Kategoriarkiv: Bekendtgørelser

2. Marts 1916: Brødmærker, Velgørenhed og beslaglæggelse

Dagens Nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Saaret.
Gaardejer Jørgen Schultz fra Hoptrup, der blev indkaldt i Juni Maaned som Landstormsmand og er bleven uddannet i Bremen, er ifølge “Dv.” i disse Dage bleven saaret af Granatsplinter i den ene Arm og det ene Ben, men forhaabentlig ikke haardt. Han ligger nu i et Feltlasaret.

Dekoreret.
Landmand Johan Møller i Damkobbel paa Kajnæs, en Svigersøn til Købmand Smidt i Damkobbel, som har ligget paa Lasaret i Sønderborg, men nu ligger paa Lasaret i Hamborg for paany at undergaa en Operation, har ifølge “Dvp.” efter Ankomsten til Hamborg modtaget Jernkorset.

Forfremmet.
Gaardejer Hans Dahl i Skjoldager ved Gram, der siden Krigens Begyndelse har været indkaldt som Landeværnsmand og for Tiden opholder sig ved Mitau i Kurland, er nylig bleven forfremmet til Underofficer efter allerede i lang Tid at have gjort Underofficerstjeneste. Allerede i Slutningen af 1914 blev han dekoreret med jernkorset for udvist Mod og Tapperhed paa en Patrouillegang.

Hjempermitteret.
Hjulmager V. Sandholdt fra Hoptrup mark, der blev indkaldt i Oktober som Landstormsmand og er bleven uddannet i Slesvig, men har været syg siden November, er ifølge “Dv.” nu kommen hjem som varig uduelig.

Fra Provinsen.

Uddeling af de nye Brødkort i Aabenraa finder Sted næstkommende Mandag den 6. Marts om Formiddagen fra Kl. 9 til 11.

Velgørenhed. I Lørdags lod Kreaturkommissionær Jens Brink i Løjtkirkeby Kødet af et Kreatur uddele til trængende og Soldaterkoner. Den kærkomne Gave modtoges med Taknemmelighed.

“Heste”-Pris for en Ko. (A.T.) Gaardejer Mathias Mathiesen i Traasbøl i Felsted Sogn solgte forleden til en Slagter i Tumbøl en Ko for 1089 Mark.

Godgørenhed. (A.T.) I Tumbøl Kommune ved Felsted er nu det tredje Svin blevet slagtet og uddelt til Trængende. Henved en Snes Familier er blevne betænkte ved denne Lejlighed.

Det beslaglagte Husgeraad af Kobber, Messing og Nikkel i Als Nørreherred, som endnu ikke er afleveret, skal ifølge “Dvp.” nu afleveres Onsdag den 8. Marts, Onsdag den 15. Marts eller Lørdag den 18. Marts fra om Eftermiddagen Klokken 3 i Nielsens Skur paa Banegaarden i Nordborg.

Hvem der ikke aflevere de beslaglagte Ting i rette Tid, kan gøre sig belavet paa, at de vil blive afhentede, og at det vil blive indledet retslig Undersøgelse imod de paagældende Ejere.

1. Marts 1916: Vedrørende Metalafleveringen

Senest ændret den 5. marts 2016 14:17

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.
August Ebeling og hustru i Sebbelev paa Als har modtaget dem sørgelige Efterretning, at deres Søn Theodor er falden den 5. Februar. Han blev kun rigelig 20 Aar gammel. Der vil blive holdt Sørgegudstjeneste for ham Søndag den 5. marts om Formiddagen Kl. 9½ i Ketting Kirke.
Boy Frandsen fra Friskmark ved Gram, der tjente som Feldwebel ved Vestfronten, er falden den 24. februar, ramt i Baghovedet af en Granat. Hans Forældre modtog i Forgaards denne sørgelige Efterretning fra en Kammerat af ham.

Saarede.
Murer Maloth fra Toftlund er, efter hvad han selv har skrevet hjem til sin hustru, under Kampene ved Verdun bleven saaret i de ene Arm af en Granat og derefter kommen paa Lasaret.

Hjempermitteret.
Gaardejer Tiedemann fra Porsplet ved Toftlund er bleven erklæret for uduelig til Militærtjeneste og derfor kommen hjem.

Hjemme paa Orlov.
Følgende Mænd er for Tiden hjemme paa Orlov: Peter Petersen fra Kolstrup ved Aabenraa, der før Krigen var sysselansat paa Aktiebryggeriet, og som fra Krigens Udbrud har været med i Rusland, Gaardejer H.C. Aagaard fra Lilholt ved Skrydstrup, der bliver uddannet i Slesvig, Gaardejer Christian Jensen fra Skrydstrup, der har været med i Galicien, Gaardejer Jakob Petersen fra Jernhyt ved Hammelev, der gør tjeneste ved en Fangelejr, Gaardejer Jens Lund fra Ladegaard ved Hammelev, der har været med siden Krigens Begyndelse, Andreas Frandsen fra Kastrup ved Gram, der ligger i Husum, Jens Fuglsig fra Terp, der ligger i Slesvig, og Gaardejer H. Boelk fra Lindtrup, der ligger i Garnison i Mühlheim.

Fra Provinsen.

Vedrørende Metalafleveringen peges der ifølge “Fl.Av.” fra kompetent Sted hen paa, at den hos Publikum oftere udbredte Mening, at kun virkelige brugte Genstande af Kobber, Messing og rent Nikkel rammes af Beslaglæggelsen, er fejlagtig. Tværtimod er ikke alene brugte, men også ikke brugte genstande beslaglagte ved Forordningen af den 31. Juli 1915 og skal saaledes ogsaa afleveres. Det kommer heller ikke an paa, hvor Genstandene netop befinder sig, i Køkkenet eller i et andet Rum. Deres Formaal er alene bestemmende.

Sukkerfoder faas i Haderslev. Beviser for, at man kan faa noget, kan hentes i Raadstue Nr. 6.

Krigshjælpen udbetales i Bykassen i Haderslev Torsdagen den 2. Marts. Der anmodes indtrængende om at hæve alle Beløb den nævnte Dag.

28. februar 1916 – Flensborg Avis: Mindeblade

Senest ændret den 29. februar 2016 11:49

Tysk mindeblad for Jens Petersen (Tønder Zeppelin- og Garnisonsmuseum)
Tysk mindeblad for Jens Petersen (Tønder Zeppelin- og Garnisonsmuseum)

Mindebladene for faldne Soldater.
Der meddeles officielt: I den senere Tid har der oftere lydt Klage over, at de faldne eller afdøde Krigsdeltageres paarørende først lang Tid efter den paagældende Soldats Død har faaet det af Kejseren stiftede Mindeblad. Disse Klager beror for største Delen paa Ukendskabt il Forholdene. De første Efterretninger om Tabene skal først nøje prøves, da Mindebladet først maa udstedes, efter at Døden er fastslaaet, uden at der kan foreligge Tvivl. Kun Forstærkningstroppedelene er berettigede til at udstede og afsende Mindebladene; derfor maa alle mulige Spørgsmaal desangaaende rettes til dem.

13. December 1915: Kagebagning i Sønderborg Kreds

Dagens nyt fra Hejmdal

Fra Felten.

I Fangenskab.
Murer Wilhelm Holdt fra Tagkær ved Kristiansfelt havde været savnet siden den 2. November efter en større Kamp i Rusland. I Torsdags modtog hans Hustru ifølge “Dv.” den Efterretning fra ham, at han var kommen i russisk Fangenskab og efter Omstændighederne havde det godt.

Fra Provinsen.

Død paa Lasaret. Bestyreren af Brugsforeningen i Mjolden, Købmand Petersen, en Søn af afdøde Degn Petersen i Randerup, er forleden Dag afgaaet ved Døden paa et Lasaret i Rusland som Følge af Sygdom. Petersen, der i længere Tid har været med Fronten i Rusland, var en brav og trofast Mand, som havde mange Venner paa Vestkysten, der vil vedblive at holde hans Minde i Ære.

Kagebagning til Jul. Landraaden i Sønderborg bekendtgør i Kredsbladet: Forbudet af 16. August 1915 mod Bagning af Kager af Hvedemel i Hjemmene sættes ud af Kraft indtil de 31. December i Aar.
Paa samme Tid frigives der af Melreserverne til Julebagningen én Gang ½ Pund Hvedemel á Person til hver Civilperson i Kredsen. Gær maa dog ikke anvendes til Bagningen. I Ugen fra 13. til 19. December maa der sælges saa mange Melmærker ud over det foreskrevne Kvantum, at hver Husholdning kan faa ½ Pund Hvedemel mere á Person, hvis de ønsker det. I de to sidste Uger af December er Salget af disse Mærker ikke tilladt.

10. December 1915: Penge og Smør til Soldater, der har Orlov

Senest ændret den 2. maj 2018 9:03

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Savnet – Om Oplysninger bedes.

Johannes Lorentzen i Kolsnap skriver i “Dv.”:
Min Søn, Peter Lorentzen, 23 Aar gammel, blev indkaldt i Maj Maaned og uddannet i Husum. I August kom han til Fronten i Rusland, blev tildelt det 10. Armékorps, 20. Division, Infanteri-Regiment Nr. 92, 2. Bataillon, 8. Kompagni, kom derefter til Frankrig og var med i Slaget ved Somme By den 29. September. Fra den Dag er han savnet, og alle Efterforskninger har hidtil været forgæves.
Kammerater, der staar ved samme Kompagni, eller maaske disses Paarørende, der kan give Oplysninger om den Savnede, bedes godhedsfuldt at sende disse til hans Forældre: Johannes Lorentzen, Kolsnap pr. Store Nystrup, Haderslev Kreds.

Helbredet.
Johan Jespersen, Søn af J. Jespersen i Over-Jersdal, der har været med ved Østfronten siden Krigens Begyndelse, har været saaret to Gange. Nu er han efter sit andet Saar atter bleven udskreven af Lasarettet som helbredet og han er ganske uventet kommen hjem paa en 14 Dagens Orlov.

Fra Provinsen.

Penge til Soldater, der har Orlov. I flere tyske Blade meddeles, at Soldater, der har Orlov for at komme sige eller for at vinde deres Helbred tilbage, kan gøre Krav paa en Pengesum, for at de kan holde sig med egen Kost.

Julesmør til Soldaterne. Ensted Sogns Andels-Mejeri holdt forleden et Møde, paa hvilket det vedtoges at sende hver Mand fra Mejeriets Omraade, der er indkaldt til Militærtjeneste, 1 Pund Smør til Julen, hvad enten Vedkommende ligger ved Fronten eller gør Vagt- eller Garnisonstjeneste. der er allerede afsendt henved 200 Pakker.

9. December 1915: Papirspenge i sædvanlige Breve og Kødsalget i Aabenraa

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.
Peter Thomsen fra Iller ved Broager er den 14. November falden under et Stormangreb ved Arras, 25½ Aar gammel. Han efterlader sig Hustru og en lille Søn.
Peter Christensen, en Søn af Frederik Christensen i Gaansager ved Vodder er den 16. November falden paa Slagmarken i Rusland.

Savnede.
Hans Nissen fra Nybøl i Aabenraa Amt opføres i Tabslisten som savnet. Desuden meddeles, at Peter Christiansen fra Sillerup, der har været meldt haardt saaret, er savnet.

I Fangenskab.
Gefr. Christian Sørensen fra Helved paa Als er ifølge den sidste preussiske Tabsliste i Fangenskab.

Fra Provinsen.

Papirspenge i sædvanlige Breve. Som bekendt sendes ikke sjældet Papirspenge i sædvanlige Breve. dette sker især med de smaa  Laanekassesedler paa 1 og 2 mark. Ogsaa Soldater i Felten sender Papirspenge i sædvanlige Breve til Hjemmet, hvorfor krigsministeriet i en særlig Anordning har sysselsat sig med denne sag. For Tab af sædvanlige Breve gives der ingen Erstatning. Underofficerer og Soldater skal Tid efter anden gøres opmærksomme herpaa, og endvidere skal der vises hen til, at Forsendelsen af Pengebeløb til 800 Mark til Hjemmet paa Postanvisning ikke blot sker portofrit, men ogsaa sikkert. Tillige skal det anbefales dem ikke at sende Papirspenge i Breve til Hjemmet.

Kødsalget i Aabenraa. I Overmorgen, Lørdag, lader Aabenraa By atter sælge Oksekød. der meddeles, at der er Kød nok, og at det er af udmærket Kvalitet.

8. December 1915: Intet Forbud mod Bagning af Julekager.

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Fronten.

Døde paa Lasaret.
Enke Ch. Kjer i Graasten modtog i Foregaars  fra Ems telegrafisk Meddelelse om, at hendes Søn Jens er afgaaet ved Døden som Følge af de Saar, han havde faaet den 6. Juni ved Moulin. Den unge mand har ikke blot været med i haarde Kampe, men han har u de 5 Maaneder, han har ligget paa Lasarettet, maattet lide mange Smerter.
Niels Chr. Andersen fra Alslev Mark ved Løgumkloster er den 25. Oktober død paa et Feltlasaret i Flanderen, efter at han var bleven saaret den 21. Han blev 35 Aar gammel. der holdes Sørgegudstjeneste for ham Fredag den 10. december om eftermiddagen Kl. 2 i Øster Højst Kirke.

I Fangenskab.
Købmand Ravns Hustru i Ullerup har faaet Meddelelse om, at hendes Mand er falden i russisk Fangenskab.

I Bedring.
Sporskifter Beck i Toftlund modtog for en Maaneds Tid siden Meddelelse om, at hans Søn Asmus i Kampene ved Dünaburg var bleven saaret i Ryggen af en Geværkugle. den unge Beck har siden da ligget paa et Lasaret, men er dog nu saavidt i Bedring, at han har kunnet komme hjem paa en 14 Dages Orlov. Kuglen har foreløb ikke kunnet fjernes, da den sidder fast under det ene Skulderblad. Asmus Beck kom i Efteraaret sammen med sin Broder Hans til Fronten i Rusland.

Hjemme paa Orlov.
Hans Lyck, Søn af tidligere Gæstgiver Hans Lyck i Avnbøl i Sundeved, der siden Krigens Begyndelse har været indkaldt til Hæren, er kommen hjem til sin Faders Jordfæstelse; endvidere har for Tiden Hjemlov: Arbejdsmand Frits Jøhnke fra Stiftelsegade 7 i Haderslev, der deltager som Infanterist i krigen i Blegien, Nis Hyte, der før sin Indkaldelse tjente som Røgter hos Gaardejer Petersen paa Østergaard i Hyrup II ved Toftlund og har været med i Rusland, Landmand Lauritz Hansen fra Birkelev i Agerskov Sogn og Droguist Christian Petersen fra Skærbæk, der har været indkaldt siden Krigens Begyndelse og som sidst har været med i Galicien.

Fra Provinsen.

Intet Forbud mod Bagning af Julekager. Efter hvad der meddeles “Berliner Tageblatt” fra kompetent Kilde, har man ikke paatænkt at forbyde Kagebagning til Jul; men der svæver Forhandlinger om med Henblik paa den øjeblikkelige Knaphed paa Smør og Fedt at begrænse Bagning af saadanne kager, der forlanger meget Smør og Fedt.

Priserne for Svinekød og Flæsk er for Sønderborg By blevne fastsatte som følger; Fersk Svinekød 1,33 mark pr. Pund, Fedt 1,71 Mark pr. Pund. Ren Flæsk (uden Kødben) 1,60 Mark. Røgede Skinker med Kødben 1,80 Mark, røgede Rulleskinker 2.20 Mark, raa og kogt Skinke i Udsnit 2,90 Mark, røget Flæsk 1,80 Mark. Svinefedt 2 Mark, Svinehoved med Tryne og Skank 90 Pg., røget 1,10 Mark, Grisetæer 20 Pg. pr. Pund. Der maa til det bedste Flæsk ikke vedlægges ringere Stykker eller udskaare Kødben.

10. November 1915: Faldne og saarede samt restriktioner paa Mælk og Fløde og russiske Krigsfanger i Landbruget

Senest ændret den 14. november 2015 11:36

Dagens nyt fra Hejmdal.

Morgen-Udgave

Meddelelse til “Hejmdal”s, “Nordborg Avis”s og “Haderslev Dagblad”s Holdere.
Efter Anordning fra den stedfortrædende Generalkommando er det forbudt “Hejmdal” med Særudgaver at udkomme i tre Dage, den 6., 8, og 9. d. M.
Aabenraa, den 6. November 1915.
“Hejmdal”s Ekspedition.

Dagens nyt fra Hejmdal.

Aften-Udgave

Fra Felten.

Faldne.
Arbejdsmand Hansen paa Klingbjerg i Aabenraa har faaet Meddelelse om, at hans anden Søn er falden. Hans første Søn fandt i sin Tid Døden om Bord paa “Mainz” i Træfningen ved Helgoland i August 1914.
om Marius Thomsen fra Løjtkirkeby, der for kort Tid siden meldtes som “savnet”, er der nu indløbet Efterretning fra Kompagniet, at han er falden den 13. Oktober foran Dünaburg. Han blev indkaldt i Februar som ikke uddannet Landstormand og kom til Østfronten i Eftersommeren. Den Faldne efterlader sig Enke og 1 Barn.
Mathias Chr. Petersen fra Jels er den 7. September falden paa Valpladsen i Galicien, 29 Aar gammel. En Mindegudstjeneste for han afholdes Søndagen den 14. November om Formiddagen Kl. 9½ i Sommersted Kirke.
Jordmoder Nissen i Agtrup har faaet Meddelelse, at hendes Mand, Detlef Nissen, den 26. Oktober har fundet Døden ved en Mineeksplosion.
Hans Sønnichsen, Søn af Chr. Sønnichsen i Flensborg, er i September Maaned falden paa den østlige Krigsskueplads, ramt af et Skud i Hjertet. han blev 29 Aar gammel.
Enke efter afdøde Skibsreder Jørgen Brink i Flensborg, Jenny Brink, født Jost, bekendtgør, at hendes Søn, Ernst Brink, der tjente som Løjtnant i Reserven, er dø i Petrovac som Følge af et Skud i Lungen og Hjertet. Hans blev næppe 20 Aar gammel.
Det “Forenede Flensborg-Egernsund og Sønderborg Dampskibs-Selskab” bekendtgør, at følgende af dets Medarbejdere er faldne siden Krigens Udbrud: Arbejdsmand Eskild Madsen fra Stationen Aabenraa, Styrmand Friedrich Webel fra Dampskibet “Kanal III” og Handelsmedhjælper Karl Lausen fra Driftskontoret i Flensborg.

Død i Fangenskab.
Forretningsrejsende Hans N.  Andresen fra Flensborg er efter hvad Familien først nu erfarer, Natten mellem den 22. og 23. Oktober i Fjord afgaaet ved Døden i russisk Fangenskab efter at være bleven haardt saaret. Den Afdøde har i mange Aar været Rejsende for Firmaet Chr. I. Møller, Indehaver Johs. Knutzen i Flensborg.

Paa Lasaret.
Fra Frimenighedspræst Jørgen Eriksen fra Stenderup i Sundeved, om hvem vi fornylig meddelte, at han den 23. Oktober var bleven angreben af Lungebetændelse og kommen paa Feltlasaret, er der forleden kommet et Kort, dateret den 25. Oktober. Han skriver, at han ligger med Feber, men alt gaar normalt. Han ligger i en jødisk Synagoge i Olschany og bliver passer af en Præst, der er i Sanitetsvæsenets Tjeneste der.

Savnede.
Tidligere Landmand H. Jensen i Nordborg har ifølge “S.Ztg.” modtaget Meddelelse om, at hans Søn Thomas, der har været med ved Vestfronten, er savnet.

Efterretning fra Sibirien.
Gæstgiver Christian Paulsens Hustru paa Skibsbroen i Aabenraa, der i over et halvt Aar ikke havde hørt noget fra sin Mand, har ifølge “A.T.” ny modtaget den glædelige Meddelelse fra ham, at han har det godt i Sibirien, hvor han er i Fangenskab.

Kommen hjem.
Dr. med Grevsen fra Skærbæk, som under Krigen har gjort Tjeneste som Stabslæge først ved Vest- og senere ved Østfronten, er for nogle Dage siden kommen hjem og er ved Militæret i Skærbæk bleven ansat som Bataillonslæge.

Fra Provinsen.

Mælk til Chokolade. Som meddelt, maa der til Fremstilling af Chokolade og andre kakaoholdige Varer, Bonbons og lignende Frembringelser hverken anvendes Fløde eller Mælk af nogen som helst Slags. Dette gælder dog ikke for Mælk ved Tillavningen af Chokolade som Drik i Kafeer og Gæstgiverier, meddeles der i “Hamburgischer Correspondent”.

Krigsfangerne paa Kajnæs, som i denne Tid er sysselsatte ved Damptærskningen, vil ifølge “Dbp.”, hvis det tillades, herefter blive fordelte paa de forskellige Bøndergaarde. Paa den Maade haaber man at faa raadet Bod paa de manglende Arbejdskraft i Vinter.

30. Oktober 1915: Faldne, Saarede og en god Gerning

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.
Gaardejer Jørgen Petersen og Hustru i Jernhyt ved Hammelev har modtaget den sørgelige Meddelelse, at deres Søn Henrik Petersen den 15. Oktober er falden ved Dünaburg i Rusland. De har endnu 2 Sønner med i Krigen ved Østfronten.
Cathrine Berg, født Friis, i Taps, bekendtgør, at hendes Mand, Chresten Jensen Berg den 9. September er falden paa Valgpladsen, næppe 38 Aar gammel. Der vil blive holdt Sørgegudstjeneste for ham Tirsdagen den 2. November om Eftermiddagen Klokken 2 i Aller Kirke.
Hjuler og Landboldmand Chr. Jensen i Langetved fik fornylig den tunge Meddelelse, at hans Søn, Johannes, der som Reservist deltog i Krigen paa Vestfronten, er falden. En Fætter var hos ham, mens han døde. Hans Efterladenskaber er Forældrene tilsendt. Johannes Jensen, der havde lært Hjulerhaandværket hos Hjulmager J. P. Toft i Rødding, overtog for faa Aar siden Faderens Forretning og var en meget dygtig og solid ung Mand.
Postsendninger til Gaardejer Aksel Skøtt i Langetved, der i Foraaret blev indkaldt som ikke uddannet Landstormand og sidst var med paa den serbiske Krigsskueplads, er kommen tilbage med Paategning om, at han er falden. I Hjemmet venter hans unge Hustru med deres 2 smaa Børn i ængstelig Spænding paa nærmere Underretning om hans Skæbne.
Jens Amstrup fra Højer er falden i Rusland den 27. September. Han var sine Forældres eneste Søn. Der vil blive holdt Sørgegudstjeneste for ham i Højer Kirke Onsdag den 3. November om Eftermiddagen Klokken 3, paa hans 23. Aars Fødselsdag.
Martin Carstensen, yngste Søn af Martin Carstensen paa Storehallig i Nykirke Sogn ved Tønder, der kun har været med i Krigen i nogle faa Maaneder, er den 9. Oktober falden i Frankrig, næppe 20 Aar gammel. En Mindegudstjeneste for ham og to andre Faldne fra Sognet, Peter Paulsen og Andreas Petersen, vil blive afholdt i Morgen Formiddag i Nykirke Kirke.
Hans Petersen, Søn af Heinrich Petersen i Flensborg, Slesviggade 67, er den 12. Oktober falden i Champagne, 27 Aar gammel.

Døde paa Lasaret.
Tjenestekarl Jes Karstensen, en Søn af Skræddermester Hans Karstensen i Rebbøl ved Bolderslev, er ifølge “A.T.” den 10. Oktober paa et Lasaret ved Østfronten afgaaet ved Døden som Følge af Brandsaar, han havde faaet. Han blev kun 21 Aar gammel.
Kredssekretær Schmidt fra Pinneberg, der for nogle Aar siden var Supenumerar  paa Landraadskontoret i Haderslev og var en Svigersøn af tidligere Mineralvandsfabrikant Silleberg dersteds, er ifølge “S.G.” afgaaet ved Døden paa et Lasaret i Bessalen, efter at han var bleven saaret under Kampene paa Vestfronten.
Hans Christian Hansen fra Hanved er den 26. Oktober afgaaet ved Døden paa et Lasaret i Altona, 39 Aar gammel. Han efterlader Hustru og flere Børn.

Gaaet under med “Prinst Albert”.
Kaptajn H. R. Gontard og hustru i Aabenraa bekendtgør nu, at deres Søn Henry har fundet Døden ved Krydseren “Prins Albert”s Undergang.

Saarede.
Gaardejer Johannes Petersen fra Hyrup ved Toftlund er under Kampene i Rusland bleven saaret af et Skud i Munden.
Chr. Sommerlund og Hustru i Toftlund modtog i Gaar Meddelelse om, at deres Søn Jens, der har været med i Kampene i Rusland, er bleven saaret.

I Fangenskab.
Maskinbygger Nicolaj Johansen fra Als, der før sin Indkaldelse arbejdede hos Fabrikant Heinrich Callesen i Aabenraa og om hvem vi for nogen Tid siden meddelte, at han var savnet, er ifølge Efterretning til hans Paarørende falden i russisk Fangenskab.

Fra Provinsen.

En god Gerning. En Gaardejer i Oldenswort lod en god fed Ko, der vejede 500-600 Pund, slagte og fordelte Kødet blandt Landsbyens Smaakaarsfolk.

 

29. Oktober 1915: Kødfrie Dage

Dagens nyt fra Hejmdal

Fra Felten.

Faldne.
Enke Julie Lorenzen i Sæd ved Tønder har modtaget det Sorgens Budskab, at hendes Søn Christian er falden den 9. Oktober.

Stadfæstet Dødsbudskab.
Den 16. September modtog Christine Nielsen, født Duus, i Østerby paa Kajnæs den tunge Meddelelse, at hendes Mand, Hans Peter Nielsen, var falden ved Grodno den 3 September; men i sin dybe Sorg fandt hun Grund til det stille Haab, at han maaske kunde være bleven taget til Fange, da ingen af hans Sager blev sendte tilbage. Ved Forespørgsel hos Løjtnanten er det imidlertid nu blevet stadsfæstet, at Hans Peter Nielsen i Virkeligheden er falden. Han blev 32 Aar gammel.

Døde paa Lasaret.
Ifølge den sidste Tabsliste er August Petersen fra Flensborg død af sine Saar og Carl Heicksen fra Tinnum paa Sild er død som Følge af Sygdom.

Gaaet under med “Prins Albert”.
Landsretsraad v. Ahlefeld i Flensborg bekendtgør, at Kaptajnløjtnant Karl v. Ahlefeld har fundet Døden ved krydseren “Prins Albert”s Undergang forleden.

Saarede.
Christian Carstensen fra Skovgaard ved Gamby, der er med i Krigen i Frankrig, er bleven saaret i den højre Overarm.

Fra Provinsen

Kødfrie Dage. (W.B.) Ifølge Forbundsraads-Forordningen fra i Gaar maa der fra 1. November om Tirsdagen og Fredagen ikke erhvervsmæssig sælges Kød til Forbrugerne.
Om Mandagen og Torsdagen maa der i Restaurationerne ikke serveres Kød- Vildt-, Fjerkræ- eller andre Retter, der er stegt, bagt eller kogt i Fedt eller Flæsk. Endvidere er Rigskansleren bleven bemyndiget til efter Afhørelsen af Sagkyndige af fastsætte Engrospriserne for Kød og Vildt paa det berlinske Marked.

En Sørgegudstjeneste afholdes Søndag den 31. Oktober Klokken 2,30 i Kapellet ved Harreslev over 6 Mænd, som er faldne i den sidste Tid.

Den 28. Oktober 1915: Faldne, Saarede og i Fangenskab

Senest ændret den 17. juli 2019 17:13

Dagens nyt fra Hejmdal

Fra Felten.

Faldne.
Hans Knudsen og Hustru i Traasbøl i Felsted Sogn har faaet den sørgelige Meddelelse, at deres Søn Lorens (Davidsen) er falden i Rusland den 16. September. han blev næppe 22 Aar gammel. der vil blive holdt Sørgegudstjeneste for ham Onsdag den 3. November om Eftermiddagen Kl. 3 i Felsted Kirke.
Ifølge “S.Ztg.” er Inderste Nis Hansen fra Skodsbøl og en Søn af Bagermester Petersen i Skelle faldne ved Østfronten.
Den 7. Oktober er Andreas Schack Stoffer fra Brøns falden i Serbien, næppe 22 Aar gammel. der holdes Sørgegudstjeneste for ham Onsdag den 3. November em Eftermiddagen Kl. 3 i Brøns Kirke.
Blikkenslagermester H. Petersen og Hustru i Borggade 10 i Flensborg har ifølge “Fl-Av.” modtaget den sørgelige Efterretning at deres eneste Søn, Gardegrenader Christian Petersen, er død af sine Saar paa den østlige Krigsskueplads den 15. september; han blev 23 Aar gammel.

Saarede.
Christian Kloster fra Over-Jersdal er bleven saaret for anden Gang og ligger paa et Lasaret ved Vestfronten.
Johan Jespersen fra Over-Jersdal, der har været med fra Krigens begyndelse af, er under Kampene ved Østfronten bleven saaret af en Kugle gennem det ene Laar. Det er ogsaa anden Gang, han er saaret.
Frits Mortensen fra Tønder er bleven haardt saaret i Rusland; han ramtes af et Skud i underlivet.

I Bedring.
Terkel Tejlmann, Søn af Gaardejer A. Tejlmann i Hjartbro ved Bevtoft, der for nogen Tid siden ved Østfronten blev saaret af et Skud i den ene Lunge, er nu saa vidt helbredet, at han er kommen hjem paa Orlov.
Jef Jefsen fra Gesing ved Skærbæk, der i Slutningen ag Juli Maaned blev saaret i Rusland, er nu saa meget i Bedring, at han har faaet Hjemlov.

I Fangenskab.
Gaardejer Thomas Hübschmann i Allerup ved Toftlund fik i Forgaards Brev fra sin Søn Christian, hvori han meddelte ham, at han under kampene i Frankrig var bleven saaret af en Geværkugle i højre Underarm og derpaa falden i fransk Fangenskab.
Svinehandler Niels Kloster fra Over-Jersdal, der blev indkaldt tidlig i Foraaret og derpaa har været med først ved Østfronten og senere ved Vestfronten, er fornylig blevet saaret og derved falden i fransk Fangenskab. Han er en Broder til den ovenfor nævnte Christian Kloster, der ogsaa er bleven saaret.

Fra Provinsen.

En Opgørelse af Brødkorn, Havre og Mel skal foretages den 16. November og omfatte alle Landbrugsbedrifter; desuden alt det, der befinder sig i Kommunalforbundenes Forvaring eller hos Bagere, Konditorer, Handelsmænd eller Dyreholdere endnu den 16. November.

Den 27. Oktober 1915: Afdød Sygeplejerske

Senest ændret den 6. november 2015 8:05

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.
Christian Nielsen Hoffmann, Søn af Simon Hoffmann i Brabæk ved Kristiansfelt, er den 14. Oktober falden i Vogeserne, 22 Aar gammel. En Sørgegudstjeneste for ham finder Sted lørdag den 30. Oktober om Eftermiddagen Klokken 3½ i Aller Kirke.
Arbejdsmand Peter Hansen i Jels har ifølge “Dv.” faaet det Sørgebudskab, at hans Søn er falden. Der er den tredje, der nu er falden i krigen, og to flere er endnu med.
Peter N. Rosenlund, Søn af L. Rosenlund i Hønning ved Arild, er falden i Frankrig den 29. september, 22 aar gammel. Der vil blive holdt Sørgegudstjeneste for ham Fredag den 29. Oktober om Eftermiddagen klokken 3 i Arrild Kirke.

Meddelelse om en Afdød.
Oplysningskontoret for Paarørende af krigsdeltagere paa Raadhuset i Flensborg meddeler, at der til Hans Jürgensen, Fader til den den 26.8.1915 paa Lasarettet i Heilbronn afdøde Ers.Res. Albert Jürgensen, Inf.-Regiment 135, er indgaaet en Meddelelse fra Kirkegaardsbestyrelsen i Heilbronn; Meddelelsen kan afhentes.

Død paa Lasaret.
Hans Petersen og Hustru, født Mortensen, i Flensborg, Borggade 10, har modtaget den sørgelige meddelelse, at deres eneste Søn, Christian, den 10. September er afgaaet ved Døden som Følge af sine Saar. han blev næppe 24 Aar gammel.

Afdød Sygeplejerske.
Frøken Gertrud Elisabeth Teichgräder, Datter af Th. Teichgräber i Flensborg, der siden Krigens Begyndelse har været med ved Fronten som Plejesøster, er i mandags Formiddags afgaaet ved Døden i Kovno.

Ikke Falden.
For kort Tid siden meddelte vi, at Gaardejer Christian Finnemann i Hundebøl ved Rødding havde modtaget et Kort skrevet til hans yngste Søn Nis, der deltager i Krigen i Rusland, tilbage med den Paaskrift, at han var falden.
Denne Paategnelse, der selvfølgelig vakte Bekymring i Hjemmet, har nu heldigvis vist sig ikke at være rigtig, idet Forældrene nylig har faaet Brev fra ham om, at han er rask og uskadt. Brevet er skrevet den 13. Oktober.

Fra Provinsen.

Anmeldelse af Fedt- og Smørforraad. Enhver, der fabrikere eller handler med fedt og Smør, skal anmelde det Forraad, der haves i Dag, den 27. Oktober, Kl. 12-1 Middag. Anmeldelsen maa være sket senest den 28. Oktober til de stedlige Myndigheder. Straffen for Forsømmelse eller urigtig Opgivelse er op til et halvt Aars Fængsel eller en Bøde på op til 3000 Mk.

Ogsaa en “Guld”-Indsamling. Nu, da enhver godt Tysker bringer sit Guld til Rigsbanken for at styrke vor Finanskraft, er det paa Tide ogsaa at samle “Guld” paa et andet Omraade en Pengenes, nemlig Salem Guld-Cigaretter som Kærlighedsgaver til vore Feltgraa, der netop nu under krigen sætter dobbelt Pris paa en god Cigaret.
De fine Salem Guld-Cigaretter er en kærkommen Nydelse for Soldatterne, som opliver dem og forfrisker Nerverne og bidrager til at øge de tapre Fæderlandsforsvarers Ydeevne og Udholdenhed.
Sammel derfor Salem Guld-Cigaretter og send dem til vore heltemodige Stridsmænd derude som en velfortjent Nydelse.

26. Oktober 1915: Faldne, stigende Mælkepriser og Russiske Krigsfanger i Roemarken

Dagen nyt fra Hejmdal

Fra Felten.

Faldne
Richard Brettschneider fra Stenderup ved Østby er den 8. Oktober falden i Belgien, 29 Aar gammel. En Sørgegudstjeneste afholdes Søndag den 31. Oktober i Grarup Kirke.
Pastor Jørgen Andersen og Hustru i Moltrup har modtaget den sørgelige Efterretning, at deres Søn Hans, der tjente som Reserveløjtnant, den 16. Oktober er falden i Nordfrankrig. Han blev kun 20 Aar gammel.
Gaardejer Jeppe Riis’s Søn fra Styding, Niels Riis, 25 Aar gammel, er falden i Frankrig. En Mindegudstjeneste for ham vil blive afholdt Søndag den 31. Oktober om Formiddagen Kl. 9½ i Hammelev Kirke. Desværre nærer Familien frygt for en anden af sine Sønner, som den ikke har hørt fra i længere Tid.
Landmand Beining i Arrild fik i Lørdags sin Søns Ejendele tilbage med den Meddelelse, at han er falden i Frankrig. Han blev i Foraaret indkaldt som Rekrut.
Den 29. September er Gurre Gram fra Brøns falden østfor Reims ramt af en Granat. Han blev næppe 20 Aar gammel. Der holdes Sørgegudstjeneste for ham Søndag den 31. Oktober om Eftermiddagen Kl. 3 i Brøns Kirke.
Tidligere Kontorist paa Westholsteinische Bank i Tønder Otto Oetjens født i Soltau i Hannover, er falden i Rusland.
Gefreiter Andr. Asmussen, Richtsensgade i Tønder, er falden den 22. September. Den Afdøde, der stod paa Østfronten, blev kun 18. Aar gammel.
Det 65. reserve-Feltartilleri-Regiments 5. Batteris Officerskorps bekendtgør, at Officersstedfortræder Carstensen fra Hessel ved Tinglev er falden.
Barber Nasser i Haderslev har ifølge “S.G.” faaet Meddelelse om, at hans yngste Søn er falden i Champagne. Han blev kun 18 Aar gammel.
Fællesmejeriet i Flensborg bekendtgør, at dets tidligere Kusk Jacob Detlefsen, der tjente som Underofficer i Garde-Infanteri-Regiment Elisabeth, er falden den 11. Oktober.
Carl Thomsen fra Flensborg, Rittergade 19, der tjente som Overmaskinistmat, er falden, 25 Aar gammel.

Døde paa Lasaret.
Wilhelm Diederichsen, en Søn af Privatier Diedrichsen paa Skedebjerg ved Aabenraa, er i Lørdags, den 23. Oktober, afgaaet ved Døden paa et Lasaret i Frankrig. den unge Didrichsen, der indtil sin Indkaldelse var Kontormedhjælper paa Landraadskontoret i Aabenraa, har først været med i Kampene i Rusland og kom derpaa til den vestlige Krigsskueplads.
Georg Angel og Hustru i Flensborg bekendtgør, at den sidstnævntes Søn af første Ægteskab, Adolf Nissen efter 11 Maaneders haarde Lidelser den 13. Oktober er afgaaet ved Døden som Følge af sine Saar paa den kongelige Klinik i Breslau.

Afgaaet ved Døden.
I den sidste preussiske Tabsliste meddeles, at Overmaskinistmat Christian Christensen fra Tønder, der hidtil har været meldt som savnet, er afgaaet ved Døden.

Mistet den ene Arm.
Der er ifølge “Fl.Av.” kommet Meddelelse om, at en ung Mand fra Lavensby, Otto Bonde, har mistet den ene Arm i Krigen.

Dagens Nyheder

Jo mere Mælken stiger, desto tyndere bliver den, skriver et tysk Blad under Henvisning til den senere Tids mange Mælkeforfalskningsprocesser. I Düsseldorf blev en Mælkehandler Sternberg forleden idømt en Pengebøde paa 500 Mark, fordi han havde blandet 175 Dele vand i 100 Dele Mælk. Denne Dom kritiseres skarpt. Saalænge Mælkeforfalskerne slipper med Pengebøder, som kun er en Brøkdel af, hvad Forfalskningen har indbragt dem, vil Straffen ikke virke afsvækkende. der kræves derfor følelige frihedsstraffe for Mælkeforfalskningen.

Fra Provinsen

Roehøsten. (Dv.) Landmændene paa Toftlundegnen er nu i stærk Virksomhed med at faa Roerne af Jorden. Overalt ses Russerne fra Fangelejren som Hjælpere.

16. oktober 1915. Nyt fra Hejmdal: Faldne, Saarede og indførelse af Sødmælkskort

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.
Smaabanearbejder Vilhelm Rasmussen fra Løjt Kirkeby er ifølge meddelelse fra hans Kompagni den 22. September falden under et Stormangreb i Rusland. Han efterlader Enke og 2 smaa Børn.

I Onsdags indløb ifølge “Dbp.” den sørgelige Efterretning, at Hjulmager Lorens Jakobsen fra Stenderup i Sundeved er falden i Rusland. Han efterlader sig Hustru og Børn. En Svoger til ham døde for et Par Uger siden paa et Lasaret.

Andreas Hansen fra Skelde, Søn af Jes Peter Hansen i Midtskov, er falden i Rusland den 27. September. En Mindegudstjeneste for ham afholdes Søndag den 7. November om Eftermiddagen Kl. 2½ i Broager Kirke.

Tømrer Oliver Schmidt fra Haderslev er den 16. Juli falden i Rusland, 30 Aar gammel. Han efterlader sig Hustru og 4 Børn. der vil blive holdt Sørgegudstjeneste for ham i morgen, Søndag, Eftermiddag kl. 5 i frue Kirke i Haderslev.

Gaardejer Christian Finnemann i Hundebøl ved Rødding, der har 2 Sønner med i krigen, fik Torsdags et Brevkort, han havde skrevet til sin yngste Søn Nis, der i Foraaret indkaldtes som Rekrut og senere kom til Rusland, tilbage med Paaskriften “falden.” Af denne Efterretning fremkaldte dyb Sorg i Hjemmet behøver vel næppe at tilføjes. – Den ældste Søn er med i Frankrig.

Carl Peters, Søn af Landmand Carl Peters i Vesterland paa Sild, er ifølge “T-Ztg.” falden under et Stormangreb ved Vestfronten, 22 Aar gammel.

Enke Marie Outzen ved Svinetorvet i Tønder har modtaget Meddelelse om, at hendes yngste Søn, maler Magnus Outzen, er falden paa den østlige Krigsskueplads. Han blev kun 20 Aar gammel. Enke Outzen har endnu en Søn og to Svigersønner med i Felten.

Mejerist Johan Karl Jens, Søn af C. Johs. Jens i Flensborg, er falden under den sidste Tids Kampe i Champagne.

Arkitekt Karl Timmermann fra Flensborg, Holm 7, der tjente som Løjtnant og Kompagnifører ved et Infanteriregiment, er falden paa den østlige krigsskueplads, 32 Aar gammel.

Døde paa Lasaret.
Fisker Thomas Thomsen fra Hostrupskov ved Aabenraa er ifølge Meddelelse til hans Forældre den 7. Juli afgaaet ved Døden paa et reserve-Hospital i Halicz i Galicien og bleven jordfæstet paa den derværende katolske Kirkegaard. Thomas Thomsen har været savnet siden først i Juli; alle Efterforskninger efter ham har været forgæves, indtil hans Forældre i Dag modtog den sørgelige Efterretning fra Krigsministeriet.

Hans Paulsen, søn af Edvard Paulsen i Ullumbjerg ved Sønder Løgum, er den 4. Oktober afgaaet ved Døden efter at være bleven haardt saaret i kampene i Champagne 2 Dage i Forvejen.

Saarede.
Paul Jørgensen, Søn af Murer Peter Jørgensen i Løjtkirkeby, er ved Østfronten bleven saaret i den ene Arm. Han er bleven indlagt paa et Lasaret i Osterrode i Østpreussen.

Claus Lausten fra Fol er bleven let saaret i Baghovedet af et Strejfskud. Den unge Mand har i kort Tid deltaget i Kampene i Kurland og ligger nu paa et Lasaret i Tilsit.

Carl Timmerman og Hustru i Allerup fik i Gaar Underretning fra deres Søn, Hans Timmerman, at han under Kampene i Frankrig er bleven saaret i venstre Fod af en Granatsplint.

Ligeledes har Skomagermester Birk i Toftlund faaet Underretning om, at hans Søn, Christian Birk, er bleven saaret af en Granatsplint i den ene Arm.
Arbejdsmand Peter Lyck i Rurup har faaet Meddelelse om, at hans eneste Søn der ligeledes er med i Frankrig, er blevet saaret af en Granatsplint.

Savnet.
En Søn af M.M. Møller fra Stormklokken i Haderslev, der har været med i kampene i Champagne, har ifølge “S.G.” været savnet siden den 25. September.

En anden Søn af Møller, der for længere Tid siden ved Østfronten blev saaret af et Shrapnelskud i højre Overarm, ligger paa et Lasaret i Berlin.

Hjemme paa Orlov.
Bogbinder Georg Kempf fra Kirkegaardsvejen i Aabenraa kom i Gaar hjem fra krigsskuepladsen i Rusland paa en 14 Dages Orlov.

Underofficer Toftmann fra Storegade 68 i Haderslev har faaet Orlov i 5 Uger. Toftmann ligger ifølge “Dv.” ved Landstormen i Galicien.

Fra Provinsen.

Sødmælkskort. Borgmesteren i Haderslev bekendtgør, at der af hensyn til Smaabørnene vil blive uddelt Sødmælkskort i Raadstue Nr. 10. De gælder for en Maaned og maa fornyes i Raadhuset. Enhver, som faar et saadant Kort, og det faar kun de Familier, der har spæde Børn, er berettiget til at faa en Liter Sødmælk dagligt. Borgmesteren haaber, at Byens Borgere af Hensyn til Pattebørnsplejen vil rette sig efter denne Ordning.

15. oktober 1915. Faldne, Saarede og hjemme paa Orlov

Senest ændret den 30. november 2017 18:59

Dagen nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.
Lorens Jacobsen i Bovrup har nu faaet Vished om, at hans Søn Asmus er falden i Rusland den 13. August. Den Faldne blev 25 Aar gammel. Der vil blive holdt Sørgegudstjeneste for ham Torsdag de 21. Oktober om Eftermiddagen Klokken 3 i Varnæs Kirke.

Heinrich Glüsing fra Sønderborg er den 3. Oktober falden i Rusland, 33 Aar gammel. Han efterlader sig Hustru og 6 Børn.

Købmand Axel Biehl, eneste Søn af tidligere Købmand August Biehl i Haderslev, er den 17. September falden under Kampene i Rusland, 30 Aar gammel. Den unge Biehl var før sin Indkaldelse bosat i Hamborg.

M. Schultz og Hustru, født Christesen, i Ganderup ved Fol, har modtaget den sørgelige Efterretning, at deres ældste Søn, Christian Thermansen Schultz, er falden i Frankrig den 24. September. Han blev 34 Aar gammel. En Mindegudstjeneste for ham agtes afholdt Torsdag den 21 Oktober om Eftermiddagen Klokken 2 i Fol Kirke.

Snedker Asmus Bendorff, Søn af Handelsmand I. Bendorff i Løgumkloster, er den 23. September falden ved Østfronten. Den gamle Bendorff har ifølge “Fl.N.” endnu 5 Sønner og 1 Svigersøn ved Fanerne.

Hans Klein, Søn af C.M. Klein i Venningsted paa Sild, er falden i en alder er kun 20 Aar.

Georg Stallbaum, Stedsøn af Skomagermester W. Nagel i Vesterland paa Sild, er ligeledes falden, 22 Aar gammel.

Fritz Stapelfeldt og Hustru, født Petersen i Flensborg har faaet Meddelelse om, at deres Søn Fritz den 13. September er falden paa den østlige Krigsskueplads, 25 Aar gammel.

Landmand Hugo Bahnsen, eneste Søn af tidligere Pastor Bahnsen i Karlum, er falden paa den østlige Krigsskueplads. Pastor Bahnsen har allerede før Krigen mistet to Sønner, der studerede.

Døde paa Lasaret.
Toll. Bjørnskov og Hustru i Harres ved Brede har modtaget den sørgelige Efterretning, at deres Søn Thomas den 7. Oktober er afgaaet ved Døden paa Lasarettet i Brieg i en Alder af næppe 22 Aar. Der vil blive holdt Sørgegudstjeneste for ham Onsdag den 20. Oktober om Eftermiddagen Kl. 3 i Brede Kirke.

Hugo Mensing fra Flensborg er den 10. Oktober død paa Lasarettet i Würzburg som Følge af Saar, han havde faaet paa den vestlige Krigsskueplads. han blev rigelig 26 Aar gammel.

I den sidste preussiske Tabsliste meddeles, at Marius Jørgensen (uden Angivelse af Fødested eller Bopæl) er død af Sygdom paa et Krigslasaret, og at Iver Jørgensen fra Løgumkloster, der hidtil var været opført som saaret, er død paa et Feltlasaret.

Saarede.
Landmand Laurids Lausen fra Sønderby paa Kajnæs, der har været med i Kampen mod Øst, er ifølge “Dbp.” bleven saaret i begge Arme.

Forstærkningsreservist L. Kræmer fra Asserballeskov paa Als, der deltog i Krigen paa vestfronten, er ifølge “Fl.Av.” i den senere Tids heftige Kampe bleven saaret af en Haandgranat i Benet og ligger nu paa et Lasaret i Heidelberg.

Hans Dominikussen fra Uldbjerg ved Nordborg er ifølge “S.Z.” bleven let saaret. Han blev for længere Tids siden dekoreret med jernkorset.

Underofficer i Garden Andreas Justi, Søn af Postkonduktør Justi i Haderslev, er i Frankrig bleven saaret over Øjet af en Granatsplint. den 20-aarige Mand ligger ifølge “Dv.” nu i et Feltlasaret.

Otto Genz fra Gram, der er med i Krigen i Frankrig, er bleven temmelig haardt saaret i Munden af en Geværkugle.

Endvidere er Otto Rasmussen fra Gramby bleven saaret nede i Frankrig; han blev ramt af en Granatsplint i det ene Laar.

Paa Lasaret.
Gaardejer Hans Thomsen fra Damkobbel paa Kajnæs, der har været med i Øst og i den senere Tid har ligget syg paa et Lasaret i Vestfalen, ventes  ifølge “Dbp.” i disse Dage til Sønderborg Sygehus.

Savnede.
Garver Andersen i Badstuegade i Haderslev har i gaar fra Kompagniet modtaget Brev om, at hans 20 Aar gamle Søn, Vilhelm, er savnet. Brevet er dateret den 30. September. Vilhelm Andersen blev ifølge “Dv.” indkaldt som rekrut i Maj, blev uddannet i Haderslev og blev sendt til fronten i August. Man haaber, han er falden i Fangenskab.

I Fangenskab.
Arbejdsmand Hansen i Jernbanegade i Sønderborg har faaet Meddelelse fra Sønnen, der har været savnet siden sidste efteraar. Han er i russisk Fangenskab i Sibirien. Man kan forstaa, at Glæden var stor, da der endelig kom Livstegn fra den længe savnede Søn.

Gennem Røde Kors er der i disse dage til gaardejer Chr. Jørgensen paa Broballemark paa Als, kommen Meddelelse om, at Sønnen, der har været savnet siden i Slutningen af August, er i russisk Fangenskab. Nogen Efterretning fra Sønnen selv har Forældrene ifølge “Dbp.” endnu ikke faaet, saa man forstaar, at deres skrækkelige Uvished óm hans Skæbne er bleven afløst af stor Glæde. –  Den unge Jørgensen skal være sammen med flere unge Mænd fra Als Nørreherred, som forsvandt samtidig.

Fra Købmændene Joh. Meesenburg og Wenel samt Bonbonfabrikant A. Petersen fra Flensborg, der har været savnede i længere Tid, er det ifølge “Fl.N.” nu kommet Efterretning til deres Paarørende om, at de usaarede befinder sig i russisk Fangenskab.

Ejeren af Kafé “Blücher” i Flensborg, Woest, der var med i kampene i Galicien, har i længere Tid været savnet. I Gaar har hans Hustru ifølge “Fl.N.Z.” modtaget et kort fra ham med Meddelelsen om, at han er i russisk Fangenskab. Sammen med ham er Kapelmester Asendorf og Købmand Harry Gross fra Flensborg. De har det alle tre godt.

I den sidste Tabsliste meddeles, at Hans Jørgensen fra Skodborg, der hidtil har været opført som let saaret, er saaret og i Fangenskab.

Hjemme paa Orlov.
Maler August Fynsk, Søn af Politibetjent Fynsk i Aabenraa, der for nogen Tid siden i Rusland blev saaret af et Skud i det ene ben, kom i Gaar Aftes uventet hjem paa en 14. Dages rekreations-Orlov.

Degn og Lærer Schacht fra Vonsbæk, der den 10. August i Aar blev let saaret ved Narev i Rusland af et Skud i den venstre Underarm, er ifølge “S.Gr.” kommen hjem paa den 12 Dages Orlov.

Murer Holm fra Storegade i Haderslev, der i September blev saaret under Kampene i øst og har ligget paa Lasaret siden, er ifølge “Dv.” i Foregaars kommen hjem paa en 14 Dages Orlov. Holm har været med siden Krigens Begyndelse.

Fra Provinsen.

En russisk Fange, der i nogen Tid har hjulpet ved Landbrugsarbejdet i Gram-egnen, fik forleden under Tærskningen den ene Fod saa slemt knust, at den maatte amputeres. Han er i disse Dage afgaaet ved Døden paa Gram Sygehus og blev jordfæstet i Gaar.

14. oktober 1915. Faldne, Saarede – og kvindelige Postbude i Frifelt!

Senest ændret den 15. oktober 2015 20:03

Dagens nyt fra Hjemdal.
(I denne udgave af avisen, der findes på Aabenraa Bibliotek, er blækket flere steder udtværet, hvilket gør den svær at læse. Vi beklager eventuelle fejl.)

Fra Felten.

Faldne.
L. Thomsen og Hustru i Felsted har modtaget det Sorgens Budskab, at deres Søn Christian er falden i Rusland den 28. September. Den Faldne, der kun havde været ved (ulæseligt, sværten i avisen er udtværet, red. ) 8 Uger, blev ikke mere en godt 20 Aar gammel.

Hjuler Mathias Burhøj fra Tandsryd paa Als er den 17. September falden i Rusland i sit 26. Leveaar. En Sørgegudstjeneste vil blive afholdt paa Søndag Formiddag Kl. 9½ i Tandslet Kirke.

Cecilie Andersen fra Asserballe Station paa Als har i disse Dage fra en Feldwebel faaet meddelelse om, at hendes mand Peter Andersen den 13. September er falden i Rusland, ramt af en Kugle i Hovedet. En Sørgegudstjeneste for ham er bekendt til Søndag den 24. Oktober i Asserballe Kirke.

Enke Anne Katrine Hansen i Himmark paa Als har modtaget den sørgelige Efterretning, at hendes Søn, Hans Hulvei Petersen, den 17. September er falden i Slaget ved Grodno. Han blev 27 Aar gammel. Der vil blive holdt Sørgegudstjeneste for ham Søndag den 17. Oktober om Eftermiddagen Kl. 3 i Svenstrup Kirke.

Typograf Karl Griesbacher, der indtil kort før krigens Udbrud var beskæftiget i Haderslev, er falden den 24. September, 20 Aar gammel.

Enke Sophie Refshauge i Sillerup ved Fjelstrup meddeler, at hendes Søn Christian er falden i Rusland den 2. August.

Arbejdsmand Carsten Petersen fra Holt ved Medelby er ifølge “Fl.N.” falden paa Slagmarken.

Heinrich Burmeister, en Søn af Snedker Otto Burmeister i Nørre Haksted, er falden paa den østlige Krigsskueplads. En Broder til ham har allerede for nogen Tid siden lidt samme Skæbne.

Lorens Friis og Hustru, født Hansen, i Flensborg, Terrassegade 9, har modtaget Meddelelse om, at deres Søn Hans den 5. Oktober er falden paa den vestlige Krigsskueplads, ramt af et Artilleri-Projektil. Den Faldne blev kun 30 Aar gammel.

Slagter Herman Chr. Wilhelmsen fra Flensborg, Sandberg 21, er den 16. September falden paa den østlige Krigsskueplads, 39 Aar gammel. Han efterlader sig Enke og en Datter.

Døde paa Lasaret.
Peter Roth, Søn af Rentier Joh. Roth i Felsted, der for nogen Tid siden blev haardt saaret i Galicien, er nu, efter hvad der meddeles til hans Paarørende, Bukket under for siden Saar. Roth var ifølge “A.T.” gift.
I de sidste Tabslister meddeles, at Helmuth Løhøffel v. Løwensprung fra Flensborg og Christian Sørensen fra Lundsgaards Mark i Sundeved er død paa lasaret som Følge af deres Saar.

Død i Fangenskab.
Ifølge den sidste Tabsliste er Hans Knude fra Strandelhjørn ved Bevtoft død i Fangenskab.

Paa Lasaret.
Fru Renkwitz i Haderslev har fra et Lasaret ved Østfronten faaet Meddelelse om, at hendes Mand, der for nogen Tid siden blev haardt saaret, er saa lidende, at hun maatte rejse afsted derhen straks, hvis hun vilde se ham endnu engang. Renkwitz har ifølge “S.Gr.” været saaret én Gang før.

Peter Schmidt, yngste Søn af Enke Magdalene Schmidt i Tiset ved Gram, der har været med ved fronten helt fra Krigens Begyndelse af, og som for nogen Tid siden blev saaret i Frankrig af et Skud i den ene Arm, ligger for Tiden paa Lasaret i Slesvig, men er nu saa vidt helbredet, at han formenes snart at skulle til Fronten igen. Han har flere Gange søgt om Hjemlov, men denne er hidtil bleven ham nægtet. Imidlertid antages det, at den nu vil blive bevilget, da hans Moder for Øjeblikket ligger meget syg.

Savnede.
“S.Ztg.” meddeler, at købmand Paul Schults Paarørende i Sønderborg endnu ikke har hørt fra ham. Det formodes, at han er falden i russisk Fangenskab sammen med Købmand V. Birkedal og Gaardejer Hans Hansen i Oksbøl.
Breve til Gaardejer Chr. Duus paa Lysholm paa Als, der har været med siden krigens Begyndelse, er iflg. “Dbp.” siden i Mandags komne tilbage med Paaskrift “savnet”. For nogen Tid siden var Duus hjemme paa Orlov, da hans Hustru var død, medens han var ved fronten.

Om Vognmand C. Christiansen fra Nørre-Haksted, der i længere Tid har været savnet, har man endnu stadig slet ingen Efterretning faaet.

I Fangenskab.
Kontormedhjælper Rasmussen fra Søndergade i Haderslev, der i nogen Tid har været savnet, her nu skrevet hjem, at han befinder sig i russisk Fangenskab.

I Gaar modtog Bygmester Høghs Hustru i Toftlund Meddelelse fra sin Mand om, at han siden 30. August i Aar befinder sig i russisk Fangenskab og har det godt. Høgh beder i Brevet at meddele Slagter Schwartz i Toftlund, at deres Søn ligeledes er i russisk Fangenskab. Begge to har været opførte i tabslisterne som savnede.

Et glædeligt Budskab har ifølge flensborgske Blade opvarter Walter Lahns Hustru i Flensborg modtaget. For nogle Ugers siden meddeltes det hende, at hendes Mand var falden paa den østlige Krigsskueplads; nu har hun imidlertid faaet et Kort fra sin Mand, der befinder sig i russisk Fangenskab og for Tiden ligger paa et Lasaret i Moskva.

Fire Brødre.
I Reservelasaret 6 i Altona-Bahrenfeld afgik fornylig Marius Ravn fra Haderslev ved Døden som Følge af en Lungelidelse. Han var den 17. Oktober i Fjor falden i fransk Fangenskab, men kom ved den første Udveksling af krigsfanger tilbage. Han var ifølge “S.Gr.” den yngste af 4 Brødre i Felten. Af de 3 andre har reservist Jokum Ravn været saaret 2 Gange i Frankrig og er atter nu i Felten. Landstormmand Mads Ravn blev i Marts Maaned indkaldt som Rekrut, rykkede de 1. Juni i Felten, blev i begyndelse af August saaret i Rusland og er for Tiden hjemme paa Orlov. Den fjerde og ældste Broder, Niels Ravn er paa Vejen til Østfronten.

Hjemme paa Orlov.
Jørgen Johansen fra Tumbøl i Felsted Sogn, der bliver uddannet som Landstormand, er ifølge “A.T.” for Tiden hjemme paa Orlov.
Sadelmager Godske Hansen fra Toftlund er 14 Dage hjemme paa Orlov; han er Landstormmand og bliver uddannet i Slesvig.
Gartner Hansen fra Gram, der deltager i Krigen i Rusland, er kommen hjem paa Orlov til 1. November.
Ligeledes er Henrik Lindahl fra Gram kommen hjem paa Orlov i 8 Dage.
En Søn af Enke Magdalene Schmidt i Tiset, der er indkaldt som Landeværnsmand og ligger i Flensborg, er for Tiden hjemme paa en 14 Dages Orlov.
Lærer. M. Petersen fra Tønder, der ligger ved Garde-Kyrasserne i Berlin, er ifølge “V.T.” i disse Dage hjemme paa Orlov.

Fra Provinsen.

Kvindelige Postbude. I denne Tid, da der kniber med at faa Mænd til at besørge Postgangen, har Kvinderne flere Steder faaet Lov til at besørge den. Fra Frifelt Postagentur udbærer to Kvinder nu Postsagerne hver Dag i det omkringliggende Distrikt. Da Vejene over heden er ret lange, er det et besværligt Arbejde, de har paataget sig.

Forhøjede Mælkepriser. (Dv.) Mejeriet i Rødding har forhøjet Prisen paa Sødmælk med 5 Penning pr. Liter, saa Mælken nu koster 20 Penning pr. Liter. Skummet Mælk og Kærnemælk, som før kostede 5 Penning pr. Liter, koster nu 6 Penning pr. Liter.

13. oktober 1915. Nyt fra Hejmdal: Faldne, Saarede og hjemme paa Orlov

Senest ændret den 19. marts 2018 12:41

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Fronten.

Faldne.
Hans Christian Jensen og Hustru i Seggelund ved Kristiansfelt har modtaget den sørgelige Efterretning, at deres eneste Søn, Peter Petersen Jensen, er falden under et Stormangreb i Rusland den 17. September. Han blev 26 Aar gammel. En Mindegudstjeneste agtes afholdt Torsdagen den 19. Oktober om Eftermiddagen Klokken 2½ i Tyrstrup Kirke.

Ifølge Meddelelse fra en kammerat er landmand Thomas Christensen, Søn af Gaardejer Niels Christensen i Stenderup ved Rødding, der deltog i Krigen i Frankrig som Infanterist, for nyligt falden under en Kamp med Haandgranater.

Købmand A.H. Petersen i Løgumkloster er falden paa den østlige Krigsskueplads den 24. September. For den Faldne, der blev 25 Aar gammel, holdes der en Sørgegudstjeneste Onsdag Aften den 20. Oktober i Missionshuset.

Forleden har Uldvarefabrikant O.R. Amstrup og Hustru i Højer ifølge “V.T.” modtaget Budskabet om, at deres eneste Søn Jens er falden paa Valpladsen i Rusland. Jens Amstrup hørte til de saakaldte Hjemløse, men meldte sig sidste Efteraar frivilligt og blev antagen. Efter den sædvanlige Uddannelsestid kom han til Rusland, hvor han altsaa nu har fundet Døden – Jens Amstrup var efter manges Udsagn en sjælden brav og dygtig ung Mand, sine Forældres Haab og Glæde.

Mathias Nissen i Brarup har ifølge “V.T.” modtaget det Sorgens Budskab, at hans eneste Søn, Jakob Nissen er falden i kampene ved Vilna.

Baadebygger Johannes Sørensen fra Flensborg er den 22. September falden under en træfning paa den østlige Krigsskueplads i en Alder af 24 Aar.

Jørgen Petersen og Hustru, født Iversen i Flensborg, Stiftgade 7, har modtaget den sørgelige Efterretning, at deres Søn Jørgen er falden paa den østlige Krigsskueplads under et Stormangreb den 16. September. Han blev kun 21 Aar gammel.

Død paa Lasaret.
Enke Marie Jepsen i Flensborg, Mariegade 38, har modtaget den sørgelige Meddelelse, at hendes Søn Lorens er død af Blodgang paa Krigslasarettet i Grodsno. Han blev 19 Aar gammel.

Saarede.
Gaardejer J. Steffensen i Pøl ved Nordborg modtog ifølge “Dbp.” i Søndags Meddelelse fra vestfronten, at hans Søn var bleven let saaret for anden Gang og ført til et Lasaret.

Enke Jørgensen i Smedegade i Haderslev har faaet Meddelelse fra sin Søn, Kontorist Andreas Tørring Jørgensen, at han er bleven saaret i det venstre Øje af en Granatsplint. Synet vil han desværre komme til at miste. Lægen mente dog nok, at han kunde beholde Øjet- Jørgensen ligger ifølge “Mdm.” paa et Krigslasaret i Frankrig.

Fotograf Deertz fra Haderslev er ifølge “S.Gr.” under Kampene i Flandern bleven saaret af et Skud i de ene Knæskal.

Landmand Peter Olesen, Søn af Chr. Frederik Olesen i Rødding, der sidste Efteraar blev indkaldt som Rekrut ved Infanteriet og deltager i Kampene i Frankrig, er, ifølge meddelelse til Hjemmet fra hans ven og Kammerat, Smed Johan Lindberg fra Rødding, bleven saaret under en kamp med Haandgranater. Dog menes hans Saar ikke at være livsfarlige.

I Fangenskab.
Familien Dalberg i Sønderborg, Hotel “Hohenzollern” har ifølge “S.Z.” modtaget den glædelige Efterretning, at deres Søn, der allerede officielt var bleven erklæret for død, befinder sig som saaret i russisk Fangenskab. Han har selv skrevet hjem.

Musketer Jørgen Bork, Søn af Rentier Peter Bork i Hoptrup, har ifølge “Dv.” meddelt sin Fader, at han er falden i russisk Fangenskab, er sund og rask og har det godt. Kortet er skrevet den 16. September. – Som meddelt, har han været savnet siden Slaget ved Tarnopol de 13. September.

Rico Petersen fra Flensborg, St. Jørgensgade 10, er den 25. September falden paa den østlige Krigsskueplads, næppe 23 Aar gammel.

Christian Hansen en Søn af Johannes Hansen i Flensborg, Adelbygade 37, er den 10. September falden i Rusland i en Alder er næppe 23 Aar.

Tilskadekommen.
Ernst Henning, Søn af Enke Henning Sildegade i Aabenraa, blev forleden paa Krigsskuepladsen i Frankrig ramt af et nedfaldende Stykke træ og derved forslaaet saa slemt, at han maatte paa Lasaret. Han er nu kommen godt paa Sygehuset i Aabenraa.

Tilbage til Lasarettet.
Hans Nissen, Søn af rentier Nis Nissen i Nordborg, er efter fem Ugers Hjemlov atter rejst tilbage til Lasarettet i Münster, hvortil han blev sendt efter at være bleven saaret. Hans skal ifølge “Fl.Av.” nu have en Granatsplint i Kinden taget ud.

Hjemme paa Orlov.
Arbejdsmand Niels Bruhn fra Aabenraa, der har været indkaldt siden Krigens begyndelse og i lang Tid laa i Skyttegravene i Franskrig, indtil han blev syg og kom paa et Lasaret i Vestfalen, er for Tiden hjemme paa Rekreations-Orlov.

Landmand Peder Lej fra Damkobbel paa Kajnæs, der siden Krigens Begyndelse har ligget paa Østfronten og ikke har været hjemme før, er ifølge “Dbp.” nu kommen hjem paa en 5 Ugers Orlov.

Postbud Carsten Carstensen fra Moltrupvej i Haderslev er ifølge Dv.” i Søndags kommen hjem paa 11 Dages Orlov. Han har, som meddelt, faaet Jernkorset for udvist Tapperhed i Rusland. Carstensen har været med i Krigen siden dens Begyndelse.

Gaardejer Gunde Wind fra Gastrupgaarde ved Rødding, der er indkaldt som ikke uddannet Landstormmand og ligger i Lybæk, er i denne Tid hjemme paa 3 Ugers Orlov.

Cementstensfabrikant Adolf Ehlers fra Rødding, der som gammel Landstormmand gør Vagttjeneste ved Fangebevogtningen i Meklenborg, er for Tiden hjemme paa en kort Orlov.

Gaardejer Nis Roos paa Brændstrup mark, der som Reservist ved Gardeinfanteriet har deltaget i Krigen saavel i Frankrig som Rusland lige siden Begyndelsen i Fjor, og har deltaget i mange haarde Kampe, er for Tiden hjemme paa Orlov.

Fra Provinsen.

Difteritis paa Kajnæs. (Dbp.) For anden Gang i Sommer har Difteritis hjemsøgt forskellige Familier paa Kajnæs. Lykkeligvis har Smitten ingen Ofte krævet, derimod har det hos adskillige af de Angrebne maatte foretages Operationer. Bredsten Skolen har været lukket, men er nu atter bleven aabnet.

Udmærkelse. (S.Z.) Pioner Clausen, Søn af Aftægtsmand Jacob Clausen i Ketting, har paa den vestlige Krigsskueplads erhvervet sig den württenbergske Fortjenstorden for Tapperhed og Troskab. Han staar nu ved en Minekasterafdeling.

12. oktober 1915. Nyt fra Hejmdal: Faldne, sårede og efterlyste

Dagens nyt fra Hejmdal

Fra Felten.

Faldne.
Togfører Hans Piecknick fra Aabenraa, der tjente som Vice-Feldtwebel ved Vestfronten og har været savnet i et Aar, er nu bleven fundet som Lig i Bois Brulé i Frankrig. Den 10. Oktober i Fjor havde han ifølge “A.T.” skrevet det sidste Brev, og den 10. Oktober i Aar fik han hans Hustru Efterretningen om hans Død. Piecknick var Indehaver af Jernkorset af 2. Kl. og af det bajerske Militærfortjenestkors af 2. Klasse med Sværd.

Heinrich Lass fra Vollerup paa Als er den 11. September falden i Rusland i en Alder af 32 Aar. Der er Sørgegudstjeneste den 17. Oktober om Eftermiddagen Klokken 3 i Ulkebøl Kirke.

Landmand Otto Mahler fra Vandlingvej i Haderslev er falden paa den østlige Krigsskueplads. Han efterlader sig ifølge “S.Dr.” Hustru og 2 Børn.

Gaardejer Rosenlund og Hustru i Hønning ved Arrild modtog i Forgaars den sørgelige Efterretning, at deres Søn er falden i Frankrig.

August Schnittgers Hustru i Frifelt fik for et Par Dage siden Meddelelse om, at hendes Mand var falden den 25. September under et Stormangreb.

Asmus Johannsen og Hustru i Tønder har faaet Efterretning om, at deres Søn Peter Friedrich, der tjente som Kanoner i et Felt-Artilleri-Regiment, er falden den 2. Oktober. En Broder til den Faldne, stud.theol. Heinrich Johannsen staar ogsaa i Felten.

Vognmand Broder Asmussen i Tønder har faaet det sørgelige Budskab, at ogsaa hans anden Søn er falden i Krigen. Han har endnu to Sønner i Felten.

Peter Boysen, Søn af Landmand Bernhard Boysen i Vesterland paa Sild, er ifølge “T.Z.” falden, kun 21 Aar gammel.

Theodor Glauth, Søn af Mineralvandsfabrikant Fr. Glauth i Vesterland, er ifølge samme Blad ogsaa falden, ligeledes kun 21 Aar gammel.

Sigmund Andresen fra Flensborg, Søn af Ad. Andersen og Hustru i Wassersleben, er den 21. September falden under et Stormangreb ved Østfronten.

Bogholder Emil Henningsen, der før sin Indkaldelse var beskæftiget hos Firmaet Christian Bøhm i Flenborg, er falden under et Stormangreb i Argonnerne.

Peter Clausen fra Flensborg er ifølge Meddelelse fra hans Løjtnant til hans Hustru den 16. September falden paa den østlige Krigsskueplads, 36 Aar gammel.

Johannes Chr. Schmidt fra Flensborg er ifølge Meddelelse til hans Hustru fra en Kammerat den 6. Juni falden ved Moulin. Han blev næppe 26 Aar gammel.

Døde paa Lasaret.
Hans Bekke og Hustru i Gabøl ved Nustrup har modtaget den sørgelige Meddelelse, at deres Søn Johannes er død paa et Lasaret i Rusland den 10. September. Han blev kun 21 Aar gammel. Et Mindegudstjeneste for ham vil blive afholdt Søndagen den 17. Oktober om Formiddagen Klokken 10 i Nustrup Kirke.

Enke Ingeborg Brik i Aabøl ved Toftlund har faaet den sørgelige Efterretning, at hendes eneste Søn, Antoni Marius Brik, den 17. September er afgaaet ved Døden paa et lasaret i Rusland som Følge af sine Saar. Den Afdøde blev 31 Aar gammel. Det vil blive holdt Sørgegudstjeneste for ham Søndag den 17. Oktober om Eftermiddagen Klokken 2 i Tirslund Kirke.

I Lørdags Eftermiddags indløb den sørgelige Meddelelse til Gaardejer Peter Lorentsens Hustru i Hygum Sønderskov fra Kompagniets Feltwebel, at hendes Mand, der deltog i Krigen som Erstatningsreservist paa Østfronten, er død paa et Lasaret i Rusland den 20. August, efter at være bleven haardt saaret i den ene Arm og det ene ben. Peter Lorentsen var Søn af den viden om i Nordslesvig bekendte i 1907 afdøde Indremissionær Hans P. Lorentsen. Han efterlader sig en sørgende Moder, Enke og to smaa Børn. En yngre Broder er ogsaa med i Krigen.

Kasserer Johannes Rosen fra Nørre Haksted er død som Følge af sine Saar, som han havde faaet i Kampene ved Østfronten:

Røgter fr. Koberg og Hustru i Flensborg, Lautrupvej 26, har faaet Meddelelse om, at deres eneste Søn Sigismund, den 1. Oktober er afgaaet ved Døden paa et Feltlasaret som Følge af Saar, som han havde faaet i Kampene ved Düna.

Saarede.
Murer M. Heesch fra Skovby ved Løjtkirkeby, Søn af Enke Gertrude Heesch i Barkmøllegade i Aabenraa, der i Fjor Efteraar blev indkaldt som Udfyldningsreservist og efter at være bleven uddannet i Rendsborg, siden den 18. Marts har været med ved fronten i Frankrig, er ifølge Meddelelse til hans Hustru bleven haardt saaret under kampene i Champagne i forrige Uge.

Dr. med. Thomsen fra Skærbæk er ved Vestfronten bleven let saaret af en Granatsplint. De sad flere sammen i et Lysthus, da Granaten kom. Nogle blev dræbte og andre saarede, deriblandt Peter Schmidt fra Skærbæk, der som allerede meddelt er afgaaet ved Døden den 5. Oktober.

I Gaar kom der Underretning til Sophus Beks Hustru i Ullerup, at hendes Mand er bleven saaret i Rusland.

Ligeledes fik Willadzens i Aabøl meddelelse om, at deres Søn er saaret i Rusland. Gaardejer Jørgen Skøtt i Hølleskov ved Toftlund fik i Gaar Underretning fra sin Søn, at han er bleven saaret i Frankrig og ligger paa et lasaret. Han er ligesom de to Førstnævnte først kommen til fronten for en Maaned siden.

I Fangenskab.
En stor Glæde havde Gaardejer Hans Hansens Hustru i Oksbøl paa Als i Torsdags, idet der kom efterretning fra hendens mand, der for ca. 6 Uger siden er kommen i russisk Fangenskab inder Kampene i Galicien. Familien er glad for Visheden om, at han er i Behold. Hans meddeler, at han er sammen med Købmand Viktor Birkedal fra Sønderborg.

Hvorledes det er gaaet Købmand Poul Schultz, der kom bort fra Regimentet samme Dag som Købmand Birkedal, meddeler han intet om, men Schultz’s Forældre i Sønderborg har ogsaa netop i disse Dage faaet Meddelelse om, at deres Søn er i god Behold i Fangenskab.

Tobaksspinder Grünert fra Haderslev, som for nogen Tid siden forsvandt paa den østlige Valplads, har nu skrevet hjem til sin Hustru, som borg i Sønder Otting, at han under de haarde Kampe i Østgalicien er bleven saaret og derved falden i russisk Fangenskab. De faa Linjer, han har skrevet hjem, melder intet om, hvor han nu befinder sig, eller om Saaret er af lettere Art.

Fra Landeværnsmand Ottesen Dahl fra Birkelev, der har været savnet i længere Tid, er der ifølge “T.Z.” endelig ankommet et kort til hans Hustru. At han er i russisk Fangenskab.

Fra Provinsen.

Fangede desertører. (Dv.) Fra Haderslev meddeles: Tre russiske Krigsfanger, som var løbne bort fra deres Arbejde og havde forsøgt at komme over Grænsen, men derved var blevne fangede blev i Forgaars Aftes under militær Bevogtning befordrede sydpaa med 7-Toget.

Flygtede. I sidste Nummer af Regeringens “Offentlige Kundgørelser for Regeringsdistriktet Slesvig” efterlyses følgende Mænd paa Grund af Faneflugt:

Nicolai Clausen Petersen fra Smedeager ved Bolderslev, Peter Laurits Karl Kruse fra Hygum, Mads Jørgensen Schmidt fra Haderslev, sidst bosat i Vejen i Nørre-Jylland. Heinrich George Kaiser fra Frankenstein i Kurhessen og Emil Otto Fritsche fra Leipzig, sidst bosat i Ellersdorf ved Nortorf; den sidstnævnte, der benytter en Malkerøgter Johannes Nybæks Legitimationspapirer, efterlyses ogsaa paa Grund af Tyveri.

Desuden efterlyses Heinrich Stahl II fra Oldesloe, der den 25. og 26. September havde Orlov til Bargteheide, fordi han ikke er vendt tilbage til sin Troppeafdeling.

22. september 1915. Bekendtgørelse: Kun togbillet mod forevisning af pas

Det er herefter kun muligt at købe togbillet i grænseområdet – dvs. nord for linjen Sønderborg-Tinglev-Tønder-Højer sluse – mod forevisning af pas, ligesom passet skal medbringes og forevises mod forlangende.

Civile eller militærpersoner, der antræffes med falsk pas, skal straks anholdes og føres til nærmeste politi- eller militærmyndighed.

03609HBekanntmachung1915

Grenzausweise

Nach Korpsverordnung III c Nr. 57951/5134 vom 21. 7. 15 und / IIIc Nr. 78070/8204 vom 7. 8. 15 (K. V. Bl. 1915 Nr. 1772 und 1966) / haben im Grenzgebiet alle Personen stets einen Ausweis oder Pass bei / sich zu führen./

Es hat sich sie Notwendigkeit einer schärferen Kontrolle des Eisen- / bahnverkehrs im Grenzgebiet (nördlich Eisenbahnlinie Sonderburg-Tingleff-/Tondern-Hoyerschleuse) ergeben. /

Vom 1. Oktober 1915 an sind Fahrkarten für Voll- und Kleinbahnen / nur gegen Vorzeigung dieses Ausweises oder Passes auszuhändigen. / Dieser Ausweis oder Pass ist auch bei der Bahnsperre vorzuzeigen. In /den Zügen haben die Bahnbeamten bei Revision der Fahrkarten auch die /Ausweise oder Pässe anzusehen. /

Zivil- und Militärpersonen, die ohne oder  mit falschem Ausweis / angetroffen werden, sind festzunehmen und der nächsten Polizei- oder / Militärbehörde zuzuführen. /

Altona, den 10. September 1915. / Der stellvertretende kommandierende General. /gez. v. Roehl /Genral der Artillerie. /

Vorstehende Anordnung bringe ich hierdurch zur allgemeinen Kenntnis. /

Anträge auf Ausfertigung von Grenzausweisen und Pässen sind bei der / Ortspolizeibehörde zu stellen. /

Sonderburg, den 22. September 1915.  / Der königliche Landrat. /  Schönberg. /

29. juni 1915 – Hejmdal: Bekymringer for kvægavlen samt første kvindelige postbud

Senest ændret den 28. september 2017 10:53

Dagens nyt fra Hjemdal.

Fra Felten.

Faldne.

Kommis Sofus Petersen, en Søn af Hans Petersen senior og Hustru i Lysabild, er ifølge Meddelelse falden den 16. Juni paa den vestlige Krigsskueplads.

Den 15. Juni har Henrik Hansen Broager, fundet Døden paa Slagmarken i Frankrig, næppe 25 Aar gammel. Der holdes en Sørgegudstjeneste for ham Søndag den 4. Juli i Broager Kirke.

Arbejdsmand Alfred Pfeiser fra Kær er falden paa den vestlige Front. Han var kun 25 Aar gammel og efterlader ifølge “Dbp.” Enke og et næppe aargammelt Barn.

Karl Weise, Tønder, er ifølge “V.T.” falden den 8. December i Tysk-Sydvestafrika. Den Faldne, der ramtes af et Skud i Underlivet paa en Patrouillegang, blev 26 Aar gammel.

Karsten Kissov, Halk, har i Fredags faaet Meddelelse fra det Kompagni, som hans Søn, Peter, stod ved under Krigen i Frankrig, at Sønnen var falden i et Slag den 16. Juni. Peter Kissov blev ifølge “Fl.Av.” 21 Aar gammel. Foruden sin Søn har Karsten Kissov 2 Svigersønner med i Krigen.

Landmand Jørgen Hansen, Mommark, har faaet Meddelelse om, at Sønnen Christian er falden i Frankrig, ramt af en Granat. Der vil ifølge “Dbp.” blive afholdt en Sørgegudstjeneste for den Faldne Fredag den 2, Juli om Eftermiddagen Klokken 3 i Lysabild Kirke.

Postbud Greve, Graasten, har modtages Breve tilbage fra den ældste Søn, som var paa den sydøstlige krigsskueplads, med Paategningen “Falden”.
Vognmand Petersen, Nykirke, er falden; fra samme Egn har Kampen ved Moulin krævet 2 andre Ofre, A.P. Thomsen, Nyhus, M.B. Jansen, Bundisgaard.

Fhv. Færgeforpagter Petersen, Egernsund, har modtaget Meddelelse om, at hans Søn er falden.

Saarede.

Gaardejer Mathias Bram fra Grarup, som fra Krigens Begyndelse har været indkaldt og deltaget i Felttoget først i Frankrig, hvor han blev saaret af en Granatsplint den 2. September, har nu i den sidste Tid været paa Østfronten. Her er han nu ifølge “Fl.Av.” for anden Gang bleven saaret, denne Gang let i højre Overarm. Han ligger paa et Lasaret i Schlesien.

Graver Christen Jessen, Lysabild, har sendt Meddelelse hjem om, at han er bleven haard saaret i det ene Ben.

Savnede.

Blandt de Savnedes nævnes Maler Ingversen, Graasten.

Økonom Lemke paa Fattighuset i Broager har faaet Meddelelse om, at hans Søn har været savnet siden 6. Juni.

Paa Orlov.

Tidligere Gaardejer i Vimstrup, Jørgen Andersen, der har været med i Krigen vestpaa siden dens Begyndelse, er for Tiden hjemme paa Orlov og opholder sig hos sine Svigerforældre fhv. Farver Hansen i Jels, hvor hans Hustru og Barn nu bor under Krigen.

Gaardejer Peter Nissen fra Hagenbjerg og Postbud Frederiksen fra Nordborg, der begge har været indkaldt siden Krigens Begyndelse, er hjemme paa Orlov fra den vestlige Front.

Rentier Hans Nissen i Fol, tidligere Forpagter af “Hornsgaard”, har i den senere Tid været hjemme paa en 14 Dages Orlov.

Vor Kvægavl.
(“Norsl. Landbr.- og Mejeri-Tidende”.)

Vi er nu i den sædvanlige Dyrskuetid, men i Aar byder Forholdene, at disse falder bort sammen med saa meget andet.
Naa – mange Opdrættere er maaske ogsaa bedst tilpas ved ikke at skulle tage Beslutning om “Betimeligheden  af at udstille Dyr i “Krigsfoderstand”, – og med den Bagtanke kunde det maaske være vanskeligt at faa en Dyrskuefremstilling, der svarede til almindelig Forventning og en ønskelig Fremgang fra de senere Aars Dyrskuer.

Bedømmelsen af vor Kvægavls Fremskridt er jo desværre endnu alt for afhængig af Skønnet, særlig inden for Korthornsavl har gjort gode Fremskridt og betalt godt for de Ofre, der er bragt ved at indkøbe gode Avlssdyr fra de Egne, hvor Avlen anses for at staa ret højt.
Indførelse og Brug af Fuldblod eller godt Halvblod træffer ikke saa faa Modstandere blandt Opdrætterne. Man henviser der som Regel til Erfaringer angaanede daarlig Afkom efter en Fuldblodstyr.

Fuldblodstyrenes daarlige Ry i visse Kredse med Hensyn til Afkommet skyldes ofte daarlig Komateriale; men maaske oftes skyldes de uheldige Fremtoninger blandt Afkommet dog mere én for racen uheldig Pleje og Opdrætning.
Et gammelt Ord siger; Adel forpligter! Sætter man sig altsaa den Opgave, at man vil have noget mere maa man ikke tro, at det er nok, naar man ofrer en større eller mindre Pengesum for ar faa en nogenlunde raceren Tyr; men man maa gøre sig klar, at jo mere man nærmer sig Racerenhed, dels større Fordringer stilles til en god Opdrætning, da Korthornsracen kun ved Hjælp af de allerbedste Opdrætningsforhold – Ernæring og Pleje – er naaet til den Høde, paa hvilken vi nu kan finde i den i de allerbedste Avlsdistrikter. Forklarligt bliver det derfor, naar man somme Tider træffer det bedste Afkom efter en “hjemmelavet” Tyr, thi tager man det bedste af den stedlige Kreaturbestand, avler man jo paa de Individer, der bedst kan klare sig under Stedets maaske uheldige Opdrætsforhold, men nogen væsentlig Fremgang maa man ikke vente sig med Hensyn til en stærkere Udnyttelse af sit Kvæghold.

Med den vanskelige Adgang til Fodermidler kunde den nuværende Tilstand maaske opfordre til at holde sig til de mere nøjsomme Individer, men Forholdene skulle jo gerne forbedres om ikke saa ret længe, saa at vi kun maa betragte Tilstanden som kritisk Overgangstid, som man maa se at klare, indtil vi igen har god Brug for en omsætningsdygtig og fordringsfuld Besætning. Kommer man noget omkring, ser man ikke saa faa Kalve i Aar, der kan faa én til at gyse, naar man tænker paa, at de skal være produktet af en fleraarig Korthornsavl og desuden være Grundlaget for Fremtidens Avl. Saadan en “Krigsaarskalv” bestaar jo næsten ikke af andet end en uformelig stor Mave og en kraftig Haarbeklædning. Ser en Kalv først saadan ud, er en hvilken som helts Fodring som Regel gjort urentabel. Større Kalve og Ungkvæg kan komme over en knap Fodring og forvinde den nogenlunde, men Smaakalve forvinder aldrig en Underernæringsperiode. Kalve skal fodre godt, selv om man maa antage, at den øjeblikkelige Fodring giver Underskud, – i Længden giver det dog det bedste Resultat.

Prisen paa kødrigt Kvæg er jo stor, og de daarlige Fodringsudsigter opfordrer maaske mange til at indskrænke Besætningen; men har er en stor Fare for, at man her slipper de Individer, der maaske var de bedste Bærere for Fremtidens Avl, da de oftes er lettes sælgelige. Der er flere Eksempler paa, at gode Kvier, der er med Kalv til Efteraar, sælges til Slagtning. Det er Prisen, der lokker. Men mon Afsætningen foregaar fra den rigtige Ende? Mon der ikke somme Steder slipper nogle ud, som man vil savne, naar det igen kniber med at faa Besætningen stor nok – og god nok?
En Kvie eller Ko, som man kan have gode Forhaabninger til som Avlsdyr, maa ikke sælges ved første Indskydelse eller for et stort Bud, uden at man har Udsigt til en bedre Erstatning. Regner man med at købe godt Kælvekvæg igen og derved tjene Penge, kan man let narre sig selv.
En indskrænkning af Besætningen kan jo blive en øjeblikkelig Nødvendighed, men i Betragtning af, at Kvægbrugets Rentabilitet snart kan blive god igen, maa vi – næsten for enhver Pris – holde de gode Avlsdyr tilbage.
J.k.

Fra Provinsen.

Badestederne. Den stedfortrædende Generalkommando henviser til, at det for Badegæsterne ved de meklenborgske og østholstenske saavel som Fastlandsbadestederne paa Vestkysten og for den senere frigivne Ø Før, er tilstrækkeligt at være i Besiddelse af et Politibevis for Rigstilhørsforholdet, derfra er dog undtagen Warnemünde, hvor der i Lighed med et pas kræves et Bevis med vedføjet Fotografi og stempel af Politimyndighederne i Warnemünde.

For de Guvernementet Kiel tilhørende Badesteder maa Tilladelsen indhentes hos Militærpolitimesteren i Kiel. For Eckernførde, Flensborg og Als maa Tilladelsen indhentes fra de kompetente Garnisonskommandoer i nævnte Byer. I øvrigt gælder her de samme Forskrifter som for de andre Byer.

Spærret er Øerne: Pelvorm, Nordstrand, Amrom, Sild, Rømø og Femarn.

Der maa i Almindelighed gives Rejsende det Raad, i alle Tilfælde før rejsen at søge Oplysning hod Badeforvaltningen eller de stedlige Myndigheder angaaende de herhørende bestemmelser, da der ogsaa maa regnes med bestemmelser, der indtræder som Følge af særlige stedlige Forhold.

Send ikke Jordbær til Fronten!
Flere Blade advarer mod at sende friske Jordbær til Fronten i Feltpostpakker. det tager altid flere Dage, før Pakkerne kommer Modtagerne i Hænde, og ved Ankomsten er de friske Jordbær fordærvede og ikke ril at spise.

Breve til krigsfanger i Rusland besørges hurtigere, naar de er skrevne paa Russisk. Paa Krigskrivestuen i Waisenhofftr. 2-4 i Kiel oversættes Tirsdag, Torsdag og Lørdag Formiddag Kl. 10-112 Breve og Postkort til tyske Krigsfanger i Rusland paa Russisk. Den tyske Tekst skrives paa venstre Side med latinske Bogstaver, medes højre Side lades fri til Russisk. Indholdet maa være kort og indskrænke sig til Familiemeddelelser. Bureauet oversætter ogsaa Skrivelser, der sendes dertil, til Russisk, hvis det kun drejer sig om korte Familiemeddelelser.

Forfremmelse. Underofficer Niels Pors fra Aabenraa er bleven forfremmet til Vicefeldwebel. Han har tidligere faaet tildelt Jernkorset.

Soldatergaver.
Vi anmodes om at optage følgende:”Vaterländischer Frauenverein” i Kliolev foranstaltede fornylig en Indsamling af Æg og Saft til de Saarede. Den gav et smukt resultat, idet der kunde afsendes godt 800 Æg og ca. 100 Flasker Saft til samlestedet i Altona. Ligeledes sendte Foreningen 1 Pund Smør og en Pakke Cigarer til hver Mand her fra Sognet, der staar ved fronten. Vi haaber med venlig Givers Hjælp at kunne gentage dette nogle Gange i Løbet af de nærmeste Maaneder. Paa Grund af Varmen er det Vedtaget foreløbig at holde op med at sende Smør.
Med hjertelig Tak til alle Givere.
Samlestedet.
D. Lorenzen

Med Soldatergaver til Fronten. Teglværksdirektør Christiansen, Rendbjerg, er ifølge “Fl.Av.” vendt tilbage fra en Tur til Vestfronten med Soldatergaver.

Forfremmet. Lærer Lorenzen fra Helved er ifølge “Dbp.” bleven forfremmet til reserveløjtnant i et bajersk Infanteriregiment.

En Kvinde som Postbud. Det første Kvindelige Postbud i Nordborg er paa Grund af den almindelige Indkaldelse af Postfunktionærerne bleven antaget i disse Dage. (Dbp.)

Skolen i Dover i Lintrup Sogn er paa Grund af Lærer Philipsens Indkaldelse bleven lukket.

I Fangenskab. Købmand Jensen i Toftlund modtog i Gaar en Brevkort fra sin Søn, at han var i fransk Fangenskab og havde det godt. I forrige Uge kom han Breve tilbage med Paategningen “Savnet”. Efterretningen har vakt Glæde hod Forældrene, da det er deres eneste Søn.
Ligeledes er det kommet Efterretning fra Lærer Poulsen i Allerup, at han er i fransk Fangenskab og har det godt.
Kødsynsmand Poulsens Søn er saaret ved Fronten i Rusland og ligger paa et Lasaret i Berlin.

Jernkorset er bla. tildelt: Løjtnant Kardel, Tønder, købmand P.A. Feddersen, Vejstrup, Hans Mathiesen, Traasbøl, reserveløjtnant Tychsen, Søn af Købmand P.A. Tychsen, Flensborg.

28. juni 1915 – Hejmdal: Efterlyste for faneflugt

Senest ændret den 14. august 2017 10:17

Dagens nyt fra Hjemdal.

Fra Felten.

Faldne.

Underofficer i Reserven Christian Nydahl, Tinglev, har ifølge “Fl.Av.” den 16. Juni funden Døden paa den vestlige Krigsskueplads. For den Faldne, der blev 29 Aat gammel, afholdes Søndag den 4. Juli en Sørgegudstjeneste i Tinglev Kirke.

Ifølge en officiel meddelelse til hans Hustru er Vilhelm H. G. Schmidt, fra Slesviggade i Flensborg falden allerede den 17. September i Fjor ved Noyon.

Karl Jensen, en nevø af Lærer A. Hartz i Skovby ved Aabenraa, er død i Frankrig som Følge af svære Saar, han havde faaet under Kampene Dagen forud.

Postsendinger til Hans Green fra Agerskov er kommen tilbage med Paaskriften “Falden”.

Vicefeldwebel Wilhelm Møller, Søn af afdøde Læderhandler Møller i Sønderborg er falden.

Markus Petersen, Bov, er bleven dræbt af en Granat. Han efterlader sig ifl. “Fl.N.Ztg.” Hustru og 5 Børn og en gammel Fader. Af den samme Granat blev Chr. Jespersen, Rens Mark, dødelig ramt.

En Søn af Sadelmager Langmaack i Flensborg er falden.

Ifølge den sidste Tabsliste er følgende falden:
Peter Clausen, Errigsted, Cleman Wehner, Skeltoft, Jacob Bossen, Sønder Løgum, Willy Cold, Gram, Wilhelm Hansen, Flensborg. Hans P. Nissen, Christiansdal, og Lorens Nielsen, Røllum, er døde paa Lasaret. Ligeledes meddeler Tabslisten, at Peter Christiansen, Tinum paa Sild, er falden.

Saarede.

Bankassistent Alfred Thomsen, Søn af Bankdirektør P. Thomsen i Flensborg, der har deltaget i Krigen helt siden Begyndelsen, er ifølge “Fl.Av.” bleven let saaret paa den vestlige Krigsskueplads. han ligger for Tiden paa et Etappe-Lasaret.

Kommis Sparre fra Nordborg, der gør Tjeneste som Underofficer, er bleven saaret under de haarde Kampe paa den vestlige krigsskueplads og ligger ifølge “Fl.Av.” paa Lasaret.

Landmand W. Meyer fra Gabøl, en Søn af H. Mayer i Galsted, er ifølge “Fl.Av.” under Kampene mod Vest bleven saaret af en Granatsplint i venstre Arm og Haand. Han er bleven indlagt paa et Feltlasaret.

Overpostassistent Horn, en Søn af afdøde Gæstgiver Horn i Broager, er ifølge “Fl.Av.” bleven haardt saaret og ligger paa et Lasaret i Trier.

Retssekretær ved Amtretten i Flenborg Løjtnant Iversen fra Lærk, er bleven saaret for anden Gang. Han har faaet en Mængde Saar over hele Kroppen ved et Shrapnellskud.

Ifølge sidste Tabsliste er Chr. Christensen, Skodborg, Chr. Lagoni, Døstrup, Chr. Fall Aastrup, og Carl Jensen, Rørkær, let saarede. Gefr. Peter Kjer, Branderup, er bleven haardt saaret: Chr. Christensen, Lysabild, let saaret; Peter Andresen, Augustenborg, (hidtil savnet) er paa Lasaret; Underofficer Heinr. Corneliussen. Øster Højst, er haardt saaret.

Savnet.

Efter de sidste Kampe paa Vestfronten savnes Gaardejer Johan Nissen, Horsbyg, antages, at han er falden i fransk Fangenskab.

Frivillig August Otsen, Skovbølling savnes ifølge “S.Gr.” efter Kampen ved Moulin.

Lærer H. Reese, Flenborg, der stod som Underofficer i Landeværnet ved 86. Regiment, savnes. Stadsbygningskonduktør Kohrt, der ogsaa stod paa den  vestlige Krigsskueplads, savnes ifølge “Fl.Av.” ligeledes siden Begyndelsen af denne Maaned. man haaber, at de begge sunde og raske befinder sig i fransk Fangenskab.

Tabslisten meddeler, at Fusiler Jes Nielsen, Felsted, savnes.

I sidste Tabsliste opføres følgende som savnede: Ludv. Brodersen, Flensborg; Chr. Carstensen, Dedsbøl, og Will. Petersen, Kolding.

Gaardejer Hans Lauritsen, Toftlund, har faaet Breve til sin Søn Mathias L. tilbage, paategnet med bemærkningen “Savnet”.

Jens Jakobsen, Tønder, er ligeledes savnet.

I fransk Fangenskab.

En Søn af Arbejder Carl Petersen Øbjerg, Gefr. Hans Petersen, har været savnet efter Kampene ved Moulin. Hans Kammerater har skrevet til hans Hjem, at han antagelig er falden i fransk Fangenskab.

Adolf Nissen, Hyllerup, Chr. Christensen, Grarup, og Nik. Langendorf, Tumbøl, der hidtil har været savnede, er ifølge Tabslisten i fransk Fangenskab.

Hjemme paa Orlov.

Smedesvend Peter Haupt fra Skibbrogade i Aabenraa, er hjemme paa 14 Dages Orlov. Han har været siden Krigens Begyndelse ved Østfronten. Den 5. Marts blev han saaret i det ene Knæ og har siden ligget paa et Lasaret i Schlesien.

Slagter Hans Iversen fra Nordborg er i disse Dage hjemme paa Orlov fra Vestfronten. Iversen har været indkaldt siden Krigens Udbrud.

Arbejdsmand Friedrich Jürgensen fra Gildegade i Aabenraa er hjemme paa en 14 Dages Orlov.

Førstelærer Haugaard i Brendstrup, der længe har været indkaldt og gør Tjeneste som Underofficer er hjemme paa en 6 Ugers Orlov for i denne Tid at kunne passe sin Skole, da Andenlæreren ogsaa er indkaldt.

Postbud Christian Winum i Hygum, der siden Krigens Begyndelse har været indkaldt som Sanitetssoldat og helt siden sidste Efteraar har ligget stille i Noyon, var i sidste Uge hjemme paa en kort Orlov for at besøge sin Familie.

Dagens Nyheder.

Den nye Høst. Ifølge “Deutche Tageszt.” vil Forbundsraadet i Dag udstede en Række vigtige Forordninger angaaende Udnyttelsen af Brødkorn, Mel og Fodermiler i det nye Høstaar.

Sukkeret. Rigskansleren har anordnet, at der forhaandværende Beholdninger af Sukker, der forefindes den 1. Juli 1915, skal anmeldes ved Centralindkøbsselskabet. Forskrifterne er i Almindelighed de samme som før Opgørelsen den 1. Juli.

For et Aar siden. Det er i Dag et Aar siden, Erkehertug Frans Ferdinand og hans Gemalinde blev myrdede i Sarajevo – den Handling, der gav Anledning til Krigen.

Fra Provinsen.

Jernkorset er bl.a. tildelt følgende: Gefr. hans Mathiesen, en Søn af Statiionsforstander H. Mathiesen, Kiding; Reserveunderofficer Hansen, Todsbøl, og Drogist Christian Petersen, Skærbæk.

Efterlyste for Faneflugt. I “Amtsblatt” efterlyses følgende ved Stilbrev for faneflugt; Musketer Jakob Karpinski, sidst bosiddende i Søgaard, rekrutterne Laurids Andresen, Aabøl, L. Nissen Møller, Øster Lindet, Johs. Midtgaard, Kvorp, Ingv. Laursen, Thyrstrup, Jens P. Jensen, Mejlby, Niels Chr, Vollsen, Klovtoft, Hans Vollesen, Klovtoft, Andr. P. Rasmussen, Sommersted; Peter Petersen, Fol, Thomas Thomsen, Vollerslev, Klaus Micklich, Halle, og Musketer Terkild Jørg. Terkildsen, Skast. Sidstnævntes Formue vil blive beslaglagt. Underofficer Johan Hutzel (rejser i Civil og udgiver sig for Dr.jur. og Kriminalkommissær); Musketer Otto Schrøder, Kellinghusen.

26. juni 1915 – Hejmdal: Sikring af krigsfornødenhederne – en ny forordning

Senest ændret den 27. juni 2015 18:10

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.

Markus Petersens Hustru i Bov har faaet den sørgelige Meddelelse, at hendes Mand er falden i Frankrig. Hans Hustru og fem Børn og hans gamle Fader begræder en god og kærlig Forsørgers Død.

Chr. Jespersen fra Rens Mark faldt ifølge “Fl.Av.” samtidig med ovennævnte, dræbt af den samme Granat.

Forleden modtog Kommuneforstander og Gaardejer I. Autzen i Maugstrup den sørgelige Efterretning, at hans Søn Vilhelm var falden i Kampe i Frankrig. Han blev godt 20 Aar gammel. Det er den anden Søn, Autzen har mistet i Krigen i Frankrig. Desuden har han endnu 3 Sønner med ved Hæren, hvoraf de to er saarede. Fra Maustrup Kommune er der hidtil falden 7 Mænd.

I Onsdags modtog Landmand Jens Jessen paa Smøl Mark den sørgelige Efterretning, at hans eneste Søn var falden i Frankrig. Hans havde for ganske kort Tid siden været hjemme paa Orlov.

Død paa Lasaret.

Sidste Tabsliste er Hans Hansen II fra Rinkenæs, der hidtil har været haardt saaret, afgaaet ved Døden paa 77. Reservefeltlasaret. Han stod ved 213 reserve-Infanteriregiment.

Saarede.

Bogtrykker A. Lorenzen i Nordborg har faaet Meddelelse om, at hans Søn Hans, der ligeledes er Bogtrykker, er bleven saaret i det ene Laar ved en Minesprængning. Saaret skal dog ifølge “Dbp.” ikke være livsfarligt.

Savnede.

Fusiler Nikolaj H. Jensen fra Spandetgaard er savnet.

Postsager til Fusiler Lorens Jørgensen, Skovby, Vedsted Sogn, Landværnsmand Rejshauge fra Hauge ved Fjelstrup og Gefrejter Niels Lauesen Schmidt er komne tilbage med den Bemærkning, at de savnes.

En Søn af Frits Mortensen paa Lundsgaards Mark savner man Efterretning fra siden 6. Juni. Han var da ifølge “Fl.Av.” med i en af de haarde Skyttegravskampe. Muligvis kan han dog være i fransk Fangenskab.

Arbejdsmand Jensen ved Jernstøberiet i Graasten har helt siden Krigens Begyndelse været savnet, og det har ifølge “Dbp.” ikke været hans Hustru og Børn mulig at faa nogen Oplysning om ham.

I fransk Fangenskab.

Poul Johansen, Søn af Ølkusk Johansen i Tønder, der har været savnet siden den 16. Juni, er ifølge en Meddelelse falden i fransk Fangenskab. Det samme er ifølge “Fl.Av.” Tilfældet med Murer Otto Rotenburg fra Tønder, som er saaret.
Gaardejer Chr. Lorenzen fra Snogbæk er falden i fransk Fangenskab.

Hjemme paa Orlov.

Dyrlæge, Stabsveterinær I.P. Schmidt, Ramsherred, Aabenraa, der siden Krigens Udbrud har været med paa Vestfronten, hvor han fornylig dekoredes med Jernkorset, er i disse Dage hjemme paa Orlov.

Murer Munkel, Aabenraa, er ogsaa hjemme paa Orlov. Det samme er Tilfældet med Forsikringsagent Pitrazewsiki, der har været med paa den østlige Krigsskueplads, hvor han er bleven forfremmet til Feldwebelløjtnant.

Fra Provinsen.

Sikring af Krigsfornødenhederne. – En ny Forordning. “Nord-deutsche Allgemeine Zeitung” skriver blandt andet:
For at afhjælpe de økonomiske Ulemper, der opstaar af den bestaaende Lovgivning om Krigsydelser, har Forbundsraadet udstedt en Forordning til Sikring af Krigsfornødenhederne, som udvider Bestemmelserne i Krigsydelsesloven efter Tidens Krav. Derefter kan alle inden for Rigsomraadet forhaandværende Genstande, der bruges ved Fremstillingen af Krigsfornødenheder, underkastens Erhvervelse. Levnedsmidler og Fodermidler falder ikke under denne Forordning.
Den Mulighed er forudset, at Ejendommen ogsaa kan overdrages umiddelbart til dem, der har modtaget Bestillinger paa Leveringer til Hæren.
Ved Fastsættelsen af Overtagelsesprisen skal utilbørlige Priskrumninger begrænses, men Krigsprisen skal forhøjes efter Omstændighederne. For at bevare den fornødne Overensstemmelse skal der oprettes en central Vildgiftsdomstol for hele Riget.
Forordningen giver en Mulighed til at gribe til, som er uafhængig af Ekspropriationen. Efter Omstændighederne ydes der af Villighedsgrunde Ejerne et passende Vederlag for at opbevare Varen indtil Overtagelsen.

Forfremmelse. Kaptajn Knudsgaard, for Tiden i Aabenraa, er bleven forfremmet til Major ved 85. Landeværns-Infanteriregiments Forstærkningsbataillon.

Mund- og Klovsygen breder sig stadig mere paa Uge-Egnen. Nu er den ifølge “F.Av.” ogsaa konstateret blandt Landmand Iver Iversens Besætning paa Uge Mark. Der er indberettet et Afspærringsdistrikt.

Jernkorset er bl.a. tildelt følgende: Lærer Lindelof, Spandet, Andr. Ketelsen, Søn af Stationsforstander Ketelsen i Tønder.

25. juni 1915 – Hejmdal: Mund- og klovsygen – bredt sig i Slesvig-Holsten

Dagen nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Hilsner fra Nordslesvigere.

Galicien, 14. Juni 1915.
Kære “Hejmdal”!
Modtag hermed vor bedste Tak for dine Besøg, som Du af og til glæder os med. Selv om Dit Komme er lidt uregelmæssigt og Indholdet just ikke falder ind under Begrebet “Nyheder”, saa bringer Du dog altid Budskab fra Venner og Frænder, som befinder sig enten hjemme eller i Felten, og det er for os Hovedsagen. – –
I omtrent 9 Maaneder tog vi Del i kampene i Belgien og Frankrig. I April forlod vi den vestlige Krigsskueplads for at rejse til den sydøstlige Front. Rejsen gennem Tyskland var en dejlig Afveksling for os, og vi følte os atter som Mennesker i de Dage.
En venlig Hilsen til alle, som har glædet os med Pakker og Breve i Felten.
Jacob Petersen, Stevning (Als) Max Schmidt, Holm (Als). Peter Christiansen, Lysabildskov (Als). Rasmus Petersen, Bovrup. Peter Jørgensen, Avnbøl (Sundeved). Niels Schmidt, Løgumkloster. Andreas Matthiesen, Frøslev. Johannes Jacobsen, Tønder.
Undertegnede befinder sig alle ved samme batteri i et Fodartilleri-Regiment og er sunde og raske.
(Bedes optaget i alle nordslesvigske Aviser.)

Faldne og Døde.

Jørgen Petersen fra Lysabild er den 6. Juni falden ved Moulin. Den Faldne, der kun blev 20 Aar gammel, var dekoreret med Jernkorset.

Skoleembedskandidat Jensen, en Søn af tidligere Lærer Jensen i Rørkør, er ifølge “T.Z.” falden i Frankrig den 16. Juni.

Andreas Andersen, en Søn af Parcellist Mathias Andersen paa Tykskov Mark, er den 14. Jini afgaaet ved Døden som Følge af sinde Saar, 24 Aar gammel. For den Afdøde, der saaredes den 13. Juni under Kampene ved Moulin, afholdes der ifølge “Fl.Av.” Mindegudstjeneste Søndag den 4. Juli i Abild Kirke.

I den sidste Tabsliste opføreres Landmand Jacob Frederiksen, Flensborg som falden.

Underofficer Henr. Ommen, Søn af Enken Regine Ommen i Løgumkloster, er bukket under for sine Saar paa et Lasaret i Kønigsberg. Han stod ved Østfronten, hvor han den 5. Juni ramtes af et Skud i Kinden. Den Faldne blev 24 Aar gammel.

Laurids Jensen, Ærtebjerg, som har været opført som savnet, er død af sine Saar og af senere tilkommen Sygdom.

Saarede.

Landmand Vilhelm Mejer fra Gabøl, som en Tid land har deltaget i Kampene paa den vestlige Krigsskueplads, er nu for anden Gang bleven saaret af en Granatsplint, som ramte venstre Haand og Underarm. Han ligger nu paa et Feltlasaret.

Ligeledes er ifølge den sidste Tabsliste Underofficer Peter Petersen II, Hesselbjerg, atter bleven saaret og denne Gang haardt.

Fyrbøder Peter Paulsen fra Haderslev er ifølge den sidste Marine-Tabsliste bleven saaret.

En Søn af Chr. Christiansen i Rørkær er bleven saaret i Karpaterne, og Bagermester Andr. Hansen, Jejsing Hostrup, i Kampene ved Moulin.

Pioner Jens Mejer, Stenderup (Sundeved) er bleven haardt saaret ifølge sidste Tabsliste.

Savnede.

Ifølge tabslisten er george Kramer, Haderslev, der stod ved 3. Grenader-Regiment, savnet.

Breve til forhenværende Gymnasielærer i Broager Hans Petersen, Skodsbøl, kommer i disse Dage tilbage med Meddelelse om, at han er savnet. Han har ifølge “Fl.Av.” fra Krigens Begyndelse været med som Gefreiter paa den vestlige krigsskueplads.

Skoleembedskandidat Meyer, der ved Krigens Udbrud var Lærer i Jels Troldkær, savnes efter Kampen ved Moulin.

Ligeledes savnes ifølge “T.Z.” Gaardejer Indvard Henningsen, Rørkær ogsaa efter Kampene ved Moulin. Hans Svorger, Peter Ipsen, Jejsing, faldt ved disse Kampe.

Barber Auerbach i Graasten, har faaet Meddelelse om, at han Søn Hans, der er gift og bosat i Sønderborg, savnes efter de sidste Kampe, som Regiment 86 har deltaget i.

I fransk Fangenskab.

Den som savnet betegnede Marius Holdt Koldkaad, er ifølge “S.Gr.” fanden i fransk Fangenskab. Han har skrevet, at han kun havde faaet et lille Saar; ellers fejlede han intet.

Paa Orlov.

Enkefru Knudsens Søn, H. Knudsen fra Skibbrogade i Aabenraa, er siden krigens Begyndelse har været med som Frivillig paa den vestlige Krigsskueplads, er for Tiden hjemme paa Orlov. Knudsen har været saaret. Han har faaet Jernkorset og er bleven forfremmet til Underofficer.

Niels Huusmann Schmidt, Søn af Gaardejer Jørgen Schmidt paa Glasergaard ved Bevtoft, er ifølge “Dv.” i denne Tid hjemme paa Orlov. En Gang før har han været hjemme for at komme sig efter at være bleven saaret under Togtet gennem Belgien.

Fra Provinsen.

Mund- og Klovsygen har i de sidste 24 Dage bredt sig i Slesvig-Holsten. Ifølge officiel Statistik  herskede Sygdommen den 31. Maj i 23 Kredse paa 186 Gaarde, altsaa paa 47 Ejendomme flere.

Uden Lærer. I Mastrup Kommune hvis Skole bestaar af 2 Klasser, er man ifl. “Fl.Av.” for Tiden unde Lærere, idet Førstelærer de Cuweland er bleven indkaldt og er afrejst, medes Andenlærer Lassen meldte sig frivillig i Efteraaret og hele Tiden har været med paa den østlige Valplads.

Sankt Hans Blus. Sankt Hans aften kunde man i Aar som sædvandlig se mange Blus paa Højderne nordfor Kongeaaen.

Udnævnelse. Advokat Ravn, Flensborg, der har deltaget i Kampene mod Vest og har faaet Jernkorset, er bleven udnævnt til Hjælpekrigsretsraad ved Krigsretten i Bremen.

Jernkorset er tildelt følgende:
Vilhelm Stallbohm, en Søn af Jernbanekonduktør Stallbohm, Storegade i Aabenraa.
Feldwebellojtnant G. Lagenstein, Sønderborg.

 

24. Juni 1915 – Hejmdal: Faldne, sårede og savnede

Dagens nyt fra Hejmdal. Fra Felten.

Faldne.

Typograf J. Hansen fra Aabenraa, Søn af Arbejdsmand Hansen paa Voetmanns Fabrik, der havde været med siden Krigens Begyndelse paa den vestlige Front, blev i April Maaned haardt saaret og indlagt paa et Lasaret. Hansen er nu afgaaet ved Døden som Følge af sine Saar. Det var den Afdødes hensigt lige før Krigen at besøge sin Fader, som han ikke havde set i 13 Aar, thi han havde efter sin Læretid paa “Hejmdal” rejst i Sydtyskland og haft Sysselsættelse der. Hansen naaede sidst i Juli 1914, da han vilde aflægge ovennævnte Besøg hos sin fader, kun til Hamborg. Mobiliseringen blev ham da meddelt, hvorfor han straks, uden at se sit Hjem, maatte tage tilbage til Saarbrücken, hvor han arbejdede. Han stod lige i Begreb med at ville gifte sig.

Da Stenhugger Hansens Kone fra Flensborg, en Datter af Skomager Mathisen i Aabenraa, i Onsdags vilde med Aftentoget til Flensborg, fik hun paa Vejen til Banegaarden to Breve og en pakke, der var sendt hendes Mand, tilbage igen med Paaskriften, at han var falden. Den Afdøde var 40 Aar gammel.

Peter Hansen Petersen fra Egebæk ved Tinglev er efter at være bleven haardt saaret død den 9. Juni paa lasarettet i Chauny. Han var rigelig 22 Aar gammel.

Jørgen Petersen fra Lysabild Station er falden ved Moulin den 6. Juni. Han var 21 Aar gammel.

Død paa Lasaret.

Gaardejer Hans Madsen i Dyndved som var bleven indkaldt til en Forstærkningsbataillon, er afgaaet ved Døden paa Lasarettet i Flenborg, kun 33 Aar gammel. Madsen, der ikke var særlig stærk, blev ifølge “Dpb.” straks efter Indkaldelsen alvorlig syg efter Indsprøjtningerne og har siden da henligget paa Lasarettet. Liget vil blive ført til Egen Kirkegaard.

Saarede.

Weismann fra Hygum mark er bleven saaret ved et Skud gennem højre Ben under en Kamp den 6. Juni. Han har ligget paa Lasaret siden og er nu flyttet til et Lasaret i Bad Ems. I sidste Tabsliste meddeles, at Hans Nielsen, Skads; Iver Hansen, Gammel Hornsbøl, og Otto Andresen, Rødekro, er let saarede. En Søn af Frandsens Enke paa Gammelmark ved Hugum, Peter Frandsen, som var med paa Vestfronten, er under kampene der bleven saaret af en Kugle i Brystet. Frandsen, der nu er indlagt paa Lasaret, har dog selv kunnet skrive hjem.

Paa Lasaret.

I sidste Tabsliste meddeles, at Hans Lorensen, Møgeltønder, ikke er savnet, men befinder sig paa Lasaret.

Savnede.

Degn Markusen, Øster Løgum har faaet Breve, som han havde sendt sin Søn, der var med som Frivillig paa den Vestlige Front, tilbage med Paaskriften “savnet”. Den unge Mand var 19 Aar gammel og eneste Søn.

Med lignende Paategelse er Breve komne tilbage, som var sendte Andreas Hjortlund fra Genner Nørreskov. Han var ligeledes med paa Vestfronten.

Registrator L. Hansen fra Landraadskontoret i Haderslev, Søn af Murmester Carl Hansen i Slotsgade i Haderslev, savnes ifølge “S.Gr.” siden den 6. Juni. Han stod ved 86’erne. En Broder til Hansen kom i Efteraaret i fransk Fangenskab.

Anders Blak Hansen, en Søn af Landmand Jørgen Hansen, Søst, der havde været hjemme paa Orlov indtil 1. Juni, har efter hvad en Kammerat fra Skærbæk har meddelt hans Paarørende, været savnet siden 6. Juni.

I fransk Fangenskab.

Gaardejer Chr. Lorenzen fra Snogbæk er ifølge Meddelelse fra en af hans Kammerater falden i fransk Fangenskab. Lorenzen har ifølge “Fl.Av.” staaet ved vestfronten siden August forrige Aar.

22. Juni 1915: Eftermæle for cand.theol. Hans Chr. Lindholt, faldet 28 år gammel

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.

Daniel Erichsen fra Gaansager er falden den 5. Juni paa Vestfronten, næppe 22. Aar gammel. Han var Familiens Forsørger.

Mathias Hansen, Søn af Peter Chr. Hansen, Søvang, er falden ved et Stormangreb i Frankrig. Han var 23 Aar gammel.

Kommis Max Petersen, Søn af Rektor H. Petersen i Løgumkloster, er falden den 13. Juni, 21 Aar gammel. Han var med som Frivillig og stod paa Vestfronten.

Pakhusarbejder H. Witt, der var ansat hos Firmaet Erichsen & Petersen i Sønderborg, er falden den 6. Juni paa den vestlige Krigsskueplads.

Peter Christiansen, Søn af Snedker Christiansen i Tinmun paa Sild, der lige var vendt tilbage til Vestfronten fra en 14 Dagens Orlov hjem, er falden.

I sidste Tabsliste meddeles, at Jørgen Hansen, Kærgaard, der hidtil har staaet opført som saaret, er død paa Lasarettet. Marius Kaufmann, Sønderborg, er død ved et Ulykkestilfælde.

Saarede.

Underofficer Jens Degn, Løjtkirkeby, som har været hjemme paa Orlov, blev et par Dage efter at han igen var vendt tilbage til Fronten, saaret ved Moulin. Han blev ramt af en Granatstump i det ene Ben og ligger nu paa et Lasaret i Frankrig.

Postsager, afsendte til Landeværnsmand A. Stojer fra Kastrup ved Gramby er ifølge “Dv.” i disse Dage komne tilbage med den Bemærkning, at han er saaret.

Gaardejer Jakob Bjorholm fra Rangstrup ved Agerskov er under Kampe paa Vestfronten bleven saaret i venstre Haand. Han ligger paa et Lasaret bag Fronten.

Kornhandler Vestergaard, Tønder, ligger ifølge “Vst.Tid.” paa et Lasaret ved Vestfronten, let saaret i benet af en Granat splint.

I sidste tabsliste staar følgende opførte som let saarede:
Hermann Petersen, Graasten; Hans Skovrup, Højrup; Hans petersen, Hjerndrup; Lauritz Mertensen, Ladegaard; Andreas Christiansen, Solderup; Johannes Krüger, Sønderborg; Andreas Nissen, Arnum; Ernst Thomsen, Adsbøl; Herm. Eberling; Enge; Peter Frederiksen, Sølsted; Math. Jessen, Rens; Jeppe Sørensen, Aarø; Hilman Thomsen, Aabenraa; Rolf Bentsen, Haderslev; Christian Thomsen, Nørre Vilstrup.

Følgende staar opførte som haardt saarede:
Hans Hansen, Ottersbøl; Jacob Bendixen, Kajnæs; Jens Holdt, Raved; Andreas Hansen, Rørkær; Georg Ravn, Hejsager.

Savnede.

Chr. Thaysen fra Barsmark, som i Begyndelsen af indeværende Maaned var med i de haarde Kampe ved Moulin, har siden den Tid været savnet.

Jes Lind fra Agerskov savnes ifølge indtruffet Telegram til hans Paarørende. Han deltog ifølge “Dv.” i Krigen paa den vestlige Krigsskueplads.

I Fangenskab.

I sidste Tabsliste meddeles, at Jens Jørgensen, Bøgeskov, der hidtil har staaet som savnet, befinder sig i Fangenskab.

Eftermæle.

Fra Styding skrives til “Dannevirke”:
Den 7. Juni faldt paa den vestlige Valplads cand.theol. Hans Chr. Lindholt fra Store Nustrup, 28 Aar gammel. Den unge Mand blev indkaldt ved Krigens Begyndelse som Underofficer i Reserven og var med i en Del Slag og Fægtninger i Belgien, bl.a. ved Løwen, indtil han blev saaret af et Strejfskud i Hovedet den 16. September.
Efter at være helbredet kom han til sin Garnison i Neumünster, hvor han hele Vinteren igennem har uddannet rekrutter. For henved 2 Maaneder siden kom han sammen med alle Officeraspiranter til Fronten, hvor han for nylig blev forfremmet til Vicefeldwebel og var igen foreslaaet til Forfremmelse.
Den 7. Juni om Morgenen blev han ramt af et Projektil af det fjendtlige Artilleri som hurtig gjorde en  Ende paa hans unge Liv.
Den unge Lindholt vilde til Foraaret 1916 have fuldendt sine Studier og saa have overtaget en Præstegerning her i Nordslesvig. Han var en af de faa, som havde mange Venner og ingen Fjender. Med ham er atter en af vore bedste unge Mænd gaaet bort.

Hjemme paa Orlov.

Underofficer Hermann Knudsen fra Gildegade i Aabenraa er hjemme paa Orlov fra Nordfrankrig. Han har faaet Jernkorset.

Underofficer Sodemann fra Kolstrup ved Aabenraa, der staar ved Regimentsmusikken, er hjemme paa Orlov.

Fra Provinsen.

Jernkorset. Følgende har faaet Jernkorset:
Sygehuslæge Dr. Hansen fra Kredssygehuset i Aabenraa. Han er med paa Østfronten.
Asmus Bahrt fra Søst, der er med paa den vestlige Krigsskueplads.

Kvinder paa Jernbanearbejde. (Dv.) I Fredags har der paa Banestrækningen fra Jels efter Skodborg til arbejdet en Del Kvinder, et Bevis for, at det maa skorte paa mandlig Arbejdskraft i denne Tid.

Faldne Lærere. Ifølge “Amtl. Schulblatt” er følgende Lærere faldne:
Johannes Mohr, Lærer i Egebæk-Kravlund ( den 1. April); Karl Redleffen, Lærer i Okholm, (den 5. Februar); Gustav Dietrich Lüders, Lærer paa Garstedt Mark, (den 30. April); Hans Bernhard Maasz, Lærer i Neustadt i Holsten, (den 7. Marts 1915).

Faneflugt. For Faneflugt efterlyses Adolf Arthur Twarz, der stod ved 1. Forstærkningsbataillon af 85. Infanteriregiment og sidst var bosat i Rendsborg.

 

21. Juni 1915: Rekrutter efterlyses for Faneflugt

Senest ændret den 8. juni 2024 17:38

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.
Om Tjenestekarl Niels Chr. Hansen fra Felsted, som tjente hos Gaardejer Iversen i Stenderup ved Toftlund, er der kommet Underretning, at han er falden i Frankrig.

Hans Christen Christensen fra Skodsbøl er falden ved Moulin om Morgenen den 6. Juni, 22 Aar gammel.

Johannes Hansen fra Midtskov er falden i Flandern den 6. Juni, 23 Aar gammel. Der er Sørgegudstjeneste i Broager kirke Søndag den 27. Juni kl. 2½.

Jens Peter Reggelsen fra Gallehus er falden i Frankrig den 6. Juni, 23 Aar gammel.

Martin Thumann, Søn af Farver Thumann i Egen Mølle er falden i kampen ved Touvent den 6. Juni. Han var Underofficer.

Frederik Jessen og Hustru paa Frøslev Mark har ifølge “Fl.Av.” modtaget den sørgelige Efterretning, at deres Søn Hans den 14. Juni har fundet Døden paa den vestlige Krigsskueplads, han blev kun 22 Aar gammel.

I Marinens sidste Tabsliste meddeles, at Marinesoldat Asmus Bundesen, Stollig er død.

Saarede.
Enke Poulsen i Nurup modtog i Forgaars Efterretning fra sin Søn Andreas Poulsen om, at han er bleven saaret ved Fronten i Frankrig. Hun har 2 Sønner mere med i Krigen.

Christian Andresen fra Sønder Sejerslev, en Broder til Søren Andresen fra Øster Terp, som faldt ved Krigens Begyndelse, er ifølge “Dv.” bleven saaret i Laaret og ført til Andernach, hvor han er bleven indlagt paa Lasaret. Kuglen er allerede bleven fjernet af Laaret.

Postsager, som er bleven afsendte til Fusiler P. Kissov fra Halk, Landeværnsmand Hansen I fra Ustrup og Musketer Peter Juhl fra Hoptrup, er i disse Dage komne tilbage med Bemærkningen om, at de er saarede.

Fotograf J. Boisen fra Sønderborg som var med i Felten ved Sanitetsvæsenet er ifølge “Dbp.” bleven saaret i den ene Arm af en Granatstump og ført til Lasarettet i Emden.

I sidste Tabsliste meddeles, at Niels Hansen II, Klovtoft; Peter Aarup, Hammelev; Jacob Wied, Ullerup, og Jes Bundesen, Gestrup, er let saarede.

I Marinens sidste Tabsliste meddeles, at Matros i Søværnet Johan Hansen, Aabenraa; Fyrbøder i Søværnet Asmus Johansen, Felsted Mark; Overmatros Otto Petersen, Haderslev; Marinesoldat Christian Philipsen, Varnæs, og Matros i Søværnet H. Wulff, Ringenæs, er let saarede.
Fyrbøder Peter Poulsen, Haderslev, staar opført som haardt saaret.

Savnede.
Landmand Chr. Jepsen i Stenderup ved Toftlund modtog i Forgaars Pakker og Breve tilbage fra sin Søn. Der stod den Bemærkning, at han var savnet.

Barber Mikkelsen, Gramby, der deltager i Krigen nede i Frankrig, er savnet. Breve og Pakker til hans Paarørende kommer tilbage med Bemærkning herom.

Gaardejer Andreas Bjerrums Søn i Søndernæs ved Brønd, som var med ved Vestfronten, savnes.

I Bedring.
Gaardejer Jeppe Schultz fra “Graasbølgaard” ved Skodborg, der – som før meddelt – den 9. Maj blev haardt saaret af en eksploderende Granat og fik ikke mindre en 35 Saar paa forskellige Dele af kroppen, er nu i langsom Bedring. Han ligger paa et Lasaret i Frankrig.

Fra Provinsen.
Sessionerne. Sessionerne for de militærpligtige unge Mænd af Aargangen 1916 ( de i 1896 fødte) holdes for Sønderborg Kreds i Kurhuset i Sønderborg Tirsdag den 29. og Onsdag den 30. Juni. De Mødepligtige skal være til Stede om Morgenen Kl. 8 1/4

Faneflugt.
Følgende tidligere Rekrutter efterlyses i Regeringens “Amtsblatt” for Faneflugt: 1) Asmus Henriksen Mauritsen, født den 11. August 1893 i Roager. 2) Karl Fisker, født den 9. Januar 1895 i Jels Skov. 3) Laurids Lautrup, født den 20. August 1895 i Vellerup. 4) Jens Jugh, født den 1. Januar 1895 i Djernæs. 5) Jens Peder Betelsen født den 12. Maj 1895 i Hjartbro. 6) Erich Edvard Pietczik, født den 4. December 1894 i Hamme, Bochum Kreds. 7) Gulvor Skov, født den 29. Marts 1895 i Birkelev. 8) Laurids Hansen Andersen, født 21. August 1895 i Øster-Aabølling. 9) Johannes Christensen Schmidt, født den 22. Maj i Øster Lindet. 10) Laurids Mauritzen, født den 15. September 1895 i Roager. 11) Niels Madsen Lustrup, født den 25. Januar 1895 i Roager. 12) Hans Jakob Langholz, født den 11. Maj 1984 paa Tornum Mark. 13) Mands Hansen, født den 25. Maj 1895 i Kabdrup. 14) Peter Ebbesen Johansen, født 11. Juni 1895 i Genner. 15) Jens Christian Schultz, født den 4. November i 1894 i Simmersted. 16) Jørgen Hansen Lassen, født den 28. Juni 1895 i Anslet. 17) Hans Petersen, født den 10. November 1893 i Fjelstrup. 18) Ejner Marius Hansen, født d. 25. Oktober 1895 i Mastrup. 19) Jes Nissen Kjær, født den 3. januar 1895 i Lerskov. 20 Søren Nielsen brink, født den 6. April 1895 paa Studstrup Mark. 21) Gustav Wilhelm Knudsen, født den 21. April 1895 i Maugstrup. 22) Hans Sørensen Slot, født den 6. August 1895 i Møgeltønder. 23) Peter Detlefsen Iversen, født den 14. Marts 1895 i Lert. 24) Hans Nielsen Schmidt, født den 6. marts 1895 i Arnum. 25) Karl Ingvard Lind, født den 15. Juni 1895 i Møgeltønder.

Endvidere efterlyses følgende for Faneflugt:
Hans Christian Jørgensen fra Forstærkningsbataillonen til Reserveregiment Nr. 84 i Lybæk, født den 22. September 1883 i Aatoft, sidst bosat i Aabenraa. – Landstormsrekrut Nis Nissen, født den 12. Juli 1888 i Nørre Hostrup, sidst bosat i Over Jersdal. – Gefreiter Henning Skov fra Forstærkningsbataillonen til 176. Infanteriregiment. Han er 22 Aar gammel. – Økonomihaandværker ved 9. Armékorps Beklædningskontor Søren Iversen Slot, født den 19. August 1892 paa Tornum Mark. – Rulleskøjteløber Dallwein, der ogsaa kalder sig Hamilton, født den 19. December 1892, sidst bosat i Barmen. – Jæger i Landeværnet Christian Peter Maimburg, født de 13. Juni 1879 i Foldingbro. – Husar Christian Eskesen Schmidt, født den 24. December 1887 i Dover. Forstærkningsreservist Jens Lautrup, født den 3. April 1891 i Vellerup. – Jæger i Landeværnet Peter Østergaard Rosenblad, født de 28. August 1885 i Agerskov. Musketer Andreas Eskildsen Ketelsen, født den 4. September 1895 i Lund. – Musketer Nis Jessen, født den 12. Februar 1895 paa Heds mark. – Kanoner i det lauenborgske Feltartilleriregiment Nr. 45 Markus Espensen, født den 17. Maj 1887 i Halk.

19. Juni 1915: Faldne, sårede, savnede og græshoppeudrydning

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Forfremmelse.

Cand.jur. Christian Thomsen fra Aabenraa, der deltager i Krigen paa Vestfronten, er bleven forfremmet til Vicefeldwebel.

Faldne.

Købm. J. Lorenzen i Firmaet Voetmann, Aabenraa, har faaet Meddelelse om, at hans Søn Willy L., der har været savnet et Par Maaneder, er falden.

Gaardejer Jørgen Nissen og Hustru i Rurup har i Gaar modtaget den sørgelige Efterretning, at deres Søn er falden i Frankrig.

Fru Wehner i Arnum har modtaget den sørgelige Efterretning, at hendes Mand, Marius Wehner, er falden i Frankrig.

Math. Haulrig i Agerskov og Hustru har modtaget den sørgelige Efterretning, at deres Søn, Iver Nissen Haulrig har fundet Døden under Kampene ved Dubissafloden den 28. maj. Der holdes Sørgegudstjeneste for ham Tirsdag den 22. Juni i Agerskov Kirke.

Rasmus Hansen Fogt fra Tyrstrup er falden den 6. Juni. Han efterlader Enke og Barn. Der er Sørgegudstjeneste i Tyrstrup Kirke, Onsdag den 23. Juni om Aftenen.

Bankfunktionær Hans Christensen, en Søn af Aftægtsmand Christian Christiensen i Skodsbøl, er ifølge “S.Ztg.” falden under Kampen ved Vestfronten. Den lovende unge Mand, hvis Livsgerning som saa mange andres i denne Tid er bleven saa brat afbrudt, har i sin Tid besøgt Overrealskolen i Sønderborg og lærte senere bankfaget ved Sønderborg Bank. Da Krigen brød ud, aftjente han netop sin Værnepligt som Enaarig-Frivillig i Sønderborg.

Snedker Lorens Petersen og Hustru i Gallehuus ved Møgeltønder modtog ifl. “Fl.Av.” i Onsdags det tunge Budskab, at deres Søn Jens var falden i Frankrig.

Kommis Peter Haase fra Løgumkloster, en Søn af Garver Jørgen Haase, er falden paa Vestfronten. Hans skulde ifølge “T.Ztg.” med Tiden havde overtaget sin Faders og sin Onkels Forretning.

I den 250. preussiske Tabsliste meddeles at Max Krauthammer, Haderslev, er falden. I sidste Tabsliste meddeles, at Thesten Holm, Kolsnap Mark, og Jens Matzen, Lavrup, er faldne.

Saarede.

I den 250. preussiske Tabsliste meddeles, at Peter Brinz, Arnum, og Nis Nissen, Varnæs, er let saarede.

I sidste Tabsliste meddeles, at Fr. Breyer, Sønderborg; Richard Christiansen, Hjerting Mark; Peter Henriksen Skøtt, Seggelund; Christian Petersen, Vodder; Friedr. Carstens, Aabenraa, og Johannes Koch, Vajgaard, er let saarede.

Som haardt saarede staar opført: Jes Christiansen, Stevelt; Wilh. Bøtcher, Søgaard; Johannes Schrøder, Haderslev, Gjøde Kjær, Dernæs.

I Kampene vestpaa i Begyndelsen af Juni Maaned er Hans Maasbøl, Søn af Købmand A. Maasbøl, og Karl Adolphsen, Søn af Drejemester Adolphsen fra Haderslev, blevne saarede, den første i Nakken, den anden i Ryggen. De har dog været i Stand til at give deres Paarørende Meddelelse herom.

Savnede.

Siden de sidste haarde Kampe ved Moulin savnes Møller Hansen, Hundslev, og hans Broder, August, Sønner af afdøde Møller Hansen, Melsgaards Mølle. En lærer Jansen har meddelt Slægten i Mels, at han umiddelbart før det franske Fremstød saa de to Brødre ligge og sove i Skyttegraven.

Hans Meldt [Moldt], Ketting, staar i sidste Tabsliste opført som savnet.
Købmand Jensen i Toftlund modtog i Forgaards Breve og Pakker tilbage, som han havde sendt sin Søn, der laa i Frankrig. De var paategnet med den Bemærkning, at han var savnet.

Ligeledes er der indløben Efterretning om, at Lærer Poulsen i Allerup savnes.

Landmændene Marius Holdt fra Koldkaad, Fischlein fra Tornskovbjerg og Hansson fra Koldkaad, der stod ved vestfronten, savnes ifølge “T.Ztg.” siden de sidste haarde Kampe.

Endvidere savnes ifølge “T.Ztg.” Postbud Erik Bork fra Øster Højst (hjemmehørende i Emmerlev).
Skorstensfejer Weiszenborn fra Aabenraa savnes siden den 6. Juni.

I russisk Fangenskab.

Hans Eriksen fra Broballe Mark er saaret falden i russisk Fangenskab. Ifølge Efterretninger, som er indløbne til hans Hjem, har han det i øvrigt godt. Han havde, som forleden nævnt, deltaget i Kampene i Galicien.

Hjemme paa Orlov.

Snedkersvend Karl Lorenzen fra Broager er i disse dage hjemme paa Orlov. han blev straks ved Krigens begyndelse indkaldt og blev senere begravet i sin Skyttegravshule ved, at en Granat sprang paa den og voldte, at den skred sammen. Hans Kammerater gravede ham imidlertid ud, og da han kom til sig selv, laa han paa et Lasaret. Sidst var han paa Lasarettet i Køln. Efter orlovens Udløb skal han tilbage til Køln.

Stammerjohann fra Sildegade i Aabenraa er kommen hjem paa orlov fra Østfronten. Han har faaet Jernkorset.

Fra Provinsen.

Jernkorset. Følgende har faaet Jernkorset:
August Klugemann, Søn af Arbejdsmand Klugemann i Sønderborg.
Løjtnant i reserven Weber, Søn af Købmand Weber i Broager.

Soldater som Græshoppeudryddere i Marokko. En Soldat af 86. regiment, der er bleven taget til Fange i Frankrig og bragt til Marokko, meddeler ifølge “Aapenrader tageblatt” til sine Forældre, der bor i Aabenraa, at de er sysselsatte med at udrydde Græshopperne. Tidlig om Morgenen rykker de ud, efter at de har faaet Brød, Kartofler og noget Kød udleveret, marcherer 1 3/4 Time til en Farm, hvor de ødelægger Græshoppeæg, der sidder sammen i store Klumper paa 80-100 Stykker. Desuden bliver de væbnede med Bambusstokke og opstillede i en vid Omkreds. Ved Larm og vedvarende Slag paa Jorden driver de  unge Græshopper hen til Midten af Kredsen. der er et stort Hul eller en Grav, paa hvis Rande der ligger Blikstykker, hvorfra de unge Græshopper glider ned i Hullet eller Graven for saa at brændes.

18. juni 1915: Faldne, sårede, savnede og folk på orlov

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.

Gaardejer Peter Møller, Harreslev, er falden under de sidste Kampe ved Moulin.

Reservist Richard Hansen fra Kløjing er ifølge “Tond.Zeitg.” falden paa Vestfronten. Han var i sin Tid bleven saaret ved Østfronten og opholdt sig længere Tid hjemme paa Orlov. Den Afdøde var en almindelig afholdt Mand.

Saarede.

En Søn af Gaardejer Nielsen Hansen i Ottersbøl, Hans, er som nævnt bleven saaret paa Vestfronten. Han var bleven ramt i Laaret af en Kugle og en Granatstump og blev derpaa af Løjtnant Branz bragt ind i en Dækning. Her laa han i et Par Dage, inden han blev forbunden. Nu ligger han paa Lasarettet og har det saa godt, at han selv har kunnet skrive hjem.

En Søn af tidligere Gaardejer Jensen i Sod, Student Karl Jensen, der i sin Tid meldte sig frivillig efter at have bestaaet Afgangseksamen ved Latinskolen i Haderslev, er ifølge “Dv.” bleven saaret i Laaret under Kampene i Rusland og ført til et Lasaret i Kønigsberg.

Jensens ældste Søn, Gaardejer Jens Jensen fra Sod, der deltager i krigen vestpaa som Pioner, har  saaret sig i Foden under natligt Arbejde. Han var ved at fælde Træer i Mørket, og Øksen ramte fejl og gik ned i Foden. Ogsaa han ligger paa Lasaret.

Savnet.

Landman P. Jepsen, hvis yngste Søn Heinrich Jepsen blev indkaldt som Rekrut i Oktober og har været med i Kampene i Frankrig siden December, har i Lørdags faaet Postsager tilbage med Bemærkning om, at han er savnet. Den unge Mand var ifølge “Dv.” 21 Aar.

Hjemme paa Orlov.

Heinrich Hansen fra Nybro i Aabenraa (Kusk hos Boy Bundesen), som har været med paa Vestfronten siden Krigens begyndelse, er i Gaar kommen hjem paa en 8 dagens Orlov.

Bagermester Hansen fra Aabenraa er hjemme paa en 8 dages Orlov fra Vestfronten. han har været med siden krigens Begyndelse.

Fra Provinsen.

Jernkorset. Følgende har faaet Jernkorset:
Pionerløjtnant Willy Petersen, Søn af afdøde Professor Dr. Petersen i Haderslev.
En Søn af Lærer Koopmann i Tønder, der er Overbaadsmandsmat paa en Undervandsbaad.
Sanitetsmat Jakob Wilkowsky fra Mommark. Han er med ved Vestfronten.
Underofficer Tiedemann fra Nordborg, der allerede har faaet i Frankrig, har ifølge “S.Ztg.” i Galicien faaet den østrigske Tapperhedsmedaille.

17. juni 1915: Faldne og sårede

Senest ændret den 18. juni 2015 23:10

Dagens nyt fra Hjemdal.

Fra Felten.

Hilsner fra Nordslesvigere.

Rusland, 12. Juni 1915.
Tak for Bladet, som vi modtager hver Dag…. Vi er 5 Nordslesvigere ved Kompagniet og har ligget her siden den 22. April. Det er en trist Egn, ikke andet en Støv og Sand! – Venlig Hilsen til Slægtninge og Bekendte i den kære Hjemstavn.
Karl Thaysen, O. Petersen og Christen Sørensen fra Aabenraa; Hans Bissen, Hostrup Skov; Hans Nielsen, Egernsund.

Faldne.

Peter Jepsen fra Jejsing er falden i Frankrig den 6. Juni. Han var 22 Aar gammel.

Forstærkningsreservist Ludvig Jensen fra Over Jersdal er falden den 7. Juni. Han efterlader Hustru og Barn. Der holdes en Mindegudstjeneste for ham Søndag den 20. Juni i Vedsted Kirke.

Saarede.

Forstærkningsreservist Peter N. Johansen fra Hønkys, der har ligget ved Fronten i Egen af Noyon, er den 6. Juni bleven saaret i venstre Laar ved en Granatstump. Han ligger nu paa Lasaret i Hanau.

Reservist M. Holm fra Aabenraa er bleven saaret under Kampene ved Sansloken. Kort før han blev saaret, havde kan faaet Jernkorset og var bleven forfremmet til Underofficer. Nu ligger han paa et Lasaret i Kattowitz i Slesien.

En Søn af Gaardejer Nis Mathiesen i Bylderup, som ligger ved Fronten i Frankrig, er ifølge “Fl.Av.” bleven saaret i Nakken.
I sidste Tabsliste staar , Georg Küfter, Vojens, Thomsen, Østerby og Nicolaj Petersen, Klintum, opførte som let saarede.

Fra Flensborg By.

Arbejdsmand Johan Eggert, Husumgade 124 i Flensborg, har modtaget den sørgelige Meddelelse, at hans Søn Ernst er falden den 15. Maj. Det var den anden Søn, som Familien Eggert har mistet i Krigen. Ernst Eggert, der kun blev 22 Aar gammel, stod paa den vestlige Krigsskueplads.

Fusiler Adolf Jensen er ifølge en Meddelelse, som hans Forældre, Arbejdsmand Christian Jensen og Hustru i Voigtgade, modtog i Mandags, den 8. Juni død af sine haarde Saar, som han havde lidt to Dage i Forvejen.

Enkefru A. Andresen, Frisergade 93, modtog ifølge “Fl.Av.” forleden Dag det sørgelige Budskab, at hendes Søn Alfred den 11. Juni som Følge af sine haarde Saar var død paa Feltlasarettet i Blérancourt.

I sidste Tabsliste meddelels, at Vilh. Køster, Flensborg, er haard saaret. Hermann Ingvardsen og Overjæger Hans Petersen, Flensborg, er let saarede. Musketer Johan Johansen, Flensborg staar opført som falden.

14. juni 1915 – Hejmdal: Lazaret for kæbesårede

Dagens nyt fra Hejmdal.

Et Special-Lasaret. Truffet en Alsinger.

En Dansker, Her. Oluf Olsen, som paa en Rejse i Tyskland har besøgt et Special-lasaret for Kæbesaarede, giver i “National-Tidende” følgende Skildring af Lasarettet:

Patient med kæbeskud efter adskillige operationer. Ved modtagelsen var højre side af hans underansigt et stort åbent sår (Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot)
Patient med kæbeskud efter adskillige operationer. Ved modtagelsen var højre side af hans underansigt et stort åbent sår (Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot)

Bland de utallige Lasaretter, der ligger spredte over Tyskland, har Mannesmann-Lasarettet i Düsseldorf Krav paa særlig Interesse, fordi det er et Special-Lasaret, paa hvilket der udelukkende behandles kæbesaarede Soldater. Lasarettet er indrettet i Brødrene Mannesmanns store Kontorbygning, der har en brillant frisk og solrig Beliggenhed op til Rhinen. Over Bygningen vajer Røde Kors Flag, og yderligere er der, som i øvrigt paa andre Lasaretter nær den belgiske Grænse, malet kæmpemæssige Flag paa Taget, hvilket kan være nødvendigt, da Düsseldorf, som bekendt, et Par Gange har været udsat for Angreb, af de Allieredes Flyvere. Dette Lasaret, der af det verdenskendte Firma er stillet til Raadighed for Røde Kors, hører til de mindre, idet der her kun ligger 130 saarede Soldater, medens der f. Eks. paa Lasarettet i Buch laa 1500. Det ledes af Overlæge, professor, Dr. Bruhn – en kendt Tandspecialist – som med megen Energi har kaster sig over den Art af Lægevidenskaben og skrevet en Række Afhandlinger om Kæbebeskadigedes Behandling. Overlægen assisteres af Dr. Lindemann, der er en fremragende yngre Kirug.

Med de to Læger som Førere gaar vi alle Sygesalene igennem. her ligger Franskmænd og Tyskere Side om Side. Alle nyder ens Behandling, og den eneste Forskel, der er at se paa dem, er det gule Armbind, som Franskmændene bærer, hvorpaa der staar Krigsfange. Alle de Saarede, som ligger her, har kæmpet paa Vestfronten.

Vi finder blandt de Saarede en ung Nordslesviger, As. Rasmussen fra Hagenbjerg ved Nordborg paa Als. han hørte til 4. Gaderregiment og blev saaret den 5. Marts ved Champagne under en Skyttegravskamp. Vor Landsmand er blandt dem, der er sluppet naadigt; et Projektil er gaaet gennem Hagen og har skudt et Stykke af Hagebenet bort; men der var Haab om, at han ikke vilde faa varigt Men deraf, idet det var Lægernes Agt at tage et Stykke af hans Skinneben ud og fælde det ind i Stedet for det bortskudte Parti.

En enkelt af de Saarede har faaet revet et Stykke af Kinden og hele Munden og Hagen bort af en Granat. Hans Ansigt mindede om alt andet end et Menneskes. Efter at han var kommen paa Lasarettet, var Fremgangsmaaden følgende: Det blev taget 14 Ctm. af et af hans Ribben; dette blev lagt i en Form for at tildannes efter Hagens Facon; Derefter tog man nogle Stykker Kød af de Kødfulde Dele af Benene, og over en Gibsmodel formedes nu en hel nydelig Hage. Det lykkedes at faa Hagen til at vokse sammen, og det var med selvfølgelig Stolthed, at Lægerne viste os det smukke Resultat.

Hvor det gjaldt Steder, som Manglede mindre Benpartier, som f. Eks. Næseben, et Stykke Hageben eller lignende, tog man fortrinsvis et Stykke Skinneben, som man hævdede voksede hurtigt til, og paa det Sted hvor man havde taget det, dannedes ret snart Brusk, der efter forholdsvis kort Tid blev til Ben. Under Behandlingen af de Saarede anvendtes ikke egentlig Bedøvelse; man lammede Hovednerven og anvendte Lokalbedøvelse ved Hjælp af Novacain, tidligere havde man anvendt Kokain, men var gaaet bort derfra.

I tidligere Tid Kendte man ikke i samme Grad som nu til denne Art Behandling ag Kæbebeskadigede, da Lægerne sjældent har haft Lejlighed til at stifte Bekendtskab med Skader af denne Beskaffenhed; men Krigen har givet Lægerne nok at bestille, og derved Anledning til at høste Erfaring. Lægerne fortalte os, at for længere Tid tilbage lod man Saarene tildels læges, før man indsatte nye Stykker Ben eller Belægning med Kød, men nu sker dette straks, efter at den Saarede kom under Behandling.

Efter de Oplysninger, vi fik paa tyske Lasaretter, lykkes det Lægerne at helbrede de Saarede i en saadan Udstrækning, at ca. 70 Procent atter kommer tilbage til Fronten. Endvidere er Amputationernes Antal faldet fra 40 procent under Krigen 1870-71 til 10-15 Procent, idet man kun i de allerværste Tilfælde gaar til Amputation. Man faar under Besøgene paa Lasaretterne det Indtryk, at det tyske Sanitetsvæsen staar paa et meget højt Stade. Men selv de tyske Læger mener, at det franske, belgiske og engelske Sanitetsvæsen ikke staar tilbage for det tyske.

Fra Felten.

En Mindegudstjeneste
over den unge Købmand Valdemar Mortensen fra Rødding, der døde paa et Feltlasaret i Frankrig i Begyndelsen af maj, holdtes i Søndags Eftermiddags i hans Fødesogn, Lindtrup Kirke. Den unge Mand døde ikke af Saar, men af en Sygdom. Han hviler nu dernede i fremmed Jord sammen med saa mange andre Landsmænd.
Ære være hans Minde!

Faldne.

Mejerist Holger Skøtt fra Tiset, der kom ind som Rekrut i Efteraaret, er falden forrige Lørdag i kampene nede paa Vestfronten. Hans Paarørende har faaet Meddelelse derom fra Kompagniet.

Der er nu kommet Meddelelse om, at Karl Thomsen, Østerby, allerede den 22. April har fundet Døden under et Stormangreb ved Ypern, han blev næppe 19 Aar gammel.

Frivillig Karl Schulz, Søn af Postkonduktør Schulz i Tinglev, er falden den 3. Juni, 19 Aar gammel.

Christian Sindt, Sønderborg; er falden den 31. Maj.

I Marinens sidste Tabsliste meddeles, at Torpedomat Hermann Marxen, Brøns, er død.

Saarede.

Hilmar Thomsen, Søn af Thomsen ved Sønderport i Aabenraa, som fra Krigens Begyndelse har været med paa den vestlige Krigsskueplads og nu stod i Nærheden Noyon, er bleven saaret ved en Granatsplint i det højre Ben. Han befinder sig nu paa Lasarettet i Chauny.

Typograf P. Petersen fra Aabenraa (“Apenrader Tageblatt”) er bleven saaret i Kampene paa Vestfronten. Der er anden Gang, han blev saaret.

I den sidste Tabsliste meddeles, at Konrad Ellingsen, Aabenraa, er bleven let saaret den 1. Juni. Musketer Peter Hansen, Iller; Peter Cristiansen, Lindholm; Jens Jensen, Tønder; Christian Jensen, Bønderby, og Gustav Prahl, Aabenraa, er let saarede.

Hjemme paa Orlov.

Mølleforpagter Anholm, Fol, der ligger nede ved Metz, er i Forgaars kommen hjem paa 14 Dages orlov.

En Søn af Fru Nielsen i Gynteroths Stiftelse i Aabenraa er hjemme paa Orlov fra Fronten. Han er ellers bosat i Broager.

Bogholder Hermann Roloff, Aabenraa, er hjemme fra Fronten. Han har været med paa Vestfronten siden krigens Begyndelse.

Fra Provinsen.

Jernkorset. Dyrlæge I.P. Schmidt, Aabenraa, der er Stabsveterinær i 9. Reservekorps, har faaet Jernkorset.