22. februar 1919. Møde i Vælgerforeningen – uenighed mellem Hanssen og Christiansen

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

I Gaar Eftermiddags Telefonbesked fra Hanssen om at komme til Aabenraa i Dag. Paa. “Folkehjem” forelægger Hanssen Vælgerforeningens Bestyrelsesmedlemmer og mig en Skrivelse fra Udenrigsministeriet, som paataler det uheldige i Forskellen mellem Afstemningsvilkaarene for Nord- og Mellemslesvig og alvorligt henstiller kun at kræve Besættelse, hvis en blandet Kommission ikke kan sikre Afstemningsfriheden.

Lang Forhandling om  Besættelseskravet.

Jeg tillægger det stor Betydning, afviser Ændring. Befolkningen trænger til et ydre Udtryk for, at de gamle Tilstande er ophørte.

Hanssen: Vi maa ikke forlange mere end muligt. Vi faar ikke den danske Rigsdagsdelegation med til det!

Langt om længe gaar P. Grau og jeg ind paa at sætte: “Den danske Befolkning i Flensborg og- Mellemslesvig og vide Kredse i Nordslesvig anser en Besættelse for nødvendig.”

Hanssen, der ser paa Uret og vil køre i Avtomobil til Kolding, da Delegationen skal være i København i Morgen tidlig, vil ikke gaa med til en Udtalelse fra Vælgerforeningen mod det tyske Udvalgs Prøve-aftstemning, men samtykker i Indkaldelsen af et Vælgerforeningsmøde. Han fortæller i Samtalens Løb, at Landraad Bøhme [i Tønder, RR] har opsøgt ham for at faa ham med til en blandet dansk-tysk Kommission med en svensk Opmand som Styrelse i Afstemningstiden. Hanssen har kun lovet at forelægge Sagen for Vælgerforeningen, naar der forelaa et bestemt formuleret Forslag, men har ikke hørt mere til Sagen.

P.  Grau lægger Hanssen fast paa, at som Repræsentant for Vælgerforeningen ma han energisk forfægte Besættelseskravet i Paris, hvad han indrømmer.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *