolade til Soldaterne. Det store Hovedkvarter, 22. Septbr. (W.B.)

Efter at det hidtil kun har været muligt i beskeden Maalestok at tilføre Tropperne i Felten Cigarer, Tobak, Piber og Chokolade, skal for Fremtiden større Sendinger af Gaver gives fri, og hver skal daglig afgaa et Tog til hver Armé fra Indsamlingsstederne.Læs videre

22. september 1914. Lazarettet: “Hvilken jammer og elendighed!”

86’eren Hans Petersen fra Skodsbøl fortæller:

Den 22. Sept. 1914. Jeg havde Feber og Smerter i hele Kroppen og følte mig alvorligt syg. Ved Henvendelse til Kompagniføreren fik jeg efter nogle Indvendinger Lov til at søge Lægen. Han opholdt sig i en Stenhule ved Autriches, og der søgte jeg hen.

Undervejs laa et Par døde Heste og udbredte en uhyggelig Stank.Læs videre

22. September 1914. Stigende hestepriser. Sådan fungerer sanitetstjenesten.

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

De stigende Hestepriser.

En enkelt Hestehandel, der er afsluttet paa Morsø i disse Dage, giver et godt Bevis paa, hvor stærkt Priserne paa Heste er steget den sidste Maaneds Tid. For en Maaned siden bød nemlig en Opkøber for et Par Heste paa Nordmors 2000 Kroner, Men Ejeren forlangte 2200, Hvad Køberen ikke vilde give, og der blev ingen Handel denne Gang.Læs videre

22. september 1914. Sådan døde Søren Andresen

Ribe Stiftstidende skriver:

Et feltpostbrev fra en nordslesvigsk gardist

De voldsomme tab, som efter mange samstemmende efterretninger har ramt den preussiske garde under felttoget i Frankrig, har også vist deres virkninger blandt de ikke få nordslesvigere, der gør tjeneste ved dette elitekorps.

Imellem disse var gårdejer Søren Andresen fra Øster Terp, som forleden blev dræbt af en granat.Læs videre

22. September 1914 – De faldne

Jørgen Hansen (1892-1914) Oksbøl
Jørgen Hansen (1892-1914) Oksbøl

Andresen, Christen (4GR) – Bourgogne, Frankrig.
Clausen, Johann (RIR214/1) – Steenstraat, Belgien.
Hansen, Hans Rasmus (3GR/8) – Lionart.
Hansen, Jørgen (IR14/10) – Flandern, Belgien.
Lund, Christian Simonsen (IR86/5) – Noyon, Frankrig.
Schmidt, Peter Hansen – Verdun, Frankrig.
Thomsen, Heinrich Ernst Christian (2GR/3) – St. Gerard, Belgien.
Zerssen, Hans Dietrich von (RIR86/6) – Noyon, Frankrig.… Læs videre

22. september 1914. Overpræsidenten fyret. Sygeplejersker fra Sønderjylland.

Ribe Stiftstidende skriver

Overpræsidentskiftet

Den nu fremkomne meddelelse om overpræsident von Bülows definitive tilbagetræden og remplacering med den alelrede under hr. v. Bülows orlov fungerende hr. v. Moltke, kommenteres i ”Berliner Tageblatt” bl.a. på følgende måde:

”Netop ved den danske grænse er der begået mange fejl. Man må nære den tillid til den nye overpræsident i Slesvig, at han med held må arbejde hen på en udjævning af de naturlige modsætninger i vort nordgrænseland.”

Nordslesvigske Sygeplejersker på krigsskuepladsen

En nordslesvigsk landeværnsmand, som er kommet syg hjem fra lazarettet i Brüssel, fortæller ifølge Hejmdal, at han dér traf frk.… Læs videre

22. september 1914. “Franskmændene gravede sig ned i respektfuld afstand.”

Af Regiment 86’s historie

Den 22. september blev stillingen fremskudt 1.500 meter indtil vejen Moulin-Autrêches med I bataljon tæt op ad Moulin.

To dage senere gravede franskmanden sig ned i en respektfuld afstand af 800-1.000 meter. Også de følgende dage lod han regimentet uforstyrret.

Krigstordenen trak videre nordpå, hvor der endnu i ugevis blev kæmpet om forlængelse af fløjen, indtil Nordsøen betød stop.Læs videre

21. September 1914. Feltpost fra fronten. Frivillige sygeplejersker.

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal

Udpluk af Feltbreve fra Nordslesvigere.

Dr. Lausten Thomsen, Skærbæk, som deltager i Krigen, har efter hvad der meddeles os af en Landeværnsmand som tjener i samme Bataillon, vist sig overordentlig modig under et Slag i Belgien, idet han uden at ænse Kuglerne, stadig gik og forbandt de Saarede, mellem hvilke der ogsaa var mange Nordslesvigere, ude i Ildlinjen.Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918