18. februar 1919. Militær besættelse af afstemningsområderne eller ej?

Udenrigsminister Scavenius skrev den 18. februar 1919 til de danske sønderjyders politiske leder, H. P. Hanssen.

Ved Skrivelse af 10. ds., modtaget 13. s. M., har De meddelt Udenrigsministeriet, at der paa et Fællesmøde, som Den nordslesvigske Vælgerforenings Bestyrelse og Tilsynsraad afholdt i Aabenraa den 8. Februar 1919, af Tilsynsraadsmedlemmerne fra Flensborg og Mellemslesvig blev fremsat et Forslag til »Regler til Betryggelse af Valgfriheden i Flensborg og Mellemslesvig«, som derefter blev vedtaget i følgende Form:

Læse resolutionerner her https://denstorekrig1914-1918.dk/8-februar-1919-to-resolutioner-fra-den-nordslesvigske-vaelgerforening/

Idet De paa Vælgerforeningens Vegne har oversendt Udenrigsministeriet Forslaget, har De udtalt den Forventning, at Ministeriet vil fremlægge det paa Fredskongressen som et fyldigt Udtryk for de Ønsker, der næres af den danske Befolkning i Flensborg og Mellemslesvig.

Saaledes foranlediget tillader Udenrigsministeriet sig at henlede Opmærksomheden paa, at de i Den nordslesvigske Vælgerforenings Resolution af 17. November 1918, Punkt 3, indeholdte Regler for, hvilke Betingelser der bør kræves for Stemmeret ved den kommende Afstemning i Nordslesvig, lyder saaledes:

»Stemmeret har alle over 20 Aar gamle Mænd og Kvinder,
a. som er født og er hjemmehørende i Nordslesvig,
b. eller har boet i Nordslesvig i mindst 10 Aar,
c. eller er født i Nordslesvig, men udvist af de hidtilværende Magthavere.«

Ihvorvel det ikke i Resolutionen direkte udtales, at disse Regler ogsaa bør anvendes paa de tilstødende Distrikter i Mellemslesvig, har det vistnok været den almindelige Opfattelse, at Resolutionen var at forstaa saaledes, at de nævnte Regler eller deres Analogi (Slesvig i Stedet for Nordslesvig) ogsaa burde finde Anvendelse paa Distrikterne i Mellemslesvig, og det er disse Regler, der er blevet forelagt de associerede Regeringer.

Under disse Omstændigheder maa Udenrigsministeriet nære overvejende Betænkelighed ved nu for Flensborgs og Mellemslesvigs Vedkommende at fremlægge Stemmeretsregler, der i saa væsentlig Grad adskiller sig fra de allerede fremlagte, og man skal henstille, hvorvidt det maatte være muligt at tilvejebringe Overensstemmelse mellem Afstemningsreglerne for de to Omraader.

I Anledning af Udtalelsen om, at Afstemningsomraadet maa, for at en blandet Kommission kan betrygge et frit Oplysningsarbejde, besættes af neutrale Tropper mindst 6 Uger før Afstemningen finder Sted, og at samtidig den udøvende Magt bør fratages de hidtilværende Myndigheder, skal Udenrigsministeriet endvidere bemærke, at medens den danske Regering er af den Opfattelse, at der bør indsættes en blandet Kommission for at overvaage, at en for begge Nationer retfærdig Afstemning kan finde Sted, og at der til Raadighed for denne Kommission bør stilles tilstrækkelige Magtmidler til Hævdelse af dens Autoritet, nærer Regeringen store Betænkeligheder ved en militær Besættelse af Hensyn til Konsekvenserne, ligesom der fra tysk Side i saa Tilfælde eventuelt senere vilde kunne blive rejst den Indvending, at Afstemningen var foregaaet under Tryk.

Franz von Jessen: Haandbog i De slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *