22. februar 1919. Afstemningsreglerne vedtages i Vælgerforeningens bestyrelse

Om Den nordslesvigske Vælgerforenings Bestyresesmøde 22. Febr. 1919, hvori deltog Red. Ernst Christiansen, Flensborg, meddeler Protokollens Referat:

Da det danske Udenrigsministerium har ønsket enslydende Afstemningsregler for begge Zoner), enedes man om følgende Affattelse

  1. Stemmeret har alle over 20 Aar gamle Mænd og Kvinder, som er født og hjemmehørende i Sønderjylland nordfor Afstemningsgrænsen eller har haft fast Ophold i dette Omraade siden 1. Januar 1900.
  2. Stemmeretten udøves skriftligt under Former, som sikrer hver enkelts frie Viljesyttring. De hidtilværende Myndigheder maa ikke øve Indflydelse paa Afstemningen. I Flensborg og Mellemslesvig foretages Afstemningen kommunevis. 3. Afstemningsomraadet maa, mindst 8 Uger før Afstemningen foretages, være rømmet af de tyske Tropper. Samtidig indsættes der en blandet Kommission, som er udrustet med tilstrækkelige Magtmidler til at sørge for, at Oplysningsarbejdet kan foregaa frit og uforstyrret, saa at en retfærdig Afstemning kan finde Sted.

Da de hidtilværende Forvaltningsmyndigheder i stor Udstrækning mødes med Mistillid af den danske Befolkning, maa den udøvende Magt mindst 6 Uger, før Afstemningen finder Sted, fratages dem, naar det i Landkommunerne begæres af mindst 20 Vælgere, i Kredse [Amter] af mindst 200 Vælgere. Den danske Befolkning i Flensborg og Mellemslesvig og vide Kredse af Nordslesvig holder det for nødvendigt, at Flensborg og Mellemslesvig besættes af neutrale Tropper mindst 6 Uger, før Afstemningen finder Sted.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *