26. juni 1915 – Hejmdal: Sikring af krigsfornødenhederne – en ny forordning

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.

Markus Petersens Hustru i Bov har faaet den sørgelige Meddelelse, at hendes Mand er falden i Frankrig. Hans Hustru og fem Børn og hans gamle Fader begræder en god og kærlig Forsørgers Død.

Chr. Jespersen fra Rens Mark faldt ifølge “Fl.Av.” samtidig med ovennævnte, dræbt af den samme Granat.

Forleden modtog Kommuneforstander og Gaardejer I. Autzen i Maugstrup den sørgelige Efterretning, at hans Søn Vilhelm var falden i Kampe i Frankrig. Han blev godt 20 Aar gammel. Det er den anden Søn, Autzen har mistet i Krigen i Frankrig. Desuden har han endnu 3 Sønner med ved Hæren, hvoraf de to er saarede. Fra Maustrup Kommune er der hidtil falden 7 Mænd.

I Onsdags modtog Landmand Jens Jessen paa Smøl Mark den sørgelige Efterretning, at hans eneste Søn var falden i Frankrig. Hans havde for ganske kort Tid siden været hjemme paa Orlov.

Død paa Lasaret.

Sidste Tabsliste er Hans Hansen II fra Rinkenæs, der hidtil har været haardt saaret, afgaaet ved Døden paa 77. Reservefeltlasaret. Han stod ved 213 reserve-Infanteriregiment.

Saarede.

Bogtrykker A. Lorenzen i Nordborg har faaet Meddelelse om, at hans Søn Hans, der ligeledes er Bogtrykker, er bleven saaret i det ene Laar ved en Minesprængning. Saaret skal dog ifølge “Dbp.” ikke være livsfarligt.

Savnede.

Fusiler Nikolaj H. Jensen fra Spandetgaard er savnet.

Postsager til Fusiler Lorens Jørgensen, Skovby, Vedsted Sogn, Landværnsmand Rejshauge fra Hauge ved Fjelstrup og Gefrejter Niels Lauesen Schmidt er komne tilbage med den Bemærkning, at de savnes.

En Søn af Frits Mortensen paa Lundsgaards Mark savner man Efterretning fra siden 6. Juni. Han var da ifølge “Fl.Av.” med i en af de haarde Skyttegravskampe. Muligvis kan han dog være i fransk Fangenskab.

Arbejdsmand Jensen ved Jernstøberiet i Graasten har helt siden Krigens Begyndelse været savnet, og det har ifølge “Dbp.” ikke været hans Hustru og Børn mulig at faa nogen Oplysning om ham.

I fransk Fangenskab.

Poul Johansen, Søn af Ølkusk Johansen i Tønder, der har været savnet siden den 16. Juni, er ifølge en Meddelelse falden i fransk Fangenskab. Det samme er ifølge “Fl.Av.” Tilfældet med Murer Otto Rotenburg fra Tønder, som er saaret.
Gaardejer Chr. Lorenzen fra Snogbæk er falden i fransk Fangenskab.

Hjemme paa Orlov.

Dyrlæge, Stabsveterinær I.P. Schmidt, Ramsherred, Aabenraa, der siden Krigens Udbrud har været med paa Vestfronten, hvor han fornylig dekoredes med Jernkorset, er i disse Dage hjemme paa Orlov.

Murer Munkel, Aabenraa, er ogsaa hjemme paa Orlov. Det samme er Tilfældet med Forsikringsagent Pitrazewsiki, der har været med paa den østlige Krigsskueplads, hvor han er bleven forfremmet til Feldwebelløjtnant.

Fra Provinsen.

Sikring af Krigsfornødenhederne. – En ny Forordning. “Nord-deutsche Allgemeine Zeitung” skriver blandt andet:
For at afhjælpe de økonomiske Ulemper, der opstaar af den bestaaende Lovgivning om Krigsydelser, har Forbundsraadet udstedt en Forordning til Sikring af Krigsfornødenhederne, som udvider Bestemmelserne i Krigsydelsesloven efter Tidens Krav. Derefter kan alle inden for Rigsomraadet forhaandværende Genstande, der bruges ved Fremstillingen af Krigsfornødenheder, underkastens Erhvervelse. Levnedsmidler og Fodermidler falder ikke under denne Forordning.
Den Mulighed er forudset, at Ejendommen ogsaa kan overdrages umiddelbart til dem, der har modtaget Bestillinger paa Leveringer til Hæren.
Ved Fastsættelsen af Overtagelsesprisen skal utilbørlige Priskrumninger begrænses, men Krigsprisen skal forhøjes efter Omstændighederne. For at bevare den fornødne Overensstemmelse skal der oprettes en central Vildgiftsdomstol for hele Riget.
Forordningen giver en Mulighed til at gribe til, som er uafhængig af Ekspropriationen. Efter Omstændighederne ydes der af Villighedsgrunde Ejerne et passende Vederlag for at opbevare Varen indtil Overtagelsen.

Forfremmelse. Kaptajn Knudsgaard, for Tiden i Aabenraa, er bleven forfremmet til Major ved 85. Landeværns-Infanteriregiments Forstærkningsbataillon.

Mund- og Klovsygen breder sig stadig mere paa Uge-Egnen. Nu er den ifølge “F.Av.” ogsaa konstateret blandt Landmand Iver Iversens Besætning paa Uge Mark. Der er indberettet et Afspærringsdistrikt.

Jernkorset er bl.a. tildelt følgende: Lærer Lindelof, Spandet, Andr. Ketelsen, Søn af Stationsforstander Ketelsen i Tønder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *