14. oktober 1915. Faldne, Saarede – og kvindelige Postbude i Frifelt!

Dagens nyt fra Hjemdal.
(I denne udgave af avisen, der findes på Aabenraa Bibliotek, er blækket flere steder udtværet, hvilket gør den svær at læse. Vi beklager eventuelle fejl.)

Fra Felten.

Faldne.
L. Thomsen og Hustru i Felsted har modtaget det Sorgens Budskab, at deres Søn Christian er falden i Rusland den 28. September. Den Faldne, der kun havde været ved (ulæseligt, sværten i avisen er udtværet, red. ) 8 Uger, blev ikke mere en godt 20 Aar gammel.

Hjuler Mathias Burhøj fra Tandsryd paa Als er den 17. September falden i Rusland i sit 26. Leveaar. En Sørgegudstjeneste vil blive afholdt paa Søndag Formiddag Kl. 9½ i Tandslet Kirke.

Cecilie Andersen fra Asserballe Station paa Als har i disse Dage fra en Feldwebel faaet meddelelse om, at hendes mand Peter Andersen den 13. September er falden i Rusland, ramt af en Kugle i Hovedet. En Sørgegudstjeneste for ham er bekendt til Søndag den 24. Oktober i Asserballe Kirke.

Enke Anne Katrine Hansen i Himmark paa Als har modtaget den sørgelige Efterretning, at hendes Søn, Hans Hulvei Petersen, den 17. September er falden i Slaget ved Grodno. Han blev 27 Aar gammel. Der vil blive holdt Sørgegudstjeneste for ham Søndag den 17. Oktober om Eftermiddagen Kl. 3 i Svenstrup Kirke.

Typograf Karl Griesbacher, der indtil kort før krigens Udbrud var beskæftiget i Haderslev, er falden den 24. September, 20 Aar gammel.

Enke Sophie Refshauge i Sillerup ved Fjelstrup meddeler, at hendes Søn Christian er falden i Rusland den 2. August.

Arbejdsmand Carsten Petersen fra Holt ved Medelby er ifølge “Fl.N.” falden paa Slagmarken.

Heinrich Burmeister, en Søn af Snedker Otto Burmeister i Nørre Haksted, er falden paa den østlige Krigsskueplads. En Broder til ham har allerede for nogen Tid siden lidt samme Skæbne.

Lorens Friis og Hustru, født Hansen, i Flensborg, Terrassegade 9, har modtaget Meddelelse om, at deres Søn Hans den 5. Oktober er falden paa den vestlige Krigsskueplads, ramt af et Artilleri-Projektil. Den Faldne blev kun 30 Aar gammel.

Slagter Herman Chr. Wilhelmsen fra Flensborg, Sandberg 21, er den 16. September falden paa den østlige Krigsskueplads, 39 Aar gammel. Han efterlader sig Enke og en Datter.

Døde paa Lasaret.
Peter Roth, Søn af Rentier Joh. Roth i Felsted, der for nogen Tid siden blev haardt saaret i Galicien, er nu, efter hvad der meddeles til hans Paarørende, Bukket under for siden Saar. Roth var ifølge “A.T.” gift.
I de sidste Tabslister meddeles, at Helmuth Løhøffel v. Løwensprung fra Flensborg og Christian Sørensen fra Lundsgaards Mark i Sundeved er død paa lasaret som Følge af deres Saar.

Død i Fangenskab.
Ifølge den sidste Tabsliste er Hans Knude fra Strandelhjørn ved Bevtoft død i Fangenskab.

Paa Lasaret.
Fru Renkwitz i Haderslev har fra et Lasaret ved Østfronten faaet Meddelelse om, at hendes Mand, der for nogen Tid siden blev haardt saaret, er saa lidende, at hun maatte rejse afsted derhen straks, hvis hun vilde se ham endnu engang. Renkwitz har ifølge “S.Gr.” været saaret én Gang før.

Peter Schmidt, yngste Søn af Enke Magdalene Schmidt i Tiset ved Gram, der har været med ved fronten helt fra Krigens Begyndelse af, og som for nogen Tid siden blev saaret i Frankrig af et Skud i den ene Arm, ligger for Tiden paa Lasaret i Slesvig, men er nu saa vidt helbredet, at han formenes snart at skulle til Fronten igen. Han har flere Gange søgt om Hjemlov, men denne er hidtil bleven ham nægtet. Imidlertid antages det, at den nu vil blive bevilget, da hans Moder for Øjeblikket ligger meget syg.

Savnede.
“S.Ztg.” meddeler, at købmand Paul Schults Paarørende i Sønderborg endnu ikke har hørt fra ham. Det formodes, at han er falden i russisk Fangenskab sammen med Købmand V. Birkedal og Gaardejer Hans Hansen i Oksbøl.
Breve til Gaardejer Chr. Duus paa Lysholm paa Als, der har været med siden krigens Begyndelse, er iflg. “Dbp.” siden i Mandags komne tilbage med Paaskrift “savnet”. For nogen Tid siden var Duus hjemme paa Orlov, da hans Hustru var død, medens han var ved fronten.

Om Vognmand C. Christiansen fra Nørre-Haksted, der i længere Tid har været savnet, har man endnu stadig slet ingen Efterretning faaet.

I Fangenskab.
Kontormedhjælper Rasmussen fra Søndergade i Haderslev, der i nogen Tid har været savnet, her nu skrevet hjem, at han befinder sig i russisk Fangenskab.

I Gaar modtog Bygmester Høghs Hustru i Toftlund Meddelelse fra sin Mand om, at han siden 30. August i Aar befinder sig i russisk Fangenskab og har det godt. Høgh beder i Brevet at meddele Slagter Schwartz i Toftlund, at deres Søn ligeledes er i russisk Fangenskab. Begge to har været opførte i tabslisterne som savnede.

Et glædeligt Budskab har ifølge flensborgske Blade opvarter Walter Lahns Hustru i Flensborg modtaget. For nogle Ugers siden meddeltes det hende, at hendes Mand var falden paa den østlige Krigsskueplads; nu har hun imidlertid faaet et Kort fra sin Mand, der befinder sig i russisk Fangenskab og for Tiden ligger paa et Lasaret i Moskva.

Fire Brødre.
I Reservelasaret 6 i Altona-Bahrenfeld afgik fornylig Marius Ravn fra Haderslev ved Døden som Følge af en Lungelidelse. Han var den 17. Oktober i Fjor falden i fransk Fangenskab, men kom ved den første Udveksling af krigsfanger tilbage. Han var ifølge “S.Gr.” den yngste af 4 Brødre i Felten. Af de 3 andre har reservist Jokum Ravn været saaret 2 Gange i Frankrig og er atter nu i Felten. Landstormmand Mads Ravn blev i Marts Maaned indkaldt som Rekrut, rykkede de 1. Juni i Felten, blev i begyndelse af August saaret i Rusland og er for Tiden hjemme paa Orlov. Den fjerde og ældste Broder, Niels Ravn er paa Vejen til Østfronten.

Hjemme paa Orlov.
Jørgen Johansen fra Tumbøl i Felsted Sogn, der bliver uddannet som Landstormand, er ifølge “A.T.” for Tiden hjemme paa Orlov.
Sadelmager Godske Hansen fra Toftlund er 14 Dage hjemme paa Orlov; han er Landstormmand og bliver uddannet i Slesvig.
Gartner Hansen fra Gram, der deltager i Krigen i Rusland, er kommen hjem paa Orlov til 1. November.
Ligeledes er Henrik Lindahl fra Gram kommen hjem paa Orlov i 8 Dage.
En Søn af Enke Magdalene Schmidt i Tiset, der er indkaldt som Landeværnsmand og ligger i Flensborg, er for Tiden hjemme paa en 14 Dages Orlov.
Lærer. M. Petersen fra Tønder, der ligger ved Garde-Kyrasserne i Berlin, er ifølge “V.T.” i disse Dage hjemme paa Orlov.

Fra Provinsen.

Kvindelige Postbude. I denne Tid, da der kniber med at faa Mænd til at besørge Postgangen, har Kvinderne flere Steder faaet Lov til at besørge den. Fra Frifelt Postagentur udbærer to Kvinder nu Postsagerne hver Dag i det omkringliggende Distrikt. Da Vejene over heden er ret lange, er det et besværligt Arbejde, de har paataget sig.

Forhøjede Mælkepriser. (Dv.) Mejeriet i Rødding har forhøjet Prisen paa Sødmælk med 5 Penning pr. Liter, saa Mælken nu koster 20 Penning pr. Liter. Skummet Mælk og Kærnemælk, som før kostede 5 Penning pr. Liter, koster nu 6 Penning pr. Liter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *