Tag-arkiv: guld

10. september 1917. “Ved de allerede Faldnes dyrebare Blod og ved de endnu for vort Fædreland kæmpende Sønners elskede Liv …”

Rigsdagsmand H.P. Hanssen førte under krigen dagbog. I september 1917 var han hjemme i Sønderjylland.

Aabenraa d. 10. September 1917

I en Mængde tyske Byer udfoldes der i denne Tid en meget stærk Propaganda for at faa Folk til at aflægge det saakaldte Guldløfte, der lyder saaledes:

„Ved de allerede Faldnes dyrebare Blod og ved de endnu for vort Fædreland kæmpende Sønners elskede Liv forsikrer og lover jeg paa Ære og Samvittighed, at der ingen Guldpenge findes i min og mine Slægtninges Besiddelse, og at jeg ogsaa senere hen til Krigens Ende vil bringe ethvert Guldstykke, der eventuelt endnu kommer i min Besiddelse, til Omveksling ved de offentlige Kasser.”

Den, der aflægger Guldløftet, skal aflevere en skriftlig Erklæring,
naar han næste Gang afhenter sine Brødmærker. Han vil da faa sit Navn indføjet i „Kommunens Æresbog”, som skal opbevares i Kommunens Arkiv. De, der ikke aflægger Guldløftet, vil derimod faa deres Navne indførte i „den sorte Liste”, som vil blive offentlig bekendtgjort. „Derfor,” hedder det i Opfordringen, som er bleven mig tilsendt, „herut med det sidste Guldstykke, for at De kan underskrive paa ærlig Vis og blive indført i Kommunens Æresbog!”

H.P.  Hanssen: Fra Krigstiden

9. juli 1917 – Ribe Stiftstidende: den sidste guldskilling!

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Op med den sidste guldskilling!

Til Hejmdal skrives følgende fra Augustenborg: Arbejdet for at forøge Rigsbankens guldbeholdning fremmes for tiden meget energisk her i kommunen. I disse dage har alle selvstændige kommunemedlemmer saaledes modtaget et cirkulære, som lyder saaledes i oversættelsen: Paa alle sider forelægges nedenstaaende løfte for familiefædrene og de enligtstaaende personer til underskrift. Det er en æressag for vores kommune, at ingen nægter sin underskrift. Saaledes opfordres ogsaa de herved til at underskrive guldløftet og ved den næste brødkortuddeling at levere det tilbage til deres brødkortuddelingssted. Efter 14 dages forløb fastslaas der officielt, hvem i vor kommune, der har underskrevet, og hvem ikke. Navnene paa dem, der har underskrevet, indføres i den af professor Kamps projekterede Ehrensbuch unsere Gemeinde (vor kommunes æresbog), der skal opbevares i stedets arkiv til varigt minde om den store tid. Hvem der ikke underskriver, hans navn indføres i Die Schwarze Liste (den sorte liste) og bekendtgøres offentligt.  Derfor ud med det sidste guldstykke, paa det at man kan underskrive paa ærlig maade og blive optagen i kommunens æresbog. Guldpenge modtages om dagen af ethvert postkontor og enhver offentlig kasse, og disse udbetaler herfor det samme beløb i andre penge. Men om aftenen, efter mørkets frembrud, er de stedlige gejstlige villige til paa en lidet iøjnefaldende maade at modtage og indveksle guldpenge.

Høstorlov

For i aar at sørge for en hurtig afgørelse af ansøgninger om høstorlov indtil 4 uger har Krigsministeren anordnet en simplificering af den vej, saadanne ansøgninger skal gaa. Ansøgninger af denne slags skal for fremtiden indsendes til kommunemyndighederne (kommuneforstander, borgmester, magistrat). Kommuneforstanderen sender efter at have afgivet sit skøn ansøgningen videre gennem amtsforstanderen til krigsøkonomistedet, der andrager om orlovstilladelse hos den kompetente troppeafdeling.

Faldne

Enke Anna Roud i Skærbæk har faaet meddelelse om, at hendes søn Laurids 26. juni er død paa et feltlazaret.

I tabslisten meddeles der, at Peter Hansen fra Nybøl ved Jordkær er død af sygdom.

Saarede

Christian Thomsen, svigersøn af landmand Ch. Bonde i Sønderby paa Kegnæs, er bleven saaret ved den franske front. Christian Bonde har mistet to sønner i krigen.

I fangenskab

I tabslisten meddeles, at Asmus Christiansen fra Felsted, som var savnet, er i fangenskab.

Albert Buchholzs hustru i Vilsbæk ved Holebøl har modtaget meddelelse om, at hendes mand er i fransk fangenskab.

Peter Hansen fra Skodsbøl, Lorenz Jørgensen fra Fogderup, hans Langholz fra Stenderup (?), Siegfried Lorenzen fra Alslev og Jes Jørgensen fra Kjestrupskov er i fangenskab.   

14. oktober 1916 – Ribe Stiftstidende: omprægning af tyske guldmønter

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Omprægning af de tyske guldmønter

I et tysk blad meddeles ifølge Hejmdal, at da nu den største del af de i omløb værende guldmønter menes at være strømmede tilbage til Rigsbanken, saa kun en ganske ringe mængde er i handel og vandel eller er gemte hen, vil man begynde med at ompræge guldet. De nye guldmønter skal allegorisk minde om jerntiden. Foruden 10- og 20-markstykkerne skal der ogsaa udmøntes 50-markstykker. Man haaber, at hele omprægningen vil være færdig ved begyndelsen af næste aar.  Efter denne tid mister de endnu i privatejendom værende rigsguldmønter deres omløbsværdi. Udkastet til den nye prægning skal i kunstnerisk henseende være fremragende udført og i det væsentlige adskille sig fra den tidligere prægningsform. 

 

Faldne

I tirsdags modtog frk. Cathr. Feddersen paa Bajstrup Mark efterretning om, at hendes forlovede Frederik Mathiesen fra Kliplev Mark er falden ved Verdun.

Landmand Chr. Jepsen fra Gaansager er falden ved Somme.

I tabslisten meddeles, at Jens Jensen fra Ullerup er død af sine saar og Møller Bonnichsen fra Errigsted ved Haderslev er død af sygdom.

 

Saarede

Lagerist Wilhelm Stahlbom fra Storegade i Aabenraa er saaret.

 

Savnede

Landmand Hans Paulsen paa Nørre Hostrup Mark har faaet efterretning om, at hans søn Jørgen, som kæmpede paa Vestfronten, er savnet.

 

I fangenskab

Peter Petersens enke i Damkobbel paa Kegnæs har modtaget budskab om, at hendes eneste søn, Peter Petersen, er i fransk fangenskab.

 

Clausen Lund fra Skjoldager , der har været savnet nogen tid ved Somme, er nu vendt tilbage til sin troppeafdeling.