9. juli 1915 – Kresten Andresen: “… hurra, hurra, hurra!”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86). Efter at han i maj havde slået benet alvorligt under en patrulje befandt han sig i de følgende måneder bag fronten i Frankrig, mens han afventede lægernes endelig dom om sin tjenesteduelighed.

FRA DAGBOGEN

Noyon den 9. juli 1915

Felttjenstdygtig, men uduelig ved infanteriet.Læs videre

8. juli – Flensborg Avis: ingen alkohol til soldater på transporten

Ingen alkohol til soldater på transporten.
Der bekendtgøres officielt: hvem der giver mandskaber, om hvilke han ved, eller af hvis påklædning eller udrustning det kan kendes, at de står foran en transport, alkoholholdige drikkevarer, især hvem der på marchen til banegården eller i anledning af en omladning stikker alkoholholdige drikkevarer til sådanne mandskaber, vil, hvis de bestående love ikke hjemler højere frihedsstraf, blive straffet med fængsel indtil et år.
Læs videre

8. juli 1915 – Fra billedsamlingen: En tysker alene med sine Leibniz kiks

Reklamepostkort for Leibniz Keks. For foden af den tyske soldat ser man i silhouet karikaturer af Tysklands fjender. Den høje, ranglede i midten er englænder til venstre for ham en russer, mens til højre for ham med kepi og epauletter ses en franskmand. Kortet er afsendt til Haderlslev.

Reklamepostkort for Leibniz Keks. For foden af de tyske soldat aner man karikaturer af Tysklands fjender. Den høje, ranglede i midten er englænder til venstre for ham en russer, mens til højre for ham med Kepi og epauletter en franskmand (Historisk Arkiv for Haderslev Kommune)
Reklamepostkort for Leibniz Keks. For foden af den tyske soldat ser man i silhouet karikaturer af Tysklands fjender.
Læs videre

8. juli 1915 – De faldne

Abild, Christopher (IR60/3) – Priesterwald, Frankrig.
Andersen, Christen.
Christensen, Johan Marius (IR60/9) – Priesterwald, Frankrig.
Findahl, Christen Nissen (IR60/10) – Priesterwald, Frankrig.
Hansen, Einar (RJB11/1) – Pilkem, Belgien.
Jensen, Niels (IR60/10) – Priesterwald, Frankrig.
Jørgensen, Peter (IR60) – Priesterwald, Frankrig.
Langelund, Friedrich Matthiesen Christensen (IR60/11) – Priesterwald, Bois le Prete, Frankrig.
Lauchstädt, Franz Joseph (IR60/11) – Priesterwald, Frankrig.… Læs videre

7. juli 1915 – Kresten Andresen: Besøg af storhertugen

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86). Efter at han i maj havde slået benet alvorligt under en patrulje befandt han sig i de følgende måneder bag fronten i Frankrig, mens han afventede lægernes endelig dom om sin tjenesteduelighed.

La Fere den 7. juli 1915

Kære forældre!
Mange tak for det sidste brev af den 1.Læs videre

7. juli 1915 – Flensborg Avis: For mange småpakker til østfronten

For mange Etpunds-feltpostbreve!

Der meddeles officielt: forsendelsen af såkaldte småpakker(Etpunds-feltpostbreve) til medlemmer af hæren, som står på den galiciske krigsskueplads, har i den senere tid antaget et sådant omfang, at den ved siden af de overordentlige vigtige militære opgaver, som ubetinget må gå forud, ikke længere kan overkommes ordentlig. For at undgå, at disse sendinger bliver forbudte, anmodes publikum indtrængende om at i egen interesse at begrænse dem til det yderste.Læs videre

6. juli 1915 – Flensborg Avis: “Husk Passerne”

Pas til at færdes i græseområdet udstedt til Affal Thomsen (Arkivet ved Dansk Centralbibliotek)
Pas til at færdes i græseområdet udstedt til Affal Thomsen (Arkivet ved Dansk Centralbibliotek)

Husk  Passerne! (Hmd.)

Alle rejsende gør i denne Tid vel i altid at have deres Pas hos sig. Da for Eksempel Damperen fra Aabenraa til Sønderborg afgik i Søndags Eftermiddags, var der en Mængde rejsende, som vilde til Eliselund eller Varnæs, men maatte opgive Turen, da der krævedes Pas for at komme om Bord.Læs videre

6. juli 1915 – Kresten Andresen: “… fordærvet affaldskød”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86). Efter at han i maj havde slået benet alvorligt under en patrulje befandt han sig i de følgende måneder bag fronten i Frankrig, mens han afventede lægernes endelig dom om sin tjenesteduelighed.

FRA DAGBOGEN

La Fere den 6. juli 1915
Rekreationshjem! Således kaldes denne anstalt.Læs videre

4. juli 1915 – En 84´er: “de store Sprængninger i Champagne”

Under mærket Chr. beretter en nordslesviger om sin krigstid ved Infanterie-Regiment Nr. 84´s anden bataljon. Regimentet var i foråret kommet til Champagne:

Banegården ved Somme Py (Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot)
Banegården ved Somme Py (Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot)

Vi blev sat ind ved Somme-Py, en Stilling, der ikke netop kunde siges at høre til de rolige. Der stod mange haarde Fægtninger her. Man nøjedes ikke med at bekæmpe hinanden over Jorden, men ogsaa under eller rettere i Jorden stod der en forbitret og uhyggelig Kamp, der senere gik over i Historien som »de store Sprængninger i Champagne«.Læs videre

4. juli 1914 – Fra billedsamlingen: Krigsbytte

Foto fra Sønderborg Slots billedsamling med fransk krigsmateriel erobret den 4. juli 1915 ved Infanterie-Regiment Nr. 60´s storm på højdedraget ved Croix-de-Carmes i Lorraine mellem Metz og Nancy. Ud over nogle maskingeværer og de store morterbomber til venstre i billedet er der hovedsageligt tale om ældre kanoner uden rekylbremser, samt morterer som selv kanonere i krudtets barndom ville have kunnet nikke genkendende til.… Læs videre

3. juli 1915. “Franskmændene greb an, Maskingeværerne raslede …”

Sønderjyden Hans skriver:

Lørdag, den 3. Juli 1915.

Kære Moder og Søster!

I Aftes var vort Skansearbejde ikke uden Fare, vi lavede en Reserve-Skyttegrav et Par Hundrede Meter bag den første Grav. En Lyst er det at se, hvor baade Skrædder og Skomager, Skuespiller og hvad de nu alle er, kunde bruge Spaden for at komme hurtig i Jorden og faa lidt Dækning mod de mange Staalstumper, som kom syngende og surrende som Oldenborrer gennem Luften.Læs videre

3. juli 1915 – Flensborg Avis: “Plyndret Juletræ”

Plyndret Juletræ paa Syvsoverdag. (Dv.)
En Arbejdsmand H. Hansen i Haderslev er i disse Dage hjemme fra Krigen paa Orlov. Hans Hustru havde ladet Juletræet staa, for at Manden kunde se det, naar han kom hjem fra Krigen. Det var rigtignok blevet noget medtaget af Tidens Tand; men et Juletræ var det dog endnu, og i Mandags plyndredes det i Familiefaderens Nærværelse, efter hvem det havde maattet vente saa længe.Læs videre

2. juli 1915 – Flensborg Avis: “Pas paa Feltbrevene!”

Pas paa Feltbrevene!
Den stedfortrædende Generalkommando for VII. Armekorps offentliggør følgende Advarsel:
Det har vist sig, at Agenter for fjendtlige Stater driver omkring i Landet for at foranledige paarørende af Krigsdeltagere til at udlevere dem Feltpostbreve eller Afskrifter af disse. Under Foregivende af at det drejer sig om fædrelandske Værker, hvori Brevene skal aftrykkes, eller ved andre falske Forestillinger, ogsaa ved at tilbyde Penge, søger de at naa deres forræderske Maal.Læs videre

2. juli 1915 – Flensborg Avis: “…tjenesten havde været ham for tung”

Flensborg Avis meddeler

Imod forbudet mod hjemmebagning som Sønderborg kredsudvalg havde udstedt, havde landboforeningerne for Als, Mellemals, Als Nørreherred og Sundeved indsendt en besværing til landbrugsministeren. Ifølge Sonderburger Zeitung er denne besværing nu af regeringspræsident bleven tilbagevist som ugrundet.

En rekrut fra Garnisonen i Flensborg blev i tirsdags anholdt i Læk. Han fortalte i et gæstgiveri, at tjenesten havde været ham for tung, og at han derfor var gået bort for at vandre til at vandre til sin hjemstavn ved Elben.Læs videre

2. juli 1915 – Vaterlandsdank: Indsamling af guld og sølv

Armbånd båret af de elever, der deltog i husindsamlingen ”Vaterlandsdank” i Flensborg fra den 1. til 2. juli 1915. Indsamlingen var allerede begyndt den 28. juni, hvor der havde været mulighed for at aflevere guld og sølv på byens skoler. Bag indsamlingen stod ”Verein Deutscher Schmucksteinfreunde E.B” i Krefeld, og formålet var at indsamle hengemt guld og sølv til understøttelse af de faldnes efterladte.… Læs videre

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918