20. februar 1919. “Up ewig ungedeelt!” Skarp protest mod dansk krav på Nordslesvig

Som Deputeret i Nationalfors. i Weimar for Det slesvig-holstenske Landsparti (tidl. Bonde- og Landarbejder-Demokratiet) tilstillede Gdr. Detlef Thomsen, Vinnert, Forsamlingens Præsident følgende Skrivelse, dat. Weimar 20. Febr. 1919.

Da det ikke er mig muligt at opnaa Ordet i Tilslutning til Hr. Statsminister Grev Brockdorff-Rantzaus Ytringer vedrørende Selvbestemmelsesrettens Anvendelse paa Nordslesvig, saa ser jeg mig tvunget til at tilstille Dem en Protest, som er oversendt mig af mine Vælgere i Slesvig-

Holsten, med Anmodning om, at dens Ordlyd maa blive forelagt i den tyske Nationalforsamling. Det slesvig-holstenske Landsparti staar paa det ved det slesvig-holstenske Princip af 1460 lovede og i den slesvig-holstenske Frihedskamp 1848-51 mod dansk Erobrings- og Voldførelsesforsøg forsvarede Grundlag »up ewig ungedeelt«.

Det slesvig-holstenske Landsparti kræver derfor af den tyske Nationalforsamling:

  1. Den skarpeste Tilbagevisning af det danske Krav paa Nordslesvig, som er historisk, folkeligt og økonomisk fuldkomment uberettiget.
  2. Den skarpeste Tilbagevisning af alle andre Delingsplaner med Hensyn til det slesvig-holstenske Land.
  3. Er den tyske Nationalforsamling ikke i Stand til at garantere det slesvig-holstenske Lands fuldstændige Skadesløshed, saa kræver vi i fuldt Omfang og med alle politiske Konsekvenser Selvbestemmelsesretten for hele Slesvig-Holsten.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *