21. februar 1919. Ernst Christiansen i hektisk aktivitet for Flensborg og Danevirke

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

Samtaler og Forhandlinger sluger den ene Dag efter den anden. Aftenen og- Natten maa bruges til at skrive.

Den 12te opfordrer det tyske Udvalg til en Prøveafstemning, der skal binde de vaklende. Øjeblikkelig Indsigelse fra Mellemslesvigsk Udvalg ved Kundgørelser i de tyske Blade og et Flyveblad. I Dag telefonisk samlet Underskrifter paa et Krav om Indkaldelse af Vælgerforeningens Tilsynsraad.

Har først i Maaneden to Gange haft en Samtale med Socialistføreren P. Michelsen, der har været i Danmark med Valdemar Sørensen og paa Møder berømmet den danske sociale Lovgivning. Han tror ikke paa en Afstemning og bekræfter, at Nordslesvig er Byens vigtigste Opland.

Jeg søger ikke at paavirke ham, men at opnaa, at Socialdemokratiets
Ledelse giver fri Bane for begge Parters Oplysningsarbejde og ikke udsteder nogen Parole. Han finder dette meget berettiget: det er ogsaa hans Partis Mening.

I Dagene 18.-20. Februar er flere ledende danske Danevirke-Mænd her; der paa egen Haand har en Del Samtaler med Folk fra By og Land. Grosserer M. Hübsch opsøger mig første Gang.

14., 15., 17., 19. og- 20. Februar udsender vi Flyveblade, som oftest i 20,000 Eksemplarer, om Værftet, mod Slesvig-holstenerne, mod
Prøveafstemningen, til Arbejderne osv.

Det tyske Udvalg bruger ved sin Prøveafstemning Trusler mod
næringsdrivende og Beboere af Alderdomshjem.

Mellemslesvigsk Udvalgs Kontor, bestyret af J. M. Ferdinand,
har stadig vældigt Rykind som Oplysningskontor og besørger Udbredelsen af Flyvebladene.

H.P. Hanssen talte den 11te i Raadhushallen i København, nærmest
mod Flensborg; den 14de talte Peter Grau og Kloppenborg samme
Sted. Andre Steder i Kongeriget holder Hanssen, Nissen og Meningsfæller Møder mod Flensborg.

Den 18. Februar opsøger Peter Gad mig, der bebuder, at han vil besøge Hanssen og afbryde Forbindelsen med ham. Den 19de om Aftenen ringer Andr. Grau fra, Aabenraa, at Vælgerforeningens Aktionsudvalg har valgt ham ind i en Delegation til Paris som Repræsentant for Mellemslesvigerne, og at Afrejsen skal ske straks.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *