30. december 1918. Den nordslesvigske Vælgerforening vedtager tre resolutioner

De dansksindede sønderjyders politiske organisation, Den nordslesvigske Vælgerforening, vedtog på sit bestyrelses- og tilsynsrådsmøde den 30. december 1918 følgende tre resolutioner i anledning af Mellemslesvigsk Udvalgs resolution den 17. december:

Første Resolution

Efter at Ententen har sejret, og Tyskland har antaget Wilsonprogrammet som Grundlag for Verdensfreden, betragter vi vor Hjemstavns nær forestaaende Adskillelse fra Tyskland og Genforeningen med Danmark som en Kendsgerning. Skønt vi endnu er tyske Statsborgere, og som saa- danne fuldtud berettigede til at deltage i Valgene til den tyske Nationalforsamling, betragter vi det dog under disse Forhold som urigtigt at øve Indflydelse paa det tyske Folks indre Anliggender. Vi opfordrer derfor alle danske Sønderjyder til at afholde sig fra Deltagelse i de forestaaende Valg til Nationalforsamlingen.

Anden Resolution

Idet vi slutter os til det Standpunkt, som den danske Rigsdag har indtaget til den os af den danske Udenrigsminister i Svaret paa vor Henvendelse meddelte Resolution af 23. Okt. 1918, udtaler vi paa ny:

Grænsespørgsmaalet løses paa Grundlag af Folkenes Selvbestemmelsesret under betryggende Garantier for dens frie Udøvelse.

Tredje Resolution

Idet den nordslesvigske Vælgerforenings Bestyrelse og Tilsynsraad paa ny har fastslaaet en Løsning af Nationalitetsspørgsmaalet i Sønderjylland paa Grundlag af Folkenes Selvbestemmelsesret som svarende baade til Ret og Billighed for begge Parter og som stemmende overens med de Anskuelser, der næres af det store Flertal indenfor den sønderjydske Befolkning, udtaler den samtidig følgende:

1. Vi nedlægger en skarp Protest imod, at man fra de tyske Magthaveres Side i Mellemslesvig søger at hindre den derværende danske Befolkning i, gennem en fri Udøvelse af Forsamlings- og Petitionsretten, at skabe Grundlaget for en fri Afstemning.

2. Vi fastslaar, at gennem ovennævnte Fremgangsmaade fra tysk Side er Selvbestemmelsesretten foreløbig gjort illusorisk for det danske Mellemslesvigs Vedkommende.

3. Vi henstiller til den danske Regering, naar den varetager vore Interesser ved Fredskonferencen, at gøre opmærksom paa, at den danske Befolkning i Mellemslesvig under disse Forhold ikke kan haabe paa at opnaa sin nationale Ret ved en Afstemning.

Franz von Jessen, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *