15. oktober 1915. Faldne, Saarede og hjemme paa Orlov

Senest ændret den 30. november 2017 18:59

Dagen nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.
Lorens Jacobsen i Bovrup har nu faaet Vished om, at hans Søn Asmus er falden i Rusland den 13. August. Den Faldne blev 25 Aar gammel. Der vil blive holdt Sørgegudstjeneste for ham Torsdag de 21. Oktober om Eftermiddagen Klokken 3 i Varnæs Kirke.

Heinrich Glüsing fra Sønderborg er den 3. Oktober falden i Rusland, 33 Aar gammel. Han efterlader sig Hustru og 6 Børn.

Købmand Axel Biehl, eneste Søn af tidligere Købmand August Biehl i Haderslev, er den 17. September falden under Kampene i Rusland, 30 Aar gammel. Den unge Biehl var før sin Indkaldelse bosat i Hamborg.

M. Schultz og Hustru, født Christesen, i Ganderup ved Fol, har modtaget den sørgelige Efterretning, at deres ældste Søn, Christian Thermansen Schultz, er falden i Frankrig den 24. September. Han blev 34 Aar gammel. En Mindegudstjeneste for ham agtes afholdt Torsdag den 21 Oktober om Eftermiddagen Klokken 2 i Fol Kirke.

Snedker Asmus Bendorff, Søn af Handelsmand I. Bendorff i Løgumkloster, er den 23. September falden ved Østfronten. Den gamle Bendorff har ifølge “Fl.N.” endnu 5 Sønner og 1 Svigersøn ved Fanerne.

Hans Klein, Søn af C.M. Klein i Venningsted paa Sild, er falden i en alder er kun 20 Aar.

Georg Stallbaum, Stedsøn af Skomagermester W. Nagel i Vesterland paa Sild, er ligeledes falden, 22 Aar gammel.

Fritz Stapelfeldt og Hustru, født Petersen i Flensborg har faaet Meddelelse om, at deres Søn Fritz den 13. September er falden paa den østlige Krigsskueplads, 25 Aar gammel.

Landmand Hugo Bahnsen, eneste Søn af tidligere Pastor Bahnsen i Karlum, er falden paa den østlige Krigsskueplads. Pastor Bahnsen har allerede før Krigen mistet to Sønner, der studerede.

Døde paa Lasaret.
Toll. Bjørnskov og Hustru i Harres ved Brede har modtaget den sørgelige Efterretning, at deres Søn Thomas den 7. Oktober er afgaaet ved Døden paa Lasarettet i Brieg i en Alder af næppe 22 Aar. Der vil blive holdt Sørgegudstjeneste for ham Onsdag den 20. Oktober om Eftermiddagen Kl. 3 i Brede Kirke.

Hugo Mensing fra Flensborg er den 10. Oktober død paa Lasarettet i Würzburg som Følge af Saar, han havde faaet paa den vestlige Krigsskueplads. han blev rigelig 26 Aar gammel.

I den sidste preussiske Tabsliste meddeles, at Marius Jørgensen (uden Angivelse af Fødested eller Bopæl) er død af Sygdom paa et Krigslasaret, og at Iver Jørgensen fra Løgumkloster, der hidtil var været opført som saaret, er død paa et Feltlasaret.

Saarede.
Landmand Laurids Lausen fra Sønderby paa Kajnæs, der har været med i Kampen mod Øst, er ifølge “Dbp.” bleven saaret i begge Arme.

Forstærkningsreservist L. Kræmer fra Asserballeskov paa Als, der deltog i Krigen paa vestfronten, er ifølge “Fl.Av.” i den senere Tids heftige Kampe bleven saaret af en Haandgranat i Benet og ligger nu paa et Lasaret i Heidelberg.

Hans Dominikussen fra Uldbjerg ved Nordborg er ifølge “S.Z.” bleven let saaret. Han blev for længere Tids siden dekoreret med jernkorset.

Underofficer i Garden Andreas Justi, Søn af Postkonduktør Justi i Haderslev, er i Frankrig bleven saaret over Øjet af en Granatsplint. den 20-aarige Mand ligger ifølge “Dv.” nu i et Feltlasaret.

