23. juni 1919. “Såfremt 3. Zone ikke rømmes, vil det uundgåeligt udøve sin virkning i 2. Zone, hvor stemmefriheden vil blive påvirket til skade for den danske befolkning”

Grev Holstein til Fredskonferencen om Rømningen
Grev Bent Holstein tilstillede 23. Juni 1919 Fredskonf.s Præsident følgende Skrivelse:

Som befuldmægtiget for Mellemslesvigsk Udvalg, hvis Sæde er Flensborg, og som eneste Repræsentant i Paris for Mellem- og Sydslesvigs Indbyggere, der, overensstemmende med de Rettigheder, Konferencen har anerkendt og indskrevet i de 7. Maj til Tyskerne overleverede Fredsbetingelser, kræver at faa Adgang til ligesom de øvrige Slesvigere at afgøre deres fremtidige Skæbne ved en Folkeafstemning, tillader jeg mig, idet jeg appellerer til Deres høje Autoritet og Deres Retfærdighedsaand, at henlede Konferencens Opmærksomhed paa følgende Forhold:

I de allierede og associerede Magters Svar til den tyske Delegations Bemærkninger om Fredsvilkaarene udtales i Afsnit XII (Slesvig)…

Grev Holstein anfører her Indholdet af den under No 181 anførte Svarskrivelse og fortsætter:

Det fremgaar udtrykkelig af denne Tekst, at selv om Konf. efter den
danske Regerings Anmodning har ment at maatte ophæve sin tidligere Beslutning, indskrevet i Traktaten af 7. Maj, om at udstrække Folkeafstemningen til en 3. slesvigsk Zone, saa har Konf. dog fastholdt sin Bestemmelse om, at Tyskerne skulde rømme denne 3. Zone indtil Linjen Sli—Ejder. Fredstraktatens ændrede Tekst (No. 192, Art. 109) bærer imidlertid intet Spor af denne Rømning, som synes at skulle standse ved 2. Zones Sydgrænse.

Der foreligger her en tydelig Modsigelse, som næppe kan skyldes andet end en Redaktionsfejl.

Jeg tillader mig da indtrængende at henlede Opmærksomheden paa de alvorlige Følger, den begaaede Fejltagelse vilde kunne drage efter sig, hvis den ikke blev rettet. Saafremt 3. Zone ikke rømmes, vil det uundgaaeligt udøve sin Virkning dels i 2. Zone, hvor Stemmefriheden vil blive paavirket til Skade for den danske Befolkning, dels ogsaa i 3. Zone, hvor de Mænd, som har taget til Orde for Tilslutning til Danmark, værgeløst udleveres til Tyskernes Hævn og Vilkaarlighed.

Ligeledes vilde der derved beredes fædrelandssindede Kredse i Danmark og Nordslesvig en dyb Skuffelse, idet et Landomraade, som i Tusind Aar har været dansk, uden Forbehold og uden Nødvendighed vilde blive overladt Preussen.

Grev Holstein’s Skrivelse blev 27. s. M. videreséndt til F. K.s eksekutive Komité.

 

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *