Tag-arkiv: Julen

Thomas Kaufmann om nordslesvigere, julesange og julefred i 1914

Væver Thomas Jørgensen Kaufmann (1877-1971) fra Bovrup, Varnæs sogn, udgav en lang række artikler, kronikker og bøger med primært historisk og hjemstavnspræget indhold.

I efteråret 1914 begyndte Thomas J. Kaufmann at skrive breve til “Hejmdal” om oplevelserne med fronten. Her gengives et brev dateret 26/12-1914 og som blev bragt i Hejmdal den 05/01-1915:

Fra Felten.  Efterretninger fra Nordslesvigere.
Hoslagt følger Feltpostbrev Nr. 2 fra en nordslesvigsk Landeværnsmand, der efter at have gjort Tjeneste ved forskellige Kystbatailloner herhjemme for nogen Tid siden afgik til fronten. 

                                                                                        Fort S., den 26. Decbr. 1914.
Som I vil vide af mit sidste Brev, har jeg nu befundet mig en hel Maaned her ved Fronten i Nordfrankrig.  Vi kom hurtigere end ventet ud i Ildlinjen, men heldigvis har vort Kompagni intet Tab haft endnu.   Vi  er kun udsat for Artilleriets Ild, og de fleste Granater er jo heldigvis “Forbiere”.
Af de mange Breve fra vore kære nordslesvigske Kammerater i Felten, som har været offentliggjort i “Hejmdal”, vil I have set, hvordan Livet former sig for os her i Felten.  Det er jo intet Herrelevned, vi fører her, men trods alt er det store Flertal ved godt Humør.   Og Nordslesvigerne er i Grunden gennemgaaende helstøbte Mænd; de er altid ved godt og frejdigt Mod, der opfyldte af Pligttroskab, som deres Foresatte ogsaa stedse paaskønne, og saa er de ogsaa præget af Alvor.   Den Egenskab, der ellers betegnes som jydsk Stædighed, viser sig her som Mod og Beslutsomhed, noget som vi jo allerede har hørt og set flere Eksempler paa under dette Felttog. Og Nordslesvigerne bindes sammen her i Felten, saa fast som aldrig før.  Kammeratskabet mellem Nordslesvigerne er noget, som næsten bliver misundt os af de øvrige.
Naar jeg her giver denne korte Karakteristik af vore Brødre i Felten, saa vil jeg ingenlunde rose dem paa de øvrige Soldaters Bekostning, men blot saa sandhedstro som muligt meddele, hvordan vore nordslesvigske Brødre er som Krigere.

Der har ellers i de sidst Par Uger hvilet en ejendommelige Stemning over Nordslesvigerne her; Julen stod jo for Døren, og Tanken drog derfor ofte paa Langfart til vor kære Hjemstavn.
Aaa, hvor ofte har Jonas Lies Sang ikke ringet for vore Øren!

                      “Ind under Jul, hvor er det trist!”

Men saa har man ogsaa gaaet og nynnet på gamle Boyes Vers.

                      “Lad Solen korte af sin Vej,
                      og Natten vokse til,
                      Guds Vældes Arm forkortes ej,
                      hans Visdom for ej vild”.

Det er underligt, som man gaar og øser af den rige Skat, vi ejer i vore dejlige Salmer og Sange,  Det er en Rigdom, som aldrig svinder, og dobbelt stor er denne Rigdom for dem, som er velsignet med Sangens Gave.
I Forgaars oprandt Juleaften, vi traadte om ved Klokken 5 an til Appel, Kaptajnen holdt en kort Tale, under hvilken flere af de gamle Soldater stod med Taarer i Øjnene, og saa blev Julegaverne fordelt blandt Kompagniet.  Altsammen Gaver, som var sendt til os til Julefesten, de fleste fra Kiel, det store Flertal af Mandskaberne er fra Kiel.  Derefter gik vi ind i de tætbelagte Kassematter, hvor der var pyntet op med Gram og smaa Juletræer.
Vi Nordslesvigere satte os tæt sammen i en Klynge, Pladsen var jo kneben, og saa sang vi vore dejlige Julesalmer, alt mens man spillede paa Tromme og sang Soldatersange ved siden af os.  Da vi var til Ende med Julesalmerne, sang vi andre “Tænk naar en Gang, den Taage er forsvunden” og “Saa langt, saa langt rækker Tanken frem, til gamle Mor og mit Barndomshjem“.  Særlig denne Sang greb os dybt, hver tænkte paa sine Kære derhjemme. Men ved Tanken om dem derhjemme blev Sindet ogsaa saa underlig roligt og fredeligt stemt. En stemte i med “Og Kjesten og jeg“, og Selskabet sang ogsaa denne Sang med Liv og Lyst; det hele var saa hjemligt og hyggeligt.  Vi sluttede saa med en af vore dejlige Aftensange, og hver søgte sit Leje.  Vi havde Orde til at holde os rede til hurtig Udrykning den Nat, i Fald der foretoges et fjendtligt Angreb.  Der var vist ingen af os, der lagde sig til Hvile den Nat uden at have sendt en stille Bøn til Julens Herre og bedt ham om at sende Fred paa Jorden.  Saa sov vi saa roligt og trygt, som laa vi hjemme i vor Families Kreds og ikke nogle Hundrede Meter fra Fjendens Skyttegrave.

Julemorgen var jeg oppe Kl. 5 for at forrette min Tjeneste i Køkkenet.  Det var bleven stille, stjerneklart Frostvejr, og jeg studsede, stod som forstenet, ikke et eneste Skud hørtes. Lydløs Stilhed over hele Slaglinjen saa vidt jeg kunde høre!  Opad Dagen kom nogle af vore Folk og fortalte aandeløst om noget højst mærkeligt, de havde været nede i vore Skyttegrave, og ingen af Parterne løsnede et Skud.  Englænderne spillede Fodbold oven for deres Skyttegrave, man raabte over til hinanden og enkelte besøgte endog Modstanderne i deres Skyttegrave.  Stiltiende var man bleven enige om at holde Julefred. Det var som i Selma Lagerløfs Legende om “Juleroserne”, Julefreden havde sænket sig over den blødende Jord.
Jeg havde bagt Pandekager hjemme, og høstede af Kammeraterne megen Anerkendelse for denne min Ydelse paa Madlavningens Omraade.  Juledag forløb saa fredeligt og idyllisk her i Fortet.
Anden Juledag var vort Kompagni atter paa Skansearbejde. Først paa Dagen hørtes endnu ingen Skydning, men lidt op ad Formiddagen saa man en Flyver kredse hen over vore Hoveder, og det varede ikke længe, før Kanonerne atter tordnede, og Granater fløj hid og did, Julefreden var til Ende.
Nu gaar vi atter de kedsomme Dage i Møde, alligevel taknemmelige for den Julefred vi har haft. Vi haaber stedse at kunne vende hjem til vor kære Hjemstavn, inden vore Bøgetræer grønnes. Men indtil Gensynets Dag vil vi holde Humøret oppe og ikke tabe Modet.

Vor Skæbne ligger i Guds Haand, intet Haar krummes paa vort Hoved uden hans Vilje.                                                                                          Th. K.

24. december 1918. H.C. Brodersen oplever juleaften i fangenskab. “Der er Stemning, men ikke Julestemning”

Senest ændret den 4. december 2020 8:46

H.C. Brodersen fra Nordborg har vi fulgt siden mobiliseringen 1. august 1914. Han blev indkaldt til sit regiment, Füsilierregiment ”Königin” Nr. 86, fra efteråret 1915 til foråret 1916 var han i Leib-Kompagni 118, og efter en periode på lazaret kom han til Regiment 186, 2. kompagni.

I  Aften  staar  Humøret  noget  højere.  Der  er  kommet  Pakker  hjemmefra,  og  ikke  mindst  fra  Gymnastikdirektør  N . H . Rasmussens  beskikkede  „Gudmødre”. 

Vi har  faaet  Penge  og Barberkniv,  og  til  i  Aften  har  vi  besørget  et  Par  enkelte Flasker  „Vin  blanc”,  som  vi  særlig  har  kastet  vor  Kærlighed  paa.  Der  er  Stemning,  men  ikke  Julestemning.  Der  bliver  sunget,  men  ikke  Julesalmer.

 

25. december 1917 – Milert Schulz: “Ja meine lieben wir Ihr wohl denken könnt waren meine Gedanken gestern Abend natürlich zu Hause…”

Senest ændret den 27. december 2017 12:07

Milert Schulz arbejdede i Løgumkloster, da han blev indkaldt omkring årsskiftet 1915/16. Det meste af 1916 tilbragte han i garnison i Ostpreussen, men i november blev han sendt til Makedonien.

Den 25.12.17.

Meine lieben Eltern u. Geschwister!

Gottes Friede zum Gruss.

Für erhalten Briefe vom 13. u. 17.12. sowie Diddes Karte vom 14. u. Olgas vom 15. sage ich Euch allen meinen besten dank.

Weihnachtsabend haben wir ja den überstanden. Unser Festessen bestand aus Dörrgemüse ohne Fleisch u. Kartoffel dazu habe ich 3 Stück trockenes Brot gegessen u. I Tasse Punsch u. heissen Tee. Also könnt Ihr Euch wohl vorstellen dass es nicht so besonders gewesen ist.

Ihr habt sohl Brant u. dergl. gegessen. Dann kam die Kantine. Da haben wir ein paar Cigaretten, Cigarren u. 1 Flasche Bier gratis bekommen. Gekauft haben wir 1 Flasche Wein. Dann kam die Weihnachtsbescherung. Jeder Mann bekam fast ein Paket. In meinem war 1 pund Honig, 1 Mundharmonika 1 Bartbürste – 20 Cigaretten 5 Cigarren u. ein paar Wallnüsse. Dieses war unsere ganze Weinachtsfreude.   

Der Honig u. diese Sachen ist eine Weihnachtsbescherung der Heersverwaltung. Aber ich glaube es kommen noch noch Liebesgaben von der Stadt Allenstein wo unser Regiment in Garnison liegt. Ja meine lieben wir Ihr wohl denken könnt waren meine Gedanken gestern Abend natürlich zu Hause u. die Euern wohl in Mazedonien. Aber in Stillen habe ich auch meine Weihnachten gefeiert u. der Herr hat mir das Fest auch hier draussen reichlich gesegnet. Euch ist heute der Heiland geboren”

Das Wort hat doch noch immer seinen alten lieben Klang. trotz Krieg u. Allem. Der Herr gebe dass wir nächstes Jahr das liebe Weihnachtfest in Ruhe u. Frieden feiern dürfen. Gestern hatte ich noch bei der Post ein Paket von Tante Mie aus Düppel u. 1 Breif von Kousine Methe aus Bredebro. Sonst ist hier alles wohl, der Franzmann ist auch ziemlich ruhig.

Sei denn recht herzl. Gegrüsst u. geküsst von mir Euer Sohn u. Bruder

Milert.

(Breve i privateje)

20. december 1917 – Milert Schulz: “Wir liegen immer noch in Stellung und wie ich gehört habe werden wir auch Weihnachten und Neujahr hier feiern”

Senest ændret den 27. december 2017 12:07

Milert Schulz arbejdede i Løgumkloster, da han blev indkaldt omkring årsskiftet 1915/16. Det meste af 1916 tilbragte han i garnison i Ostpreussen, men i november blev han sendt til Makedonien.

Den 20.12.17.

Meine lb. Eltern u. Geschw.!

Eure lieben Briefe vom 8. U. 9.12. habe ich vorgestern dankend erhalten. Ich habe es noch immer recht gut hir. Wir liegen immer noch in Stellung und wie ich gehört habe werden wir auch Weihnachten und Neujahr hier feiern. Mitte Januar werden wir denn wohl fortmachen. Mir ist es auch lieber das wir Weihnachten noch hien bleiben, dann haben wir doch noch wenichstens Ruhe oh wir denn auch in Stellung liegen. Wir werden ja so wie so nicht viel davon merken, aber geistig gesehen ist es ja auch egal wo man das liebe Fest feiert. Der Herr kann u. wolle es auch für uns hier draussen segnen. Zeitlich gesehen wäre es ja schöner gewesen wenn man hatte zu Hause sein können. Aber davon lässt sich ja nun nichts ändern. Hoffentlich sind wir aber nächstes Jahr zu Hause.

Ihr müsst mir ein augenblick entschuldigen ich muss jetzt Kaffe kochen die Uhr ist schon ¼ vor 4 Uhr. So jetzt kann ich wieder etwas schreiben solange bis das Wasser kocht. Wir trinken aber kein Roggenkaffe sondern Bohnenkaffe mit ersten vor langerweile was tun sollen. Morgens um 9 oder 10 Uhr stehen wir auf. Dann wird “Toilette” gemacht, dann wird um 11 Uhr Kaffe gekocht u. Gefrühstückt. Dann trödelt man die Zeit so hin bis 4 Uhr dann wird wieder gegessen. Um ½ 7 Uhr kommen dann die Tragtiere mit dem Mittagsessen, gleichzeitig bringen sie auch die Postsachen mit.

Dann wird noch um 7 Uhr Mittaggegessen und zum Schluss wird denn eine Cigarette angesteckt und die Post gelesen. Und so geht es jeden Tag. Da könnt Ihr Euch wohl vorstellen wie langweilig das wird. Na lieber diese Langeweile als in Granatfeuer zu liegen.

So nun kocht mein Wasser, jetzt wird aber einen feinen Mokka gebrüht. Ah, dass richt schon so Appetittlich wollt Ihr nicht eine Tasse mittrinken? Milch habe ich aber nicht. u. Kuchen auch nicht aber ein paar geröstete Stullen Brot kann ich Euch geben. Ja Ihr dankt wohl schön, ich würde ja auch schön danken wenn ich zu Hause sein konnte. Aber nur immer mit frischem Mut weiter einmal muss doch der Friede kommen. Also in 4 Tagen feiern wir denn Weihnachten aber wenn Ihr diesen Brief in die Hände habt ist wohl schon Neujahr vorbei.

Sei denn recht herzl. gegrüsst von mir Euer Sohn u. Bruder

Milert.    

(Breve i privateje)