8. februar 1919. To resolutioner fra Den nordslesvigske Vælgerforening

På et møde 8. februar 1919 vedtog de dansksindede sønderjyders politiske organisation, Deb nordslesvigske Vælgerforenings Bestyrelse og Tilsynsraad, enstemmigt følgende to Resolutioner.

Den første udtaler om Flensborg:

“Vælgerforeningen fastholder ufravigeligt Kravet om, at Grænsespørgsmaalet maa løses paa Grundlag af Folkenes Selvbestemmelsesret.

Vi betragter det dog som givet, at Flensborg ikke udelukkes fra Danmark, inden den under frie Forhold har haft Lejlighed til at fremkomme med Tilkendegivelser, som derefter danner Grundlaget for Afgørelsen.”

Den anden stiller følgende “Forslag om Regler til Betryggelse af Valgfriheden i  Mellemslesvig”:

1. Stemmeret har alle over 25 Aar gamle Mænd og Kvinder, som er fødte og hjemmehørende i Sønderjylland, Nord for Afstemningsgrænsen eller har haft fast Ophold dér siden 1. Jan. 1900.

2. Stemmeretten maa udøves skriftligt under Former, som sikrer enhver Vælgers fri Viljesyttring. Afstemningen foregaar kommunevis.

3. Afstemningsomraadet maa, for at en blandet Kommission kan betrygge et frit Oplysningsarbejde, besættes af neutrale Tropper mindst 6 Uger, forinden Afstemningen finder Sted, og samtidig maa den udøvende Magt fratages de hidtilværende Forvaltningsmyndigheder.

4. Der maa drages Omsorg for, at den korte Frist før Afstemningen kan benyttes fuldtud, uden at Oplysningsarbejdet hindres af tekniske Vanskeligheder, i Forbindelse med den stærke Begrænsning af Samfærdselen, Mangel paa Papir, Kul o. s. v.

Franz von Jessen: Haandbog i De slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *