27. februar 1919. Den danske fredsdelegation afsejler til Paris

Den sønderjyske rigsdagsmand H.P. Hanssen skrev dagbog, da han som medlem af den danske fredsdelegation rejste til fredskonferencen i Versailles i 1919.

Fredsdelegationen bestod af 4 Repræsentanter for de fire store politiske Partier, Landstingsmand Alexander Foss for det konservative Folkeparti, Folketingsmand N. Neergaard for Venstre, daværende Forsvarsminister P. Munch for det radikale Venstre og Landstingsmand C. V. Bramsnæs for Socialdemokraterne, de hidtilværende nordslesvigske Repræsentanter for Sønderjylland, H. D. Kloppenborg-Skrumsager, Nis Nissen og H.P. Hanssen, samt Redaktør Andreas Grau som Medlem af Mellemslesvigsk Udvalg, dertil Etatsraaderne H.N. Andersen og E. Glückstadt som særlig sagkyndige i økonomiske Spørgsmaal.

Efter at der paa et Par forberedende Møder i Udenrigsministeriet var opnaaet Enighed om Behandlingen af det sønderjydske Spørgsmaal paa Fredskonferencen, fastsattes Afrejsen til Torsdag den 27. Februar 1919, Klokken 3 Eftermiddag.

Til den fastsatte Tid gik vi ombord i Ø.K.’s Motorskib “Fionia”.

Med dette Skib skulde jeg i August Maaned 1914 have foretaget en Rejse til Siam, men da jeg en Maaneds Tid for var paa Baldersbæk efter Indbydelse af Landstingsmand Holger Petersen for at modtage nyttige Vink vedrørende Rejsen, kom Østerrigs Ultimatum til Serbien, og dermed var jeg klar over, at Rejsen maatte opgives.

Etatsraad H. N. Andersen modtog os, bød os velkommen ombord, og anviste os selv vore Kahytter.

Klokken 3 stod vi ud af Frihavnen. Mens vi gik op ad Øresund, gav Etatsraaden os Reglerne for Maaltiderne og anviste os vore Pladser ved Bordet.

Ved 4½- Tiden passerede vi Kronborg. Det havde stormet stærkt i de foregaaende Dage, men nu var Stormen ved at lægge sig, og vi mærkede ikke videre til Søgangen, da vi stod ud i Kattegat.

Sønderjyske Årbøger, 1926.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *