15. september 1917. “og alle Marke blev til Kirkegaarde”

Familien Gørrigsen på Broagerland fik i april 1917 besked om, at sønnen Lorenz var faldet på Vestfronten. Hans søster Maria reagerede på det ved at se syner og høre stemmer, som hun anså for åbenbaringer fra Gud om, at Lorenz endnu var i live.

Jeg saa, hvor der blev en Bro lagt fra Angel og over til os, og der
saa jeg lig[esom] et Dyr med 2 Vinger ud til hver Side, som kom
over Broen.Læs videre

15. september 1917. Claus Eskildsen på vestfronten: “Glemt, inden tre Aar er omme, — det er »Fædrelandets Tak!«”

Claus Eskildsen var seminarielærer i Tønder. Han gjorde krigstjeneste som underofficer på skrivestuen ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 266. Efter en stund ved Verdun kunne Eskildsen og hans regiment endelig trække sig tilbage igen. Denne gang mod Vouziers

Vi marcherer nordpaa, med Verdun i Ryggen.

Vejene er indrammet af Soldatergrave fra 1914. Paa mange staar der ikke engang et Navn.Læs videre

14. september 1917. Hans Hostrup hjemme på orlov – og over Kongeåen

Hans Hostrup, Egebæk ved Hviding, havde som teenager i 1915 hjulpet desertører over grænsen til Danmark. I 1916 blev han indkaldt til Fodartilleriregiment Nr. 15 i Graudenz, og i efteråret 1916 sendt til fronten på Balkan. Her tilbragte han det meste af 1917 ved fronten i Makedonien nær Gevgeli. I august 1917 blev han imidlertid syg af malaria og kom på lazaret.… Læs videre

14. september 1917. Frederik Tychsens batteri trækkes ud af kampene

Artilleristen Frederik Tychsen fra Agerskov var i august-september indsat ved fronten ved Ypres i bataljon 407.

Den division, vi tilhørte, havde imidlertid lidt så store tab, at den skulle ud af frontlinjen og tilbage i ro, dvs. til en eller anden by langt bag ved fronten.

For at komme tilbage i ro skulle en division først have tab af mandskab og heste – 70% døde, sårede og syge.Læs videre

13. september 1917 – Fra Efterretningssektionens journal: “uhyre lange Tog”

Under verdenskrigen indsamlede det danske militær løbende oplysninger fra Sønderjylland. De blev samlet af Generalstabens Efterretningssektion og løbende indført i en journal. Oplysningerne kom fra mange forskellige kilder, og var af svingende pålidelighed, og de kan derfor ikke uden videre tages for pålydende.

Detachmentet mod Fcia.
Det Rytteri, der hidtil har ligget i Egnen om Haderslev, og hin styrkes anslaas til 2 Regimenter med i alt henved 2000 Ryttere, er 11/9 17 afgaaet sydpaa i to, som det hedder ”uhyre lange Tog”.Læs videre

13. september 1917. 86’erne i parade for Kronprins Rupprecht

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 blev kaldt et “danskerregimentet”, fordi usædvanligt mange sønderjyder gjorde krigstjeneste i det.

Da Flandern-kampene klingede en smule af i slutningen af august og begyndelsen af september, fik regimentet en kort galgenfrist.

Landskabet var helt fladt, kun afbrudt af alléer. Trægrupper og parker, landsbyerne, som var spredt i aflange bebyggelser, var rene og venlige, kvartererne gode.… Læs videre

12. september 1917. Claus Eskildsen ved Verdun: “Jeg skal ikke hver Dag sætte Livet paa Spil for nogle Underskrifters Skyld.”

Claus Eskildsen var seminarielærer i Tønder. Han gjorde krigstjeneste som underofficer på skrivestuen ved Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 266. Opholdet i Brandeville nær Verdun var et farligt foretagende, både for soldater og officerer.

Regimentet trækkes atter frem, og vi sidder i Brandeville. Jeg ligger hver Dag 4—6 Timer i min Gig paa Landevejen. Det er besværligt: Vejene er stopfulde af Kolonner og marcherende Tropper.Læs videre

12. september 1917. I engelsk krigsfangenskab

Hans Peter Schmidt fra Aabenraa blev taget til fange af englænderne i juni 1917. Han kom efter nogen tid til Feltham-lejren

I den første Tid af mit Fangenskab, inden jeg kom til Feltham-Lejren, var jeg sammen med de tyske Krigsfanger sat til at losse frosne Kreaturkroppe fra Damper i fransk Havn. Kosten var saamænd ret god, men dog lidt ensformig i Længden, og vi kunde ønske os lidt af alt det megen Kød, vi baksede rundt med.Læs videre

12. september 1917 – Fra Efterretningssektionens journal: “4 x 18 cm lange Kanoner”

Under verdenskrigen indsamlede det danske militær løbende oplysninger fra Sønderjylland. De blev samlet af Generalstabens Efterretningssektion og løbende indført i en journal. Oplysningerne kom fra mange forskellige kilder, og var af svingende pålidelighed, og de kan derfor ikke uden videre tages for pålydende.

Okdoen E-Sektion. (tilintetgøres).
1. Paa Genner Mark, N.f. Smedegaard, staar 4 x 18 cm lange Kanoner.Læs videre

Digt: “Fjernt har dine sønner, Danmark, faret fra din stavn”

Ved slutningen af Første Verdenskrig blev nedenstående digt kendt og udbredt. Ingen vidste, hvorfra det stammede. Mange gættede på, at det måtte være skrevet af en sønderjysk krigsdeltager.

Fjernt har dine sønner, Danmark, faret fra din stavn.
Der er ristet danske runer i Piræus’ havn.
Brede bautastene knejser end på Skotlands vang,
og i lejet nynner Seinen på en nordisk sang.Læs videre

Video: Dansksindede sønderjyder i Første Verdenskrig. Eksamensvideo i historisk metode

De to historiestuderende fra Aarhus Universitet, Emil Mose Gravgaard og Kristian Hulmose Nørgaard har fremstillet denne videofilm som led i deres eksamen i Historisk Metode (Kildekritik).

Den tager udgangspunkt i det store Marselisborgmonument i Aarhus over faldne danske i Første Verdenskrig. De to historiestuderende benytter sig bl.a. af Mikael Steffensens breve.

Læs Mikael Steffensens – og mange hundrede andre sønderjyske krigsdeltageres breve her: LitteraturLæs videre

11. september 1917. På “Druckposten” bag Vestfronten

Andreas Jensen, Frifelt. gjorde krigstjeneste på Østfronten, hvor han i 1915 blev såret. Efter endt ophold på lazarettet blev han erklæret “G.V.” – det vil sige anvendelig til garnisonstjeneste. Han blev vagtmand ved Krigs-Arb.-Batl. 82 i Prekullen i en stor Krigsfangelejr i Kurland. Ved juletid 1916 blev han overflyttet til en fangelejr ved Sedan på Vestfronten.… Læs videre

10. september 1917. K. Tastesen på Balkan: “Rumænerne veg nu over hele Linjen …”

Füsilier K. Tastesen gjorde krigstjeneste i Vestpreussisk Infanteriregiment 148, 11. Kom. 5. Gruppe på vestfronten, østfronten og Balkan. I juli blev han overført til Infanteriregiment 59, der lå i Rumænien.

Nu var vi i Ro til den 10. September. Da havde Tyskerne faaet Mængder af Kanoner, Ammunition og Folk transporteret op paa Bjerget, og nu skulde der gøres et nyt Forsøg.Læs videre

10. september 1917. »bareste jeg kunde skrive Hjem, at jeg kunde faa nogle gode Klæder, thi jeg længes meget efter mine kjære Hjemme.«

Familien Gørrigsen på Broagerland fik i april 1917 besked om, at sønnen Lorenz var faldet på Vestfronten. Hans søster Maria reagerede på det ved at se syner og høre stemmer, som hun anså for åbenbaringer fra Gud om, at Lorenz endnu var i live.

Jeg saa min Broder, hvor han var ved at slaa en Vogn sammen.Læs videre

10. september 1917 – Ribe Stiftstidende:

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Under den civile hjælpetjeneste

Paa Als staar betydelige værdier paa spil i denne tid for landmændene paa grund af mangelen paa dyrlæger. N. J. Dau i Hagenbjerg [Havnbjerg], der gennem en lang aarrække med dygtighed har bestridt en stor dyrlægepraksis i Nørreherred, er ifølge Flensborg Avis bleven indkaldt til civil hjælpetjeneste i en alder af 58 aar og arbejder med skovl og spade ved Vestbanen.Læs videre

10. september 1917. “Ved de allerede Faldnes dyrebare Blod og ved de endnu for vort Fædreland kæmpende Sønners elskede Liv …”

Rigsdagsmand H.P. Hanssen førte under krigen dagbog. I september 1917 var han hjemme i Sønderjylland.

Aabenraa d. 10. September 1917

I en Mængde tyske Byer udfoldes der i denne Tid en meget stærk Propaganda for at faa Folk til at aflægge det saakaldte Guldløfte, der lyder saaledes:

„Ved de allerede Faldnes dyrebare Blod og ved de endnu for vort Fædreland kæmpende Sønners elskede Liv forsikrer og lover jeg paa Ære og Samvittighed, at der ingen Guldpenge findes i min og mine Slægtninges Besiddelse, og at jeg ogsaa senere hen til Krigens Ende vil bringe ethvert Guldstykke, der eventuelt endnu kommer i min Besiddelse, til Omveksling ved de offentlige Kasser.”Læs videre

9. september 1917. Peter Poulsen hos venner i Ostende

Peter Poulsen var 43 år, da han blev indkaldt i november 1916. Hans unge kammerater gav ham kælenavnet “Kompagni-bedstefar”. I  februar 1917 gik det til Vestfronten, hvor han blev tildelt IR357. Efter at have været indsat ved Ypres fik han i august en tjans som kusk. Han var privat indkvarteret i Ostende og knyttede venskab med sine belgiske værter.… Læs videre

9. september 1917. Ugens kampe fra The Great War

Youtube-kanalen The Great War bringer hver uge en oversigt over den forgangne uges kampe i Første Verdenskrig. Vært er historikeren Indiana Neidell.

Denne gang handler det navnlig om den tyske erobring af Riga i Letland (Det russiske Riges 4. støres by) – med artilleriledelse af Georg Bruchmüller (kendt som “Durchbruchmüller”). På den russiske hjemmefront fortsætter urolighederne med bolsjevikkerne i en stadig mere fremtrædende rolle.… Læs videre

”En samling altforglemmende mennesker hensat i dyrisk råhed”

Sønderborg Slots kommende årbog handler om de mange historiemalerier, man kan se i udstillingerne. Ét af dem har vi vist flere gange her på siden – men hvad er historien bag billedet? Vi bringer her en smagsprøve fra den kommende bog.

”En samling altforglemmende mennesker hensat i dyrisk råhed.” Stormangreb på Vestfronten under Første Verdenskrig

Af René Rasmussen

Ukendt maler, ukendt år (1918-1939).… Læs videre

8. oktober 1917. “Den lystige Enke” var både enke og lystig

P. M. Christensen, Blans, gjorde krigstjeneste på minestrygerne. Det var for det meste en behagelig tilværelse.

Sidst i September blev jeg afkommanderet for at være med til at hente en ny Baad i Hamborg. Det viste sig, at jeg atter var heldig, idet jeg slap fri for at være med til Minestrygningen omkring Øsel og Dagø i Rigabugten, som Flotillen var med til i Oktober Maaned, da disse Øer blev indtaget.Læs videre

Bogen “Sønderjyderne og Den store Krig 1914-1918” – anbefales hermed!

I 2006 udgav Historisk Samfund for Sønderjylland bogen Sønderjyderne og Den Store Krig 1914-1918 redigeret af Inge Adriansen og Hans Schultz Hansen.

Bogen blev med 12 forskellige tema-historier om krigens mange aspekter hurtigt standardværket om landsdelen og den Første Verdenskrig.

Som optakt til markeringen af 100-året for krigens slutning i 2018 udsendes den nu i et nyt oplag.… Læs videre