Otto Genz fra Gram, der er med i Krigen i Frankrig, er bleven temmelig haardt saaret i Munden af en Geværkugle.

Endvidere er Otto Rasmussen fra Gramby bleven saaret nede i Frankrig; han blev ramt af en Granatsplint i det ene Laar.

Paa Lasaret.
Gaardejer Hans Thomsen fra Damkobbel paa Kajnæs, der har været med i Øst og i den senere Tid har ligget syg paa et Lasaret i Vestfalen, ventes  ifølge “Dbp.” i disse Dage til Sønderborg Sygehus.

Savnede.
Garver Andersen i Badstuegade i Haderslev har i gaar fra Kompagniet modtaget Brev om, at hans 20 Aar gamle Søn, Vilhelm, er savnet. Brevet er dateret den 30. September. Vilhelm Andersen blev ifølge “Dv.” indkaldt som rekrut i Maj, blev uddannet i Haderslev og blev sendt til fronten i August. Man haaber, han er falden i Fangenskab.

I Fangenskab.
Arbejdsmand Hansen i Jernbanegade i Sønderborg har faaet Meddelelse fra Sønnen, der har været savnet siden sidste efteraar. Han er i russisk Fangenskab i Sibirien. Man kan forstaa, at Glæden var stor, da der endelig kom Livstegn fra den længe savnede Søn.

Gennem Røde Kors er der i disse dage til gaardejer Chr. Jørgensen paa Broballemark paa Als, kommen Meddelelse om, at Sønnen, der har været savnet siden i Slutningen af August, er i russisk Fangenskab. Nogen Efterretning fra Sønnen selv har Forældrene ifølge “Dbp.” endnu ikke faaet, saa man forstaar, at deres skrækkelige Uvished óm hans Skæbne er bleven afløst af stor Glæde. –  Den unge Jørgensen skal være sammen med flere unge Mænd fra Als Nørreherred, som forsvandt samtidig.

Fra Købmændene Joh. Meesenburg og Wenel samt Bonbonfabrikant A. Petersen fra Flensborg, der har været savnede i længere Tid, er det ifølge “Fl.N.” nu kommet Efterretning til deres Paarørende om, at de usaarede befinder sig i russisk Fangenskab.

Ejeren af Kafé “Blücher” i Flensborg, Woest, der var med i kampene i Galicien, har i længere Tid været savnet. I Gaar har hans Hustru ifølge “Fl.N.Z.” modtaget et kort fra ham med Meddelelsen om, at han er i russisk Fangenskab. Sammen med ham er Kapelmester Asendorf og Købmand Harry Gross fra Flensborg. De har det alle tre godt.

I den sidste Tabsliste meddeles, at Hans Jørgensen fra Skodborg, der hidtil har været opført som let saaret, er saaret og i Fangenskab.

Hjemme paa Orlov.
Maler August Fynsk, Søn af Politibetjent Fynsk i Aabenraa, der for nogen Tid siden i Rusland blev saaret af et Skud i det ene ben, kom i Gaar Aftes uventet hjem paa en 14. Dages rekreations-Orlov.

Degn og Lærer Schacht fra Vonsbæk, der den 10. August i Aar blev let saaret ved Narev i Rusland af et Skud i den venstre Underarm, er ifølge “S.Gr.” kommen hjem paa den 12 Dages Orlov.

Murer Holm fra Storegade i Haderslev, der i September blev saaret under Kampene i øst og har ligget paa Lasaret siden, er ifølge “Dv.” i Foregaars kommen hjem paa en 14 Dages Orlov. Holm har været med siden Krigens Begyndelse.

Fra Provinsen.

En russisk Fange, der i nogen Tid har hjulpet ved Landbrugsarbejdet i Gram-egnen, fik forleden under Tærskningen den ene Fod saa slemt knust, at den maatte amputeres. Han er i disse Dage afgaaet ved Døden paa Gram Sygehus og blev jordfæstet i Gaar.

4 tanker om “15. oktober 1915. Faldne, Saarede og hjemme paa Orlov”

 1. I refererer flittigt fra forskellige aviser, men aldrig direkte fra Dybbøl-Posten. Findes der ikke bevarede eksemplarer af Dybbøl-Posten fra den tid?
  Mine oldeforældre holdt Dybbøl-Posten og sendte af og til et eksemplar til deres søn ved fronten. I deres breve refereres der ofte til artikler herfra.

  1. Hej Arne
   Vores hovedkilder blandt aviserne er Ribe Stiftstidende, Hejmdal og Flensborg Avis.
   Ribe Stiftstidende var som bekendt en rigsdansk avis og kan derfor skrive friere end de danske aviser i Nordslesvig. Den har samtidig den fordel, at den samler og forkorter nyhederne fra alle de nordslesvigske aviser. Derfor har den været vores foretrukne aviskilde.
   Flensborg Avis har også leveret en del nyheder. De gamle numre helt tilbage til 1869 og frem til i dag er scannet og tilgængelige on-line, hvis man da har et abonnement på avisen. Én af avisens abonnenter, der også er frivillig hos os, har “plukket” nyheder herfra, når han har haft tid og overskud. De ligger dog beklageligvis ikke sådan, at de bare kan copy-pastes, men må udskrives og afskrives.
   Hejmdal udkom i Aabenraa – og er bl.a. tilgængelig på Aabenraa Bibliotek. Vi har en frivillig, der bor tæt på Aabenraa, og hun læser, affotograferer og afskriver artikler herfra, når hun har tid. Der ligger i øvrigt et meget fint komplet eksemplar af Hejmdal på Ravsted Lokalhistoriske Arkiv, så hvis der er nogen fra Ravsted og omegn, der læser dette og har lyst til at tage fat, så sig endelig til :-).
   Dybbøl Posten findes i en temmelig skrøbelig udgave på biblioteket i Sønderborg. Vi har ikke nogen frivillige i Sønderborg, der kigger på Dybbøl Posten.
   Leveringen af avisnyheder har været lidt ujævn hen over sommeren og efteråret, da vores frivillige har haft travlt, bl.a. med opgaver og eksaminer.
   Her fra oktober og fremefter har vi imidlertid fast to frivillige, der skiftes til at plukke nyt fra en uges aviser hver. Det bliver i hovedsagen Ribe Stiftstidende og Hejmdal.
   Statsbiblioteket er gået i gang med at scanne danske aviser – og det går stærkt! De har imidlertid truffet den beslutning, at sønderjyske aviser før 1920 ikke er “danske” og derfor ikke skal scannes. Det er for os naturligvis komplet uforståeligt, ikke mindst fordi vi her i landsdelen har en enorm lokal- og regionalhistorisk interesse – og aviserne faktisk bliver brugt!
   Vi har ingen planer om at inddrage Dybbøl Posten – med mindre der melder sig en frivillig, der vil påtage sig opgaven 🙂
   mvh
   René Rasmussen

   1. Hej René
    Dit svar gjorde, at jeg gik inde på Statsbiblioteket hjemmeside om digitaliseringsprojektet. Det fremgår at de har sat Hejmdal og Dannevirke på listen over mulige projekter. Så de har åbenbart skiftet mening. Link til siden her:
    http://blog.avisdigitalisering.dk/avistitler-2/

    Her er et link til de aviser der er digitaliseret:
    http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis

    Jyllandsposten fra 1914-1918 har en hel del artikler om verdenskrigen, så hvis nogen har lyst og tid er der nok at gå igang med.

    1. Hej Arne
     Ja, de er på listen over mulige kandidater – og uden angivelse af årstal (efter genforeningen i 1920 var de jo “danske”). Både Museum Sønderjylland og Sønderborg Bibliotek har gjort indsigelse mod den oprindelige fravælgelse, og det skulle glæde mig umådeligt, hvis de har taget indsigelsen til efterretning. Vi vil også meget, meget gerne have de tysksprogede aviser fra Sønderjylland før 1864 med. De er uomgængelige, når man skal beskæftige sig med vores regionale historie.
     mvh
     René

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *