22. februar 1919. Telegram fra gesandten i Paris til udenrigsministeriet

Den danske gesandt i Paris, Bernhoft, besvarede gårsdagens telegram med nedenstående svar.

Ledsaget af Clausen blev jeg om Eftermiddagen d. 21. kaldt til Møde hos K onferencens 5 Stormagters Komité. Mødet varede 1½ Time. Jeg har udviklet Spørgsmaalet i Henhold til mine Instruktioner og fremlagt følgende Paastande:

Den danske Regering tillader sig at anmode om:

  1. At Nordslesvigs Befolkning, betragtet som eet Afstemnings-Omraade, maa faa Adgang til saa snart som muligt at stemme Ja eller Nej, hvorvidt den ønsker at genforenes med Danmark;
  2. At de til Nordslesvig grænsende Distrikter af Mellemslesvig1, deri indbefattet Byen Flensborg, saafremt de selv udtaler Ønsket derom, maa blive kaldede til ved en særlig Folkeafstemning distriktvis at udtale sig om, hvorvidt de ønsker at genforenes med Danmark;
  3. At de nødvendige Betingelser for at sikre Afstemningens Frihed tilvejebringes ved Rømning af de tyske militære Styrker i de paagældende Egne og ved Indsættelse af en international Kommission til Forberedelse af Folkeafstemningen og til Ledelse af dens Gennemførelse.

Samme dag telegraferede Bernhoft til Udenrigsmin. i Fortsættelse af ovenstaaende:

Vi har fastsat Sydgrænsen fo r det Omraade, i hvilket vi har bedt om Afstemning, saaledes: Sydgrænsen af Tønder Amt, Syd om Sognene Hjoldelund, Oversø, Adelby og Munkbrarup.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *