Den 27. Oktober 1915: Afdød Sygeplejerske

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.
Christian Nielsen Hoffmann, Søn af Simon Hoffmann i Brabæk ved Kristiansfelt, er den 14. Oktober falden i Vogeserne, 22 Aar gammel. En Sørgegudstjeneste for ham finder Sted lørdag den 30. Oktober om Eftermiddagen Klokken 3½ i Aller Kirke.
Arbejdsmand Peter Hansen i Jels har ifølge “Dv.” faaet det Sørgebudskab, at hans Søn er falden. Der er den tredje, der nu er falden i krigen, og to flere er endnu med.
Peter N. Rosenlund, Søn af L. Rosenlund i Hønning ved Arild, er falden i Frankrig den 29. september, 22 aar gammel. Der vil blive holdt Sørgegudstjeneste for ham Fredag den 29. Oktober om Eftermiddagen klokken 3 i Arrild Kirke.

Meddelelse om en Afdød.
Oplysningskontoret for Paarørende af krigsdeltagere paa Raadhuset i Flensborg meddeler, at der til Hans Jürgensen, Fader til den den 26.8.1915 paa Lasarettet i Heilbronn afdøde Ers.Res. Albert Jürgensen, Inf.-Regiment 135, er indgaaet en Meddelelse fra Kirkegaardsbestyrelsen i Heilbronn; Meddelelsen kan afhentes.

Død paa Lasaret.
Hans Petersen og Hustru, født Mortensen, i Flensborg, Borggade 10, har modtaget den sørgelige meddelelse, at deres eneste Søn, Christian, den 10. September er afgaaet ved Døden som Følge af sine Saar. han blev næppe 24 Aar gammel.

Afdød Sygeplejerske.
Frøken Gertrud Elisabeth Teichgräder, Datter af Th. Teichgräber i Flensborg, der siden Krigens Begyndelse har været med ved Fronten som Plejesøster, er i mandags Formiddags afgaaet ved Døden i Kovno.

Ikke Falden.
For kort Tid siden meddelte vi, at Gaardejer Christian Finnemann i Hundebøl ved Rødding havde modtaget et Kort skrevet til hans yngste Søn Nis, der deltager i Krigen i Rusland, tilbage med den Paaskrift, at han var falden.
Denne Paategnelse, der selvfølgelig vakte Bekymring i Hjemmet, har nu heldigvis vist sig ikke at være rigtig, idet Forældrene nylig har faaet Brev fra ham om, at han er rask og uskadt. Brevet er skrevet den 13. Oktober.

Fra Provinsen.

Anmeldelse af Fedt- og Smørforraad. Enhver, der fabrikere eller handler med fedt og Smør, skal anmelde det Forraad, der haves i Dag, den 27. Oktober, Kl. 12-1 Middag. Anmeldelsen maa være sket senest den 28. Oktober til de stedlige Myndigheder. Straffen for Forsømmelse eller urigtig Opgivelse er op til et halvt Aars Fængsel eller en Bøde på op til 3000 Mk.

Ogsaa en “Guld”-Indsamling. Nu, da enhver godt Tysker bringer sit Guld til Rigsbanken for at styrke vor Finanskraft, er det paa Tide ogsaa at samle “Guld” paa et andet Omraade en Pengenes, nemlig Salem Guld-Cigaretter som Kærlighedsgaver til vore Feltgraa, der netop nu under krigen sætter dobbelt Pris paa en god Cigaret.
De fine Salem Guld-Cigaretter er en kærkommen Nydelse for Soldatterne, som opliver dem og forfrisker Nerverne og bidrager til at øge de tapre Fæderlandsforsvarers Ydeevne og Udholdenhed.
Sammel derfor Salem Guld-Cigaretter og send dem til vore heltemodige Stridsmænd derude som en velfortjent Nydelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *